Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Piktometrija – inovācija aerofotogrammetrijā 03.08.2009

Sviitra

Jau vairāk kā desmit gadus pasaulē, it īpaši ASV, lielu popularitāti ir guvusi Austrumeiropā pagaidām mazpazīstama aerofotogrammetrijas tehnoloģija – piktometrija.

Piktometrija (latv.) ir ASV patentēta tehnoloģija, ko izstrādājusi Pictometry International Corp. Piktometrijas pamatā ir vienlaicīga gan vertikālu, gan slīpu attēlu uzņemšana no lidojuma (1000-2000 metri).

Ja klasiskajā aerofotogrammetrijā attēli tiek uzņemti faktiski taisnā leņķī vertikāli pret zemi, tad piktometrijā papildus vertikālajam attēlam tiek uzņemti arī četri slīpi (uz visām debess pusēm vērsti) attēli aptuveni 40º leņķos. Tas tiek panākts, izmantojot digitālo piecu kameru sistēmu. Lai arī Pictometry Inc. visus tehniskos datus cenšas turēt stingrā slepenībā, ir zināms, ka tiek izmantota MIDAS sistēma ar pieciem Canon EOS mazizmēra digitālajiem fotoaparātiem, ar attiecīgi 16,7 – 21 (atkarībā no izmantotā modeļa) megapikseļu attēlu izmēriem.

Lidojuma laikā katrs punkts tiek uzņemts no visiem pieciem virzieniem ik pēc 1,5 sekundēm, rezultātā iegūstot augstas izšķirtspējas trīsdimensiju attēlus. Pirmajā attēlā uzskatāmi parādīts kameru darbības princips un nosedzošais lauks.

Šo slīpo un vertikālo attēlu iegūšana ir tikai pirmais piktometrijas posms. Lidojumus Pictometry Inc. un tā produktu izplatītāji veic paši bez maksas. Arī ar iegūto datu pēcapstrādi nodarbojas tikai patentētā produkta īpašnieki vai reģionālie sadarbības partneri.

Būtiskākais, ar ko piktometrija ir īpaša, ir tās attēlu nodošana gala klientam / pasūtītājam kopā ar attēlu apstrādes programmatūru – Electronic Field Study (EFS) (2. att.). Šajā speciāli izstrādātajā programmatūrā tiek sniegtas iespējas ne tikai attēlus aplūkot no visām pusēm dažādos leņķos un attālumos, bet arī veikt ar tiem reālas darbības, piemēram – aprēķināt laukumu platības, distances un attālumus, objektu augstumus (3. att.), kā arī noteikt punktu koordinātas. Tāpat ir dažādas iespējas operēt ar trīsdimensiju attēliem un veikt dažādas projekcijas, lai novērtētu to iekļaušanos pārējā vidē ticamos mērogos.

Minēto aprēķinu darbību veikšanai EFS ir ērta un vienkārša, vienlaikus tā ir arī viegli savietojama ar jebkurām citām jau esošām grafisko datu apstrādes programmām, tādejādi ļaujot izmantot augstās izšķirtspējas slīpos attēlus ļoti plašai mērķauditorijai (adrešu reģistrs, kadastra karte, būvinspekcija utt.).

Pateicoties minētajām apstrādes iespējām piktometrijas vadmotīvs ir:
See Everywhere, Measure Anything, Plan EverythingTM

1.attēls. Piecu kameru sistēmas attēlu uzņemšanas iespējas
2.attēls. EFS darba virsma ar attālinātu vienu ainu. Vidū vertikāls attēls, blakus slīpie.
3.attēls. Mērīšanas funkcijas EFS programmā

Izmantotie avoti:
M. Lemmens, C. Lemmen, M. Wubbe, Pictometry: Potentials for Land Administration, International Federation of Surveyors,Netherland, May 2008.
http://www.blompictometry.com/field_study.html.

Autors: Mārtiņš Bilzēns

Komentāri:
 
Anonīms
04.08.2009
12:58
Jāatzīmē, ka RTU jau par šo tēmu ir arī aizstāvēts bakalaura darbs. Pie tam esot bijis teicami izstrādāts, kas arī augstu novērtēts.
 
Anonīms
04.08.2009
13:54
kas tas tāds Mārtiņs Bilzēns?
 
Anonīms
04.08.2009
16:52
„Būvniecības likuma 7 panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā. Būvniecības likums neparedz pašvaldības tiesības minētā uzdevuma izpildes nodošanu privātai personai. Līdz ar to, lai nodrošinātu būvobjektu izbūvju dabā atbilstību projekta dokumentācijai izvērtēšanu pirms to pieņemšanas ekspluatācijā, SIA "Rīgas Ģeometrs" kā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, veic izbūvēto inženierkomunikāciju un citu būvju ģeodēziskos izpilduzmērījumus, sastādot attiecīgu aktu un mērījumu rezultātus nododot pašvaldības Būvvaldei. Minēto darbu izpilde noteikta ar Rīgas domes 28.12.2000. saistošo noteikumu Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” 10.punktu. Nevienā normatīvajā aktā nav noteikts, ka kapitālsabiedrībā visiem strādājošiem mērniekiem, kas iesaistīti darbu izpildē, ir jābūt sertificētiem. Ir pietiekoši, ja ir viens sertificēts mērnieks, kas kopīgi ar darbu izpildē iesaistīto mērnieku paraksta darbu izpildes dokumentus un nodrošina izpildītā darba kvalitāti.”

Jautājums - kur ir garantija ka šis viens cilvēks tiešām izskata visus darbus, gājienu shēmas rezultātus atbilstību uzmērītajam.
Vairāk izsaktās ka šis likuma pants tiek piemērots savām vajadzībām.

 
Anonīms
04.08.2009
16:56
2. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte
2.1. Vispārīgās prasības
22. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes uzdevums ir sniegt digitālo, grafisko un teksta informāciju par apvidus objektu novietojumu un īpašībām būvju projektēšanai un būvdarbu veikšanai.
23. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes darbu saturu un apjomu nosaka tehniskajā uzdevumā. Ģeodēziskajā un topogrāfiskajā izpētē veicami šādi darbi:

23.1. būvlaukumu un trašu horizontālā un vertikālā uzmērīšana;

23.2. apakšzemes komunikāciju uzmērīšana;

23.3. speciālie izpētes darbi, ko reglamentē attiecīgo nozaru noteikumi.
24. Ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti veic Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92) un Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā. Uzmērīšanu LKS-92 sistēmā nodrošina valsts ģeodēziskais tīkls. Valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošanu un pārzināšanu atbilstoši tehniskajiem noteikumiem organizē Valsts zemes dienests. Neliela apjoma vietējas nozīmes izpēti (līdz 0,5 ha platībā) būvvalde pēc saskaņošanas ar pasūtītāju var atļaut izpildīt vietējā vai brīvi izvēlētā koordinātu un augstumu sistēmā. Ja ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte notiek digitāli, uzmērīšanu un plāna sastādīšanu veic atbilstoši Valsts zemes dienesta izstrādātajām metodikām, ja tas nav pretrunā ar tehnisko uzdevumu.
(MK 29.04.2003. noteikumu Nr.220 redakcijā)
25. Ģeodēziskos datus piesaistei valsts ģeodēziskajam tīklam un to atbilstību šim būvnormatīvam nodrošina Valsts zemes dienests. Ja valsts ģeodēziskais tīkls nenodrošina paaugstinātas precizitātes prasību izpildi, inženierizpētes darbu izpildītājs veido speciālu ģeodēzisko tīklu, kura datus nodod Valsts zemes dienestam.
26. Topogrāfisko plānu būvniecības vajadzībām sastāda mērogā 1:1000, 1:500 vai 1:250, lineārām būvēm un teritorijas plānošanas vajadzībām - arī mērogā 1:2000, 1:5000 vai 1:10000. Topogrāfiskā plāna minimālais saturs noteikts šajā būvnormatīvā, pārējās satura daļas, kā arī mērogu un attiecīgo platību nosaka tehniskajā uzdevumā un tā grafiskajā pielikumā. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņu būvniecības vajadzībām nosaka būvvalde.
(Grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.220)
27. Ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības vajadzībām pārzina attiecīgās pašvaldības būvvalde.
28. Tiesības veikt ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti ir Valsts zemes dienestam, licencētām juridiskajām personām un sertificētām fiziskajām personām. Visiem ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes veicējiem jāievēro Latvijas būvnormatīvi un tehniskie noteikumi, ciktāl to prasības attiecas uz ģeodēziskajiem un topogrāfiskajiem darbiem būvniecībā.
29. Ģeodēzisko zīmju ierīkošanu un mērnieku netraucētu piekļūšanu izpētes objektiem kārto darbu pasūtītājs pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku (nomnieku).
30. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim nav tiesību iejaukties ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanā. Par izpētes materiālu precizitāti un pareizību ir atbildīgs attiecīgo darbu izpildītājs.
31. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes rezultātus un tehnisko pārskatu izpildītājs nodod pasūtītājam vai tai valsts vai pašvaldības institūcijai, no kuras ir saņemti ģeodēziskie dati un topogrāfiskie materiāli. Pasūtītājs pievieno izpētes rezultātus būvniecības ieceres pieteikumam un iesniedz būvvaldē.
 
Anonīms
04.08.2009
16:58
Nez uz, ko tad attiecas šis likums ,un starp citu sertifikāta lietošanas noteikumos ir atrunāts ka sertifikāta īpašnieks var parakstīt tikai savus veiktos darbus.
Vai nu es esmu muļķis vai arī Rīgas domes juristi!
 
Anonīms
06.08.2009
00:35
Skatos visiem pofig Kas notiek rigaa
 
Anonīms
06.08.2009
07:59
Kārtējo reizi ir redzams, ka nav vienotības mērnieku starpā.
 
Anonīms
06.08.2009
09:04
Rīgas Ģeometrs ir "Valsts-Valstī":),pats izdod likumus un normatīvus, pats pārbauda to izpildi, pats arī apstiprina vai citi likumi ir jāievēro!
 
to anonīms
15.01.2015
10:44
autors tagad datu uzturētājs SIA "GEO:REG"
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2023. gada 26. marts

Vārda diena:

Eiženija, Ženija
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.