Mērnieka Pētera Pētersona atklātā vēstule VZD darbiniekam Viesturam Aigaram

Mernieks.lv saņēmis lasītāja, mērnieka ar 8 gadu stāžu Pētera Pētersona atklāto vēstuli Valsts Zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta speciālistam Viesturam Aigaram. Vēstules mērķis, kā skaidro P. Pētersons, ir – iegūt kompetentus skaidrojumus par Ministru kabineta noteikumiem Nr.281  „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un rosināt mērnieku sabiedrību uzdot savējos.

“Pēc jaunajiem noteikumiem ir jau jāstrādā bet, izskatās ka esam ‘iesprūduši’ lielajā neziņā. Visos kaktos katrs atsevišķi šausminās, meklē skaidrojumus un interpretācijas, bet nekas konkrēts un pamatots publiskajā telpā netiek izteikts. Līdz ar to nav vienota viedokļa starp datu uzturētājiem, mērniekiem un kontrolētājiem. Tas nekādi neveicina nozares attīstību un prestiža celšanu”, raksta P. Pētersons.

Mērnieka Pētera Pētersona atklātā vēstule VZD Kadastra un reģistru departamenta speciālistam Viesturam Aigaram:

“Labdien, god. V. Aigar!

Vēršos pie Jums, jo citi cilvēki, kuri būtu saistīti ar  Ministru kabineta noteikumu Nr.281  „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” galīgo izstrādi, man nav zināmi.

