BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Zemes ierīcības projektu izstrādā gadījumos, kad tiek veikta:

  • zemes gabalu sadalīšana;
  • zemes gabalu apmaiņa vai starpgabalu likvidēšana;
  • zemes gabalu apvienošana (konsolidācija);
  • zemes gabalu robežu pārkārtošana;
  • piekļūšanas iespēju nodrošināšana zemes gabalam;
  • pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);
  • uz zemes gabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana.

Nepieciešamie dokumenti:
– zemesgrāmatu apliecība;
– pašvaldības lēmums par projekta izstrādi;
– lēmuma grafiskais pielikums;
– zemes robežu plāns;
– ierosinātāju rakstiska vienošanās vai tiesas nolēmums, ja tāds ir;
– kredītiestādes izsniegta atļauja veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām;

– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes ierīcības projektu var izstrādāt persona, kurai ir sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai.

Zemes robežu uzmērīšana un plānu izgatavošana

Pirmreizējā zemes robežu uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā

Veic gadījumos, ja zemes robežas līdz šim nav mērītas.
Personām, kuras līdz 2006. gada 31. augustam Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā ir iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu un ir saņēmušas lēmumu par tiesībām izpirkt zemi.

Nepieciešamie dokumenti:
– pašvaldības lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā un lēmumu grafiskais pielikums;
– Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmums par tiesībām izpirkt zemi;
– pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
– pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem;
– tiesas spriedums un citi tiesiski dokumenti (mantojuma apliecība u.c.), ja tādi ir;
– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Personām, kurām zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzās 2006. gada 1. spetembrī un kuras līdz 2007. gada 30. novembrim Valsts zemes dienestā ir iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu un saņēmušas lēmumu par tiesībām izpirkt zemi.

Nepieciešamie dokumenti:
– zemes nomas līgums ar pašvaldību un līguma grafiskais pielikums;
– Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas lēmums par tiesībām izpirkt zemi;
– pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
– pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem;
– tiesas spriedums vai citi tiesiski dokumenti (mantojuma apliecība u.c.), ja tādi ir;
– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, bet zemes lietošanas tiesības izbeidzās 2006. gada 1. septembrī, un kuras līdz 2007. gada 30. novembrim nav iesniegušas zemes izpirkšanas pieprasījumu, bet ir noslēgušas zemes nomas līgumu ar pašvaldību.

Nepieciešamie dokumenti:
– pašvaldības lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu;
– zemes nomas līgums ar pašvaldību un līguma grafiskais pielikums;
– pašvaldības lēmums vai izziņa par adreses piešķiršanu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts (uz zemes vienības atrodas ēkas un būves);
– pašvaldības izdots dokuments/pilnvara pasūtīt zemes robežu plāna izgatavošanu un parakstīt mērniecības procesā sastādītos dokumentus;
– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Atkārtota zemes robežu uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

Veic gadījumos, ja īpašuma robežas ir ierādītas, izgatavoti plāni, bet nav veikta precīzā (instrumentālā) uzmērīšana.

Nepieciešamie dokumenti:
– ierādīto zemes robežu plāns;
– zemesgrāmatu apliecība;
– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizēšana

Veic gadījumos, ja uz zemes vienības mainījusies situācija, piemēram, uzbūvētas jaunas ēkas, transformēta zeme, uz plāna nav attēloti ar likumu noteiktie apgrūtinājumi.

Nepieciešamie dokumenti:
– zemes robežu plāns;
– zemesgrāmatu apliecība;
 pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara;
– pašvaldības informācija par apgrūtinājumiem;
– meža inventarizācijas dokumenti;
– Lauku atbalsta dienesta atzinums.

Zemes uzmērīšana un plāna izgatavošana būves (būvju) ierakstīšanai zemesgrāmatā

Veic gadījumos, ja īpašumā ešošā būve (būves) atrodas uz citai personai piederošas zemes un nepieciešams reģistrēt šo būvi (būves) zemesgrāmatā.

Nepieciešamie dokumenti:
– pašvaldības lēmums par ēku un būvju uzturēšanai piesaistīto zemes gabalu un lēmuma grafiskais pielikums;
– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana (nomas zemes plāna izgatavošana)

Veic gadījumos, ja zemes īpašnieks daļu no sev piederošās zemes vienības vēlas iznomāt citai personām, līdz ar to nepieciešams šo zemes vienības daļu uzmērīt un izgatavot tās robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu.

Nepieciešamie dokumenti:
– nomas līgums (ja tāds jau ir noslēgts);
– zemes robežu plāna kopija ar tajā attēlotām zemes vienības daļas (nomas zemes) robežām;
– zemesgrāmatu apliecība;
– pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara.

Zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt persona, kurai ir derīgs sertifikāts kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai.

Topogrāfisko uzmērīšanu veic, lai varētu projektēt dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, ēku un citu infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī zemes ierīcības projektu izstrādei.

Nepieciešamie dokumenti:
– zemes vienības robežu plāns vai skice, kurā attēlota uzmērāmā teritorija.

Topogrāfiskos darbus var veikt persona, kurai ir derīgs sertifikāts ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu veikšanai.

Būvasu un komunikāciju nospraušana apvidū pēc projekta, būvasu nospraušanas aktu izgatavošana

Būvasu nospraušanu pasūta ēku un inženierkomunikāciju būvniecībai, lai ievērotu visas projektā paredzētās tehniskās prasības un būvdarbu veicējs varētu saņemt būvatļauju.

Nepieciešamie dokumenti:
– būvvaldē apstiprināts ēkas projekts;
– ēkas pamatu plāns.

Ēkas pamatu pārbaude, uzmērījumu veikšana būvju nodošanai ekspluatācijā

Ēku pamatu pārbaudi veic, lai konstatētu ēku pamatu atbilstību projektā paredzētajam ēkas pamatu plānam.

Nepieciešami dokumenti:
– ēkas projekts;
– ēkas pamatu plāns;
– būvasu nospraušanas akts.

Inženierbūvju deformāciju kontrole (monitorings)

Dažādu inženierbūvju vertikālās un horizontālās deformācijas monitorigs.

Nivelēšanas darbi

Dažāda veida nivelēšanas darbi būvniecībā un ģeodēzijā.

Inženierģeodēziskos darbus var veikt persona, kurai ir derīgs sertifikāts ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu veikšanai.

Inženierkomunikāciju nospraušana apvidū pēc projekta un to ģeodēzisko piesaistu un izpildshēmu izgatavošana pēc komunikāciju izbūves.

Nepieciešamie dokumenti:
– būvvaldē apstiprināts inženierkomunikāciju izbūves projekts.

Inženierkomunikāciju nospraušanu apvidū un izpildmērījumu izgatavošanu var veikt persona, kurai ir derīgs sertifikāts ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu veikšanai.

Karjeru iztrādātā grunts materiāla un citu zemes darbu (izrakumu vai uzbērumu) apjoma noteikšana

Zemes darbu apjomu mērījumus un aprēķinus var veikt persona, kurai ir derīgs sertifikāts ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu veikšanai.

Ģeodēzisko tīklu punktus ierīko vietās, kur nav pietiekams ģeodēzisko punktu skaits citu mērniecības darbu veišanai (kadastrālā uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana u.c.).

Ģeodēzisko tīklu punktu ierīkošanu var veikt persona, kurai ir derīgs sertifikāts ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu veikšanai.

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS