VZD plāno mainīt savu pakalpojumu cenrādi

Valsts Zemes dienests sagatavojis jaunu Ministru Kabineta noteikumu nr. 147 projektu par savu pakalpojumu cenrādi. Jaunajā cenrāža projektā veiktas ievērojamas strukturālas izmaiņas pakalpojumu un cenu piedāvājumos, kā rezultātā dažiem pakalpojumiem cenas pieaugs (dažiem arī samazināsies). Noteikumu projekts 23. februārī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un ir pieejams MK mājas lapā, taču plašākas sabiedrības uzmanībai tas līdz šim nav ticis piedāvāts.

Plānotajā cenrādī veiktas dažādas izmaiņas pakalpojumu pozīcijās, dažas no tām apvienojot, citas pārdēvējot, kas sākotnēji var radīt neskaidrības par to, vai kopumā mērniekiem un citiem VZD klientiem pakalpojumu izmaksas jaunajā cenrāža variantā palielināsies, vai nē. Zemes dienests cenrāža grozījumu nepieciešamību pamato ar izmaiņām nozares, tai skaitā zemes kadastrālās uzmērīšanas, regulējošajos normatīvajos aktos. „Ņemot vērā jaunos nozares procesus, Valsts zemes dienestam bija nepieciešamība pārskatīt arī maksas pakalpojumu saturu un to cenas. Cenas ir mainītas pakalpojumiem, kuru saturs ir mainījies, vai tiek pielietotas jaunas tehnoloģijas”, skaidrojumā portālam raksta VZD.

Viena no šādām jaunā cenrāža pozīcijām ir 29.3. punktā ieviestais pakalpojums, kurā būs iespējams komplektā pasūtīt kadastra teksta un telpiskos datus kopā ar arhīva dokumentiem par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām. Šī būs pozīcija, kas ikdienā visbiežāk tiks izmantota zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem. Izmaksu pozīcijas paredzētas sekojošas:

29.3. kadastra teksta un telpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā un arhīva dokumenti par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām
29.3.1. zemes vienībai līdz 30 hektāriem viena zemes vienība 11,55

 

29.3.2. zemes vienībai lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem viena zemes vienība 19,70

 

29.3.3. zemes vienībai lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem viena zemes vienība 36,70

 

29.3.4. zemes vienībai lielākai par 200 hektāriem viena zemes vienība 53,90

 

Maziem zemes gabaliem (līdz 30 hektāriem) šāda pozīcija, saskaņā ar VZD apgalvojumu, ļaušot izmaksas samazināt. Ja aprēķina līdzšinējā cenrādī noteiktās izmaksas zemes kadastrālajai uzmērīšanai paredzētajiem teksta (4,55 Ls) un telpiskajiem datiem (2,80 Ls) kopā ar arhīva informācijas pieprasījumu (5 Ls) un izdrukām (Ls 0,10 par vienu, vidēji šādos gadījumos esot nepieciešamas piecas = 0,50 Ls), tad patiešām iznāk, ka jaunais piedāvājums ir mazliet lētāks – 11,55 Ls pret apmēram 12,85 Ls. Taču – kā būs gadījumos ar lielākām zemes platībām? Šeit aina jau varētu izvērsties pretēja, jo līdzšinējā cenrādī telpiskajiem datiem kadastrālajai uzmērīšanai nav paredzēta cenas diferenciācija atkarībā no zemes gabala lieluma – visu laiku paliek tie paši 2,80 Ls. Iespējamo izmaksu salīdzinājumu informācijas pieprasījumos zemes kadastrālajai uzmērīšanai var redzēt sekojošajā tabulā:

Kadastra teksta un telpisko datu + arhīva informācijas zemes kadastrālajai uzmērīšanai izmaksu salīdzinājums cenrāža pašreizējā un plānotajā variantā (cenas latos)
Zemes gabala lielums Pašreizējais cenrādis Jaunais cenrādis
Teksta dati Telpiskie dati Arhīva inf.* Izdrukas** Kopā Kopā
Līdz 30 ha 4,55 2,80 5 0,10 X kopiju skaits 12,35 + izdruku cena 11,55
30 – 100 ha 9,20 2,80 5 0,10 X kopiju skaits 17 + izdruku cena 19,70
100 – 200 ha 19,20 2,80 5 0,10 X kopiju skaits 27 + izdruku cena 36,70
>200 ha 29,40 2,80 5 0,10 X kopiju skaits 37,20 + izdruku cena 53,90

 * – kā informēja VZD, patlaban šī maksa praksē netiekot piemērota, sakarā ar to, ka „pēc jaunajiem noteikumiem arhīva informācija ZKU ietvaros ir jāpieprasa obligāti, kas, atkarībā no pierobežnieku skaita, palielina pakalpojuma izmaksas; speciālas pozīcijas piemērošana par arhīva informācijas atlasi nebūtu korekta attiecībā pret mērniekiem”

** – pieņemot, ka tiek izdrukātas A4 formāta melnbaltās kopijas

Tajos gadījumos (jaunajā cenrādī 29.4. punkts), kad arhīva informācija zemes kadastrālās uzmērīšanas gadījumos nav jāpieprasa (situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu aktualizācijas, kā arī kamerālās pārzīmēšanas gadījumos), izmaksas mazliet samazināsies – visos gadījumos tās būs mazākas par vienu latu:

Kadastra teksta un telpisko datu zemes kadastrālajai uzmērīšanai izmaksu salīdzinājums cenrāža pašreizējā un plānotajā variantā (cenas latos)
Zemes gabala lielums Pašreizējais cenrādis Jaunais cenrādis
Teksta dati Telpiskie dati Kopā Kopā
Līdz 30 ha 4,55 2,80 7,35 6,35
30 – 100 ha 9,20 2,80 12 11
100 – 200 ha 19,20 2,80 22 21
>200 ha 29,40 2,80 32,20 31,20

Savukārt teksta dati zemes ierīcības projektam jaunā cenrāža pieņemšanas gadījumā maksās dārgāk zemes gabaliem, kas lielāki par 30 hektāriem – ja pašreiz spēkā esošajā cenrādī zemes vienību lielums šeit netiek atsevišķi izdalīts, un par jebkura lieluma zemes gabalu dati šobrīd maksā 4,55 Ls, tad tagad šāda cena plānota atstāt tikai par zemes gabaliem līdz 30 ha, bet par lielākiem būs jāmaksā vairāk, attiecīgi: par 30 – 100 ha lielu zemes gabalu 9,2 lati, par 100-200 ha zemes gabalu 19,2 lati, par lielāku zemes gabalu nekā 200 ha – 29,4 Ls. Zemes dienests šo cenrāža izmaiņu skaidro šādi: „Ņemot vērā to, ka VZD ir vienādojis mērniekiem izsniedzamās kadastra informācijas saturu un apjomu neatkarīgi no informācijas izmantošanas mērķa (zemes kadastrālajai uzmērīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādei), ir nepieciešams pārskatīt maksas piemērošanas principu informācijas izsniegšanai zemes ierīcības projektam, jo vienāda apjoma informācijai nevar būt dažāda maksa. Lai novērstu pašreizējā cenrādī esošo pretrunu, uz ko VZD ir norādījušas arī mērnieku pārstāvošās organizācijas, VZD ir pārskatījis maksu informācijai zemes ierīcības projektam, kas ir vienādota ar kadastra teksta datu maksu zemes kadastrālajai uzmērīšanai. Jāatzīst, ka tā rezultātā lielām zemes vienībām maksa palielināsies, bet zemes vienībām līdz 30 ha saglabājas esošajā apmērā.” VZD gan apgalvo arī to, ka vairumā gadījumu šis sadārdzinājums mērniekus neskaršot, jo „saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem vidējā zemes vienības platība ir aptuveni 6,5 ha, un apmēram 85% no visām zemes vienībām, par kurām mērnieki pieprasījuši informāciju, ietilpst intervālā līdz 30 ha”.

29.5. kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam (ar sarkano – pašreizējā cena)
29.5.1. zemes vienībai līdz 30 hektāriem viena zemes vienība 4,55

4,55

29.5.2. zemes vienībai lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem viena zemes vienība 9,20

4,55

29.5.3. zemes vienībai lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem viena zemes vienība 19,20

4,55

29.5.4. zemes vienībai lielākai par 200 hektāriem viena zemes vienība 29,40

4,55

Izmaksas, kas saistītas ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas atbilstības pārbaudi kadastra datiem, paliek nemainīgas.

Daži citi sadārdzinājumi no jaunā cenrāža projekta izriet, saistībā ar dažādiem papildus ieviestiem maksājumiem par katru vienību. Piemēram, kadastra teksta datu atlasē ieviests papildmaksājums – par katru kadastra objektu 3 santīmi (pašreizējā cenrādī datu atlases sagatavošana līdz 500 kadastra objektiem maksāja tikai noteikto pamatsummu 22,44 Ls, bez šādas papildmaksas par katru objektu):

15. Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase (ar sarkano – no jauna ieviesti papildmaksājumi)
15.1. datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu9 viena stunda 22,44
15.2. dati par kadastra objektu (papildus 15.1.apakšpunktam) viens kadastra objekts 0,03

Līdzīgi arī par kadastra objekta datu reģistrāciju (vai reģistrācijas atteikumu) ieviests papildmaksājums par 21-o un katru nākamo telpu vienā telpu grupā, kas noteikts 30 santīmu apmērā par katru telpu. Savukārt par kadastra datu aktualizāciju kadastrālās uzmērīšanas rezultātā (vai aktualizācijas atteikumu) ieviests papildmaksājums par 21-o un katru nākamo telpu vienā telpu grupā, kas noteikts 25 santīmu apmērā par katru telpu. VZD šo jaunieviesto maksājumu skaidro ar to, ka „apjomīgu ēku gadījumā datu reģistrēšanai un aktualizēšanai speciālista patērētais laiks ir ievērojami lielāks, nekā tipveida ēkām, un pašreiz noteiktā datu reģistrācijas un aktualizācijas maksa nesedz faktiskās pakalpojuma izmaksas šādos gadījumos”.

7. Kadastra objekta datu reģistrācija vai reģistrācijas atteikums (ar sarkano – no jauna ieviesti papildmaksājumi)
7.1. jauns kadastra objekts (īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) viens kadastra objekts 20,00
7.2. par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 7.1.apakšpunktā minētajai cenai) viena telpa 0,30
8. Kadastra datu aktualizācija kadastrālās uzmērīšanas rezultātā vai aktualizācijas atteikums
8.1. īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa viens kadastra objekts 17,40
8.2. par 21. un katras  nākamās telpas datu aktualizāciju vienā telpu grupā (papildus 8.1.apakšpunktā minētajai cenai) viena telpa 0,25

Savukārt arhīva pakalpojumi, kā pamato dienests, tagad klientiem kļūšot lētāki. Arhīva informācijas pakalpojumos jaunajā cenrādī likvidēta pašreizējā maksas pozīcija Ls 5 par arhīva dokumentu atlasi, tā vietā ieviesta jauna maksas pozīcija par arhīvā esoša dokumenta kopijas sagatavošanu – tagad pirmā šāda dokumenta kopijas lapa maksās 1 latu, un tikai katra nākamā saskaņā ar līdz šim spēkā esošo cenrādi par dažādu izmēru (A4, A3, utt.) melnbaltajām vai krāsainajām lapām. Tiesa gan, kā portālu informēja VZD, šī sadaļa vēl tikšot koriģēta, un „Ls 1 tiks piemērots tikai par pirmo A4 un A3 formāta melnbaltu lapu”. Tas nozīmē, ka, piemēram, nevarēs pasūtīt krāsainu A0 plakāta izmēra lapu par 1 latu standartā paredzēto 9,85 Ls vietā.

VZD jaunā cenrāža projekta izstrādē esot elektroniski konsultējies ar mērnieku sabiedriskajām organizācijām – Latvijas Mērnieku biedrību un Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociāciju, un ņēmis vērā to ieteikumus cenrāža 29.punkta izstrādē. VZD esot gatavi arī interesentiem „atbildēt un skaidrot jautājumus, kas saistīti ar izstrādāto noteikumu projektu”.


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *