Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

10.06.2011 Būvju un zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi sākti skatīt Valsts sekretāru sanāksmē

 Valsts sekretāru sanāksmē sākta MK noteikumu projekti „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (VSS-572) un „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (VSS-616).

Būvju kadastrālās uzmērīšanas MK projekts

Anotācija

Zemes kadastrālās uzmērīšanas MK projekts

Anotācija 

Ar pielikumiem Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projektam var iepazīties šeit 

Ar pielikumiem Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projektam var iepazīties šeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2011 VZD skaidrojums par zemes vienību robežu uzmērīšanas lietas bezmaksas reģistrāciju NĪVKIS

 VZD vēstulē sabiedriskajām organizācijām skaidrojums par zemes vienību robežu uzmērīšanas lietas reģistrāciju NĪVKIS, nepiemērojot samaksu.

Vēstule

 

09.06.2011 VZD skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu tālāku piemērošanu

 Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk – Kadastra likums) pārejas noteikumu 27. un 30.punktu, Ministru kabinetam līdz 2011.gada 1.jūnijam jāizdod jauni noteikumi, kas nosaka kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kārtību, kā arī noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu. Attiecīgi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” zaudēs spēku 2011.gada 2.jūnijā.

 
Pamatojoties uz Kadastra likuma 22. un 60.pantā ietverto deleģējumu, ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumu projekti „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un „Būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kas pašreiz ir saskaņošanas stadijā, līdz ar to pastāv iespēja, ka minētie noteikumi netiks pieņemti līdz 2011.gada 1.jūnijam.
 
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15.panta divpadsmitajā daļā noteiktajam, lai nodrošinātu darbību konsekvenci un nepārtrauktību, Valsts zemes dienests, balstoties uz iestāžu juridiskās obstrukcijas aizlieguma principu, turpinās piemērot Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 “Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” ietverto regulējumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Kadastra likumā noteikto regulējumu, arī pēc 2011.gada 1.jūnija, līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un „Būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.
 
Tāpat pēc 2011.gada 1.jūnija Valsts zemes dienests piemēros Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” noslēguma jautājumu 161.punktu, kurā noteikts, ka līdz Kadastra likuma pārejas noteikumu 27.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu („Būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”) spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam ir piemērojama šajā punktā noteiktā ēkas datu aktualizācijas kārtība, līdz brīdim, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi „Būves kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”.

08.06.2011 GPS tehnoloģija uztver slepenus kodolizmēģinājumus

 Amerikāņu zinātnieki izskaidrojuši, kā ar GPS tehnoloģijas palīdzību tiek noteikti pat slepenākie kodolizmēģinājumi. Kā izrādās, pat pazemes kodolsprādzieni atstāj iespaidu uz augšējo atmosfēras slāni - jonosfēru. Šo atklājumu pētnieki izdarīja, analizējot GPS datus, kas tika iegūti 2009. gadā - tajā pašā dienā, kad Ziemeļkoreja veica kodolizmēģinājumu. Daudzas GPS stacijas tuvākajās kaimiņvalstīs pēc dažām minūtēm reģistrējušas izmaiņas jonosfēras elektronu blīvumā. 

Vairāk

07.06.2011 ASV un Krievijas strīds: kas labāks - GPS vai GLONASS?

 Arvien asāka kļūst konkurence starp Krievijas GLONASS un ASV GPS satelītu pozicionēšanas sistēmām. Attīstoties GLONASS tehnoloģiskajam aprīkojumam, Krievija arī arvien aktīvāk sāk to promotēt kā precīzāku un labāku par GPS, tādējādi izaicinot tirgus līderi. Piemēram, nesen Maskavā notikušajā satelītu navigācijas forumā Federālās Kosmosa aģentūras vadītājs Anatolijs Šilovs paziņoja, ka jau šobrīd GLONASS precizitāte esot pārāka - 6 metri pret GPS 7 metriem, savukārt ASV valsts departamenta pārstāvis Rejs Klors argumentējis pretī, ka patiesā GPS precizitāte esot 4 līdz 6 reizes augstāka par oficiālo statistiku. ASV nav mierā arī ar to, ka Krievija izmantojot negodīgas konkurences metodes, ierobežojot brīvu tirgu. Vairāk par abu valstu konkurenci globālās pozicionēšanas jomā var lasīt šajā rakstā

07.06.2011 Starpministriju sanāksmē vienojas par kadastrālo vērtību bāzi 2012.gadam

 3.jūnijā Valsts zemes dienestā (VZD) notika starpministriju sanāksme, kurā izskatīja ministriju un sabiedrisko organizāciju izteiktos iebildumus par noteikumu projektu „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2012.gadam (noteikumi)”.  VZD, pamatojoties uz saņemtajiem iebildumiem, atsevišķās pozīcijās  precizēja  noteikumus, kā arī  sanāksmes laikā skaidroja kadastrālās vērtēšanas principus.  Rezultātā  tika panākts  sanāksmes dalībnieku atbalsts noteikumu  virzībai apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Sanāksmes dalībnieki vienojās arī par nepieciešamību turpināt kadastrālās vērtēšanas  pilnveidošanu, balstoties uz nekustamā īpašuma tirgus informāciju. Sanāksmē tika akceptēts viedoklis, ka jāatrod  resursi, lai aktīvāk strādātu pie sabiedrības informēšanas un novērstu sabiedrībā iesakņojušos pieņēmumus un  mītus par kadastrālo vērtēšanu. Nepareizs ir viedoklis, ka kadastrālās vērtības tiek noteiktas kā vidējais aritmētiskais lielums no savstarpēji nesalīdzināmiem darījumiem. Nosakot kadastrālās vērtības, netiek mehāniski summēti kopā savstarpēji nesalīdzināmi darījumi: piemēram, graustu  un modernu jaunbūvju tirgus cenas, vai arī summas, kas maksātas par lauksaimniecībā izmatojamo un intensīvai apbūvei paredzēto zemi. Ikviens darījums, pirms to izmanto kadastrālo vērtību bāzes izstrādē, tiek rūpīgi izvērtēts. VZD noraida arī medijos izskanējušo viedokli, ka teritorijās, kurās pēdējā laikā darījumi nav notikuši, kadastrālās vērtības netiek samazinātas un tur joprojām ir spēkā „trekno gadu” cenas”. Teritorijas, kurās darījumi nav notikuši, pēc vienotiem kritērijiem tiek savstarpēji salīdzinātas valsts mērogā. Pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, tiek veiktas jau esošo kadastrālo bāzes vērtību korekcijas.

Ņemot vērā joprojām esošo, kā arī prognozējamo samērā augsto nekustamā īpašuma nodokļa slogu atsevišķās teritorijās,  sanāksmes dalībnieki vienojās, ka jāturpina darbs arī pie izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļu politikā -  ar mērķi aizsargāt iedzīvotājus teritorijās ar augstām kadastrālajām vērtībām.

Noteikumi Ministru kabinetam jāpieņem  līdz 2011.gada 15.jūnijam, lai tos varētu piemērot kadastrālo vērtību aprēķinam no 2012.gada 1.janvāra.

Ar jauno noteikumu projektu, kā arī tā pielikumiem - zemes vērtību zonējumu kartēm, zemes un ēku bāzes vērtību tabulām un „Pārskatu par kadastrālo vērtību bāzes 2012.gadam izstrādi” (ietver  kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotās metodikas aprakstu, nekustamā īpašuma tirgus analīzes, kā arī zemes un ēku kadastrālo vērtību kopsummu rādītājus) ikviens interesents var iepazīties VZD mājas lapā http://www.vzd.gov.lv/sakums/normativie-akti/likumi-un-mk-noteikumi/?id=499

Līga Brice

Tieslietu ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv   

Tālr.: 67036739, 26485232

07.06.2011 Līgatnē notiks Open Street Map kartēšanas pasākums

Open Street Map projekts arī Latvijā iegūst arvien lielāku nozīmi. 18. jūnijā Līgatnē notiks Open Street Map kartēšanas pasākums, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. Vēlama arī prasme apieties ar GPS (bet nav obligāta). Pasākuma dalībnieki varēs izstaigāt mazāk zināmas Līgatnes takas, pie viena piedaloties apkārtnes kartēšanas projektā. Vairāk par pasākumu šeit

06.06.2011 Tom Tom varētu veidot savu "street view"

 Nīderlandes auto navigatoru ražotājs Tom Tom, iespējams, apņēmies izveidot pats savu ielu skata servisu, līdzīgu Google Street View. Oficiāli šāds paziņojums no Tom Tom vēl nav izskanējis, taču Antverpenes tuvumā esot pamanīta Tom Tom automašīna, kas aprīkota ar panorāmas tipa foto kameru. TomTom pieder arī firma TeleAtlas, kura savas kartes veido izmantojot ne tikai kameras, bet arī lāzera skenerus un ļoti precīzas GPS iekārtas. 

03.06.2011 MDC uzsāk darbību Vārkavas novadā

 No šī gada 3.jūnija SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību Vārkavas novadā.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

03.06.2011 Jauni VZD izstrādāti MK noteikumu projekti (14)

 2011.gada 2.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti šādi Valsts zemes dienesta izstrādātie Ministru kabineta noteikumu projekti:

            1. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi;

            2. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi.

03.06.2011 Uzlabos kadastrālās uzmērīšanas procesu

 Šodien, 2.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādātos Būvju kadastrālās uzmērīšanas un Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumus. Noteikumu projekti ir sagatavoti ar mērķi radīt kadastrālās uzmērīšanas procesu ātrāku, vienkāršāku un pieejamāku, kā arī, lai optimizētu VZD procesus kadastrālajā uzmērīšanā un novērstu funkciju dublēšanos ar citām iestādēm.

Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu projekts noteiks dokumentus, kādus personas iesniedz VZD, lai uzsāktu būves kadastrālās uzmērīšanas procesu, VZD rīcībā esošo dokumentu izmantošanu, būves kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, mērījumu precizitāti, kā arī termiņu, kādā veicama būves kadastrālā uzmērīšana.

Ar jaunajiem noteikumiem plāno noteikt, ka VZD nekonstatēs patvaļīgās būvniecības pazīmes un nereģistrēs tās Kadastra informācijas sistēmā. Šī funkcija paliks tikai pašvaldību būvvaldes kompetencē. VZD, veicot kadastrālo uzmērīšanu, iegūs būves raksturojošos datus, veiks mērījumus, noteiks būves nolietojumu, sagatavos būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā, atšķirībā no esošās situācijas, netiks konstatētas atkāpes no būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apstiprinātā būvprojekta vai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtā dokumenta. 
 
Savukārt, Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi noteiks, ka VZD divu mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas izsniegs pašvaldībām informāciju par būvēm un telpu grupām, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta patvaļīgas būvniecības pazīme, un pēc informācijas izsniegšanas pašvaldībām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās patvaļīgas būvniecības pazīmes dzēsīs. Pašlaik noteikts, ka zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru kadastrālās uzmērīšanas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes. Tā kā patvaļīgas būvniecības pazīmes Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēs, bet jau reģistrētās dzēsīs, tad turpmāk kadastrālās uzmērīšanas lietā patvaļīgas būvniecības pazīmes nenorādīs un persona varēs ierakstīt ēku (būvi) zemesgrāmatā. 
Līdz ar to patvaļīgas būvniecības pazīmes konstatēšana turpmāk nebūs viens no būves pieņemšanas ekspluatācijā priekšnoteikumiem, un pašvaldības būvvaldes bez VZD līdzdalības pārbaudīs uzbūvētas vai pārbūvētas būves atbilstību projekta dokumentācijai pirms nodošanas ekspluatācijā. 
 
Ar šīm un citām plānotajām izmaiņām aicinājums iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.
 
TM Administratīvais departaments
Tālr. 67036712, 26150155
e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv
 
 

01.06.2011 Zemes īpašniekiem iespēja atgūt zaudētos sertifikātus

 Valsts zemes dienests informē, ka atbilstoši pieņemtajiem likuma grozījumiem, no šodienas lauku un pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, to vēl varēs izdarīt līdz 2011.gada 30.decembrim.

01.06.2011 Iespēja piedalīties satelīttehnoloģiju konkursā

 Šogad pirmo reizi Latvija piedalīsies ideju konkursā “European Satellite Navigation Competition”, kurā kā reģionālais partneris ir iesaistīts nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.

 
Līdz pat š.g. 30.jūnijam ikviens interesents aicināts konkursa mājas lapā www.galileo-masters.eu iesniegt savas inovatīvās idejas saistībā ar satelīttehnoloģijām, veicot trīs vienkāršas darbības: 
 
reģistrējoties konkursa mājas lapā: www.galileo-masters.eu,
iesniedzot ideju, norādīt reģionu, kurā idejas autors vēlas realizēt biznesu gadījumā, ja ideja tiks atlasīta kā reģionālais uzvarētājs,
ja idejas autors vēlas, izvēlēties kādu no speciālajām balvām, kuras piedāvā industrijas partneri meklējot jaunus risinājumus konkrētos satelīta navigācijas nozares virzienos. Tā ir iespēja idejas autoram iegūt finansējumu un realizēt kopprojektu ar sponsoru.
Iesniedzējs var būt gan individuāla persona vai cilvēku grupa, gan pētniecības institūcija, augstskola vai uzņēmums.
 

31.05.2011 Iet bojā, pārāk uzticoties GPS navigācijai

 Amerikā arvien vairāk cilvēku iet bojā, uzticoties GPS navigācijai savās automašīnās un neizmantojot parastās kartes. Reizēm sabojājušās GPS ierīces autobraucējiem liek nomaldīties Death Valley tuksnesī vai citos nomaļos apgabalos - piemēram, 2009. gadā šādā veidā gāja bojā sieviete un viņas sešus gadus vecais dēls. GPS varot izrādīties neuzticams ceļvedis arī pilsētās, jo var aizvest līdz remontējamam ceļam vai strupceļam. Oriģinālziņa

31.05.2011 Austrijā attīstās valdības atvērto datu lapas

 Vīne atvērusi Austrijā pirmo Valdības atvērto datu mājaslapu. Iecere to darīt jau radusies pirms gada, kad universitāšu, kompāniju, sabiedrisko organizāciju atvērto datu idejas atbalstītāji sarīkoja šim tematam veltītu tikšanos. Jau pirms Vīnes par savu atvērto datu mājaslapu paziņoja Linca, bet tā portālu atvērs septembrī. Vairāk

27.05.2011 Ķīna pārdēvē valsts mērniecības dienestu

Ķīna pārdēvējusi Valsts Mērniecības un Kartogrāfijas dienestu par Valsts Ģeogrāfiskās informācijas, Mērniecības un Kartogrāfijas dienestu, ko Ķīnas vicepremjers Li Kegiang skaidrojis ar valsts interesi atbalstīt tālāku ģeogrāfiskās informācijas sektora attīstību. Kopumā Ķīnā ir vairāk nekā 12 000 licencētu mērniecības un kartogrāfijas institūciju un sektorā kopumā strādā 400 000 cilvēku. Oriģinālziņa

26.05.2011 VZD Krievijas-Latvijas robežas konkursā uzvar Metrum

 Valsts Zemes dienesta konkursā "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas demarkācijas nodrošināšanai nepieciešanie zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi" (VZD 2011/15/P) uzvarējusi SIA Metrum ar piedāvāto līgumcenu 58 000 Ls, kas precīzi atbilst paredzētajai līgumcenai. Paziņojumā par konkursa rezultātu rakstīts, ka otra pretendenta VSIA "Latvijas Valsts mērnieks" piedāvājums tika izslēgts no vērtēšanas, jo iesniegtie atlases dokumenti neatbilda nolikuma prasībām.

26.05.2011 Rīgas domes konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludina konkursu "Zemesgabalu pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana un zemesgabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (RDĪD AP IS 2011/39). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28. jūnijs, plkst. 10.00. 

26.05.2011 Kocēnu novada domes konkurss

 Kocēnu novada dome izsludinājusi konkursu "Kocēnu novada nekustamo īpašumu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežplānu izgatavošana - „Rāķu purvs 1”, „Rāķu purvs 2”, „Rāķu purvs 3”, „Rāķu purvs 4”, „Kosēnu purvs” (KND 2011/16). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 10. jūnija plkst. 14.00.

25.05.2011 LĢIA apmeklējuši seminārus Romā un Kopenhāgenā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvji ziņo par diviem apmeklētājiem Eiropas mēroga semināriem. 10. un 11. maijā Kopenhāgenā notika GMES Zemes novērošanas Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla (EIONET) Nacionālo references centru (NRC) Zemes apauguma darba grupas seminārs, savukārt no 8.maija līdz 11.maijam Romā, Itālijā, notika Eiropas ģeomagnētisko atkārtoto staciju mērījumu 5. MagNetE darba seminārs. Vairāk informācijas par abiem semināriem LĢIA mājas lapā

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.