Izmaiņas mērniecības nozari regulējošos MK noteikumos

Pagājušā gada nogalē Ministru kabinets pieņēmis vairākus MK noteikumu grozījumus un arī jaunus MK noteikumus, kas tieši vai pastarpināti attiecas uz mērniecības nozari.

Vieni no mērniecības nozarei būtiskākajiem grozījumiem ir izdarīti Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, kas reglamentē mērnieku sertificēšanas jauno kārtību.  Ar šiem grozījumiem tiek oficiāli apstiprināta jau labu laiku faktiski eksistējošā kārtība, ka turpmāk Valsts Zemes dienesta vietā mērnieku sertificēšanu un uzraudzību veic īpaša sertificēšanas institūcija, kas akreditēta Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā – patlaban tas ir Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC). Grozījumos noteikts, ka LMB SC jāuztur publisks sertificēto personu reģistrs un jāizskata sūdzības par sertificētās personas darbību, kā arī jāliek sertificētajām personām labot neatbilstoši normatīvajiem aktiem paveiktos darbus, un, ja tas netiek izdarīts, tad vispirms apturēt sertifikāta darbību, ja kļūdas arī pēc  tam netiek labotas, tad anulēt sertifikātu.  Sertificēšanas institūcijai būs jākontrolē arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises esamību sertificētajai personai, jāpārbauda un jāuzkrāj informācija par sertificētās personas profesionālo darbību. Valsts Zemes dienests līdz 2010. gada 31. decembrim vēl turpinās uzraudzīt licencēto mērniecības firmu darbību, jo līdz šim datumam attiecīgās licences vēl būs spēkā.

MK noteikumu par mērnieku sertificēšanas un uzraudzības kārtību grozījumus un to anotāciju var skatīt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158906&mode=mk&date=2009-12-22

No šiem grozījumiem secīgi izriet grozījumi arī vairākos citos MK noteikumos. Grozījumi 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 „Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība” attiecīgi nosaka, ka turpmāk par sertificētā mērnieka bezdarbību zemes robežu strīda gadījumā (pieteikuma neiesniegšanu komisijai  10 dienu laikā vai nepamatotu tā atsaukšanu) iesaistītās personas varēs iesniegt sūdzību sertificēšanas institūcijai (nevis VZD, kā bija līdz šim), savukārt par licencētajām personām – līdz gada beigām, tāpat kā iepriekš, sūdzības iesniedzamas VZD.

MK noteikumu par zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtību grozījumus un to anotāciju var skatīt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158912&mode=mk&date=2009-12-22

Nozīmīgākas izmaiņas skars MK 2007.gada 20.marta noteikumus Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”. Šeit papildus VZD nomaiņai ar sertificēšanas institūcijas vārdu atsevišķos punktos (par sertificēto personu uzraudzību un zemes uzmērīšanas darbu apstrīdēšanu, ja tie neatbilst noteikumu Nr.182 prasībām) noteikts arī tas, ka turpmāk pretenziju izvirzītājam pret mērnieku vairs nevajadzēs pie pretenzijas pievienot eksperta (cita mērnieka) atzinumu, ja šī pretenzija tiks iesniegta sertificēšanas institūcijai. Vairākas izmaiņas attiecas tieši uz mērniekiem. Pirmkārt, turpmāk mērniekiem vairs nevajadzēs vienu darba pārtraukšanas aktu iesniegt VZD, līdz ar to parasti būs jāgatavo divi, nevis trīs darba pārtraukšanas akti, izņemot gadījumus, kad mērniekam nav iespējas uzsākt zemes pirmreizējo uzmērīšanu – tad darba pārtraukšanas akts tomēr būs jāsastāda 3 eksemplāros, no kuriem viens  10 dienu laikā jāiesniedz zemes robežu strīdu komisijai. Vairs nav spēkā nosacījums, ka darba pārtraukšanas aktu sastāda tikai tad, ja no VZD saņemtos dokumentus nevar izmantot zemes kadastrālajā uzmērīšanā vai robežu atjaunošanā. Dažas izmaiņas skar arī zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu vāku noformējumu – turpmāk mērniekiem vairs nav jāliek uz vāka zīmogs un sava sertifikāta derīguma termiņš, vienlaikus līdz šā gada 31. martam mērnieks  varēs iesniegt lietas, kuru vāki noformēti vēl pēc vecā parauga (ar zīmogu un sertifikāta derīguma termiņu).

MK noteikumu par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu grozījumus un to anotāciju var skatīt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158939&mode=mk&date=2009-12-22

MK pieņēmis arī jaunus noteikumus par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju, kas maina šo apgrūtinājumu aprakstus un kodus un nozīmē, ka nepieciešamas arī izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem apgrūtinājumiem. Šīs izmaiņas to īpašumu apgrūtinājumu kodiem, kuriem iespējams tās veikt automātiski, veiks Valsts zemes dienests, savukārt tiem apgrūtinājumu kodiem, kuriem tas nav iespējams (jo mainās apgrūtinājuma platība vai ir citas izmaiņas), pagaidām tiks atstāta iepriekšējā informācija – līdz brīdim, kad notiek apgrūtinājumu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā vispārīgā kārtībā, kāda ir noteikta Kadastra likumā un tā pavadošajos noteikumos Nr.182 un Nr.636.

MK noteikumus par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju un to anotāciju un pielikumus var skatīt šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158870&mode=mk&date=2009-12-22


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *