Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Zemes ierīcības projektu izstrādes noteikumi

Sviitra

 

MK 12.04.2011. noteikumi Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi".

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. zemes ierīcības projekta (turpmāk – projekts) izstrādes kārtību;

1.2. projekta saturu;

1.3. prasības attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu.

2. Zemes vienības projektē ar kompaktu konfigurāciju un likvidē starpgabalus, ja tas ir iespējams.

3. Zemes vienību robežu posmus projektē pa izteiktiem apvidus lineāriem objektiem vai kā taisnu iedomātu līniju bez lauzumiem, ievērojot esošo apbūvi, robežu posmu pagrieziena leņķus veidojot pēc iespējas tuvāk 90 grādiem.

4. Zemes vienību projektēšanā ievēro detālplānojumu, ja tāds ir izstrādāts projektētajā teritorijā, un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

5. Katrai projektētajai zemes vienībai nodrošina piekļuves iespēju vienā no šādiem piekļūšanas veidiem:

5.1. no pašvaldības ceļa vai ielas vai valsts autoceļa;

5.2. no komersanta vai māju ceļa, uz kuru nodibināts ceļa servitūts par labu projektētajā teritorijā iekļautajai zemes vienībai;

5.3. no ceļa servitūtam paredzētās teritorijas, ja par labu projektētajai zemes vienībai ir paredzēts nodibināt ceļa servitūtu.

6. Projekta izstrādi atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām nodrošina persona, kas ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai (turpmāk – zemes ierīkotājs).

7. Projekta īstenošanu (zemes kadastrālo uzmērīšanu, reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) un ierakstīšanu zemesgrāmatā) uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības administratīvais akts par projekta apstiprināšanu.

II. Projekta izstrādes kārtība

8. Projekta izstrādi ierosina Zemes ierīcības likuma 5. un 14.pantā minētās personas un institūcijas (turpmāk – ierosinātājs).

9. Projekta izstrādes process sastāv no šādiem secīgiem posmiem:

9.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;

9.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus;

9.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;

9.4. zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām;

9.5. zemes ierīkotājs iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā projekta grafisko daļu un iesniegumu atbilstoši Valsts zemes dienesta mājaslapā internetā ievietotajam paraugam;

9.6. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa sniedz atzinumu par projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (turpmāk – apgrūtinājumi) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, uz projekta grafiskās daļas izvietojot atbilstošu spiedoga ekvivalentu elektroniskā vidē par projekta grafiskās daļas saskaņošanu vai nesaskaņošanu (1.pielikums);

9.7. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;

9.8. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

10. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā ierosinātājs norāda:

10.1. projekta izstrādes mērķi un sniedz priekšlikumus par zemes vienību konfigurāciju, robežām, platībām, kā arī jaunizveidojamam adresācijas objektam piešķiramo adresi vai nosaukumu;

10.2. projektā ietveramos zemes ierīcības darbus (atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmajai daļai).

11. Vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām.

12. Vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda:

12.1. personas un institūcijas, ar kurām projektu nepieciešams saskaņot, ja projekta risinājumi skar to intereses, izņemot šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7. un 26.8.apakšpunktā minētos gadījumus;

12.2. prasības atbilstoši šo noteikumu 38.punktam projekta grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta mērķi, un apbūves intensitāti;

12.3. projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem;

12.4. ja nepieciešams, papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam.

13. Nodrošinot piekļūšanas iespēju katrai projektētajai zemes vienībai vai ar projektu izmainot piekļuves iespējas jau esošai zemes vienībai, pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda personas un institūcijas, ar kurām projekts jāsaskaņo, lai nodrošinātu piekļuves iespējas. Ja projektētajai teritorijai nepieciešama jauna piekļūšanas iespēja no valsts autoceļa, to izveido normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Zemes ierīkotājs projekta izstrādei izmanto:

14.1. dokumentus par apgrūtinājuma noteikšanu (arī servitūta nodibināšanu, ja tas nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīts zemesgrāmatā);

14.2. dokumentus par apgrūtinājuma izbeigšanu (arī servitūta izbeigšanu, ja ieraksts nav dzēsts no Kadastra informācijas sistēmas un zemesgrāmatas);

14.3. zemes vienības īpašnieka apliecinājumu par projektētajā teritorijā īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajām inženierkomunikācijām, ja tādas ir;

14.4. šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju.

15. Projektētajā teritorijā iekļauto īpašumu īpašnieki iesniedz zemes ierīkotājam apliecinājumu, ka īpašums ir vai nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. Ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā īpašuma īpašnieks atbilstoši Zemes ierīcības likuma 11.panta otrajai daļai un 21.pantam papildus iesniedz dokumentu, kas apstiprina kreditora piekrišanu projekta izstrādei.

16. Komercsabiedrība vai individuālais komersants, kas nodarbina vismaz vienu zemes ierīkotāju (turpmāk – komersants), vai zemes ierīkotājs izvērtē, kāda informācija par projektēto teritoriju (papildus šo noteikumu 14.punktā minētajai) viņam ir nepieciešama projekta izstrādei. Projekta izstrādei nepieciešamo informāciju saskaņā ar komersanta vai zemes ierīkotāja pieprasījumu izsniedz (papīra formā vai digitālā veidā):

16.1. vietējā pašvaldība:

16.1.1. spēkā esoša vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma grafisko un teksta daļu projektētajai teritorijai un tām teritorijām, kas robežojas ar projektēto teritoriju;

16.1.2. informāciju par tām vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām (aizsardzības zonām), kuru attēlošana nebija iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

16.1.3. augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, ja tāda ir;

16.2. Valsts zemes dienests:

16.2.1. informāciju no Kadastra informācijas sistēmas atbilstoši šo noteikumu 18.punktam;

16.2.2. informāciju no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas;

16.2.3. augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, ja tāda ir;

16.2.4. arhīvā esošo zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu kopijas;

16.2.5. informāciju no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas;

16.3. valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra":

16.3.1. ortofotokartes;

16.3.2. topogrāfiskās kartes;

16.4. Dabas aizsardzības pārvalde – informāciju par mikroliegumiem un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām, kā arī par to aizsardzības režīmu, ja projekts tiek izstrādāts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

16.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, ja projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;

16.6. inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētāji – informāciju par savā kompetencē esošo inženierkomunikāciju un inženierbūvju izvietojumu;

16.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – informāciju no Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas par meliorācijas sistēmām.

17. Ja projektētā teritorija atrodas:

17.1. valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamajā teritorijā, – komersants vai zemes ierīkotājs pieprasa un Satiksmes ministrija sniedz projekta izstrādes nosacījumus, lai plānotā darbība atbilstu valsts nozīmes transporta attīstības plāniem;

17.2. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonu teritorijā vai projektētajā teritorijā atrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, –komersants vai zemes ierīkotājs pieprasa un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedz projekta izstrādes nosacījumus;

17.3. valsts autoceļu aizsargjoslā, – komersants vai zemes ierīkotājs pieprasa un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" sniedz projekta izstrādes nosacījumus.

18. Valsts zemes dienests sagatavo informāciju no Kadastra informācijas sistēmas standartizētā veidā, kombinējot noteikta sastāva kadastra informācijas blokus un ņemot vērā šādus nosacījumus:

18.1. par projektēto teritoriju izsniedz vienkopus šādus Kadastra informācijas sistēmas teksta datu informācijas blokus:

18.1.1. kadastra objekta identifikators;

18.1.2. nekustamā īpašuma pamatdati;

18.1.3. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

18.1.4. izraksts no pamatdatiem par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

18.1.5. zemes vienības pamatdati;

18.1.6. zemes vienības daļas pamatdati;

18.1.7. zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

18.1.8. apgrūtinājumi;

18.1.9. izraksts no būves pamatdatiem;

18.1.10. informācija par zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu;

18.2. par projektēto teritoriju izsniedz vienkopus šādus Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu informācijas blokus:

18.2.1. kadastra kartes pamatdati;

18.2.2. kadastra kartes papilddati;

18.3. par zemes vienībām, kas neietilpst projektētajā teritorijā, bet caur kurām paredzēts nodrošināt piekļūšanas iespēju projektētajām zemes vienībām, izsniedz vienkopus šādus Kadastra informācijas sistēmas teksta datu informācijas blokus:

18.3.1. kadastra objekta identifikators;

18.3.2. nekustamā īpašuma pamatdati;

18.3.3. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

18.3.4. izraksts no pamatdatiem par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

18.3.5. apgrūtinājumi;

18.4. par zemes vienībām, kas neietilpst projektētajā teritorijā, izsniedz vienkopus šādus Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu informācijas blokus:

18.4.1. kadastra kartes pamatdati;

18.4.2. kadastra kartes papilddati;

18.5. Kadastra informācijas sistēmas blokus izsniedz atbilstoši Kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

19. Šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas grafiskos datus personas un institūcijas izsniedz vienā no šādiem veidiem:

19.1. digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 vai 1:250;

19.2. kā karšu lapas, kas sakārtotas rastra failu formātā atbilstoši karšu nomenklatūrai, ja nav pieejami vektordati;

19.3. kā citu kartogrāfisko materiālu, ja karšu lapas nav sakārtotas rastra failu formātā atbilstoši karšu nomenklatūrai un nav pieejami vektordati.

20. Ja valstij vai pašvaldībai piekrītoša zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", pamatojoties uz Valsts zemes dienesta kadastra izziņu un tai pievienoto informāciju no Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, pirms projekta izstrādes veic zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plāna izgatavošanu un reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā.

21. Ja, projektējot jaunu zemes vienību, tās projektētā robeža šķērso būvi, kuru iespējams sadalīt, zemes sadali veic tā, lai projektētās zemes vienības robeža sakristu ar būves sadales līniju. Projektētās zemes vienības robeža var šķērsot inženierkomunikācijas vai transporta būves, tās nedalot. Būves sadali veic, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās būtiskās prasības būvēm.

22. Projektētā robeža var šķērsot būvi un būvei nav nepieciešams veikt konstruktīvas izmaiņas, ja:

22.1. būvi ir paredzēts nojaukt atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un būves nojaukšana veicama pirms projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā;

22.2. projekta ierosinātājs ir vietējā pašvaldība un ir iestājušies visi šie nosacījumi:

22.2.1. projektu izstrādā, jo nepieciešams nodrošināt vietējās pašvaldības autonomās funkcijas;

22.2.2. projektētā robeža sakrīt ar vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos apstiprināto sarkano līniju;

22.2.3. būve ir patstāvīgs nekustamais īpašums.

23. Ja šo noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā, sadalot būvi, ir nepieciešamas konstruktīvas izmaiņas, būves sadali veic pirms projekta apstiprināšanas. Ja konstruktīvas izmaiņas nav nepieciešamas, persona, kurai saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu ir patstāvīgas prakses tiesības attiecīgajā jomā (turpmāk – būvniecības speciālists), sagatavo atzinumu par būves sadales iespēju un saskaņo to ar vietējo pašvaldību. Atzinumam pievieno grafisko pielikumu.

24. Ja lineāras inženierbūves (piemēram, autoceļš, dzelzceļš) būvprojekta ietvaros veic zemes ierīcības darbus, projektu izstrādā, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības, izņemot šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktu. Pēc tam kad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa sniegusi atzinumu par projekta grafisko daļu un vietējā pašvaldība pieņēmusi administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu, projekts ir pamats zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai.

25. Zemes ierīkotājs ir tiesīgs pieaicināt zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētu personu, lai tā brīvā formā sagatavotā dokumentā precizētu projektētās robežas atrašanās vietu un situācijas objektu novietojumu projektētajā teritorijā. Projekta ierosinātājam ir pienākums pēc zemes ierīkotāja uzaicinājuma nodrošināt piekļuvi projektētajai teritorijai.

26. Projekta grafisko daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:

26.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;

26.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;

26.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu;

26.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;

26.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;

26.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;

26.7. ar vietējo pašvaldību;

26.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto teritoriju;

26.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.

27. Ja projekta kartogrāfiskā materiāla pamatne ir aktuāls augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns un nav mainījusies tajā attēloto inženierkomunikāciju atrašanās vieta un inženierkomunikāciju parametri, kā arī nav mainījušās aizsargjoslas un to raksturojošie parametri, saskaņošanu ar attiecīgo inženierkomunikāciju vai aizsargjoslu izraisošā objekta turētāju neveic un projektā ievieto projektētajai teritorijai izstrādātu aktuālu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plānu.

28. Pirms projekta grafiskās daļas iesniegšanas Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā zemes ierīkotājs projekta grafiskajā daļā norāda to šo noteikumu 26.punktā minēto personu un institūciju pārstāvju rekvizītus (personas vai institūcijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, institūcijas nosaukumu, saskaņošanas datumu un vārdu "paraksts" iekavās), ar kuriem tika saskaņota projekta grafiskā daļa.

29. Pirms projekta iesniegšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldībā uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām parakstās ierosinātājs un projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieki, izņemot Zemes ierīcības likuma 18.panta otrajā daļā minētos gadījumus, kad paraksta vietā norāda vārdu "Nesaskaņots".

30. Pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi (1.pielikums) vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētie projekta izstrādes nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus.

31. Ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par:

31.1. adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu;

31.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

III. Projekta saturs

32. Zemes ierīkotājs projektā ietver:

32.1. satura rādītāju;

32.2. šo noteikumu 9.2.apakšpunktā un 17.punktā minētos dokumentus (oriģinālus vai to atvasinājumus);

32.3. ierosinātāja iesniegumu zemes ierīkotājam par projekta izstrādi (oriģinālu vai tā atvasinājumu);

32.4. projekta paskaidrojuma rakstu;

32.5. informāciju par zemes ierīkotājam rakstiski izteiktajiem projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieku iebildumiem un priekšlikumiem, kā arī to noraidīšanas pamatojumu, ja kāds no iebildumiem nav ņemts vērā, un saistībā ar minētajiem iebildumiem un priekšlikumiem saņemtos dokumentus (oriģinālus vai to atvasinājumus);

32.6. projekta grafiskās daļas izdruku;

32.7. projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību zemes robežu plānu apliecinātas kopijas;

32.8. projektētajā teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas;

32.9. šo noteikumu 14. un 15.punktā minētos dokumentus (oriģinālus vai to atvasinājumus);

32.10. būvniecības speciālista atzinumu, ja tāds ir bijis sastādīts (oriģināls vai tā atvasinājums);

32.11. šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajā gadījumā vietējās pašvaldības būvvaldes izsniegtu dokumentu, kas apliecina būves nojaukšanas faktu;

32.12. šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā zemes kadastrālajā uzmērīšanā vai ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētās personas izgatavotu dokumentu;

32.13. citus ar projekta risinājumu saistītus dokumentus (oriģinālus vai to atvasinājumus);

32.14. elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta projekta grafiskā daļa digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 un elektroniski parakstīta datne, ja kāds no projektā ievietotiem dokumentiem ir parakstīts ar elektronisko parakstu.

33. Projektā ievietotos dokumentu atvasinājumus var apliecināt zemes ierīkotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Projektu iešuj vākos un lapas numurē. Projekta vākus zemes ierīkotājs noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

35. Visos projekta eksemplāros ievieto Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā saskaņotu un vietējā pašvaldībā apstiprinātu projekta grafiskās daļas izdruku, uz kuras ir oriģināli šo noteikumu 29.punktā minēto personu paraksti. Vietējās pašvaldības projekta eksemplārā ievieto grafiskās daļas izdruku, uz kuras ir oriģināli šo noteikumu 26.punktā minēto personu un institūciju pārstāvju paraksti. Uz pārējām projekta grafiskās daļas izdrukām var nebūt šo noteikumu 26.punktā minēto personu un institūciju pārstāvju parakstu, – tādā gadījumā paraksta vietā norāda personas vai institūcijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, institūcijas nosaukumu, saskaņošanas datumu un vārdu "paraksts" iekavās.

36. Projekta noformēšanā ievēro arī citos normatīvajos aktos noteiktās dokumentu noformēšanas prasības.

IV. Prasības projekta paskaidrojuma rakstam un grafiskajai daļai

37. Zemes ierīkotājs paskaidrojuma rakstā sniedz informāciju par:

37.1. projektētajā teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu sastāvu, piederību, esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un priekšlikumu par plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

37.2. projektēšanas mērķi un risinājumiem, kā arī projekta izstrādes gaitu;

37.3. esošajām un pēc projekta īstenošanas paredzētajām piekļūšanas iespējām zemes vienībām, tai skaitā norādot kadastra apzīmējumus, valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vai ielu nosaukumus, ja tādi ir;

37.4. apgrūtinājumiem, tai skaitā nodibinātajiem ceļa servitūtiem, kā arī ceļa servitūtiem, ko paredzēts nodibināt projekta īstenošanas gaitā, un to nodibināšanas pamatojumu;

37.5. priekšlikumu par jaunizveidoto adresācijas objektu adresēm vai nosaukumiem;

37.6. citiem nekustamo īpašumu raksturojošiem datiem, kas ietekmējuši projekta izstrādi.

38. Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 vai 1:250 uz zemes robežu plāna pamatnes vai uz šādu kartogrāfisko materiālu pamatnes, kas savietoti ar zemes robežu plānu:

38.1. topogrāfiskā karte mērogā 1:10000 vai 1:2000;

38.2. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns;

38.3. ortofoto karte mērogā 1:10000 vai 1:2000;

38.4. situācijas plāns vai apgrūtinājumu plāns.

39. Zemes ierīkotājs izvērtē projekta kartogrāfisko materiālu pamatnes un, ja nepieciešams, projektēšanā izmanto ar augstākām uzmērīšanas precizitātes metodēm iegūtu zemes robežu informāciju.

40. Ja projekta grafiskā daļa ir izstrādājama uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamata, to var neizstrādāt visai projektētajai teritorijai, bet tikai tai teritorijas daļai, kurā detalizēti tiek risināti zemes ierīcības darbi. Pārējo projektēto teritoriju var izstrādāt uz citas kartogrāfiskā materiāla pamatnes.

41. Ja projekts ierosināts atbilstoši Zemes ierīcības likuma 5.panta 2., 3. vai 4.punktam, valstij un pašvaldībai piekrītošai zemei kā kartogrāfiskā materiāla pamatni var izmantot Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus vai Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus, kas savietoti ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna datiem.

42. Projekta grafiskās daļas izdruka ir atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma paraugam vienpusīgi noformēts kartogrāfiskais materiāls, kas satur projektētās teritorijas grafisko attēlojumu. Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā saskaņotās un vietējā pašvaldībā apstiprinātās projekta grafiskās daļas izdrukas saturs un noformējums ir identisks Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā saskaņotai digitālā veidā izstrādātajai projekta grafiskajai daļai.

43. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projektētās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna fragmentus attēlot palielinātā mērogā iznesumu veidā.

44. Projekta grafiskās daļas izstrādē izmanto šo noteikumu 3.pielikumā norādīto paraugu un 4.pielikumā norādītos apzīmējumus.

45. Projekta grafiskajā daļā:

45.1. attēlo projektētās teritorijas robežu;

45.2. attēlo zemes vienības un zemes vienības daļas robežas atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem vai zemes robežu plānā attēlotajām zemes vienību robežām, norādot zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumus, kā arī attēlo robežpunktus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam;

45.3. attēlo būves kontūras, ja tās atrašanās vieta ietekmē projekta risinājumu;

45.4. attēlo projektētās zemes vienības robežas, norādot projektētās zemes vienības kārtas numurus un platību;

45.5. attēlo piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kā arī pieeju publiski izmantojamām teritorijām, tai skaitā ceļa servitūtam paredzētās teritorijas un nodibinātos ceļa servitūtus, kas tiks saglabāti pēc projekta īstenošanas, shematiski (ar bultiņu) norādot piekļūšanas vietu un norādot kādu no šo noteikumu 5.punktā minētajiem piekļūšanas veidiem;

45.6. pēc ierosinātāja pieprasījuma norāda esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, ja zemes vienībā tie ir vairāki;

45.7. norāda uz projektēto teritoriju attiecināmos apgrūtinājumus, kas noteikti vides un kultūras pieminekļu aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas normatīvajos aktos un var būt attēloti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā, norādot apgrūtinājumu robežas un kārtas numurus apgrūtinājumu teritorijā pie to robežām;

45.8. norāda koordinātu sistēmas nosaukumu, mēroga koeficientu, koordinātu tīkla krustpunktus un koordinātu tīkla koordinātas;

45.9. norāda izmantotos apzīmējumus un to skaidrojumus;

45.10. augšējā labajā stūrī paredz vietu vietējās pašvaldības apstiprinājumam (spiedoga atzīmei);

45.11. izveido rakstlaukumu;

45.12. shematiski attēlo projektētās teritorijas esošo un projektēto robežu shematisku attēlojumu;

45.13. izveido tabulu "Esošās zemes vienības" un "Projektētās zemes vienības un apgrūtinājumi";

45.14. šo noteikumu 35.punktā minētajā gadījumā izveido tabulu, kurā norāda to šo noteikumu 26.punktā minēto personu un institūciju pārstāvju rekvizītus (personas vai institūcijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, institūcijas nosaukumu, saskaņošanas datumu un vārdu "paraksts" iekavās), ar kuriem tika saskaņota projekta grafiskā daļa

46. Projekta grafiskās daļas rakstlaukumā paredz vietu:

46.1. projekta nosaukumam, zemes ierīkotāja vārdam, uzvārdam un parakstam;

46.2. zemes ierīkotāja sertifikāta numuram un tā izdošanas un derīguma datumam;

46.3. zemes ierīkotāja apliecinājumam, ka projekts atbilst normatīvo aktu prasībām;

46.4. ierosinātāja parakstam un projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieku parakstiem, vārdiem, uzvārdiem (nosaukumiem) un datumiem, izņemot Zemes ierīcības likuma 18.panta otrā daļā minētos gadījumus, kad norāda zemes vienību īpašnieku vārdus, uzvārdus (nosaukumus) un vārdu "Nesaskaņots";

46.5. kartogrāfiskā materiāla pamatnes (uz kuras pamata sastādīta projekta grafiskā daļa) veidam, autoram, izgatavošanas datumam un mērogam;

46.6. projekta grafiskās daļas izdrukas mērogam;

46.7. projekta izgatavošanas datumam.

47. Projekta grafiskajā daļā:

47.1. tabulā "Esošās zemes vienības" norāda esošo zemes vienību kadastra apzīmējumus, platības un kopējo esošo zemes vienību platību;

47.2. tabulā "Projektētās zemes vienības un apgrūtinājumi" norāda:

47.2.1. projektēto zemes vienību kārtas numurus, platības un kopējo projektētās teritorijas platību;

47.2.2. esošo zemes vienību kadastra apzīmējumus un platības, kas veido projektēto zemes vienību;

47.2.3. katrai projektētajai zemes vienībai apgrūtinājuma kārtas numuru un klasifikācijas kodu – apgrūtinājumu klasifikāciju regulējošajā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.

48. Attēlojot projekta grafiskajā daļā apgrūtinājumus, zemes ierīkotājs izmanto informāciju, kas norādīta šo noteikumu 14.1. un 14.2.apakšpunktā minētajos dokumentos vai saņemta no šo noteikumu 16.punktā minētajām personām un institūcijām. Minēto informāciju attēlo atbilstoši tās mēroga noteiktībai.

49. Projekta grafiskajā daļā katru apgrūtinājuma aizņemto teritoriju attēlo kā noslēgtu kontūru. Apgrūtinājuma kontūru attēlo katram objektam atsevišķi tā, lai katrs projektētajā teritorijā attēlotais apgrūtinājuma veids ir attēlots unikālā līmenī. Katru apgrūtinājuma veida kontūru attēlo atšķirīgā krāsā. Līmeņa nosaukumu veido atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas nosaka Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtību, un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma trešajā daļā norādītajam paraugam.

50. Ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar esošās zemes vienības robežu, projektēto zemes vienību robežu, apgrūtinājuma robežu vai tās teritorijas robežu, kas var kalpot ceļa servitūta nodibināšanai, projekta grafiskajā daļā līnijas attēlo šādā secībā:

50.1. apgrūtinājuma robeža;

50.2. ceļa servitūta tiesību nodibināšanai paredzētās teritorijas robeža;

50.3. esošās zemes vienības robeža;

50.4. projektētās zemes vienības robeža;

50.5. projektētās teritorijas robeža.

51. Projekta grafiskajā daļā apgrūtinājumu attēlo visā projektētajā teritorijā (nevis katrā esošajā zemes vienībā), kurai izstrādāts projekts. Apgrūtinājumu attēlo kā vienlaidu teritoriju, norādot konkrētā apgrūtinājuma kārtas numuru apgrūtinājuma teritorijā pie tā robežas.

52. Burtu lielumu projekta grafiskajā daļā izvēlas atbilstoši izdrukas mērogam.

V. Noslēguma jautājumi

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumus Nr.867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 206.nr.; 2009, 173.nr.).

54. Zemes vienību sadalīšanas projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti līdz 2009.gada 23.decembrim un nav īstenoti, ja par tiem attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa nav sniegusi atzinumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ir īstenojami līdz 2011.gada 23.decembrim. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus iesniedz Valsts zemes dienestā reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

55. Ja vietējā pašvaldība ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zemes ierīkotājs līdz 2011.gada 1.jūnijam projekta izstrādi var pabeigt atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ievērojot Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmo daļu. Vietējā pašvaldība projektu apstiprina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un projekts īstenojams normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

56. Ja projekts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā atzinuma sniegšanai ir iesniegts līdz 2010.gada 31.decembrim un Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa ir sniegusi negatīvu atzinumu, zemes ierīkotājs līdz 2011.gada 1.maijam var atkārtoti iesniegt projektu Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa par šādiem projektiem atkārtoti sniedz atzinumu līdz 2011.gada 15.maijam atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", vietējā pašvaldība projektu apstiprina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un projekts īstenojams normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

57. Zemes ierīkotājam ir tiesības pabeigt tā komersanta uzsākto projektu izstrādi, kuram bija spēkā licence zemes ierīcības darbu veikšanai līdz 2010.gada 31.decembrim. Šajā gadījumā projekta izstrādātājs ir zemes ierīkotājs (sertificēta persona).

58. Informāciju no Kadastra informācijas sistēmas šo noteikumu 18.punktā minētajā apjomā Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas. Līdz minētās programmatūras ieviešanai Valsts zemes dienests pēc zemes ierīkotāja pieprasījuma projekta izstrādei sagatavo un izsniedz informāciju no Kadastra informācijas sistēmas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1652 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība".

59. Šo noteikumu 16.2.5.apakšpunktā minēto informāciju Valsts zemes dienests sāk izsniegt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā termiņā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

 

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs

Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2023. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Šodiena 2023. gada 2. jūnijs

Vārda diena:

Lība, Emma

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.