Vai Mērnieku Ētikas kodekss paaugstinās mērnieku darba kvalitātes standartus?

Gan Latvijas Mērnieku biedrība, gan Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija savās pilnsapulcēs nesen ir apstiprinājušas Mērnieku Ētikas kodeksu. Ko tas praktiski nozīmē mērniekiem, kā ētikas kodekss tiks ieviests dzīvē un kas draud par tā pārkāpšanu? Šos jautājumus Mernieks.lv skaidroja, sazinoties ar Mērnieku biedrību un sertificēšanas centriem.

Ko paredz Mērnieku Ētikas kodekss?

Ētikas kodekss pārsvarā runā par mērnieku atbildības, godaprāta un kompetences jautājumiem. Pirmajā kodeksa punktā uzsvērts, ka mērnieks ir atbildīgs ne vien par savu, bet arī palīgu darbu. Kodeksā minēti vispārīgi morāles principi, saskaņā ar kuriem mērniekiem būtu jārīkojas – „mērnieki visā savā darbībā ir godīgi, taisnīgi, neatkarīgi, pastāvīgi, objektīvi un atklāti”, un minēti arī daži konkrēti piemēri, kur šīm īpašībām būtu jāizpaužas, piemēram: „Mērnieki informē pakalpojuma saņēmējus par apdrošināšanas nosacījumiem, ja kļūdainu vai nolaidīgu mērniecības pakalpojumu izpildes rezultātā izveidojušies īpašumam nelabvēlīgi apstākļi”; „Mērnieki neatzīst nekādu atlīdzību vai kompensāciju no trešās puses, ne sev, ne arī kādam citam, ja tas var radīt interešu konflikta risku vai ārēju spiedienu uz kāda pakalpojuma norisi”; „Mērnieki pārņem kolēģu veikto darbu tikai tādos gadījumos, kad iepriekšējā vienošanās tiek pārtraukta vai atteikta”. Atsevišķi kodeksā runāts arī par mērnieku profesionalitāti un kompetenci, uzsverot nepieciešamību „uzturēt un paaugstināt zināšanas un iemaņas, veikt nepieciešamos pasākumus, lai paplašinātu kompetenci jaunu pieprasīto pakalpojumu attīstīšanai”. Saskaņā ar kodeksu, mērniekiem arī jābūt laipniem attiecībās ar kolēģiem, un tie nedrīkst celt neslavu mērnieka profesijai. Pilnībā ar Mērnieku Ētikas kodeksu var iepazīties LMB mājas lapā.

Kam Mērnieku Ētikas kodekss ir saistošs?

Pēc apstiprināšanas LMB kopsapulcē, Ētikas kodekss kļuva saistošs, pirmkārt, visiem LMB biedriem (to skaitā asociētajiem un goda biedriem). Tā kā Latvijas Mērnieku biedrība ir arī LMB Sertifikācijas centra politikas veidotāja, tad Ētikas kodeksu paredzēts padarīt saistošu arī visiem LMB SC sertificētajiem mērniekiem. Sertificētās personas to apliecinās, parakstot sertifikātu un apliecības lietošanas noteikumus. Personas, kas sertifikātu saņēma pirms 2012. gada 9. marta (dienas, kad Ētikas kodekss tika pieņemts LMB kopsapulcē), to apliecinās, veicot darbības sertifikāta termiņa pagarināšanai (vai atjaunošanai).

Tomēr otrs sertifikācijas centrs – „Mācību un konsultāciju centra ABC Sertificēšanas birojs” – pagaidām nav nolēmis padarīt Ētikas kodeksu saistošu birojā sertificētajiem mērniekiem. ABC SB vadītāja Vera Židova portālam sacīja, ka par pienākumu ievērot Ētikas kodeksu birojs sertificētajām personām uzliks tikai tādā gadījumā, ja „tas būs apstiprināts (atzīts) valsts līmenī, jo mērnieka profesija ir valsts reglamentēta profesija”. Savukārt, ja Ētikas kodekss būs apstiprināts tikai mērnieku sabiedrisko organizāciju līmenī, tad ABC tikai ieteikšot sertificētajām personām to ievērot. V. Židova skaidroja, ka Ētikas kodeksa padarīšana par saistošu mērniekiem esot „tiesisks process, kas nav sertificēšanas institūciju kompetencē”. Židova veltīja Ētikas kodeksam arī dažus kritiskus vārdus: „Vispārīgs, nav nacionālās identitātes. Prasās arī sadaļa par to, kas notiek, ja ētikas normas tiek pārkāptas”.

Ētikas kodeksa „sniedzamības zonu” savukārt paplašinājusi Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija, kas pagājušonedēļ to apstiprināja savā kopsapulcē. Praktiski tas nozīmē, ka asociācijā ietilpstošie uzņēmumi piedāvās saviem darbiniekiem brīvprātīgi parakstīt Ētikas kodeksu. Daži no uzņēmumu vadītājiem, kurus Mernieks.lv aptaujāja, sacīja, ka pie viņiem strādājošie mērnieki šo ideju uzņemot atsaucīgi un esot gatavi parakstīties (sk. mērnieku viedokļus raksta pielikumā).

Kas notiek, ja Mērnieku Ētikas kodekss tiek pārkāpts?

Iespējamās sankcijas pārkāpumu gadījumā kodeksā ir pieminētas 6.3. punktā, tiesa gan, tās nekonkretizējot: „Saņemot pietiekamu informāciju, pakalpojumu sniedzējas valsts nacionālā biedrībā izskata konkrēto gadījumu un pieņem lēmumu par disciplinārām sankcijām saskaņā ar LR normatīviem aktiem vai citu institūciju atbilstošiem noteikumiem”. Tas gan nenozīmē, ka Ētikas kodekss mēģinās dublēt normatīvajos aktos jau paredzētos gadījumus, bet gan attieksies uz tām situācijām, kuras nav attiecināmas uz normatīviem, bet uz profesionālās darbības ētiku (“nepieklājīga” izturēšanās pret klientu, citu mērnieku darbu izpilde, “dempings”, u.c.). Faktiski tas nozīmē, ka Ētikas kodekss krietni paplašina mērnieku atbildības un darba kvalitātes kritērijus, normatīvajiem pievienojot morālos. Un interesanti, ka iespējamās sankcijas par ētikas pārkāpumiem var būt tādas pašas kā jau normatīvos noteikto pārkāpumu gadījumos – var apturēt sertifikāta darbību vai pat anulēt sertifikātu, skaidro LMB. Šādu iespēju paredz Ministru Kabineta noteikumu nr.1011 39. punkts: „Ja sertificētās personas profesionālajā darbībā konstatēts profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu vai ētikas pārkāpums, sertificēšanas institūcija atbilstoši pārkāpuma būtībai: 39.1. aptur sertifikāta darbību uz laiku; 39.2. anulē sertifikātu”. Šādu gadījumu izvērtēšanai tiks izveidota īpaša Ētikas komisija, tiesa gan, LMB uzsver, ka šādas komisijas veidošana nav pašmērķis un ētikas ievērošanas uzraudzīšanai atsevišķi resursi netiks atvēlēti. Ētikas komisija tiks veidota tikai ierastajā uzraudzības kārtībā vai sūdzību gadījumos konstatētos ētikas pārkāpumos.

Mērnieku Ētikas kodeksa turpmākā virzība

Latvijas Mērnieku biedrības skatījumā tālākas virzības perspektīvas Ētikas kodeksam varētu būt valsts un pašvaldību institūciju atbalsts. Saistībā ar LKĢA lēmumu, kad asociācijas biedru rindās varētu būt pabeigta darbinieku iepazīstināšana un parakstīšanās par Ētikas kodeksa ievērošanu, iespējams, varētu tikt izveidots kopīgs saraksts ar visiem mērniekiem, kuriem kodekss kļuvis saistošs – gan LMB biedriem, gan LMB SC sertificētajiem mērniekiem, gan LKĢA pārstāvēto uzņēmumu darbiniekiem, kas parakstījuši kodeksu. Mernieks.lv izsaka ierosinājumu, ka Ētikas kodeksu varētu brīvi piedāvāt parakstīt ikvienam mērniekam, kurš vēlētos apliecināt savu apņemšanos ievērot tajā noteiktos ētikas standartus. Šo parakstīšanos varētu koordinēt kāda no mērnieku sabiedriskajām organizācijām un saraksts tiktu publiskots arī Mernieks.lv portālā, lai ikviens – gan mērnieku kolēģi, gan viņu klienti varētu iepazīties ar to. Tas varētu veicināt vēlmi brīvprātīgi parakstīt Ētikas kodeksu, jo tas var kļūt arī par vienu no kritērijiem mērniecības darbu pasūtītājiem mērnieku/uzņēmumu izvēlē. Ja mērnieks ir parakstījis Ētikas kodeksu, tas nozīmē, ka viņš sniedz stingrākas garantijas un uzņemas lielāku atbildību par savu darbu nekā mērnieks, kurš to nav parakstījis. Protams, šādai brīvprātīgas parakstīšanās kampaņai jēga būtu tikai tad, ja sertificēšanas centrs ABC, līdzīgi kā LMB SC, apņemtos izskatīt ētiska rakstura pārkāpumus un vajadzības gadījumā piemērot sankcijas vismaz tiem savā birojā sertificētajiem mērniekiem, kuri brīvprātīgi būtu parakstījuši šo kodeksu. Pretējā gadījumā kodeksa parakstīšana kļūtu par bezjēdzīgu modes lietu – lai neatpaliktu konkurences cīņā, to parakstītu visi, kam nav slinkums, taču ABC sertificētajiem mērniekiem būtu mazāk motivācijas kodeksu ievērot.

Mērnieku viedokļi

Anita Cibule, SIA „Ametrs”: „Ētikas kodekss, ja apvienos pēc iespējas vairāk profesionāļu, varētu palīdzēt organizēt mērniekus labākai savstarpējai sadarbībai, spējai sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem, neizraisot konfliktus. Mūsu birojā Ētikas kodeksam ir atbalsts, no trim sertificētajiem mērniekiem ar diviem jau par to ir runāts un viņi abi uzskata, ka to noteikti vajadzētu ieviest – līdz ar to katrs no viņiem kodeksu izlasīs un parakstīsies.”

Gints Ķesteris, SIA „Topoprojekts”: „Darbiniekiem jau esam izdalījuši Ētikas kodeksus, visi iepazīsies, pārrunāsim. Droši vien ieviesīsim to kā pielikumu darba līgumam, tomēr tā būs katra brīva izvēle, parakstīt vai nē. Taču, cik esam runājuši, neviens nav paudis kategoriski noraidošu attieksmi. Kopumā kodekss izskatās diezgan labs, arī pats parakstīšu”.

Auseklis Bērziņš, individuālais komersants: „Lielā mērā no pašu mērnieku godaprāta būs atkarīgs, vai viņi ievēros šo kodeksu. Diez vai ar administratīvām metodēm to panāks. Ideja jau laba, bet vai reāli dzīvē īstenojama, tas ir cits jautājums. Nesaprotu arī, kāpēc tādā gadījumā vajadzēja likvidēt zvērinātu mērnieku institūciju, kas pastāvēja deviņdesmitajos gados.”

Aida Indusa, pašnodarbināta persona: „Neesmu ar kodeksu iepazinusies, nevaru to komentēt.”

Mārcis Mistris: „Neesmu kodeksu lasījis, līdz ar to pagaidām man nav viedokļa.”

Ikars Kubliņš


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *