“Mācību un konsultāciju centra ABC” atbilde rakstam “Vai „ABC” mācību centra izsniegtie sertifikāti ir ar juridisku spēku?”

Publicējam “ABC” sertificēšanas biroja vadītājas Veras Židovas vēstuli portālam Mernieks.lv, kurā V. Židova iepazīstina ar savu interpretāciju par sertificēšanu regulējošajām likumu normām un pauž uzskatu, ka “ABC” izsniegtie sertifikāti ir juridiski leģitīmi. Mernieks.lv neatkāpjas no iepriekšējā rakstā paustā, uz Tieslietu ministrijas ierēdņu sniegtās informācijas balstītā viedokļa, bet lasītājiem ir iespēja iepazīties arī ar V. Židovas rakstīto un spriest, kas ir tuvāks patiesībai.

V. Židovas vēstule portālam Mernieks.lv:

“Portālā www.mērnieks.lv, esam iepazinušies ar rakstu, kurā izteikti viedokļi par to, ka ABC izsniegtie sertifikāti šobrīd nav juridiski leģitīmi.
Pirmkārt, es nekad neesmu atzinusi, ka mūsu izsniegtajiem sertifikātiem nav juridiska spēka.
Otrkārt, pateicoties tam, ka mēs uzsākām akreditāciju, atbildīgās institūcijas, tādas kā Valsts zemes dienests un citas, atcerējās par to, ka „Zemes ierīcības likumā” un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” ir kas tāds noteikts par pilnvarojumu.
Treškārt, SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs nepiekrīt šim viedoklim, jo patlaban sertificēšanas procesu reglamentē šādi normatīvie akti:
–    Saeimas 01.12.2006. pieņemtā Zemes ierīcības likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka zemes ierīcības darbu veikšanas speciālistu sertificēšanas institūciju pilnvaro Ministru Kabinets (MK).
–    Saeimas 14.09.2005. pieņemtā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 29.panta otrā daļa nosaka MK pilnvarojumu kadastrālās uzmērīšanas speciālistu sertificēšanas institūcijai.
–    Savukārt, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.734 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 2.punkts nosaka, ka fiziskai personai zemes ierīcībā un kadastrālajā uzmērīšanā, ja tā izpildījusi šo noteikumu prasības, sertifikātu izsniedz sertificēšanas institūcija, kas akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālās akreditācijas birojā (LATAK) atbilstoši valsts standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2005. noteiktajām prasībām.
–    Augstāk minētie likumi pieņemti laikā, kad nebija MK noteikumu Nr.734 par sertificēšanu.
–    Sertificēšanu Latvijā reglamentē speciāls likums „Par atbilstības novērtēšanu”. Likuma II daļa skaidri nosaka likuma mērķi un darbības sfēru. SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroja darbība pilnībā atbilst šī likuma prasībām.
–    No MK noteikumu Nr.734 2.punkta teksta ir skaidri saprotams, ka MK pilnvaro veikt sertificēšanu institūciju, kura ir atbilstoši akreditēta.
–    Kā valsts uzraugošo institūciju akreditācijas jomā, MK noteikumu Nr.734 2.punktā ir noteicis Latvijas Nacionālās akreditācijas biroju (LATAK).
–    Katrs uzņēmējs, kurš ir izpildījis šīs prasības un ieguldījis līdzekļus to izpildē, kas nav mazi, ir tiesīgs strādāt, negaidot, kad viņu vārdā nosauks vēl vieni MK noteikumi. Pašlaik spēkā esošais, augstāk minētajos likumos noteiktais pilnvarojums, pēc būtības tikai nosauc institūciju vārdā, ja tā ir izpildījusi kritēriju par akreditāciju. Citu kritēriju patlaban spēkā esošajos normatīvajos aktos nav, nav arī noteiktas kādas citas prasības, vai procedūra. Un, pat ja tādas būs kaut kad nākotnē, uz mums tas neattieksies, jo likumam nav atpakaļejoša spēka.
–    Patlaban akreditētās institūcijas vārdā nosauc LATAK. Tās ir atrodamas biroja mājas lapā. Atkārtotu institūcijas nosaukšanu vārdā uzskatu par nelietderīgu laika un valsts budžeta līdzekļu tērēšanu.
Katram ir iespēja iepazīties ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.941 „Noteikumi par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātus zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam”, kas sastāv no trim punktiem:
–    MK noteikumus Nr.941 sagatavoja un izskatīja MK Kārtības rullī noteiktajā kārtībā, tātad Valsts sekretāri, ministrijas, komitejas bija spiesti to apspriest. Nav saprotama to nozīme, jo loģiski būtu, pieņemot MK noteikumus Nr.734 par sertificēšanu, izņemt šo pilnvarojumu no abiem augstāk minētajiem likumiem un turpmākajā darbībā pamatoties uz likumu „Par atbilstības novērtēšanu”.
Patlaban uzsāktā, augstāk minēto likuma pantu par pilnvarojumu papildināšana, vairāk izskatās kā konkurences ierobežojuma mēģinājums un iejaukšanās likuma „Par atbilstības novērtēšanu” darbības sfērā.
–    Aizsardzības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par ģeodēzijas, zemes ierīcības un kadastrālās uzmērīšanas speciālistu sertificēšanu jau ir nobeiguma posmā, un, ja Tieslietu ministrijai ir pamatota nepieciešamība prasību papildināšanai sertificēšanas institūcijām, tad to var izdarīt ar šiem noteikumiem, kuru tiesiskumu ir pamats apšaubīt jau tagad, jo:
1)    Sertificēšanas institūciju darbību reglamentē likums „Par atbilstības novērtēšanu” un Latvijas standarts 17024, un, šo normatīvo aktu izpratnē, MK noteikumu par sertificēšanu galvenais uzdevums ir noteikt prasības Latvijas tautsaimniecībai ideālam mērniekam (izveidot etalonu) un noteikt specifiskas novērtēšanas (mērīšanas) metodes, kritērijus. Patlaban gan spēkā esošie MK noteikumi Nr.734 par sertificēšanu, gan jauno noteikumu projekts, pamatā veltīti Sertificēšanas institūciju ierobežošanai un procesam nesaistītu institūciju iesaistīšanai un viņu interešu realizēšanai sertificēšanas procesā, nenosakot skaidru šīs sadarbības procedūru. Liela daļa noteikumu un noteikumu projekta punktu ir pretrunā standarta prasībām, kura atbilstībai Sertificēšanas institūcijai jāsaņem akreditācija.
2)    Noteikumu projektā vēl ar vien sertificēšana tiek vērtēta no administratīvo tiesību un procesa  viedokļa, ignorējot likumu „Par atbilstības novērtēšanu”. „Sertificēšana ir neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktām prasībām.” (likuma „Par atbilstības novērtēšanu 1.panta 10.punkts).

Pamatojoties uz visu augstāk minēto, uzskatu, ka SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs darbojas atbilstoši tam saistošām normatīvo aktu prasībām un izsniegtie sertifikāti ir juridiski leģitīmi.

Jāizsaka nožēlu, ka portāls, kurš pretendē būt mērniekam kā profesionāls atbalsts, neizprot, ka konkurence veicina attīstību un ir atbalstāma lieta.

Es gribu ticēt, ka Latvija ir tiesiska valsts, un, ka atbildīgās valsts amatpersonas pieņems pamatotu lēmumu, ka SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroja izsniegtie sertifikāti ir juridiski leģitīmi no tās dienas, kad esam akreditēti LATAK. Pretējā gadījumā mēs izmantosim savas tiesības vērsties attiecīgajās instancēs savu tiesisko un materiālo interešu aizstāvībai.

Portālam novēlu radošu un godīgu turpmāko darbību!

Ar cieņu,
V. Židova”

Papildus piedāvājam saites uz rakstos minētajām juridiskajām normām, kas regulē sertificēšanu:

MK noteikumi Nr.734 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”

Nr.941 „Noteikumi par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam”

Zemes ierīcības likums

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Likums “par atbilstības novērtēšanu”


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *