Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

13.11.2010 Ģeomarķēšanas ēnas puse

Izrādās, ka arī attēlu ģeo marķēšana tādos portālos kā Facebook, Twitter, Flickr var būt diezgan bīstama nodarbe, ziņo portāls Professional Surveyor Magazine. GPS datus no sociālajos tīklos ievietotajiem foto noziedznieki izmantojot "gan zādzību, gan daudz ļaunāku noziegumu" veikšanā. Bieži pēc fotogrāfijām tiekot nolūkotas dārgas preces, un pēc ģeomarkām - to atrašanās vietas. Tāpēc speciālisti iesaka izslēgt ģeomarķēšanas funkciju savos viedtelefonos vai ar GPS aprīkotajās fotokamerās, kad tā nav nepieciešama. http://www.profsurv.com/

12.11.2010 Googlei nepatikšanas?

ASV valdības telekomunikāciju regulators sācis pārbaudi par Google "Street View" kartēšanas servisa veikto privāto datu kolekcionēšanu caur wireless tīklu. "Street View" auto esot savākušas gan paroles, gan e-mailus, gan citu personisko informāciju, uzņemot pilsētu ielu fotogrāfijas. Pārbaude noris par to, vai šādā veidā nav pārkāpti ASV likumi, lai gan citas ASV valdības institūcijas - Federālās Tirdzniecības komisijas - pārbaude nesen beidzās bez nekādām sankcijām - komisijai pieticis vien ar skaidrojumu, ka Google esot solījusies nākotnē nepieļaut līdzīgu situāciju atkārtošanos. Lasīt vairāk

10.11.2010 VZD cenrāža metodiskais skaidrojums (1)

Ir izdots 2010.gada 9.novembra metodiskais skaidrojums Nr.1-06/26  „Par Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.147 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” piemērošanu (9)”.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar Cenrāža metodisko skaidrojumu Nr.8:

1)      Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 63.1 panta otrajai daļai, kas nosaka, ka, divus vai vairākus nekustamā īpašuma objektus apvienojot vienā objektā, NĪVKIS to reģistrē ar jaunu kadastra apzīmējumu, bet iepriekšējo kadastra identifikatoru pēc nekustamā īpašuma objekta apvienošanas anulē, maksu piemēro šādi:

        a) ja apvieno zemes vienības viena īpašuma ietvaros, tad piemēro maksu par jaunas zemes vienības reģistrāciju (par likvidējamo zemes vienību dzēšanu maksu nepieprasa);

        b) ja apvieno atsevišķos īpašumos esošas zemes vienības, tad piemēro maksu par īpašuma sastāva maiņu par to īpašumu, no kura dzēš zemes vienību, un maksu par jaunas zemes vienības reģistrāciju tajā īpašumā, kuram pievieno papildus platību.

Metodiskā skaidrojuma 37. punkts.

2)      Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 63.1 panta otrajai daļai, kas nosaka, ka, sadalot nekustamā īpašuma objektus divos vai vairākos nekustamā īpašuma objektos, NĪVKIS tos reģistrē kā jaunus nekustamā īpašuma objektus, kuriem piešķir jaunus kadastra apzīmējumus, bet iepriekšējo kadastra identifikatoru pēc sadalīšanas anulē, maksu piemēro šādi:

a) ja atdalītās zemes vienības paliek tā paša īpašuma sastāvā, tad maksu piemēro par katras zemes vienības reģistrāciju;

b) ja no atdalītajām zemes vienībām veido jaunu īpašumu/-us, tad piemēro maksu par jaunas zemes vienības reģistrāciju paliekošajā īpašumā, par katras jaunizveidotās zemes vienības reģistrāciju jaunajā īpašumā, kā arī par katra jaunizveidotā īpašuma reģistrāciju;

c) ja atdalītās zemes vienības pievieno citam NĪVKIS reģistrētam īpašumam kā jaunas zemes vienības, tad piemēro maksu par jaunas zemes vienības reģistrāciju paliekošajā īpašumā un par katras jaunās zemes vienības reģistrāciju īpašumā, kuram pievieno jaunās zemes vienības (maksu par īpašuma datu aktualizāciju nepiemēro);

d) ja atdalītās zemes vienības pievieno cita īpašuma zemes vienībai, tad piemēro maksu par jaunas zemes vienības reģistrāciju paliekošajā īpašumā un par jaunas zemes vienības reģistrāciju īpašumā, kurā tiek apvienotas zemes vienības (maksu par īpašuma datu aktualizāciju nepiemēro).

Metodiskā skaidrojuma 38.punkts.

3)      Kamerālas zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas gadījumā piemēro maksu par datu reģistrāciju vai aktualizāciju īpašuma līmenī, bet par zemes vienību reģistrāciju vai to datu aktualizāciju maksu nepiemēro.

Metodiskā skaidrojuma 39.punkts.                                                                                                                                                                

4)      Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas pārbaudei un reģistrēšanai datubāzē, ja VZD uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informāciju par konkrētu pašvaldību, piemēro Cenrāža 7.punkta un 29.punkta izcenojumu. Attiecībā uz šo jauno kārtību ir paredzēts pārejas periods tiem zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veicējiem, kas informāciju augstas detalizācijas topogrāfiskajai uzmērīšanai pieprasījuši līdz 2010.gada 15.novembrim. Tādā gadījumā pēc attiecīgās zemes vienības topogrāfiskās uzmērīšanas (bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.janvārim) par augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas pārbaudi un reģistrēšanu piemēro maksu saskaņā ar iepriekšējo kārtību, t.i., tikai Cenrāža 7.punkta izcenojumu. Veicot pasūtījumu, ir jāuzrāda pasūtījuma, ar ko pieprasīta informācija augstas detalizācijas topogrāfiskajai uzmērīšanai, numuru, lai VZD varētu noteikt, kāda maksa piemērojama.

Metodiskā skaidrojuma 44.punkts.

5)      Gadījumos, kad konstatēta VZD pieļauta mērniecības kļūda un klients vēlas veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu ārpus VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” kļūdu labošanas rindas, pats apmaksājot mērniecības darbus, VZD veic informācijas izsniegšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai un reģistrāciju/aktualizāciju bez maksas.

Metodiskā skaidrojuma 69.1 punkts.

6)      Turpmāk gadījumos, kad sertificēšanas institūcijai, izskatot sūdzību vai veicot sertificētās personas profesionālās darbības pārbaudi, būs nepieciešama VZD rīcībā esošā informācija, sertificēšanas institūcija, apliecinot uzraudzības nolūku, varēs bez maksas VZD arhīva telpās iepazīties ar VZD rīcībā esošajām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietām. Taču, ja būs nepieciešama zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija, tad par tās sagatavošanu piemērojama maksa atbilstoši Cenrāža 26.3., 26.4. apakšpunktiem un attiecīgajam 27.punkta apakšpunktam.

Metodiskā skaidrojuma 73.punkts.

09.11.2010 Latvijas Valsts Mežu konkurss

Latvijas Valsts Meži izsludina konkursu "Zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana Saldus novada Vadakstes pagastā 1972.0 ha kopplatībā" (AS LVM 2010/512/i). Piedāvājumu iesniegšana līdz 15. novembrim.

08.11.2010 Limbažu pašvaldības konkurss

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Limbažu
novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" (LNP 2010/60). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 16. novembrim.

08.11.2010 Cēsu novada domes konkurss (6)

Cēsu novada dome izsludina konkursu „Zemes kadastrala uzmerišana Cesis, Cesu novada un Drabešu pagasta Amatas novada” (CNP 2010/93 ERAF). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 15. novembrim.

05.11.2010 Piedalies Mernieks.lv lasītāju aptaujā!

Lai veidotu portālu Mernieks.lv vēl interesantāku, daudzveidīgāku un noderīgāku, piedāvājam lasītājiem iesaistīties un izteikt savu vērtējumu par portāla saturu un ietiekumus tā uzlabošanā, aizpildot īsu, interesantu aptauju. Pateicamies par atsaucību!