Vairākas reizes iepazīstoties ar šo MK not.Nr281  2012.gada 24.aprīļa redakciju, man radās dažas neskaidrības. Pirms tālākas secinājumu izdarīšanas un noteikumu pielietošanas praksē, vēlos uzzināt kompetentas un lietā iesaistītas personas viedokli par vairākiem jautājumiem.
(Visi tālāk minēti piemēri ir ņemti ‘no dzīves’).
1. Katrā likumā ir lietoto terminu skaidrojums. Šajos noteikumos nekādi nevaru ieraudzīt skaidrojumu saliktajam terminam ‘topogrāfiskā informācija’. Kas, šo noteikumu izpratnē, ir ‘topogrāfiskā informācija’?
2. Punkts 8. „Topogrāfisko uzmērīšanu līnijveida būvju projektēšanas vajadzībām veic vismaz 10 metrus platā joslā.”
Piemērs. Tiks veikta elektrolīnijas rekonstrukcija. Līnija atrodas uz 7m platas ielas. Vienā pusē ielai atrodas 3m augsts betona žogs (rūpnieciskā teritorija), otrā pusē atrodas privātmājas. Pēc projektētāja uzdevuma, viņam vajadzīga tikai ielas topogrāfija. Tātad, pēc MKnot., man pietrūkst 3m. Lai izpildītu šo noteikumu prasības, man:
1) jāatrod un jāsazinās ar visiem aizžogu teritoriju īpašniekiem un jāsarunā iekļūšana viņu teritorijās viņiem izdevīgā laikā, lai veiktu 1,5m platas joslas uzmērīšanu;
2) jādzen atsevišķs uzmērīšanas gājiens apkārt kvartālam, lai veiktu 1,5m platu un 27m garu uzmērījumu otrpus betona žogam.
Ko darīt?
I. Tērēt aptuveni divas nedēļas (ieskaitot sestdienas un svētdienas) saskaņojot visu ar īpašniekiem, kurus šis rekonstrukcijas projekts nemaz neskar un uzmērīt 1,5m platās joslas kuras projektētājam nemaz nav vajadzīgas. Ieguvums būs tikai 3m plata, nevienam nevajadzīga josla, tikai lai kāds datu uzturētājs uz likumīga pamata man nevarētu atteikt datu reģistrāciju Jeb:
II. Uzmērīt topogrāfisko situāciju ielas 7m platumā līdz žogiem iztērējot vienu nepilnu darba dienu. Iegūta tiek projektētājam tikai derīga informācija.
3. Punkts 9. „Inženierkomunikāciju pievada projektēšanai topogrāfisko plānu izstrādā teritorijai starp ielas sarkanajām līnijām, kas atrodas 15 metrus uz katru pusi no pievada pieslēguma vietas, līdz pieslēdzamajam objektam (būvei), ietverot to.”
Piemērs. Ulmaņa gatve ar 6 braukšanas joslām. Vienā ielas pusē atrodas elektrības stabs, no kura jāvelk kabelis, un 40m attālumā dzīvojamā māja, kurai fasādes pusē jāizveido kabeļa pieslēgums.
Kas man jāuzmēra?
1) 10m pirms staba + 40m līdz pieslēguma vietai + 15m tālāk par pieslēguma vietu. Tas ir 65m visu 6 braukšanas joslu platumā?(… teritorijai starp ielas sarkanajām līnijām…) Vēl man jāsarunā ar īpašnieku viņam izdevīgs laiks, lai es varētu nomērīt viņa mājas sānus un aizmuguri? (…objektam (būvei), ietverot to.).
Jeb:
2) kādus 5m pirms staba, 40m līdz pieslēgumam un mājas fasādi. To visu parādot platumā no žoga līdz pirmās brauktuves malai? Tā es iegūstu materiālu, kurš pilnībā apmierina projektētāja vajadzības.
4. Punkts 11. „Būves projektēšanai topogrāfisko plānu izstrādā teritorijai, ne mazākai kā 25 metri ap plānoto būvi.”
Ko nozīmē ‘ap’?
Piemēram. Sakaru tornis. Torņa iežogotā teritorija ir 12x12m. Jāuzmēra 25-12=13/2=6,5m uz katru pusi no žoga? 25m no žoga? Jeb 25m no torņa centra?
5. Punkts 15.3 „vietējo ģeodēzisko tīklu vai pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju vai to sistēmu (izņemot LatPos), kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir validējusi valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, ja tie nodrošina šo noteikumu 20.punktā minēto precizitāti attiecībā pret valsts ģeodēzisko tīklu vai LatPos.”
Kas šo noteikumu izpratnē ir ‘validācija’?
Kur var iegūt informāciju par LĢIA validētajiem  vietējiem tīkliem?
Ko darīt, ja jāstrādā rajonā, kur vietējie tīkli nav validēti?
6. Punkts 20.”Uzmērīšanas tīkla punktiem ir šāda precizitāte: 20.1. koordinātu standartnovirze – līdz 20 milimetriem; 20.2. standartnovirze augstumam – līdz 10 milimetriem.”
Vai pareizi saprotu, ka mana gājiena punkti ir jāveido precīzāki (XY=20mm, Z=10mm) par LGIA validētajiem vietējiem PP (XY=30mm, Z=20mm) starp kuriem es veicu uzmērīšanas gājienu?
7. Punkti 24, 24.1 „24. Atkārtotā uzmērīšanā noteikto koordinātu un augstumu starpība nedrīkst pārsniegt: 24.1. apvidū skaidri izteiktiem objektiem un situācijas kontūrām 5 centimetrus koordinātām un 3 centimetrus augstumam;”
Kas ir skaidri izteikts objekts? Tie ir arī koks un elektrības stabs?
Ja tā, tad, vai es pareizi saprotu, ka pēc 1 km gara gājiena, uzmērot elektrības staba betona pastabu un ozolu ar diametru 100, mani mērījumi nedrīkst atšķirties no iepriekšējā uzmērījuma vairāk kā par XY5cm un Z3cm?
Kādēļ tika paaugstināta situācijas uzmērīšanas precizitāte, salīdzinot ar veco instrukciju?
8. Punkts 35 ”Topogrāfiskajā plānā attēlo visus kokus, kuru caurmērs ir pieci centimetri vai lielāks. Mežos kokus uzmēra tikai pēc pasūtītāja pieprasījuma, un topogrāfiskajā plānā attēlo kokus, kuru caurmērs ir 12 centimetri vai lielāks. Caurmēru mēra 130 centimetru augstumā virs sakņu kakla.”
Vai pareizi saprotu, ka, ja zemes gabals ir aizaudzis ar krūmiem (nekopta teritorija), man ir jāizmet papildus karātne(s) lai ielīstu pārlapojušā krūmājā, kurā jāuzmēra nīkulīgas, mežonīgas atvases 5cm diametrā ar 5 cm precizitāti? (Līdz šim es uzmērīju arī tievākus kociņus, bet tikai tādus, kurus cilvēki bija iestādījuši vai speciāli izkopuši.)
9. Punkts 59.3 „ rakstlaukumu, kurā norāda mērnieka vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru, mērnieka paraksta vietu un paraksta datumu, komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un atbildīgā vadītāja (struktūrvienības vadītāja) amata nosaukumu, vārdu, uzvārdu, paraksta vietu, paraksta datumu, pasūtījuma nosaukumu un administratīvo teritoriju, pasūtītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, mērogu, izdrukas lapu numerāciju, pasūtījuma identifikācijas numuru saskaņā ar šo noteikumu 67.punktu;”
Ko darīt, ja man nav ‘atbildīgā vadītāja (struktūrvienības vadītāja)’?
10. Punkts 66. ”Mērnieks pēc vietējās pašvaldības datubāzes turētāja pieprasījuma izsniedz tam šo noteikumu 64.1., 64.2. un 64.3.apakšpunktā minēto informāciju.” (64.1. topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskie dati un mērījumi – pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas; 64.2. apliecinājumi par topogrāfiskās informācijas saskaņošanu, pārbaudi un reģistrāciju; 64.3. viens topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma oriģināls ar mērnieka parakstu;)
Kādēļ man jāizsniedz (t.i. jāatdod) oriģināli (?!!!) lauka dati, izlīdzinātie dati, oriģinālie saskaņojumu zīmogi/paraksti un papīra eksemplārs datu uzturētājam, uz kura pienākumu pildīšanu (punkts 78) šīs lietas pilnīgi neattiecas?
11. Punkts 72. „Inženierkomunikāciju turētājs saskaņo inženierkomunikācijas raksturojošo informāciju un esību topogrāfiskajā plānā, parakstot papīra izdruku vai saskaņojot elektroniski.”
Tātad, ja es pa telefonu ar Latvijas Gāzes pārstāvi noskaidroju, ka viņu komunikācijas uzmērītajā vietā nav, tad Latvijas Gāzes saskaņojuma zīmogs ar uzrakstu ‘komunikāciju nav’ nav vajadzīgs?
Jo saskaņo/zīmogo tikai tad, ja viņu komunikācijas ir (esību)?
12. Punkts 76. „Mērnieks vai komersants vietējās pašvaldības datubāzes turētājam papildu izpildmērījumam iesniedz datni, kurā attēlots tikai objekts, kam veikts izpildmērījums.”
Man datu uzturētājam ir jāiesniedz divi faili – viens ar pilnvērtīgu izpildmērījumu, koordinātu piesaistēm un nepieciešamo situāciju un otrs fails tikai ar uzmērīto komunikāciju? Kāds tam ir pamatojums?
13.  2. Pielikums
Kā, atbilstoši šim pielikumam, aprakstīt betona flīzes (kvadrātveida, plāksnes formas betona izstrādājums) ar kurām ir noklāts kāpņu starplaukums?
Kā apzīmēt mērniekam un komunikāciju turētājam nezināmas plastmasas izstrādājumu?
Kā aprakstīt siltumtrašu kanālu augšu?
Šie trīs jautājumi radušies saskaroties ar datu uzturētāju īpatnējo noteikumu interpretāciju.
Cerot uz kompetentu atbildi
Pēteris Pētersons
biznespeteris@inbox.lv”

Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Впоследние годы установка счетчика тепла в Киеве и Киевской области является одной из самых популярных и востребованных услуг. Это нисколько…

  2. Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio В ходе проверки информации о компании…

  3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *