Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

13.02.2013 Rīgas domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas konkurss

 Rīgas domes dzīvojamo māju privatizācijas komisija izsludinājusi konkursu "Mērniecības darbu veikšana un zemes robežu plānu izgatavošana un apstiprināšana Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā iepirkuma līguma darbības laikā" (RDZMPK 2013/1). Piedāvājumu iesniegšana līdz 21. februārim.  

11.02.2013 Notiks bezmaksas seminārs par ADTI problēmām un mērnieku kadastrālās uzmērīšanas kļūdām (6)

 Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar VZD, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, 20.02.2013. plkst.10.00 rīko izbraukuma bezmaksas semināru Preiļos (Preiļu novada Domes telpās, Raiņa ielā 17 ). Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu ievades problēmām pašvaldību datu bāzēs un mērnieku pieļautajām kļūdām Kadastrālās uzmērīšanas procesā. Darba kārtību, reglamentu, skatīt šeit. Dalību pieteikt lkga@lkga.lv  Lai veiksmīgi varētu organizēt diskusiju, kas paredzēta no 14.50-15.50, LKĢA lūdz interesējošos jautājumus un tēmas iesūtīt iepriekš.

11.02.2013 Notiks seminārs par ADTI specifikācijas pielietošanu Microstation programmās (3)

 LMB biedri, sertificētās personas un citi interesenti tiek aicināti uz Latvijas Mērnieku biedrības, Rīgas Tehniskās universitātes un SIA „MikroKods” organizēto semināru „ADTI specifikācijas pielietošana Bentley Microstation saimes programmās”. Semināra norises laiks un vieta: 2013. gada 21. februāris (ceturtdiena) Āzenes ielā 16, Rīgā – Ģeomātikas katedras SĒŽU ZĀLĒ 2. stāvā pulksten 12:00. Semināru vadīs: Bentley programmatūras konsultants Oto Lukss (SIA „MikroKods”).

 
Semināra programma:
 
No 12.00 līdz 14.00
 
1. Ievads – ADTI Specifikācijas ieviešanas mērķi un izaicinājumi.
2. ADTI resursfailu priekšrocības un pielietošanas specifika.
 
Jautājumi, atbildes.
 
14.00 - 14.30 Kafijas pauze
 
No 14.30 līdz 16.30
 
1.Izdruku sagatavošana.
2. Atbilstība specifikācijai un failu pārbaude (Toposcan).
 
Jautājumi un atbildes.
 
Uz semināru lūdzam pieteikties un iesūtīt interesējošos jautājumus (kurus iekļaut semināra programmā) pa e-pastu: lmb@lmb.lv līdz 18.02.2013.
 
LMB biedriem seminārs bez maksas, pārējiem interesentiem 5.00 LVL.

07.02.2013 Plāno grozījumus Aizsargjoslu likumā (4)

 Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", kas paredz noteikt Ģeotelpiskās informācijas likumam atbilstošu kompetenču sadalījumu būvniecības projektu un saimnieciskās darbības saskaņošanai ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās (Aizsargjoslu likuma 49. pantā). Sīkāk skatīt: http://mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40274317 

05.02.2013 Latvijas Valsts Mežu lielkonkursa termiņš pagarināts līdz 4. martam; noteiktas prasības sertificēto mērnieku skaitam pret uzmērāmo platību (30)

 Latvijas Valsts Meži izdarījušas izmaiņas apjomīgā konkursa (AS LVM NĪ_2012_563_ak) par nekustamo īpašumu uzmērīšanu nolikumā, pagarinot pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 4. martam, plkst. 15.00, kā arī nosakot prasības mērniecības uzņēmumiem nepieciešamo sertificēto mērnieku skaitam attiecībā pret uzmērāmo platību, uz ko uzņēmums pretendē - viens sertificēts mērnieks uz katriem 3000 hektāriem.

Nolikums papildināts ar ierakstu: "Uz katriem iepirkuma 3000 ha mērniecības darbu veikšanai, uz ko pretendents iesniedz piedāvājumu, nepieciešams 1 sertificētais mērnieks, attiecīgi uz katriem nākošajiem 3000 ha nepieciešams papildus viens sertificēts mērnieks, neatkarīgi no iepirkuma daļu skaita (piemēram, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu, kam platība ir 3500 ha, tad nepieciešami divi sertificēti mērnieki. Ja iepirkuma daļu platības summa uz ko pretendents iesniedz piedāvājumu ir 7500 ha, tad nepieciešami trīs sertificēti mērnieki). Nepieciešamo mērnieku skaits, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām vai vairākām iepirkuma daļām, aprēķināms pēc šādas formulas: X= Σ:3000

Kur: 

X -ir nepieciešamo mērnieku skaits;

Σ -ir iepirkuma daļu kopējā platība hektāros, uz ko pretendents iesniedz piedāvājumu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām vai vairāk iepirkuma daļām;

3000- nemainīgs lielums.”

 

05.02.2013 Latvijas Valsts Mežu konkursā par Dunikas pagasta uzmērīšanu uzvar Metrum (9)

Konkursā par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu Rucavas novada Dunikas pagastā  2637 ha platībā uzvarējusi SIA „Metrum” ar piedāvāto līgumcenu 16798.00 LVL (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi lati un 0 santīmi) bez PVN. 

01.02.2013 Latvijas Valsts Mežu konkurss

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” izsludinājusi konkursu par tās tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu Burtnieku novada Rencēnu pagastā 950 ha platībā. Piedāvājumu iesniegšana līdz 8. februārim. 

31.01.2013 Valsts zemes dienests Latvijas reģionos iepazīstinās ar 20 gados paveikto

 30. janvārī Valsts zems dienests (VZD) ar viesošanos Rēzeknē uzsāk pasākumu sēriju Latvijas reģionos, kas veltīta Dienesta darbības 20 gadu jubilejai. Lielākajās pilsētās, kur atrodas VZD reģionālo nodaļu biroji, notiks VZD vadības tikšanās ar sadarbības partneriem, būs aplūkojama ceļojošā izstāde par zemes reformu un mērniecības vēsturi, kā arī VZD pārstāvji tiksies ar skolēniem un studentiem, lai skaidrotu zemes reformas nozīmi valsts ekonomikas atjaunošanā.

Tiekoties ar pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem Latvijas reģionos, VZD pārstāvji iepazīstinās ar tuvākajā laikā plānotajām izmaiņām informācijas apmaiņā ar pašvaldībām, ieviešot automatizētu datu saņemšanu, kadastra datu aktualizācijas un nekustamo īpašumu reģistrācijas procedūru  vienkāršošanu, kā arī – kadastra attīstību tālākā nākotnē, un kopīgi atskatīsies uz 20 darbības gados paveikto. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ciešajai sadarbībai ar pašvaldībām, kas ir nozīmīgākie Dienesta datu sniedzēji, kā arī izmantotāji, tādēļ pasākumā īpaši aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji. Lai pateiktos par sekmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, VZD suminās aktīvākos sadarbības partnerus. 
 
Tuvākie pasākumi VZD Reģionālo dienu ietvaros notiks: 5. februārī – Daugavpilī; 13. februārī – Liepājā; 20. februārī – Kuldīgā; 27. februārī – Ventspilī.
VZD speciālistu sagatavotā izstāde „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” būs pieejama apskatei reģionu birojos, pašvaldību telpās, bibliotēkās, kur īpaši aicināti skolu vecāko klašu audzēkņi. Izstāde uzskatāmā veidā skaidro komplicētu procesu: kā Latvijā šajā laika posmā likumi noteica dažādos nekustamā īpašuma ieguves veidus, kādi dokumenti un darbības bija nepieciešamas, lai šo zemes īpašumu nostiprinātu zemesgrāmatā un kļūtu par konkrētās zemes īpašnieku. Drīzumā, no 1. līdz 5. februārim izstāde būs aplūkojama Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles ielā 30.
 
Dienesta darbinieki sadarbībā ar reģionu skolām un augstākās izglītības iestādēm pasniegs vēstures stundas un iepazīstinās ar VZD darbības vēsturi, kā arī izstādes „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” ekspozīcijām.
 
VZD 20 gadu jubilejai veltīto pasākumu mērķis ir iepazīstināt reģionālos sadarbības partnerus un sabiedrību ar 20 darbības gados paveikto, kā arī iezīmēt būtiskākās nākotnes ieceres VZD sadarbības un sniegto pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā. Tāpat VZD vēlas izmantot izdevību, lai skaidrotu, ar ko Dienests nodarbojas, un aicinātu jauniešus savu nākotni un profesijas izvēli saistīt ar tādām jomām kā zemes ierīcība, ģeodēzija un citām vides zinātnes jomām, kas VZD darbā ir ļoti nepieciešamas.
 
VZD no 2012. gada decembra līdz 2013. gada maijam ar dažādiem pasākumiem atzīmē 20 gadu jubileju. Sagaidot 20. gadadienu, īpaša uzmanība ir pievērsta zemes reformas tēmai, kas sākotnēji ir bijusi viena no galvenajām VZD funkcijām. Zemes reformai noslēdzoties, Dienests pievērš īpašu uzmanību, lai Latvijas valstij tik nozīmīgs vēsturisks process būtu pietiekoši dokumentēts un tiktu saglabāta informācija nākamajām paaudzēm. Tāpēc ir izdota grāmata „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu” un sagatavota izstāde „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai”. 
 
Jubilejas pasākumi decembrī tika uzsākti ar VZD ilggadējo un labāko darbinieku godināšanu, savukārt noslēgsies ar starptautisku konferenci "Kadastra loma Latvijas tautsaimniecībā – vērtības, ieguvumi, izaicinājumi", kā arī plānota grāmatas "Kadastra attīstība Latvijā" – par kadastra vēsturi Latvijā no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām – izdošana. 
 

29.01.2013 "Latvijas Valsts Ceļu" konkurss (2)

 "Latvijas Valsts Ceļi" izsludinājuši konkursu vairākās daļās "Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana" (LVC 2013/03/AC). Piedāvājumus jāiesniedz līdz 4. februārim, plkst. 11.00.

28.01.2013 Alūksnes novada pašvaldības konkurss (1)

 Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par mērniecības pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām (ANP 2013/03). Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 5. februāris. 

25.01.2013 Jēkabpils novada domes konkurss

 Jēkabpils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu "Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda pēc pieprasījuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju". Pieteikumu iesniegšana līdz 4. februārim. 

25.01.2013 Par SIA Ģeoplāns 100% daļu īpašnieci kļuvusi SIA Livland darbiniece Marita Motivāne (4)

 Janvāra sākumā (7. janvārī) uzņēmumam SIA "Ģeoplāns" mainījusies kapitāldaļu īpašnieku struktūra - par 100% kapitāldaļu īpašnieci kļuvusi Marita Motivāne (bij. Marita Andersone), kas strādā arī SIA "Livland" par administratīvo direktori. Pirms tam Motivānei piederēja 60% "Ģeoplāns" daļu. 

23.01.2013 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās Livonijas seno karšu izstādi

 Ceturtdien, 24.janvārī plkst. 16 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Kr. Barona ielā 14 tiks atklāta izstāde "Livonija 16.-17.gs. kartogrāfiskajos izdevumos: ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma vērtībās", informē Kultūras ministrija. Izstāde organizēta Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizītes Igaunijas Republikā ietvaros 2012. gada nogalē un no 2013. gada 24. janvāra līdz 2. martam apskatāma arī Rīgā.

  
Kopš Latvijas Nacionālās bibliotēkas dibināšanas laika gaitā tās krājumi papildinājušies ar vairākiem desmitiem seno karšu ar Livonijas atainojumu. 2001.gadā tām pievienojās arī Daugavas Vanagu fonda Latviešu kultūras vērtību krātuves "Straumēni" dāvinājums – krātuvē nonākusī mācītāja Ringolda Mužika (1914-2000) kolekcija. Pašlaik LNB krājumā ietilpst 44 16.-17.gs. Livonijas kartes, kā arī vairāki desmiti Eiropas, Skandināvijas, Polijas un citu zemju karšu ar Latvijas un Igaunijas teritorijas daļēju vai pilnīgu atspoguļojumu. 
 
Senās kartes ir savdabīgi mākslas darbi ar ģeogrāfisko un dabas objektu zīmējumiem, etnogrāfiskiem attēliem, burtu un līniju šarmu. Neatkārtojamu satvaru tām piešķir iekrāsojums ar roku, kas katrai kartei piešķir vienreizību, tādējādi tās var sniegt daudz prieka vēsturiskas likumsakarības meklējošam pētniekam,  kā arī senu stila  lietu un dokumentu cienītājam.
 
Viena no vecākajām kartēm LNB kolekcijā, kur izlasāms Livonijas vārds, ir izstādē redzamā T. K. Rušelli (Ruscelli, ap 1500-1566) 1562.gadā izdotā karte "Tavola nuova di Prussia et de Livonia". Izstādē redzamas ievērojamā holandieša – G. Merkatora kartes, kur Livonijas kontūras iezīmētas tuvu tām, kādas redzamas mūsdienu kartēs. Ievērojama vieta kartogrāfijas vēsturē ir Baltijas jūras kartēm, kuru uzzīmēšanā kartogrāfiem palīdz jūrasbraucēji. 17.gs. Livonijas zemju uzmērīšanā daudz paveikuši zviedru mērnieki. Tā karšu kvalitāte pakāpeniski paaugstinās, senatnīguma aurai gadsimtu gaitā bālējot.
 
Izstādi no bibliotēkas krājumu materiāliem iekārtojuši Izstāžu un Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbinieki kā divu kaimiņvalstu kopīgās vēstures apliecinājumu. Izstāde Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās būs līdz 2.martam.

23.01.2013 Uzticoties GPS, 100 kilometru vietā nobrauc 1300 kilometrus

 Kāda Beļģijas iedzīvotāja, nekritiski uzticoties GPS, nepieciešamo 100 kilometru vietā nobraukusi 1300 kilometrus un tikai tad sapratusi, ka apmaldījusies. 67 gadus vecajai Sabīnei Moreā no Beļģijas dienvidiem vajadzēja aizbraukt tikai līdz Briseles vilciena stacijai, taču viņa, uzticīgi sekojot GPS, divas dienas braukusi cauri vairākām valstīm, līdz nokļuvusi Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā. Pa to laiku viņas dēls bija paziņojis par mātes pazušanu un tika uzsākta Moreā kundzes meklēšana. "Es biju apmlususi un tikai turpināju braukt, sekojot ceļa norādēm. Pēkšņi es atrados Zagrebā un sapratu, ka vairs neesmu Beļģijā", pēc atgriešanās mājās laikrakstam El Mundo sacījusi Moreā.

Šis nav pirmais gadījums, kad nekritiska sekošana GPS norādēm ieved šoferus ķezā. Pagājušā gada martā trīs japāņu tūristi, pavadot atvaļinājumu Austrālijā, attapās iebraukuši vairākas pēdas dziļā ūdenī pēc tam, kad paklausīja GPS norādei nogriezties no ceļa, lai sasniegtu Moretona līcī esošo salu. Savukārt augustā kāds vīrietis, klausot GPS navigācijai, iekrita ar mašīnu ūdenī pie Aļaskas ostas, nobraucot no rampas, kas paredzēta privāto laivu piestātnei.

Oriģinālziņa.

23.01.2013 LU zinātniskajā konferencē būs ģeomātikas sesija

30. janvārī Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences ietvaros notiks ģeomātikai veltīta sesija, ar kuras programmu var iepazīties šeit. 

18.01.2013 "Latvijas Valsts Mežu" konkursā pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu

 Atklāta konkursa „Par tiesībām veikt AS „Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un AS „Latvijas valsts meži” noteiktajām papildus prasībām”, iepirkuma identif. Nr. AS LVM NĪ_2012_563_ak, komisija informē, ka konkursa nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 13.februārim, plkst. 15.00. Ar grozījumiem iepazīties pasūtītāja mājas lapā: http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/publiskie_iepirkumi/iepirkumi_virs_20000_lvl/citi/?doc=15414.

16.01.2013 LLU konferences "Zemes pārvaldība un mērniecība" programma (1)

 Piektdien, 18. janvārī, notiks ikgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes konference "Zemes pārvaldība un mērniecība". Konferences organizētāji piedāvā iepazīties ar tās programmu.

Konference notiks LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedrā, Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 902.auditorijā, no plkst. 10:00.

 

16.01.2013 RTU aicina uz semināru par dabas novērojumu sistēmām

Klimata pārmaiņām, kas saistītas ar pieaugošo iedzīvotāju skaitu, ir dramatiskas sekas uz vidi. Visā pasaulē cilvēki cenšas samazināt vai vismaz ierobežot negatīvo ietekmi uz vidi. Ģeomātika ir nozīmīga nozare vides izmaiņu atspoguļošanā, izskaidrošanā un reģistrēšanā. Sakarā ar to, ka mūsdienās tehniskās iespējas ir pieaugušas, ir lielākas iespējas izvēlēties metodoloģiju, ar ko iespējams strādāt.

Pirmdien, 21. janvārī, Rīgas Tehniskā Universitātē norisināsies Ģeomātikas katedras rīkotais seminārs “Precīza dabas parādību uzraudzība”. Seminārā būs iespējams noklausīties Šveices profesora M. Leupin lekciju par precīzajām novērojumu sistēmam. Tiks demonstrēti daži praktiski piemēri un apskatītas starpnozaru sadarbības iespējas. Pēc lekcijas turpināsies seminārs ar diskusiju.
Lekciju un diskusiju vadīs profesors, Dr. Marco Leupin (Šveice). Seminārs norisināsies angļu valodā.
 
Semināra norises laiks: 2013. gada 21. janvāris, plkst. 14:15.
Semināra norises vieta: 132. auditorija,  Rīgas Tehniskā Universitātes Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16/20, Rīgā  
 

08.01.2013 Paredz mērniecības pakalpojumu cenu kāpumu (6)

 Šodien laikraksts "Latvijas Avīze" publicējis rakstu, kurā apskatīta situācija mērniecības tirgū un paredzēta iespējama mērnieku pakalpojumu cenu pieauguma tendence tuvākajā nākotnē. Kā viens no būtiskākajiem iemesliem tam tiek minētas VZD pakalpojumu cenas, kas pēdējo piecu gadu laikā esot pieaugušas trīskārt. Rakstā izsakās Latvijas Mērnieku biedrības priekšsēdētājs Jānis Klīve, SIA "Ģeometrs" valdes loceklis Andris Mazkalniņš, SIA "Ģeometrs" biroja vadītāja Ieva Lillā. Ar rakstu var iepazīties LA.lv mājas lapā

07.01.2013 Latvijas Valsts Meži aicina uz mērniecības konkursā ieinteresēto piegādātāju sanāksmēm (1)

 AS Latvijas Valsts Meži atgādina par iespēju piedalīties izsludinātā mērniecības konkursa ieinteresēto piegādātāju sanāksmē šī gada 2013.gada 9.janvārī Jaunmoku pilī, Tumes pag., Tukuma nov., plkst.10.00 un 2013.gada 11.janvārī Ezerniekos, Indrānu pag., Lubānas nov., plkst.10.00. Pieteikšanās līdz pirmdienas, 7. janvāra plkst.15.00, uz e-pastu i.inne@lvm.lv.

 
Sanāksmes laikā pasūtītājs sniegs papildu informāciju un atbildēs uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs uzreiz nevarēs atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, tad ieinteresēto piegādātāju jautājumi tiks ieprotokolēti un atbilde uz tiem tiks sniegta konkursa Nolikuma 9.1. - 9.3. punktu kārtībā un termiņā.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūlijs Arrow_right
P O T C P S S
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Šodiena 2020. gada 15. jūlijs

Vārda diena:

Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.