04.11.2010 Valsts zemes dienests izsludina iepirkumu Ģeotelpiskās informācijas sistēmas programmatūras izstrādei un ieviešanai

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) ir izsludinājis iepirkumu Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (turpmāk – ĢIS) programmatūras izstrādei un ieviešanai, kas tiek realizēta ERAF projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros. Kā iepirkuma metode ir izvēlēts atklāts konkurss.
ERAF līdzfinansētā VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveides projekta ietvaros kopš šā gada marta VZD sadarbībā ar projekta konsultantu SIA „Mikrokods” veica darbu pie VZD ĢIS programmatūras izstrādes un ieviešanas iepirkuma dokumentācijas projekta un darba uzdevuma (tehniskās specifikācijas) izstrādes, kas tika pabeigts šā gada septembrī.
VZD ģeotelpisko datu ĢIS izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skatā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu.

Ar iepirkuma konkursa prasībām var iepazīties VDZ mājas lapā.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2010.gada 20.decembrim plkst. 9.00.

03.11.2010 Atklāj "Rīgas Ģeometra" karšu izstādi

Sakarā ar Rīgas pilsētas ģeodēziskā dienesta 130 gadu jubileju šodien Rātsnamā tiek atklāta izstāde "Rīgas kartes un plāni agrāk un tagad". Izstāde ilgs līdz 30. novembrim un kopumā tajā izstādītas 44 kartes un plāni (no 1622. gada gravīrām līdz 2010. gada digitālajiem risinājumiem).

02.11.2010 LĢIA aicina uz starptautiskās ĢIS dienas pasākumu

ĢIS diena - katru gadu, novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ĢIS diena, kuras ietvaros ĢIS lietotāji tiek laipni aicināti dalīties savā pieredzē un sasniegumos.
Šogad VA "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", atzīmējot Starptautisko ĢIS dienu, rīko ĢIS dienas 2010 pasākumu, kas norisināsies 2010.gada 12. novembrī plkst.14.00 Rīgā, Smilšu ielā 20, Latvijas Kara muzejā. Pasākuma centrālā tēma būs Ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide - LĢIA vadīts projekts, kas tiek īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus.
Pasākuma ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespējams iegūt interesantu un aktuālu informāciju, piedalīties diskusijās, atrast jaunas iespējas ĢIS izmantošanā, kā arī rast risinājumus un atbildes konkrētām ikdienas problēmām organizācijā - kā Jums līdzīgas problēmas risina citi.
Reģistrēties dalībai pasākumam „ĢIS dienas 2010” ir iespējams pa e-pastu ingrida.bernate@L4.lv līdz š.g. 5.novembrim (kontakttālruņi 67064253 vai 29415109 - Aleksejs Vingovatovs).

Vietu skaits ierobežots.

Pasākuma „ĢIS dienas 2010” darba kārtība.
Latvijas Kara muzejs, Smilšu ielā 20, Rīgā.
2010.gada 12.novembris.

Sesijas vadītājs: LĢIA direktora vietnieks Ģeoinformācijas jautājumos Harijs Baranovs.

13:00 Dalībnieku reģistrācija;
13:50 Semināra atklāšana, LĢIA direktora Voldemāra Vilcāna uzruna;
14:00 ”Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide”, Aleksejs Vingovatovs, LĢIA;
14:30 „LĢIA ģeotelpiskie pamatdati un pamatdatu publicēšanas sistēma”, Arvīds Ozols, LĢIA;
15:00 „Vietvārdu datubāzes jaunā publiskā versija", Vita Strautniece, LĢIA;

15:30 Kafijas pauze

16:00 „Geolatvija.lv”, Vita Narnicka, VRAA;
16:30 „VZD ĢIS projekts”, Juris Segliņš, VZD;
17:00 „Atziņas ieviešot Meža resursu uzskaites sistēmu - GEO”, Jānis Dzelzītis, AS "Latvijas valsts meži";
17:30 Pasākuma noslēgums.

Ziņojums 15 – 20 min.
Jautājumi ziņotājam 5 – 10 min.

Informāciju sagatavojis:
Aleksejs Vingovatovs,
LĢIA Projekta vadītājs.
Tālrunis: +371 67064253
E-pasts: aleksejs.vingovatovs@lgia.gov.lv

02.11.2010 Tuvākie LMB semināri

10.11.2010 plkst. 11:00 Ģeodēzija: Ivars Aleksejenko (augstākā ģeodēzija), Jānis Ancāns (inženierģeodēzija), Andrejs Igaunis (topogrāfiskā uzmērīšana)- seminārs Āzenes ielā 16- 105. telpa, Rīgā.
16.11.2010. plkst.10:00 Ģeodēzija*- seminārs Daugavpilī (VZD telpās).
17.11.2010. plkst.10:00 Zemes ierīcība; Zemes kadastrālā uzmērīšana- seminārs Daugavpilī (VZD telpās).
Maksa par semināra katru tēmu: 8 LVL + PVN (vienam dalībniekam), 4 LVL + PVN (LMB biedriem).
Piesakoties uz konkrētajām tēmām pa e-pastu lmb.biedriba@gmail.com, lūdzu norādiet arī rekvizītus rēķinu izrakstīšanai.
*- seminārs tiks organizēts, ja būs pietiekami liela atsaucība.

01.11.2010 VZD informē par lietu pieņemšanu no licencētajām personām

Valsts zemes dienests informē Latvijas mērniekus, ka  zemes kadastrālās uzmērīšamas
lietas  no licencētām juridiskām personām pieņems līdz 2010. gada 31. decembrim.
Ja gadījumā atnestā lieta jālabo, tā tiks atgriezta, bet labotā  lieta pieņemta
reģistrācijai ar noteikumu, ka labotajā lietā neparādās datumi pēc 2010. gada 31. decembra. Pēc šī datuma lietas tiks pieņemtas tikai no sertificētām personām.
 *Iespējami, ka līdzīgi  VZD rīkosies ar topogrāfisko plānu, izpilduzmērījumu un
zemes ierīcības projektu skaņošanu.

29.10.2010 MDC sāk darbu Jaunpiebalgas novadā (2)

No šī gada 29.oktobra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Jaunpiebalgas novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv .

29.10.2010 Plāno mainīt Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu kārtību

Vakar, 29.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus noteikumos par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz  ieviest vairākus jaunus pakalpojumus un uzlabot pieejamību jau esošajiem.
Ar grozījumiem plāno mainīt koeficientu sistēmu pakalpojumiem, kurus izpilda paātrinātā kārtībā. Turpmāk pakalpojumus varēs saņemt tikai divas un piecas reizes īsākā termiņā. Tādējādi pakalpojumu saņemšana paātrinātā kārtībā tiks padarīta klientiem pieejamāka. Plāno ieviest arī jaunu pakalpojumu  – „telpu grupas plāna elektroniska sagatavošana pēc arhīva materiāliem”, piedāvājot klientiem plašāku pakalpojumu klāstu.
Kā teikts anotācijā, tiks precizēti vairāki pakalpojumi, piemēram, pakalpojumu „būves fiziskā stāvokļa datu atkārtota noteikšana“ klientiem par mazām ēkām būs iespējams saņemt lētāk nekā līdz šim.  Savukārt pakalpojumam „inženierbūves fiziskā stāvokļa datu noteikšana” samazināta cena.
Tiks ieviests jauns pakalpojums, kas ērtākā un ātrākā veidā ļaus zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem saņemt nepieciešamos kadastra teksta un telpiskos datus zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai VZD datu izplatīšanas portālā. Šī pakalpojuma cenas paredzētas zemākas par līdz šim, tādējādi šī pakalpojuma izmantošana klientiem ļaus ietaupīt laiku un izmaksas.
Lai veicinātu lielāku pieprasījumu pēc VZD datu izplatīšanas portālā saņemamiem kadastra teksta un telpiskiem datiem zemes kadastrālajai uzmērīšanai, zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei, kā arī sakarā ar izmaiņām procedūrās, lai minēto informāciju izsniegtu papīra formā, paredzēts palielināt maksu par standartizēta veida kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu, ja pakalpojums tiek pieprasīts un saņemts VZD birojā papīra formā.
Ar grozījumiem plānots samazināt ar citu VZD sniegto pakalpojumu cenas un novērst citas neskaidrības pakalpojumu jēdzienu izpratnē, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un klientu servisu.
Šodien izsludināja arī grozījumus VZD sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtībā, lai novērstu vairākas praksē konstatētas problēmas.
Projekti nodoti saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai.
Ar grozījumiem noteikumos iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā

26.10.2010 Otrais doktora grāds ģeodēzijā kopš neatkarības atjaunošanas (6)

Piektdien 22.oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē Jānis Kaminskis veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu "Latvijas Ģeoīda modelis un tā attīstība". Ar promocijas padomes vienbalsīgu balsojumu J.Kaminskim tika piešķirts doktora grāds. Promocijas darba zinātniskais vadītājs bija Dr.phys., profesors Jānis Balodis. J.Kaminska izstrādātais ģeoīda modelis jau tagad tiek lietots praksē veicot mērījumus ar globālās pozicionēšanas sistēmu un nosakot uzmērāmā objekta augstumu virs jūras līmeņa. Pašlaik lietotā ģeoīda modeļa LV’98 precizitāte nav augstāka par 6-8cm.

J.Kaminskis ir tikai otrā persona, kas ieguvusi tik augstu zinātnisko grādu ģeodēzijas jomā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Pirmais bija Māris Kaļinka par promocijas darbu “Arhitektūras telpiskās dokumentēšanas tehnoloģija”.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.


25.10.2010 VZD sāk darbu pie MK noteikumiem par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu (11)

Valsts Zemes dienests uzsācis darbu pie Ministru kabineta noteikumu nr. 182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" izstrādes. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikto deleģējumu, šie noteikumi Ministru kabinetam jāpārizdod līdz 2011. gada 1. jūnijam. Noteikumu izstrādes gaitā VZD jau aicinājis sastrādāties un pārrunāt jautājumus zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā Latvijas Mērnieku biedrību, Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru un Rīgas tehnisko universitāti. Pirmā organizāciju tikšanās paredzēta 27. oktobrī.

25.10.2010 Latvijas Valsts Mežu konkursa rezultāts

AS Latvijas Valsts Meži konkursā AS LVM NĪ/2010/429/i par zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu Aizputes novada Lažas pagastāu uzvarējusi SIA Metrum. Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3798Ls.

22.10.2010 LĢIA aerofotografēšanas projektā nofotografēti 95 % no šogad plānotās teritorijas (1)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ievietojusi informāciju par jaunāko statistiku saistībā ar aerofotografēšanas darbiem, kas līdz oktobra sākumam esot paveikti par 95 % no kopējās šogad nofotografēt plānotās teritorijas. Aerofotoainas par 85 % no 2010. gadā plānotās teritorijas jau ir pieejamas Aģentūrā. Tomēr 5% teritorijas nav nofotografēti, jo traucējuši laika apstākļi, vēl par 6-7 % jau nofotgrafētās teritorijas fotografēšana būs jāveic atkāroti, jo mākoņu segas dēļ iegūtās bildes nav derīgas ortofotokaršu sagatavošanai un topogrāfisko karšu atjaunošanai.

22.10.2010 ASV atvērts mērniecības muzejs (1)

ASV, Ilinoisas štata Springfīldas pilsētā septembrī durvis vēris valstī vienīgais mērniecības muzejs. Tā mērķis ir saglabāt un interpretēt ASV mērniecības vēsturi, un atklāšanā muzeju esot apmeklējuši jau tūkstošiem interesentu ne tikai no Amerikas, bet visas pasaules. Interesanti, ka muzejam ir arī online datubāze, kurā var sameklēt muzeja rīcībā esošos eksponātus: http://iplsa.org/CAAccess/

21.10.2010 VZD aicina savus klientus piedalīties klientu apkalpošanas kvalitātes izvērtēšanā

Lai izvērtētu un pilnveidotu klientu apkalpošanas kvalitāti, Valsts zemes dienests (VZD) aicina ikvienu, kas izmantojis dienesta pakalpojumus, aizpildīt klientu aptaujas anketu. Aptaujas anketas pieejamas visos VZD reģionālo nodaļu birojos, kā arī VZD interneta mājas lapā. Klientu aptauja VZD norisināsies līdz 30.novembrim. Aptaujas anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Valsts zemes dienests jau iepriekš pateicas visiem klientiem, kas veltīs savu laiku aptaujas anketas aizpildīšanai!

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 12. jūlijs

Vārda diena:

Indriķis, Ints, Namejs
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.