Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

06.08.2012 Pašvaldības uzsākušas nereģistrētu citu īpašnieku būvju ierakstīšanu Kadastra reģistrā

 Pašvaldības ir uzsākušas izmantot tām doto iespēju ierakstīt Kadastra reģistrā tās būves, kuru īpašnieki nav to izdarījuši un tādējādi pašvaldība nevar šīm būvēm aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli. Tā jūlijā Kadastra reģistrā uz pašvaldības iesniegtās deklarācijas pamata ir ierakstītas 14 būves, ar lielāko atbildību šo jautājumu risina Jelgavas novada pašvaldība, kas jūlijā iesniegusi deklarācijas par 10 būvēm.

Sagaidāms, ka jau tuvākajā laikā arī citas pašvaldības sāks apzināt un reģistrēt savā teritorijā esošus īpašumus, par kuriem īpašnieki nemaksā nekustamā īpašuma nodokli. Piektdien notikušajā Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē vairums klātesošo pauda gatavību nekavējoties organizēt savas pašvaldības teritoriju apsekošanu, lai visi būvju īpašnieki būtu vienlīdzīgā situācijā un nekustamā īpašuma nodoklis tiktu iekasēts pat visām būvēm, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietniece Maija Bērziņa, kura piektdien par izmaiņām būvju reģistrācijā informēja pašvaldību izpilddirektorus. Lai gan izmaiņas stājās spēkā maija sākumā un Valsts zemes dienests maija beigās un jūnijā organizēja seminārus pašvaldību darbiniekiem par šo jautājumu, līdzšinējā pašvaldību aktivitāte būvju reģistrēšanā ir vērtējama kā zema.

Kā zināms, viens no priekšnoteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai ir būves reģistrācija, un līdz šim pirms reģistrācijas bija jāveic pilna būves kadastrālā uzmērīšana, kas pašvaldībai prasītu ievērojamus, ar potenciāli iekasētā nodokļa apmēru nesamērojamus finansiālos resursus. Patlaban, izmantojot 2012.gada 3.maijā spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumus Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, būves Kadastra reģistrā var reģistrēt uz pašvaldības iesniegtas deklarācijas pamata, turklāt līdz Valsts zemes dienests ir pieņēmis lēmumu līdz 2012.gada 30.novembrim nepiemērot samaksu par pašvaldību deklarācijās minēto būvju reģistrāciju. 

03.08.2012 Informācija par gāzesvada izpildmērījumu noformēšanu un iesniegšanu Rīgas pilsētas būvvaldē

 Rīgas pilsētas būvvalde informē, ja inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāns ir saskaņots Valsts zemes dienestā, tad Rīgas pilsētas būvvaldē kopā ar izpildmērījuma plāna dokumentāciju nepieciešams iesniegt arī Valsts zemes dienesta saskaņojumu (elektroniski parakstītu dokumentu). Savukārt, iesniedzot gāzesvadu izpildmērījumu plānus, vienmēr nepieciešams Valsts zemes dienesta saskaņojums.

 
Sertificēta mērnieka sagatavotajos jaunizbūvēto gāzesvadu izpildmērījumu plānos par visu attēloto teritoriju, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, vienmēr:
- jāuzrāda zemes vienību robežas un to kadastra apzīmējumus;
- jāuzrāda zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumus;
- izpildmērījumu plānu jāsaskaņo ar Valsts zemes dienestu.
 
Būvvaldes interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Pakalpojumi” pieejami paraugi izpilduzmērījumu iesniegšanai Būvvaldē. Izpildmērījumi iesniedzami klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 vai iesūtot elektroniski uz e-pastu būvvalde@riga.lv. Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00-18.00 iespējams saņemt konsultācijas klātienē, Rīgā, Daugavpils ielā 31. 
 
Atjaunotie paraugi mājaslapā tiks ievietoti nākošās nedēļas laikā.

01.08.2012 Dabas aizsardzības pārvaldes konkurss

 Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi konkursu "Valstij, Vides un reģionālās attīstības ministrijas vārdā, piekrītošās zemes kadastrālā uzmērīšana" (DAP 2012/32). Piedāvājumus var iesniegt līdz 28. augustam, plkst. 13.00. http://www.iub.gov.lv/pvs/show/242304

01.08.2012 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 AS Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu "Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem" (LVC2012/108/AC). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 13. augustam, plkst. 10.00.  http://www.iub.gov.lv/pvs/show/242484

31.07.2012 Stāsies spēkā jaunais VZD cenrādis

VZD informē, ka ar rītdienu 2012.gada 1.augustu, stāsies spēkā Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.486 „Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”” (turpmāk - Cenrādis). Ar Cenrādis var iepazīties www.likumi.lv (http://www.likumi.lv/doc.php?id=250162 ).

Cenrādis nosaka izmaiņas Valsts zemes dienesta (turpmāk – dienests) sniegto pakalpojumu struktūrā un cenās, līdz ar to tiks veiktas izmaiņas arī Portāla konfigurācijā un periodā no 31.jūlija vakara līdz 1.augusta pēcpusdienai piekļuve Portālam būs slēgta. VZD atvainojas par sagādātajām neērtībām!

31.07.2012 Apstiprināti MK noteikumi "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi" (12)

 Ministru kabinets 2012.gada 24.jūlija sēdē pieņēma noteikumus Nr.479 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”, kas stājās spēkā šā gada 27.jūlijā. 

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma, kas stājies spēkā 2010.gada 13.janvārī, 12.panta astoto daļu, kura paredz deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei par vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un informācijas sniegšanu.
 
Noteikumi nosaka vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanas, uzturēšanas, kā arī informācijas sniegšanas kārtību, t.sk.:
 
1) vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanas pamatnosacījumus, raksturlielumus un precizitāti;
 
2) noteikumus vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apzināšanai un izvērtēšanai, vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai (tajā skaitā jaunu ģeodēzisko punktu ierīkošanai), kā arī vietējā ģeodēziskā tīkla pārmērīšanai un ģeodēzisko datu atjaunošanai, ievērojot to, ka vietējais ģeodēziskais tīkls šobrīd jau ir ierīkots;
 
3) nosacījumus pastāvīgai vietējā ģeodēziskā tīkla pārraudzībai:
 
saimniecisko darbību uzraudzība vietējā ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā;
regulāra vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana, lai nodrošinātu tā turpmāko uzturēšanu;
jaunu vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošana un vietējā ģeodēziskā  tīkla pilnveidošana.
4) pamatprincipus vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas apritei, tās sniegšanai un uzglabāšanai Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē, ievērojot Ģeotelpiskās informācijas likumā un Ministru kabineta noteikumu projektā „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” (VSS-1433) noteiktos principus.
 
Par līdz šim valsts ģeodēziskā tīkla sastāvdaļu uzskatītie triangulācijas tīkla 1., 2., 3. un 4.klases, nivelēšanas tīkla 3. un 4.klases un globālās pozicionēšanas tīkla 3.klases punkti, kā arī esošie vietējā tīkla poligonometrijas punkti ir uzskatāmi par piederošiem vietējam ģeodēziskajam tīklam.
 
Noteikumu teksts atrodams tīmekļa vietnē http://www.likumi.lv/doc.php?id=250460
 
2011.gada 23. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=239759), kas nosaka, ka turpmāk valsts ģeodēziskais tīkls ietver globālās pozicionēšanas G0, G1, G2 (0., 1. un 2.klases punktus), nivelēšanas tīkla N1 un N2 (1. un 2. klases punktus), gravimetriskā tīkla Gr1 un Gr2 (1. un 2.klases punktus) un ģeomagnētiskā tīkla Mg1 (1.klases punktus).
 
Pārejas periodā, līdz darbu uzsāks pilnveidotā Vietējo ģeodēzisko tīklu datubāze, informāciju par G3 un visu klašu triangulācijas punktiem, būs iespējams iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē.
 
Informāciju sagatavoja:
Lauma Lieksne,
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta
Ģeodēzijas nodaļas vadītāja

30.07.2012 VZD publicē aktualizētās ADTI datnes (13)

 Valsts Zemes dienesta mājas lapā ir publicētas aktualizētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elektronisko resursu datnes:

http://www.vzd.gov.lv/sakums/aktualitates/zinas/?id=1066

un

http://www.vzd.gov.lv/sakums/normativie-akti/likumi-un-mk-noteikumi/?id=94

 

30.07.2012 Pārrunā sadarbības iespējas par Strūves meridiāna loku Jēkabpilī (1)

 26.jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā viesojās UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, kura tikās ar Jēkabpils Domes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču un pašvaldības speciālistiem, lai pārrunātu savstarpējo sadarbību.

Tikšanos atklāja Jēkabpils Domes priekšsēdētājs L. Salcevičs, kurš UNESCO LNK ģenerālsekretārei svinīgi pasniedza jauno Latvijas Nacionālā mantojuma kolekcijas suvenīrmonētu „Jēkabpils", kurā attēlots Strūves meridiāna loks. Tikšanās laikā pārrunāti tādi jautājumi kā Jēkabpils aktivitātes 2014.gadā, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Jēkabpils iespējas, nodrošinot UNESCO Pasaules mantojuma vietas pārvaldību, interpretāciju, saglabāšanu un popularizēšanu, Strūves meridiāna loka vispārējā iekļaušana un integrēšana Jēkabpils attīstības programmās un plānos, kā arī dažādos mārketinga materiālos par pilsētu. Šīs tikšanās laikā paralēli Jēkabpils Vēstures muzejā notika lekcijas jaunajiem gidiem, kuriem UNESCO pārstāvji stāstīja par UNESCO darbību un Pasaules mantojumu, īpaši uzsverot Strūves meridiāna loka unikalitāti pasaules mērogā. Tikšanās noslēgumā viesi Jēkabpilī apmeklēja Strūves parku un tur esošo Strūves meridiāna loku.

27.07.2012 DigitalGlobe un GeoEye apvienojas

 Konkurējošās Zemes satelītfotografēšanas kompānijas DigitalGlobe un GeoEye nolēmušas apvienoties, tādējādi izveidojot pasaulē lielāko Zemes fotografēšanas satelītu kompāniju. Katrā no uzņēmumiem strādā apmēram 700 darbinieku, taču apvienošanās rezultātā daļa no viņiem, iespējams, tiks atlaista. Lielākie ienākumi (apmēram 60%) abām kompānijām ikgadēji bijuši no ASV valdības pasūtījumiem, taču šogad kļuva skaidrs, ka ASV valdība budžeta taupīšanas nolūkos varētu turpmāk izmantot vairs tikai DigitalGlobe pakalpojumus, kas tika piedāvāti lētāk par GeoEye. Abu kompāniju apvienošanos gan vēl jāatļauj ASV Tieslietu departamentam. Vairāk

27.07.2012 Maps of World publicējis olimpiskajām spēlēm veltītas kartes

 Viens no pasaules vadošajiem kartogrāfijas portāliem "Maps of World" izveidojis jaunas, vasaras olimpiskajām spēlēm veltītas kartes. Viena no tām ir "The Olympics Saga", kurā atzīmētas visas pilsētas, kurās notikušas vasaras olimpiskās spēles, pie katras no tām sniedzot nelielu informāciju par spēļu statistiku - piedalījušos sportistu skaitu un uzvarējušo nāciju medaļu kopvērtējumā. Otrā kartē var iepazīties ar statistiku par medaļu skaitu vairāk medaļas ieguvušajām valstīm - interesanti, ka Igaunija šeit spējusi atzīmēties ar 38 medaļām, taču Latvijai un Lietuvai iegūto medaļu skaits bijis pārāk mazs, lai tās atzīmētu kartē. 

26.07.2012 Tiks mainītas LatPos staciju koordinātas (5)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka tikusi pabeigta plānotā LatPos bāzes staciju pārvietošana un veikts LatPos bāzes staciju koordinātu aprēķins. LĢIA informē, ka ar š.g. 3. augustu LatPos sistēmā tiks mainītas bāzes staciju koordinātas un lūdz pievērst uzmanību, lietojot LatPos sistēmas datus. Jaunās koordinātas tiks publicētas LatPos mājaslapā.

25.07.2012 ASV Nacionālā Atlasa jaunais izdevums sagatavots mērogā viens pret miljonu

 Jaunā ASV Nacionālā Atlasa digitālā karte sagatavota mērogā viens pret miljonu, kas ir divreiz detalizētāk nekā iepriekšējā kartes versijā, tajā pirmoreiz attēlotas štatu un apgabalu robežas, ceļu, dzelzceļu un pārējā infrastruktūra, virszemes ūdeņi, pilsētas. Nacionālais atlass miljona mērogā devis ieguldījumu arī projektā Global Map, kas ir starptautisks projekts ar mērķi izveidot nepārtrauktu visas pasaules karti mērogā 1: 1 000 000. ASV Nacionālā atlasa digitālā karte ir pieejama bezmaksas, vietnē nationalatlas.gov. Oriģinālziņa

25.07.2012 Notikusi Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas 5. sanāksme

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra publicējusi informāciju par Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas 5. sanāksmi, kas notika jūlija sākumā Baltkrievijā. Dalībvalstu ģeodēzisko un kartogrāfisko dienestu speciālisti dalījās pieredzē par Strūves ģeodēziskā  loka punktu pārvaldīšanu un popularizēšanu, kā arī lēma par turpmākajiem darbiem, piemēram, ka nepieciešams uzlabot informatīvās norādes pie Strūves loka punktiem un informatīvo materiālu par to, kā arī vienojās aicināt „EuroGeographics” iesaistīties Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komitejas darbā, lai uzlabotu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Vairāk par sanāksmes rezultātiem var lasīt LĢIA lapā.

20.07.2012 Galileo satelīti tagad spēj "sadarboties" ar GPS

 Pirmie divi Galileo satelīti kosmosā tagad spēj pārraidīt signālus tādā modulācijā, kas atļaus tiem salāgoties ar ASV GPS signāliem, tad, kad Galileo sistēma sāks savu globālās pozicionēšanas servisa darbību. Šī esot progresīva modulācijas tehnika, kas nodrošinot spēcīgu aizsardzību pret signālu interferencēm un maldinošajām signālu atstarošanām, paziņojis Galileo System Services vadītājs Marko Falkone. Oriģinālziņa

20.07.2012 Barselona mainīsies ģeodatiem ar telekomunikāciju kompāniju

 Labs sadarbības piemērs noticis Barselonā, kur vietējā pašvaldība noslēgusi līgumu ar Spānijas telekomunikāciju kompāniju Telefonica par digitālās ģeogrāfiskās informācijas brīvu apmaiņu, kuras ietvaros pašvaldība dos Telefonica 1:1000 mēroga urbānās topogrāfiskās kartes, savukārt telekomunikāciju milzis pretī sniegs savu pazemes tīklu kartēšanas detaļas. Oriģinālziņa

18.07.2012 Krievija piedāvā Indijai sadarbību GLONASS attīstīšanā

 Krievija piedāvājusi Indijai uz vienlīdzīgiem pamatiem sadarboties GLONASS sistēmas attīstīšanā, paziņojis Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins. "Mēs esam piedāvājuši saviem Indijas partneriem ne tikai lietot GLONASS sistēmu, bet arī piedalīties tās atjaunināšanā. Es domāju, ka mūsu indiešu partneri būs ieinteresēti", sacījis Rogozins. Indija un Krievija sadarbojas GLONASS izveidē jau 4 gadus, taču šī ir pirmā reize, kad Krievija piedāvājot vienlīdzīgu sadarbību. Vairāk

18.07.2012 Jauna funkcija LĢIA Karšu pārlūkā

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ziņo, ka ar jaunu funkcionalitāti papildināta populārā un bieži lietotā LĢIA Karšu Pārlūka funkcija „Atzīmēt un nosūtīt draugam atrašanās vietu”.  Ņemot vērā lietotāju ieteikumu, LĢIA Karšu Pārlūks ir papildināts ar jaunu funkcionalitāti, kas ļauj pārsūtīt pārlūka lietotāja zīmētas līnijas un poligonus. Pārsūtīšanas funkcionalitāte ir savietota ar Karšu Pārlūkā jau esošo attālumu un laukumu mērīšanas funkcionalitāti. Vairāk par jauno funkciju lasiet LĢIA lapā.

13.07.2012 Par Lielbritānijas Karaliskā Zvērināto Mērnieku institūta viceprezidenti pirmoreiz kļuvusi sieviete

 Pirmo reizi vēsturē par Lielbritānijas Karaliskā Zvērināto Mērnieku institūta vecāko viceprezidenti kļuvusi sieviete - Birmingemas plānošanas un attīstības konsultāciju uzņēmuma dibinātāja Luīze Brūka-Smita. Smita ieguvusi pilsētplānotājas izglītību, bet savu karjeru sākusi kā mērniece, strādājot Koventrijas un Birmingemas pilsētu pašvaldībās, bet 1994. gadā nodibināja savu plānošanas konsultāciju uzņēmumu. Viņa sola, ka spēs apvienot ikdienas darbu ar jaunajiem pienākumiem viceprezidentes amatā, un prezentēs Zvērināto Mērnieku institūtu arī starptautiski. Vairāk

13.07.2012 Navigācijas ierīču tirgum prognozē četrkāršu izaugsmi 8 gadu laikā

 Navigācijas ierīču tirdzniecības apjomi laikā līdz 2019. gadam četrkāršosoties, tā secināts tirgus pētījumā, ko veikusi kompānija Strategy Analytics. Turklāt pašreizējiem tirgus līderiem, kā TomTom, Continental, Garmin un citiem, nākotne, iespējams, nesola neko labu, jo šajā industrijā vēlas ienākt un savu daļu paņemt arī IT industrijas giganti Microsoft, Google un Apple. Vairāk

12.07.2012 Izstrādāta jauna tipa iekštelpu navigācijas aplikācija

 Somijas kompānija IndoorAtlas izstrādājusi viedtelefoniem paredzētu aplikāciju, kas ļaus tās lietotājam veiksmīgi orientēties iekštelpās, piemēram, lielveikalos un citās plašās ēku teritorijās, kur GPS nedarbojas. Aplikācija navigācijas noteikšanas un iekštelpu kartēšanas nolūkiem izmanto Zemes magnētiskā lauka fluktuācijas un tai nevajag nekādu papildus infrastruktūru, atšķirībā no citām iekštelpu navigācijas sistēmām, kam nepieciešams wi-fi tīkls vai bluetooth. Vairāk

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 23. oktobris

Vārda diena:

Daina, Dainida, Dainis
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.