Prezentēts precīzākais krasta kāpu aizsargjoslas attēlojums uz ortofoto kartēm

Šī gada 26. februārī, Vides ministrijas pārstāvji un „Metrum” speciālisti tikās ar Valsts Zemes dienesta pārstāvjiem. Sanāksmes mērķi bija prezentēt un nodot VZD rīcībā pēc VIDM pasūtījuma „Metrum” sagatavoto projektu par piekrastes pašvaldību teritoriju plānojumos noteikto Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslu, kā arī vienoties par sadarbību, lai veiksmīgi varētu ieviest nesen pieņemto Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu, tai skaitā par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un aizsargjoslu apgrūtinājumu atspoguļošanu informācijas sistēmā.

SIA „Metrum” prezentēja projektu „Piekrastes pašvaldību teritoriju plānojumos noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas konstruēšana uz 2007. gadā radītā M 1:2000 ortofoto, tās atbilstības izvērtējums atbilstoši aizsargjoslas noteikšanas metodikai”, kurā apkopojusi visu piekrastes pašvaldību spēkā esošajos plānojumos noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas ciemu robežas un krasta kāpu aizsargjoslas robežas, kā arī izvērtējusi to atbilstību Aizsargjoslu likuma prasībām. Tika secināts, ka kopumā vietējās pašvaldības ir noteikušas krasta kāpu aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, tomēr atsevišķu vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos ir konstatētas nepilnības un neatbilstības, kuras būtu nepieciešams novērst. „Metrum” pārstāvis izteica viedokli, ka neatbilstības galvenokārt radušās arī dažāda mēroga noteiktības dēļ vai tādēļ, ka dažādi traktēta norma par krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanas atskaites līniju.

Valsts Zemes dienesta Kadastra un zemes reģistra departamenta Aizsargjoslu daļas vadītājas p.i. Sandra Segliņa prezentēja Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – ATIS) likumu. Atbilstoši likumam tiek plānots izstrādāt MK noteikumus, kas noteiks vienotas prasības informācijas sistēmas izveidei, uzturēšanai un informācijas apritei. Pašlaik dati, ko iesniedz pašvaldības ir dažādos formātos un mērogos, kas liecina, ka būs jāpieliek lielas pūles, lai izveidotu vienotu datu sistēmu.

VZD apliecināja, ka „Metrum” veiktais pētījums tiks izmantots izstrādājot informācijas sistēmu. Tikšanās rezultātā Vides ministrijas un VZD pārstāvji vienojās, ka tiks veidota darba grupa informācijas sistēmas izveides un uzturēšanas, kā arī datu sniegšanas prasību izstrādei.

Avots: Vides ministrija


Raksts publicēts

kategorijā

Autors:

Pēdējie komentāri

TWITTER FORUMS

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *