Cik sertificēšana izmaksā būvspeciālistiem?

Pagājušā gada 1. oktobrī  spēkā stājās jaunais Būvniecības likums, kas paredz arī kārtības maiņu vairāku ar būvniecību saistīto reglamentēto profesionālo novirzienu sertifikācijā. Šogad, aprīļa sākumā, stājusies spēkā virkne Ministru kabineta noteikumu, kas jau detalizēti nosaka šo profesiju sertifikācijas pakalpojumu izmaksas. Mernieks.lv piedāvā ielūkoties šo izmaksu apkopojumā un salīdzinājumā ar mērniecības speciālistu sertifikācijas izmaksām.

Atšķirībā no mērniecības un ģeodēzijas, citās ar būvniecību saistītajās sfērās kā arhitekta, būvinženiera, energobūvnieka, elektriķa, dzelzceļnieka, elektroenerģētiķa u.c. profesijās sertifikācija nav brīvā tirgus pakalpojums, bet gan valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros ietilpstoša funkcija, kas katrā nozarē deleģēta tās biedrus apvienojošai sabiedriskajai organizācijai. Tā, piemēram, arhitektus sertificē Latvijas Arhitektu savienība, būvinženierus, būvdarbu vadītājus, būvuzraugus, u.c. – Latvijas Būvinženieru savienība, elektriķus – Latvijas elektriķu brālība, utt. Līdz ar to arī valsts centralizēti nosaka sertifikācijas cenrāžus, un, lai gan tie katras nozares gadījumā ir samērā atšķirīgi, interesanti tos salīdzināt ar mērniecības sertifikācijas brīvā tirgus pakalpojuma sniedzēju (Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra (LMB SC) un ABC Mācību un Konsultāciju centra  sertificēšanas biroja (ABC SB)) cenrāžiem. Kā izrādās, valsts noteiktie cenrāži citās reglamentēto profesiju sertifikācijas jomās kopumā nebūt nav daudz dārgāki, bet dažos gadījumos tie ir pat lētāki par mērniecības nozarē esošajiem.

Sertifikāta pirmreizējās iegūšanas izmaksas visām minētajām nozarēm noteiktas unificēti – Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 50.1. punkts nosaka, ka maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai ir 150 eiro. Tātad sertifikāta iegūšana mērniecības specialitātēs pašreizējā situācijā izmaksā lētāk (LMB SC sertifikācija vienā jomā izmaksā 95 eiro, bet ABC SB – 70 eiro).

Arī „sertifikāta darbības sfēru papildināšana” jeb sertificēšana katrā nākamajā jomā mērniecības nozarē izmaksā lētāk, jo zemākā maksa valsts deleģētajās asociācijās par šo pakalpojumu ir 118 eiro – Latvijas Būvinženieru savienībā, bet augstākā cena – 157 eiro (Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā).

Savukārt sertificēto personu gada uzraudzības maksas katrā nozarē noteiktas atšķirīgas un vairākās no tām ir lētākas nekā mērnieku profesijās. Tā, piemēram, arhitektiem tie ir apaļi 100 eiro, Būvinženieru savienības sertificētajās nozarēs – 67 eiro, Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas sertificētajām personām – 44,50 eiro. Viszemākā uzraudzības maksa ir Latvijas dzelzceļnieku biedrības izsniegtajiem sertifikātiem – tikai 34 eiro gadā, savukārt visbargākā takse noteikta Latvijas elektriķu brālībā, kur patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa vienā darbības sfērā vienai personai sasniedz pat 142 eiro. Kā zināms, mērniecībā gada uzraudzības maksas (par pirmo sertifikātu) abiem sertificēšanas centriem ir vienādas – 80 eiro, un tā ir apmēram vidējā aritmētiskā maksa, salīdzinot ar pārējām, valsts reglamentētajām būvspeciālistu profesijām. Jāņem gan vērā, ka LMB SC un ABC SB piedāvā atlaides uzraudzības maksai par katru nākamo sertifikātu (LMB SC gadījumā tie ir 48 eiro, ABC SB – 45 eiro).

Profesijās, kurās sertifikācijas cenrāžus nosaka valsts, atsevišķi izdalītas maksas arī par profesionālās pilnveides pārbaužu organizēšanu. Saskaņā ar 610-ajiem noteikumiem, arhitektiem un citiem būvspeciālistiem ik gadu jāatskaitās savām organizācijām par dažādu kompetences paaugstināšanas kursu, izglītojošu semināru apmeklēšanu, pretējā gadījumā pēc sertificēšanas iestādes ekspertu komisijas lēmuma var nākties pildīt profesionālās pilnveides testu. Protams, šis tests būs jāpilda arī gadījumā, ja sertifikāts ticis apturēts vai anulēts un persona to vēlas atjaunot. Šo pārbaužu izmaksas ir ievērojamas – no 147 eiro energobūvniekiem un elektroenerģētiķiem, 207 eiro – būvinženieriem, būvdarbu vadītājiem (…), līdz pat 710 eiro arhitektiem.

Jaunā kārtība būvspeciālistu profesiju sertifikācijā dažās izmaksu sadaļās nozīmē ietaupījumu, citur – sadārdzinājumu. Piemēram, pirmreizējā sertificēšana Būvinženieru savienībā ar vienoto 150 eiro tarifu tagad kļuvusi lētāka, jo iepriekš tā izmaksāja 177,86 eiro. Arī darbības sfēru papildināšanas izmaksas sarukušas no 177,86 līdz 118 eiro. Savukārt sertifikāta gada uzraudzības maksas Būvinženieru savienības sertificētajās profesijās ir jaunievedums, kas līdz šim tajās nepastāvēja vispār. Tas pats sakāms arī par profesionālās pilnveides pārbaudēm, tiesa gan, daļēji tās var uztvert kā vairs neesošā resertifikācijas pakalpojuma aizstājējas, kurš Būvinženieru savienībā iepriekš izmaksāja 142,29 eiro.

Jaunā sertificēšanas kārtība būvspeciālistu darbības jomās stājusies spēkā aprīlī, kad MK izdevis rīkojumus par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu nozaru asociācijām.

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa* viena persona 100,00
2. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana*:
1.daļa
2.daļa
3. daļa
viena pārbaude vienai personai

100,00
120,00
710,00

3. Atkārtota kompetences novērtēšana* viena persona 600,00
Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa* viena darbības sfēra vienai personai 67,00
2. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana* viena darbības sfēra 118,00
3. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana * viena persona 207,00
Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa* viena darbības sfēra vienai personai 34,00
2. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana* viena darbības sfēra 157,00
3. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana * viena persona 63,00
Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa* viena darbības sfēra vienai personai 142,00
2. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana* viena darbības sfēra 154,00
3. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana * viena persona 148,00
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā sertifikācijas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa* viena darbības sfēra vienai personai 44.50
2. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana* viena darbības sfēra 139.00
3. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana * viena persona 147.00
Biedrības „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa* viena darbības sfēra vienai personai 49.00
2. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana* viena darbības sfēra 149.00
3. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana * viena persona 136.00
Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Pirmā sertifikāta iegūšana viena darbības sfēra vienai personai 95.00
2. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa viena darbības sfēra vienai personai 80.00
3. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa otrā un katra nākamā darbības sfēra vienai personai 48.00
4. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana viena darbības sfēra 95.00
 ABC Mācību un konsultāciju centra Sertificēšanas biroja cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN
(euro)
1. Pirmā sertifikāta iegūšana viena darbības sfēra vienai personai 70.00
2. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa viena darbības sfēra vienai personai 80.00
3. Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa otrā un katra nākamā darbības sfēra vienai personai 45.00
4. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana viena darbības sfēra 60.00

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *