Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

28.11.2011 Salacgrīvas domes konkursa rezultāts

 Salacgrīvas novada domes konkursā "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde" uzvarējusi SIA "Limbažu Mērniecības birojs" ar piedāvāto līgumsummu 2175,77 Ls. 

25.11.2011 Iznācis "Geospatial World" novembra numurs

 Iznācis jaunais e-žurnāla "Geospatial World" numurs. Šis numurs veltīts kadastra tematikai, tas apskatīts gan Nīderlandes, gan Āfrikas kontekstā, gan kā "ekonomiskās izaugsmes katalizators". Žurnāla nobeigumā vairākas lappuses veltītas reportāžām no pēdējā laika globāla mēroga konferencēm par ģeotelpiskās informācijas tematiem. Žurnālu var lasīt šeit

25.11.2011 MK apstiprinājis Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumus

 Ministru kabinets 2011.gada 15.novembra sēdē pieņēma noteikumus Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"!

Noteikumi stājās spēkā 2011.gada 23.novembrī. Noteikumu teksts atrodams šajā tīmekļa vietnē http://www.likumi.lv/doc.php?id=239759 .
 
Šo MK noteikumu tiesiskais regulējums ir ļoti būtisks visu nozaru ģeotelpiskās informācijas ieguvei, sagatavošanai un izmantošanai.
Ģeodēziskās atskaites sistēma ir atbalsts ikvienai ģeodēziskai darbībai un pamats iegūtās informācijas par apvidus objektiem matemātiski korektai iekļaušanai ģeotelpiskās informācijas sistēmās. Ārkārtīgi būtiski ir precīzi nodefinēt valsts ģeodēziskā tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pamatnosacījumus, ģeodēziskos raksturlielumus un to precizitāti, kā arī valsts ģeodēziskā tīkla izmantošanas, informācijas uzkrāšanas un sniegšanas kārtību. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, šie MK noteikumi arī nosaka pamatprincipus globālās pozicionēšanas pastāvīgo bāzes staciju sistēmu izmantošanai ģeodēzisko darbu veikšanā.
 
Informāciju sagatavojis:
Harijs Baranovs
v/a „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”
direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos.
Tālrunis 22004441
E-pasts: harijs.baranovs@lgia.gov.lv

23.11.2011 INSPIRE II un III pielikuma datu tēmu specifikāciju izstrādes un saskaņošanas grafiks (1)

 Eiropas Komisija izstrādājusi šādu laika grafiku turpmākai INSPIRE direktīvas II un III pielikuma datu tēmu specifikāciju izstrādei un saskaņošanai:

 
Konsultācijas par datu tēmu specifikācijām (v2.0) un to testēšana:     no 20-06-2011 līdz 21-10-2011 (pabeigts)
Komentāru iekļaušana specifikācijās:     no 24-10-2011 līdz 27-01-2012
Pieejamas precizētās datu tēmu specifikācijas (v3.0):     20-04-2012
Pieejams īstenošanas noteikumu projekts (v1.0):     11-05-2012
Dalībvalstu atzinumi par īstenošanas noteikumu projektu (v1.0):     08-06-2012
Pieejams precizēts īstenošanas noteikumu projekts (v2.0):     29-06-2012
Eiropas Komisijas struktūrvienību atzinumi par precizēto īstenošanas noteikumu projektu (v2.0):     no 02-07-2012 līdz 27-07-2012
Pieejams galīgais īstenošanas noteikumu projekts:     21-09-2012
INSPIRE Komitejas sanāksme, kurā izskata galīgo īstenošanas noteikumu projektu:     15-10-2012
 
Dalībavalstis varēs sniegt atzinumu par īstenošanas noteikumu projektu no 2012.gada 11.maija līdz 2012.gada 8.jūnijam! 
Īstenošanas noteikumu projekts jāizskata un atzinums jāsagatavo visām Ministru kabineta 20.11.2007 rīkojumā Nr.718 minētajām ministrijām, kas ir atbildīgas vai līdzatbildīgas par INSPIRE direktīvas II un III  pielikuma datu tēmām (skatīt http://www.lgia.gov.lv/INSPIRE/Datu_kopas.aspx).
 
Informāciju sagatavojis:
Harijs Baranovs,
LĢIA Direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos.
Tālrunis: +371 22004441
E-pasts: harijs.baranovs@lgia.gov.lv

22.11.2011 Vecumnieku novada domes konkursa rezultāts

 Vecumnieku novada domes konkursā "Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi" uzvarējusi SIA "G-Bergs" ar piedāvāto līgumcenu 2855,16 Ls. 

22.11.2011 VZD noslēdzis līgumu par Ģeotelpiskās informācijas sistēmas programmatūras izstrādi un ieviešanu

 2011. gada 16. novembrī Valsts zemes dienests (VZD) ir parakstījis līgumu par VZD ģeotelpisko datu Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) programmatūras izstrādi un ieviešanu ar SIA „FMS” ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros. SIA „FMS” kā VZD ĢIS programmatūras izstrādes un ieviešanas pakalpojuma sniedzējs tika izvēlēts atklāta konkursa rezultātā. Līgums noslēgts par kopējo summu Ls 1 500 600 un tā realizācijas termiņš ir 2012. gada 17.decembris.

Projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām.

Projekta rezultātā vienkāršosies VZD procesi nekustamā īpašuma reģistrēšanas jomā, tiks likvidēti birokrātiskie šķēršļi, modernizēta un efektivizēta VZD kā valsts pārvaldes iestādes darbība. Tā īstenošana sekmēs ātrāku un efektīvāku nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu, tiks uzlabota VZD uzturēto datu kvalitāte. Vienlaikus, tiks papildināts un būtiski uzlabots VZD klientiem (iedzīvotājiem, komersantiem, publiskās pārvaldes iestādēm) sniedzamo pakalpojumu klāsts datu izplatīšanas sistēmā, e-pakalpojumu veidā un informācijas servisu veidā, samazināsies pakalpojumu sniegšanas laiks. Klientiem tiks nodrošināta visu VZD uzturēto telpisko datu kopu vienota un lietotājam ērta pieejamība, savstarpēji saistīta izmantošana un analīzes iespējas. VZD ĢIS nodrošinās iespēju uzņēmējiem, kas darbojas teritorijas plānošanas, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas jomā saņemt darbam nepieciešamos datus tiešsaistē ar vienas dienas precizitāti. 
 
VZD ĢIS izveide ir viens no priekšnosacījumiem citu valstī plānoto informācijas sistēmu veiksmīgai darbībai – VZD ĢIS dati būs pieejami Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, nodrošinās Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas darbību, tiks izmantoti Būvniecības informācijas sistēmā, pašvaldību informācijas sistēmās u.c.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu.
 

21.11.2011 LMB jauna mājas lapa

 Latvijas Mērnieku biedrībai izveidota jauna mājas lapa. Tajā redzami aktuālākie jaunumi, visu biedru saraksts, LMB statūti, vēsture un līdzīga pamatinformācija. Izveidots arī apakšdomēns LMB sertifikācijas centram sc.lmb.lv, uz kuru var nokļūt arī no LMB mājas lapas, spiežot uz saites labajā pusē (tādā pašā veidā var nokļūt atpakaļ). Sertifikācijas centra lapā pieejama diezgan izvērsta datu bāze par visiem LMB SC sertificētajiem mērniekiem (spiežot uz + iespējams iegūt vairāk informācijas par katru mērnieku, tai skaitā kontaktinformāciju).

17.11.2011 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursa rezultāts (2)

 Rīgas domes īpašuma departamenta konkursā "Nekustamā īpašuma (zemes vienības) sadales skiču izgatavošana un platības noteikšana" uzvarējusi SIA "Apvide" ar piedāvāto summu 6000 Ls.

16.11.2011 Jaunjelgavas novada domes konkurss

 Jaunjelgavas novada dome izsludinājusi konkursu "zemes ierīcības projektu izstrāde, kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar Jaunjelgavas pilsētas tranzīta maršrutu ielu rekonstrukcijas darbiem" (JND 2011/2011/1-29.16/ERAF). Piedāvājumus var iesniegt līdz 9. decembrim, plkst. 11.00.

16.11.2011 Engures novada pašvaldības konkurss

 Engures novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana Engures novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" (END 2011/16). Piedāvājumus iesniegt līdz 28. novembrim, plkst. 10:00.

15.11.2011 LR1 raidījums par GNSS

Pirmdien, 14. novembrī Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais Nezināmajā" tika stāstīts par GNSS satelītu sistēmām, viesojoties Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūta direktoram Jānim Balodim un Astronomijas institūta pētnieku Kārlim Salmiņam. Eksperti iepazīstināja klausītājus ar globālajām GNSS sistēmu mērķiem un uzdevumiem (noteikt koordinātas uz Zemes virsmas), to izveidošanās vēsturi, pašreizējo statistiku un darbību. J. Balodis atzina, ka Eiropas Galileo sistēmai vēl ilgs ceļš ejams, lai spētu būt par GPS analogu, turklāt krietni straujāku progresu par eiropiešiem veic arī Ķīnas navigācijas satelītu sistēma Beidou. Raidījuma beigu daļā saruna skāra arī GPS izmantošanu mērniecībā, J. Balodis mazliet pastāstīja par mērniecības specifiku pilsētas apstākļos. Raidījumu iespējams noklausīties LR1 arhīvā, sekojot saitei (saruna par GNSS sākas ap 25. minūti). 

14.11.2011 Nigērijā kartogrāfija tikai nesen atzīta par profesiju

 Nigērija esot tikai nesen atzinusi kartogrāfiju par profesiju, tā paziņojis Nigērijas Kartogrāfijas asociācijas prezidents Dominiks Vokoma, pie viena atzīstot, ka paša vadītā 33 gadus vecā organizācija bijusi mazzināma. Galvenais iemesls kartogrāfijas nepopularitātei esot bijis tas, ka valsts universitātēs nebijis kartogrāfijas fakultāšu. Turklāt visā valstī esot tikai 250 kartogrāfu un "tas nav pietiekami". Intervijā Vokoma skaidrojis arī kartogrāfu atšķirību no mērniekiem. Vairāk 

11.11.2011 MDC sāk topo datu uzturēšanu Olaines novadā

No šī gada 14.novembra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk pilnvērtīgu darbību Olaines novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

11.11.2011 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 Latvijas Valsts Ceļi izsludina konkursu "Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" (LVC 2011/145/AC). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22. novembrim plkst. 10.00. 

11.11.2011 Alūksnes novada pašvaldības konkurss

Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi konkursu mērniecības pakalpojumiem (ANP 2011/35). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 21. novembrim, plkst. 9.00.

10.11.2011 Notiks LLU zinātniskā konference (5)

 2011. gada 2. decembrī notiks ikgādējā LLU zinātniski praktiskā konference „Zemes pārvaldība un mērniecība”, ko rīko LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra.  Konferences sākums paredzēts 9:00, norises vieta: Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902. auditorija.

Konferences rīkotāji aicina ieinteresētās personas pieteikt dalību konferencē un iesūtīt ziņojumu tematus līdz 2011. gada 21. novembrim uz e-pastu Vita.Cintina@llu.lv

10.11.2011 Lielbritānijā krītas gan mērnieku skaits, gan profesijas prestižs (1)

Mērnieku skaits Lielbritānijā samazinoties, kas var nozīmēt problēmas nākotnē nekustamā īpašuma nozarē, paredz laikraksts Mortgage Finance Gazette. Vidējais mērnieku vecums Lielbritānijā esot 55 gadi, kas nozīmē, ka nākamajos 15 gados daudzi dosies pensijā. Arī mērniecības studiju beidzēju skaits arvien samazinoties. Viens no faktoriem, kas veicina mērnieka profesijas mazāku popularitāti, ir tās prestižs, kas krities saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus sabrukumu. Lielbritānijā sabiedrībā izskanot daudz sūdzību par mērniekiem un nekustamo īpašumu vērtētājiem, un arī pašas mērniecības nozares robežās mērnieki daudz labprātāk sāk izvēlēties strādāt citos atzaros - jūras mērniecībā, komerciālajā utt. Oriģinālziņa

08.11.2011 MDC sāk topo datu uzturēšanu Amatas novadā

 "Mērniecības Datu Centrs" informē, ka ka no šī gada 7.novembra uzsāk darbību Amatas novadā. Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.

08.11.2011 Rīgas domes īpašuma departamenta konkurss

 Rīgas domes īpašuma departaments izsludina konkursu "Zemes gabalu situācijas un/vai apgrutinājumu plānu izgatavošana/aktualizācija" (identifikācijas numurs: - 2011/108). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 21. novembrim, plkst. 10.00.

07.11.2011 Mumbaja veidos 3D karti no fotogrāfijām

 Lai spētu labāk aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli, Mumbajas pašvaldība nolēmusi izveidot uz ĢIS informāciju balstītu pilsētas 3D karti. Karti plānots veidot nevis ar aerolāzerskenēšanas metodi, bet gan ar digitālo spoguļkameru fotogrāfijām sintezējot 360 grādu panorāmas. Šāda karte palīdzēšot pamanīt arī nelegālu būvniecību, cer Mumbajas pašvaldība. Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra