Izmaiņas ADTI noteikumos paredz jaunas prasības izpildmērījumu plāniem (PAPILDINĀTS)

Ministru kabinets decembrī apstiprinājis grozījumus “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumos”, kas paredz papildus prasības izpildmērījuma plāna sagatavošanā – turpmāk izpildmērījuma plānā noteiktos gadījumos būs jānorāda būvju kontūra, apjoms un lietošanas veids.
Grozījumi nosaka, ka, reģistrējot vai aktualizējot inženierbūves un pirmās grupas ēkas teksta un telpiskos datus Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata, tajā jāiekļauj administratīvās teritorijas robežās ietilpstošās reģistrējamās vai aktualizējamās būves kontūra (noslēgta nepārtraukta līnija), atbilstoši kurai identificējama Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamā vai aktualizējamā būve.
Tāpat izpildmērījuma plānā jānorāda arī šādu būvju apjoms atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem, papildus norādot arī būves lietošanas veidu atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā. Inženierbūvēm atkarībā no inženierbūves veida ir jānorāda apjoma rādītāji, kas norādīti normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā (pielikums par inženierbūvju apjoma rādītājiem), piemēram, inženierbūvei “autoceļš” norāda: garumu (m), laukumu (m2), platumu (m), pie tam atšķirīgu izmēru gadījumā izpildmērījuma plānā norāda lielāko platumu, garumu, augstumu. Savukārt pirmās grupas ēkām norāda apbūves laukumu (m2), būvtilpumu (m3), augstumu (h).
Ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai daļai norādīs apjoma rādītājus, kontūru, lietošanas veidu. Piemēram, ceļš sastāv no vairākām daļām – daļa ar grants segumu, daļa ar asfaltbetona segumu vai ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm un diametru no 300 līdz 600 mm. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā katrai šādai daļai piemērojams cits tips, līdz ar to, lai identificētu atšķirīgās daļas, izpildmērījuma plānā norādīs katras daļas kontūru, apjoma rādītājus (veids, apjoms, mērvienība), lietošanas veidu. Apjoma rādītājus izpildmērījuma plānā norādīs tabulas veidā.
Jaunais regulējums attiecināms tikai uz tām būvēm, kuras ir paredzēts reģistrēt vai aktualizēt Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna datu pamata, tas ir, tās pirmās grupas ēkas un inženierbūves, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā nav nepieciešama būves kadastrālā uzmērīšana, skaidrots noteikumu anotācijā.
Savukārt daļēji pārbūvētu vai atjaunotu inženierbūvju (kadastrā reģistrētu) gadījumā papildus iepriekš norādītajam inženierbūves izpildmērījuma plānā norāda arī pārbūvētās vai atjaunotās inženierbūves daļas kontūru un apjoma rādītājus, paredz noteikumu izmaiņas.
Noteikumi nosaka arī to, ka izpildmērījuma plānu jāiesniedz DGN vai DWG datņu formātā ar izpildmērījuma sagatavotāja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu EDOC datņu formātā.
PAPILDINĀTS: Pieejamas Valsts zemes dienesta sagatavotas, Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes sēdēs demonstrētās prezentācijas ar piemēriem un skaidrojumiem:
Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *