Смотри на дело, как на трудное, и оно в итоге не будет трудным
Veciits_meklesana
Опрос
 
Введение в отрасле
Словарь терминов
О портале
Заказчикам
 
Законодательство
В землемерие
В землеустройстве
В картографие
В геодезие
Список землемеров
ADTI uzturētāji
Закупки
Конкурсы
Результаты
 
Новости
В Латвиe
В мире
В вузах
В обществе землемеров
LKĢA
В строительстве
Недвижимость
Īsumā
Исследования
История
Технологии
Развлечения
 
Услуги
Геодезические приборы
Данные для работы
Калькуляторы перерасчета
Saites
Форум Галерея Блоги Объявления
Sviitra

Valdība apstiprina Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumus (64)

Otrdien, 27.decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumus, kuros ir ietverti risinājumi zemes kadastrālajā uzmērīšanā konstatēto problēmu novēršanai.

ADTI uzturētāji

Mernieks.lv piedāvā iepazīties ar šobrīdējo augstas detalizācijas topogrāfisko datu bāzu uzturētāju sarakstu pa pašvaldībām. Saraksts tomēr var nebūt 100% aktuāls, iespējami papildinājumi.

Lielāka karte

07.08.2009 (55)

Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu plānu izgatavošana un zemes ierīcības projektu izgatavošana

06.08.2009 (1)

Par AS „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Veiķenieku mežs”, kas atrodas Saldus novada Lutriņu pagastā, kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu

31.07.2009 (4)

LR teritorijas aerofotografēšana kartogrāfiskās bāzes materiālu atjaunošanai

22.05.2009 (81)

Topogrāfiskie un ģeodēziskie darbi lidostas „Rīga” teritorijā un lidlaukā

09.04.2009 (3)

Topogrāfiskā plāna un inženierģeoloģiskās pases izstrādāšana Ozolu ielai, Stopiņos.

08.04.2009 (5)

Topogrāfiskā plāna izgatavošana Garkalnes novadā

06.04.2009 (1)

AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā Talsu rajona Rojas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Roja” ārējo robežu ierīkošana, atjaunošana un sakārtošana

31.03.2009 (22)

Cēsu pilsētas atsevišķa zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošana

30.03.2009 (2)

Zemes gabalu robežu instrumentālā uzmērīšana, robežu un situācijas plānu izgatavošana pēc pieprasījuma

20.03.2009 (3)

LR teritorijas aerofotografēšana kartogrāfiskās bāzes materiālu sagatavošanai un lāzerskenēšana

18.03.2009 (76)

Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu uzmērīšana

10.03.2009 (96)

Topogrāfisko darbu veikšana Inešu ciemata apkures sistēmu un ūdenssaimniecības renovācijas projektēšanas darbiem Inešu pagastā, Cēsu rajonā.

10.03.2009 (345)

AS „Latvijas valsts meži” konkurss „Par tiesībām veikt AS „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un AS „Latvijas valsts meži” noteiktajām papildus prasībām”

03.03.2009 (6)

Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā

03.03.2009 (4)

Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un saskaņošana Valsts kadastra informācijas sistēmā

26.02.2009 (35)

Pirmreizējā zemesgabalu uzmērīšana Kuldīgas pilsētā

26.02.2009

Zemes robežplāna izstrādāšana zemes gabalam Rīgas rajona, Stopiņu novadā, Cekule, 130 ha

26.02.2009

Topogrāfiskā uzmērīšana Kuldīgas pilsētā

19.02.2009 (1)

Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību” un meža īpašumu un meža nogabalu ārējo robežu lūzuma punktu koordināšu uzmērīšana metriskajās koordinātēs (LKS -92 sistēmā), izmantojot GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) uztvērēju un nodrošinot datu precizitāti +/- 2 metri saskaņā ar Darba uzdevumu.

18.02.2009 (14)

Papildus inženiertopogrāfiskā uzmērīšana "Jelgavas pašvaldības ceļu un ielu inventarizācijas veikšanai PPP (publiskās un privātās partnerības) ieviešanas ietvaros".

16.02.2009 (1)

Sagatavošanās darbu veikšana zemju ieguvei a/c P57 Maluta - Malta - Sloboda posma km 10,81-21,08 rekonstrukcijas vajadzībām

13.02.2009

Par papildus darbiem zemes ierīcības projektu izstrādei būvprojekta a/c P121 Tukums - Kuldīga km 12,97-21,90 rekonstrukcijas ietvaros

13.02.2009 (3)

Teritorijas un objektu topogrāfijas plānu izstrāde

12.02.2009 (7)

LR teritorijas aerofotografēšana kartogrāfiskās bāzes materiālu sagatavošanai un lāzerskenēšana

02.02.2009 (10)

Jēkabpils pilsētas inženiertopogrāfiskās digitālās kartes mērogā 1:500 uzturēšana un izmantošana pašvaldības vajadzībām

02.02.2009 (87)

Cēsu pilsētas atsevišķu 7 (septiņu) zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

28.01.2009 (25)

Mērniecības darbu veikšana Salacgrīvas pilsētā 13 zemes gabaliem

23.01.2009

Izdevuma „Reģionu attīstība Latvijā 2008” sadaļu izstrāde, analītisks izvērtējums, kopējo secinājumu un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana

23.01.2009 (11)

Mērniecības un topogrāfijas darbi Riebiņu novada teritorijā 2009.gadā

14.01.2009 (3)

„Par AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošo nekustamo īpašumu (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1) ārējo robežu instrumentālai uzmērīšanai nepieciešamo dokumentu apkopošana un sakārtošana atbilstoši pastāvošai normatīvai videi Smiltenes, Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Brantu, Bilskas, Launkalnes, Alsviķu pagastos, kā Apes pilsētas ar lauku teritorijā”

13.01.2009 (3)

Robežu plānu (ar apakšzemes komunikācijām) izstrāde 18 ielām Priekuļos (identifikācijas Nr.IP 2009/01)

12.01.2009

AS “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Melbāržu mežs, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 002 0067 un 6660 004 0093, kopplatībā 534,7 ha, kadastrālās uzmērīšanas,ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana Limbažu rajona Liepupes pagastā

12.01.2009 (25)

AS “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Tūjas mežs, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 003 0334; 6660 008 0139 un 6660 008 0128, kopplatībā 473,9 ha, kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana Limbažu rajona Liepupes pagastā

12.01.2009

AS “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Vecmuižas mežs, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6660 005 0090; 6660 004 0094 un 6660 004 0099, kopplatībā 485,9 ha, kadastrālās uzmērīšanas,ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana Limbažu rajona Liepupes pagastā”

12.01.2009

AS “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Kiču sils, zemes vienības kadastra apzīmējums 9672 008 0101, kopplatībā 581,0 ha, kadastrālās uzmērīšanas,ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana Valmieras rajona Naukšēnu pagastā”

12.01.2009

AS “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Bodnieku mežs, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9672 002 0126 un 9672 002 0123, kopplatībā 659,5 ha, kadastrālās uzmērīšanas,ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana Valmieras rajona Naukšēnu pagastā”

08.01.2008 (2)

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

08.01.2008 (5)

„Topogrāfiskā plāna sagatavošana Gulbenes pilsētas teritorijai mērogā 1 : 5000”

06.01.2009

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS- alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra ,,Rožlejās”, Draudzības laukumā Nr.1, Rožupē, Līvānu novadā Projektēšana

22.12.2008 (7)

Veikt topogrāfiskās uzmērīšanas darbus „Zvaigžņu – Riņķa – Jēkaba ielas ielu apbūves rajonā un Tēraudu ielā posmā no Zvaigžņu ielas līdz Sārnates ielai” Ventspils pilsētā.

22.12.2008

Par AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā īpašuma „Valsts mežs” ārējo robežu instrumentāla uzmērīšanu, plānu izgatavošanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības teritorijā.

22.12.2008

Par tiesībām veikt AS "Latvijas valsts meži" tiesiskajā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Balvu raj., Medņevas pag., kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR noramtīvajiem aktiem un AS "Latvijas valsts meži" noteiktajām papildus prasībām.

19.12.2008 (44)

Barkavas pagasta padome izsludina iepirkumu ar ID 0908 "Zemes robežu plāna un topogrāfiskā plāna izgatavošana ceļam Barkava - Bozēni - Jaunzemnieki".

18.12.2008 (3)

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības teritorijā esošās smilts – grants un smilts atradnes „Slāte (II un II bloks)” (Jēkabpils rajona Rubenes pagasts, zemes kadastra numurs 5682 001 0103) izstrādātās daļas topogrāfiskā uzmērīšana un derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana, kā arī licences laukuma ārējo robežu instrumentālā uzmērīšana.

17.12.2008 (1)

Elektropiegādes projekta izstrāde un saskaņošana. Topogrāfiskā plāna izstrāde.

17.12.2008

Par tiesībām veikt AS "Latvijas Valsts meži" tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Madonas raj., Cesvaines l.t., kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un AS "Latvijas valsts meži" noteiktajām papildus prasībām.

16.12.2008 (1)

Par smilts – grants un smilts atradnes „Pāvulāni” (Jēkabpils rajona Gārsenes pagasts) izstrādātās daļas topogrāfiskā uzmērīšana un derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana, kā arī transformētās zemes aktualizētā situācijas plāna sagatavošana.

16.12.2008

Detālplānojuma izstrāde dārzkopības sabiedrības "Lašupes" teritorijas daļā Ogres novada Ogresgala pagastā - 2.redakcija.

10.12.2008 (8)

Mērniecības darbi Gulbenes pilsētas teritorijā 2009.gadā

01.12.2008 (6)

Topogrāfiskais uzmērījums zemes gabalam Ziemeļu ielā 21, Ventspilī un zemes gabala Talsu ielā 63, Ventspilī daļai.

01.12.2008 (10)

"Topogrāfiskās uzmērīšanas veikšana un inženierģeoloģiskā izpēte "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnes pagasta Skaļupes ciemā"projekta realizācijai".

24.11.2008 (200)

Topogrāfiskā plāna izgatavošana - „Alsungas iela ; Dīķu iela (Kalēju-Pasiekstes);

21.11.2008 (1)

Topogrāfijas iztrāde un ģeodēziskā izpēte Skaļupes ciemā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnes pagasta Skaļupes ciemā".

21.11.2008

Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. ID Nr. AD 2008/36

21.11.2008

Zemes ierīcības projektu izstrādāšana zemesgrāmatā reģistrētu zemes gabalu sadalīšanai un/vai nereģistrētu zemes gabalu pievienošanai, kā arī zemes gabalu vai to daļu apvienošanai un izveidoto zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana, zemesgabalu zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Rīgas pilsētā

20.11.2008 (6)

Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Dobeles rajonā.

13.11.2008 (1)

Zemes gabala “Lielkalni” sadalīšana, veicot kadastrālo uzmērīšanu, robežplānu izgatavošanu un reģistrēšanu VZD kadastra reģistrā. Salaspils novads.

11.11.2008

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” izsludina iepirkumu Topogrāfiskā plāna izstrāde

11.11.2008

Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Dobeles rajonā.

10.11.2008

Applūstošās teritorijas noteikšana Garkalnes novada teritorijā

07.11.2008

Latvijas Universitātes iepirkums: Topogrāfiskā uzmērīšana un saskaņošana.

07.11.2008

Izvaltas pagasta padome veic iepirkumu Izvaltas pagasta padomes teritorplānojuma grozījumiem.

06.11.2008

Zemes īpašumu kadastrālā uzmērīšana Apes pilsētā ar lauku teritoriju

06.11.2008 (13)

Topogrāfiskā plāna izgatavošana Garkanlnes novadā, 16ha

04.11.2008

Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana inženierkomunikāciju izbūves projektēšanai Ezerkalna ciemā, Krāslavas novadā

04.11.2008 (6)

Rēzeknes pilsētas zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un plānu sagatavošana.

03.11.2008

Teritorijas uzmērīšana objektā „Meža kapu perspektīvā teritorija”, Ventspilī

03.11.2008

Rēzeknes pilsētas zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana.

31.10.2008

Zemes īpašumu kadastrālā uzmērīšana Pļaviņās

31.10.2008

Topogrāfiskā plāna izstrāde Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai

31.10.2008

Pašvaldības zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana un robežplānu izgatavošana Baložu pilsētā

17.10.2008 (1)

Ģeotehniskās izpētes veikšana Jaunajā Rīgas centrā, Torņakalnā

Ģeotelpiskās informācijas likums (11)

Ģeotelpiskās informācijas likums

14.10.2008

Hidroloģiskie aprēķini Ādažu novada Gaujas upei un 10% applūduma līnijas noteikšana Ataru, Kadagas, Lilastes ezeram, Dūņezeram un applūduma līnijas uzlikšana uz teritorijas plānojuma aizsargjoslu kartes

14.10.2008

Zemes īpašuma sadalīšana saskaņā ar zemes ierīcības projektu „Lībiešu parks”, Ikšķile, Ikšķiles novads, Ogres rajons

10.10.2008 (4)

Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā novērtē atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reģistrē atlīdzību” un meža īpašumu un meža nogabalu ārējo robežu lūzuma punktu koordināšu uzmērīšana metriskajās koordinātēs (LKS -92 sistēmā), izmantojot GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) uztvērēju un nodrošinot datu precizitāti +/- 2 metri. Līguma izpildes vieta - Kurzeme, Vidzeme, Latgale.

10.09.2008 (95)

a/c V1388 pievadceļš Pitragam ceļa nodalījuma joslas kadastrālā uzmērīšana Talsu rajona Kolkas pagastā

08.09.2008

Detālplānojuma izstrāde, Teritorija Dzintaros, Piebalgas ielā 2, Jūrmalas pilsētā

05.09.2008

Detālplānojuma izstrāde Jūrmalā, Dzintaros, Piebalgas ielā 2

04.09.2008

Detālplānojuma izstrāde ar mērķi precizēt jaunu apbūves gabalu izveides nosacījumus un meža zemes transformācijai zemesgabalos Dzintaru ielā 1, Garkalnes novadā

03.09.2008 (1)

Par ģeodēziskā tīkla atbalsta punktu ieguvi ģeodēziskā tīkla izveidei Daugavas Dienvidu tilta labā krasta pieeju (otrās kārtas) būvniecības vajadzībām

29.08.2008

AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā Talsu rajona Rojas pagasta nekustamā īpašuma „Valsts mežs Melnsils” ārējo robežu ierīkošana, atjaunošana un sakārtošana

26.08.2008

„Par AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošo nekustamā īpašuma kadastrālā uzmērīšana un tā ārējo robežu ierīkošana atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un LVM papildus prasībām AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā , Gulbenes rajona, Lizuma pagastā”

25.08.2008

Paredzamā iepirkuma priekšmets: Digitālā daļplāna aktualizēšana pēc zemes robežu precīzas uzmērīšanas Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā 2008.g..

25.08.2008

Likvidējamās Rīgas meža aģentūras veicamais iepirkums

25.08.2008

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta plānotais iepirkums

14.08.2008

Madlienas kapu teritorijas uzmērīšana un plāna izgatavošana

13.08.2008

„Augšņu karšu un datu bāzes digitalizēšana un aktualizācija” aktivitāšu ieviešanas koordinēšanas pakalpojums

12.08.2008

Cēsu pilsētas atsevišķu zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

11.08.2008

Cenu aptauja par Gaujas gultnes un krastu erozijas procesu noteikšanu un krastu līniju uzmērīšanu

06.08.2008

Perspektīvo veloceliņu topogrāfiskā uzmērīšana (Liepājā)

06.08.2008

Zaļās birzs teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana tehniskā projekta „Virszemes noteces sistēmas rekonstrukcija Zaļās birzs teritorijā, Liepājā” izstrādei

06.08.2008 (2)

Zaļās birzs teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana tehniskā projekta „Lietus ūdens kanalizācijas kolektoru sistēmas izbūve Zaļās birzs teritorijā, Liepājā” izstrādei

29.07.2008

Perspektīvo veloceliņu topogrāfiskā uzmērīšana. (Liepājā)

24.07.2008

epirkums „Liepājas pilsētas teritorijas reljefa modeļa izgatavošana izmantojot lāzerskenera tehnoloģiju”

22.07.2008

Detālplānojuma izstrādāšana Vangažu pilsētas nekustamajam īpašumam Priežu ielā 8
Sviitra
Новое в других разделах
Sviitra
Погода
Arrow_left 2020. год октябрь Arrow_right
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Today 2020. год 20. октябрь
no events today
Новые комментарии
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.