Pieņemti jaunie “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (papildināts)

Vakar, 12. aprīlī Ministru Kabinets apstiprinājis MK noteikumus „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Noteikumu izstrādes mērķis – nodrošināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu atbilstību 2010.gada 17.jūnijā pieņemtajam likumam „Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (spēkā no 2010.gada 1.augusta). Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (Noteikumi Nr.867).

Valsts Zemes dienests vērš uzmanību, ka Noteikumi paredz pārejas periodu, lai zemes ierīkotājs var pabeigt atbilstoši Noteikumu Nr.867 prasībām uzsākto projektu izstrādi. Noteikumi paredz pārejas periodu šādos gadījumos:

1) ja VZD par projektu ir sniedzis negatīvu atzinumu līdz 2010.gada 31.decembrim, tad zemes ierīcības projekta lietu, izstrādātu atbilstoši Noteikumi Nr.867 prasībām atkārtoti VZD var iesniegt līdz 2011.gada 1.maijam;

2) ja vietējā pašvaldība ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību līdz Noteikumu projekta spēkā stāšanās brīdim un, ja projekta izstrāde ir jau uzsākta, tad to varēs pabeigt atbilstoši Noteikumu Nr.867  prasībām līdz 2011.gada 1.jūnijam. Projekts ir uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad to ir apstiprinājusi vietējā pašvaldība.

Ņemot vērā augstāk minēto VZD sniedz informāciju par būtiskākajām izmaiņām zemes ierīcības projekta (turpmāk – projekts) izstrādes kārtībā.

Gadījumos, kad valstij vai pašvaldībai piekrītoša zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” uz VZD kadastra izziņas un tai pievienotās informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk -NĪVK IS) telpiskajiem datiem pamata, tad pirms projekta izstrādes veic zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu un reģistrēšanu NĪVK IS.

Pirms projekta izstrādes vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos nosaka personas un institūcijas, ar kurām projektu nepieciešams saskaņot, ja projekta risinājumi skar to intereses:

–          prasības projekta grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;

–          projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem;

–          personas un institūcijas, ar kurām projekts jāsaskaņo, lai nodrošinātu piekļuves iespējas;

–          ja nepieciešams, nosaka projekta izstrādei papildus nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam.

Nosacījumus attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, vietējā pašvaldība nosaka ņemot vērā komunikāciju blīvumu, projekta mērķi, un apbūves intensitāti. Ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem, tad pašvaldība nosacījumos norāda, konkrētas projektētās zemes vienības, kurām uzmērīšana, reģistrēšana NĪVK IS un reģistrēšana zemesgrāmatā ir nepieciešama pirmajā projekta īstenošanas etapā un, kuru projekta daļas īstenošanu var uzsākt vēlāk, ievērojot Zemes ierīcības likuma 22.pantā minēto projekta īstenošanas termiņu (4 gadi). Ņemot vērā to, ka projekta grafiskajā daļā attēlo visus uz projektēto teritoriju attiecināmos apgrūtinājumus, kas noteikti vides un kultūras pieminekļu aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas normatīvajos aktos un var būt attēloti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā, tad vietējām pašvaldībām projekta izstrādes nosacījumos nav jānosaka prasības apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu izstrādā uz zemes robežu plāna pamatnes vai uz šādu kartogrāfisko materiālu pamatnes, kas savietoti ar zemes robežu plānu: topogrāfiskā karte mērogā 1:10000 vai 1:2000; augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns;  ortofoto karte mērogā 1:10000 vai 1:2000; situācijas plāns vai apgrūtinājumu plāns. Savukārt, ja projekts ierosināts atbilstoši Zemes ierīcības likuma 5.panta 2., 3. vai 4.punktā noteiktajam, tad valstij un pašvaldībai piekrītošai zemei par kartogrāfiskā materiāla pamatni var izmantot tikai NĪVK IS datus vai tos savietojot ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna datiem. Zemes ierīkotājam ir iespējams, izvērtējot projekta kartogrāfisko materiālu pamatnes, projektēšanā izmantot ar augstākām uzmērīšanas precizitātes metodēm iegūtu zemes robežu informāciju (piemēram: pierobežnieka precīzi uzmērīto zemes robežu plānu NĪVK IS).

Noteikumi paredz, ka zemes ierīkotājam projekta grafiskajā daļā jāattēlo visi uz projektēto teritoriju attiecināmie nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi (turpmāk – apgrūtinājumi), projekta grafiskā daļa jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto teritoriju, kā arī ar vietējo pašvaldību un citām Noteikumu projektā noteiktajām personām un institūcijām.

Projekta grafiskajā daļā katru apgrūtinājuma aizņemto teritoriju attēlo kā noslēgtu kontūru. Apgrūtinājuma kontūru attēlo katram objektam atsevišķi tā, lai katrs apgrūtinājuma veids būtu attēlots unikālā līmenī un atšķirīgā krāsā. Līmeņa nosaukumu veido – Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma klasifikācijas kodam priekšā pievienojot ciparu 73. Apgrūtinājuma veida līmeņa nosaukuma paraugs ir norādīts Noteikumu projekta 4.pielikuma trešajā daļā. Neatkarīgi no vietējās pašvaldības izdotajos nosacījumos minētā, jāattēlo visi uz projektēto teritoriju attiecināmie apgrūtinājumi.

Projekta grafisko daļu VZD var iesniegt tikai pēc saskaņošanas ar visām nepieciešamajām personām un institūcijām. Lai projekta grafisko daļu iesniegtu VZD, aizpilda attiecīgo VZD mājaslapā internetā ievietoto iesnieguma formu un nosūta to elektroniski kopā ar projekta grafisko daļu uz attiecīgo VZD Klientu apkalpošanas centra elektronisko pasta adresi vai iesniedz klātienē VZD reģionālajā nodaļā. Pirms projekta grafiskās daļas iesniegšanas VZD reģionālajā nodaļā zemes ierīkotājs projekta grafiskajā daļā norāda to personu un institūciju pārstāvju rekvizītus (personas vai institūcijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, institūcijas nosaukumu, saskaņošanas datumu un vārdu „paraksts” iekavās), ar kurām projekta grafiskā daļa tika saskaņota. Ņemot vērā to, ka citas personas un institūcijas saskaņojumu izdara fiziski izvietojot to uz projekta grafiskās daļas, bet VZD saskaņojumu sniedz elektroniskā veidā, tad vienā projekta lietā, kura tiks saglabāta vietējā pašvaldībā, būs ievietotas divas grafiskās daļas izdrukas.

VZD pārbaudot projekta grafisko daļu sniedz atzinumu, par projekta grafiskajā daļā attēloto zemes vienību robežu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām (apgrūtinājuma kontūras līnijas līmenis, līnijas specifikācija, klasifikatora koda atbilstība apgrūtinājumu klasifikācijai u.c.), uz projekta grafiskās daļas izvietojot atbilstošu spiedoga ekvivalentu elektroniskā vidē par projekta grafiskās daļas saskaņošanu vai nesaskaņošanu.

Pēc saskaņošanas ar VZD projekta grafiskajā daļā nedrīkst veikt izmaiņas.

Pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar attiecīgajām personām un institūcijām un VZD reģionālo nodaļu, zemes ierīkotājs projekta lietu iesniedz vietējai pašvaldībai, kura izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti vietējās pašvaldības projekta izstrādes nosacījumi, zemes ierīcības,  teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai pēc saskaņošanas ar VZD ir izdarītas izmaiņas projekta grafiskajā daļā. Ja projektu apstiprina, tad vietējā pašvaldība izdara attiecīgu spiedoga atzīmi par projekta apstiprināšanu uz visām grafiskās daļas izdrukām.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 40.punktam, sertificēšanas institūcija uz sešiem mēnešiem aptur sertifikāta darbību, ja elektroniskā veidā sastādītais zemes ierīcības projekts nav identisks to manuālajām izdrukām.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.pantam, ar 2011.gada 1.janvāri VZD, projekta grafisko daļu, uz kuras izvietots spiedoga ekvivalents par projekta saskaņošanu vai nesaskaņošanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un 10 darba dienu laikā nosūta zemes ierīkotājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Lai nodrošinātu to, ka zemes ierīkotājs var pabeigt atbilstoši Noteikumu Nr.867 prasībām uzsākto projektu izstrādi, Noteikumos ir paredzēts pārejas periods:

–          ja  VZD par projektu ir sniedzis negatīvu atzinumu līdz 2010.gada 31.decembrim, tad zemes ierīcības projekta lietu, izstrādātu atbilstoši Noteikumi Nr.867 prasībām atkārtoti VZD var iesniegt līdz 2011.gada 1.maijam;

–          ja vietējā pašvaldība ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim un projekta izstrāde jau ir uzsākta, tad tos varēs pabeigt, atbilstoši Noteikumu Nr.867  prasībām, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Projekts ir pabeigts ar brīdi, kad to ir apstiprinājusi vietējā pašvaldība.

Noteikumu projekts

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Anotācija


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

  1. Paldies par mana brāļa Jāņa Bikšes [3.] (pēc dzimtas uzturētā “Dzimtas koka” reģistra – Jānis [3.]) “Dzīves nodarbošanās vēstures” izveidi…

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *