Stājušies spēkā vairāki normatīvo aktu grozījumi

Sākot ar jauno gadu, stājušies spēkā vairāki jauni ar mērniecības nozari saistīti normatīvie akti.

Viens no tiem ir grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kas saistīti ar izmaiņām nekustamo īpašumu reģistrācijas procedūrās.

Viena no mērniekiem svarīgākajām grozījumos paredzētajām izmaiņām ir tāda, ka visi elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā iesniedzamie dokumenti (noteikumu 262. punktā minētie – iesniegums, līgums vai līgumam pievienotā tehniskā specifikācija (darba uzdevums) par konkrētām veicamajām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām, ierosinātāja un pierobežnieka pilnvaroto personu pilnvara vai dokuments, kas apliecina amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt attiecīgo juridisko personu vai institūciju, zemes kadastrālās uzmērīšanas tiesiskā pamatojuma dokuments, u.c.) tagad jāiesniedz kā elektroniskas kopijas ar apliecinājuma uzrakstu.

Noteikumi arī paredz, ka tagad ne tikai zemes īpašniekam – fiziskai personai, bet arī juridiskas personas vai institūcijas pilnvarotajai personai, ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru – tā ir pilnvara ar notariālu apliecinājumu vai attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm rakstiska pilnvara.

Regulējums attiecas tikai uz gadījumiem, kad pilnvarotā persona ierosinās Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kurš obligāti būs adresēts gan Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, gan zemesgrāmatu nodaļai. Ja, piemēram, pilnvarojums attieksies tikai uz dalību zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā un zemes īpašnieks iesniegumu par zemes vienības sadali vai apvienošanu parakstīs pats, tad notariāli apliecinātu pilnvaru juridiskām personām (arī institūcijām) iesniegt nebūs nepieciešams.

Tā kā zemes vienības sadales vai apvienošanas process uzsākas ar pasūtījuma pieņemšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei pie mērnieka un tāpēc zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi var tikt uzsākti 2014.gadā, bet zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus mērnieks iesniegs Valsts zemes dienestā 2015.gadā, tad noteikumi Nr.1019 papildināti ar 304.punktu, kas nosaka, ka, ja zemes īpašnieka – juridiskas personas vai institūcijas pilnvarotā persona līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniedz iesniegumu par zemes vienības sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, kas vienlaicīgi adresēts Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un zemesgrāmatu nodaļai, tad viņa iesniedz arī pilnvaru atbilstoši noteikumu Nr.1019 16.1punktam. Savukārt pēc 2015.gada 30.jūnija zemes īpašniekam vairs nebūs izvēles iespējas – tam būs obligāti jāiesniedz iesniegums, kas adresēts  Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un zemesgrāmatu nodaļai un pilnvara atbilstoši noteikumu Nr.1019 16.1.punktam.

Tāpat spēkā stājušies arī grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kuri paredz izmaiņas kārtībā, kādā kadastra informācijas sistēmā tiek aktualizētas ziņas par nekustamajiem īpašumiem.

Grozījumi paredz, ka turpmāk zemes īpašniekam iesniegumu par zemes vienības sadali vai apvienošanu, kā arī būves dzēšanu, jāadresē vienlaicīgi Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un zemesgrāmatu nodaļai.  Tomēr līdz 2015. gada 30. jūnijam paredzēts pārejas periods, kura laikā zemes īpašnieki būves sadales vai apvienošanas gadījumos, ja ar tiem saistītie zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi uzsākti līdz 2014.gada 31.decembrim, zemesgrāmatu nodaļai iesniegumu varēs vēl neadresēt. Pēc 30. jūnija šis pienākums kļūs obligāts visos gadījumos.

Tāpat grozījumi paredz, ka, ja darījuma rezultātā mainās īpašnieks būvei, kura nav ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, tad ziņas par būves tiesisko valdītāju Kadastra informācijas sistēmā maina, pamatojoties uz šī darījuma dokumentu.

Savukārt, ja iesniegts dokuments par šķērsli ierakstīt ziņas par būves vai telpu grupas tiesiskā valdītāja maiņu, noteikumi paredz, ka tagad arī šajos gadījumos Kadastra informācijas sistēmā tiks aktualizēti būves vai telpu grupas kadastra dati.

Tā kā likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.pants tagad paredz, ka vairs nebūs nepieciešams iesniegt zemes robežu plānu ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja zemes vienība, uz kuras atrodas šī būve, nav ierakstīta zemesgrāmatā, tad noteikumos Nr.263 ticis svītrots 180.punkts, kas paredzēja kadastra datu aktualizāciju no šī robežu plāna. Informāciju par zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību kadastra apzīmējumiem, uz kuras atrodas ierakstāmā būve, zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis tagad iegūs nepastarpināti no Kadastra informācijas sistēmas.

Saistībā ar uzlaboto informācijas apriti starp Kadastra informācijas sistēmu un Zemesgrāmatu, mainīts noteikumu 99. pants, kas tagad paredz, ka ziņas par kadastra subjektu un tam piederošo domājamo daļu, kā arī datus par nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma sastāvu jāiesniedz Kadastra informācijas sistēmā tikai par tiem īpašumiem, kas nav ierakstīti zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, tad ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieka vai tam piederošās domājamās daļas maiņu Valsts zemes dienests aktualizēs no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem.

Tāpat šajos noteikumos redakcionāli precizēts termina „mērnieks” lietojums, paskaidrojot to ar terminu „zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona”.

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *