Kā tapa jaunie mērniecības nozares profesionālie standarti

Kā ziņots, šāgada februārī mērniecības nozare tikusi pie diviem jauniem nozares profesionālajiem standartiem – Ģeotelpisko datu inženieris (bakalaura līmeņa izglītība) un Ģeotelpiskās informācijas inženieris (maģistra līmeņa izglītība).

Jaunos standartus kopīgi izstrādājusi Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) un Latvijas Mērnieku biedrība (LMB), bet iniciatori jau 2020. gada beigās bija akadēmiskās izglītības pārstāvji – Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra, vēršoties ar aicinājumu kopīgas darba grupas veidošanai.

Iemesli jaunu profesijas standartu izstrādei bija vairāki:

 • Iepriekšējais ģeodēzijas inženiera, kartogrāfijas inženiera un zemes ierīcības inženiera standarts izstrādāts 2008. gadā; turklātkopš 2017. gada šie standarti vairs nebija pilnvērtīgi, jo nebija iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas profesiju standartu reģistrā;
 • krietni mainījies un paplašinājies nozares tvērums un darbības,ko veic ģeotelpisko datu inženieri;
 • augstāko izglītības iestāžu programmas,pamazām mainoties, vairs neatbilda vecākai standartu versijai;
 • mainījušās prasības standarta aprakstam un ietvertai informācijai – īstenojot profesionālās izglītības satura reformu, 2022. gada pavasarī  stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kuri noteikts, ka profesijas standarts ir dokuments, kurā ietvertas profesionālās kvalifikācijas prasības, tai skaitā profesionālās darbības pienākumiun uzdevumi, to izpildei nepieciešamā vispārējā un profesionālā kompetence un prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību, vienai vai vairākām savstarpēji saistītām profesionālajām kvalifikācijām;
 • vēl viens darba grupas mērķis bija pamatot ikdienā pastāvošu, bet no formālā viedokļa nesakārtotu jautājumu par profesionālo maģistra programmu sasaisti ar profesiju standartu. Tas nozīmēja izstrādāt 7. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim jaunu standartu un to pamatot Būvniecības nozaru ekspertu padomē (Būvniecības NEP).

Darba grupa veica esošā, 2008.gadā apstiprinātā, 6.LKI (bakalaura līmeņa augstākā profesionālā izglītības līmeņa)  profesijas standarta “Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris” aktualizāciju – izveidojot profesijas standartu “Ģeotelpisko datu inženieris”. Ņemot vērā, ka mūsdienās mērnieka darbu tieši ietekmē tehnoloģiju attīstība, vairāki darba pienākumi, tika izstrādāti no jauna.

Strādājot pie esošā standarta aktualizācijas, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka ir virkne darba uzdevumu, kuri ir atbilstošāki 7.LKI (maģistra līmeņa augstākā profesionālā izglītības līmenim), līdz ar ko paralēli profesijas standarta aktualizācijai tika sagatavots arī jauns un mūsdienīgs profesijas standarts “Ģeotelpiskās informācijas inženieris”, kas nodrošinās nozarei speciālistus ar jaunām, mūsdienīgām un padziļinātām zināšanām ģeotelpisko datu un ģeotelpiskās informācijas ieguvē un ģeotehnoloģiju izmantošanā, kā arī attīstītām prasmēm projektu vadībā un uzņēmējdarbībā.

Abi profesiju standarti izstrādāti atbilstoši Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijai (ESCO).

Ģeotelpisko datu inženiera standarts atbilst sestajam (6.) profesionālās kvalifikācijas līmenim (6. PKL). Ģeotelpisko datu inženieris lieto ģeodēziskos instrumentus un datu ieguves tehnoloģijas, iegūst ģeotelpiskos datus, aprēķina mērījumu datus, nosaka apvidus objektu telpisko stāvokli; sagatavo ģeotelpisko informāciju kartogrāfiskai vizualizācijai, veido, izstrādā, noformē kartes; veic datu apstrādi un sagatavošanu ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām (ĢIS), izmanto ĢIS datu attēlošanai un analizēšanai, veic ĢIS datu uzturēšanu un izplatīšanu; veic nekustamā īpašuma mērījumus, sagatavo un reģistrē atbilstošu nekustamā īpašuma dokumentāciju; veic ģeodēziskos darbus un mērījumus būvobjektā un sagatavo atbilstošu dokumentāciju, veic deformāciju novērojumus; piedalās ģeotelpiskās informācijas pētījumos un koncepciju izstrādē, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju; var strādāt individuāli vai komandā.

Ģeotelpiskās informācijas inženiera standarts atbilst septītajam (7.) profesionālās kvalifikācijas līmenim (7. PKL). Ģeotelpiskās informācijas inženieri, patstāvīgi risina augstākās ģeodēzijas jautājumus, pārvalda augstākās ģeodēzijas uzdevumus, veido ģeodēziskos tīklus, iegūst augstas precizitātes datus, un apstrādā tos, izmanto kosmisko ģeodēziju; nodrošina zemes pārvaldības izpildi, izprot zemes politiku, ierīcību un konsolidāciju, nodrošina zemes pārvaldību, novērtē zemes degradāciju, ievēro zemes izmantošanas aizsardzības principus un nosacījumus un plāno publisko infrastruktūru. Organizē tālizpētes darbus, izvēlās metodes, iegūst un apstrādā datus, sagatavo datu kopas un analizē iegūto informāciju, vizualizēt to. izstrādā un lieto ĢIS, sagatavo, analizē un vizualizē ģeotelpiskos datus, modelē telpiskos objektus un procesus veido ĢIS datu bāzes; pārvalda dažādas zemes informācijas sistēmas. Ģeotelpiskās informācijas inženieris vada projektus un komunicē ar sabiedrību par ģeotelpiskās informācijas jautājumiem un risinājumiem.

Profesiju standarti publicēti VISC mājas lapā:

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-286.pdf

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-287.pdf

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Ikars Kubliņš, pēc LKĢA informācijas


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Viena atbilde uz “Kā tapa jaunie mērniecības nozares profesionālie standarti”

 1. Mārtiņš Rutkovskis tēls
  Mārtiņš Rutkovskis

  Tas izdevās pateicoties lielai neatlaidībai, kā arī mūsu Lokomotīvēm: Mārai Čāčei, Unai Krutovai un Mārtiņam Reinikam, kā arī visai atbalsta komandai 3 gadu garumā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *