Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

26.09.2012 Izsludināts konkurss uz LĢIA direktora amatu

 LR Aizsardzības ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" direktors

 
Galvenie pienākumi:
 
- vadīt, koordinēt un kontrolēt valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" darbību
 
- realizēt valsts politikas īstenošanu ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā
 
Prasības pretendentiem:
 
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 
- atbilstība likumam "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām
 
- darbības sfērai atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs)
 
- vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā iestādē vai uzņēmumā (prasme plānot, vadīt un organizēt kolektīva (virs 150 darbiniekiem) darbu)
 
- darba pieredze ģeodēzijā, kartogrāfijā, ģeotelpiskās informācijas jomā
 
- zināšanas par ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas politikas jautājumiem
 
- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)
 
Pretendentiem jāiesniedz savs redzējums par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" darbības prioritātēm un attīstības vīziju (ne vairāk par 1 A4 formāta lapu, fonts - 12).
 
Pieteikuma dokumenti - pretendenta redzējums par valsts aģentūras darbības prioritātēm un attīstības vīziju, motivācijas vēstule, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa - 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta LR Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, fakss 67210412, e-pasts inese.lozda@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas pieejamas ministrijas mājas lapā www.mod.gov.lv sadaļā "Vakances". Tālrunis uzziņām 67335268, 67335200.

25.09.2012 Trešdien naktī būs pārtraukums Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu darbībā

Valsts Zemes dienests informē, ka trešdien, 26.septembrī, pēc pulksten 17iem, plānoti Valsts zemes dienesta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas varētu ilgt līdz 27.septembra rītam. Līdz ar to šajā laikā nebūs pieejamas Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas, mājas lapas www.vzd.gov.lv, www.kadastralavertiba.lv un pakalpojumu sniegšanas portāls www.kadastrs.lv. VZD atvainojas par sagādātajām neērtībām.

25.09.2012 Notikusi ANO ģeogrāfisko nosaukumu konference

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šā gada 30.08. – 10.09. Ņujorkā notika Apvienoto Nāciju Organizācijas 10. Ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas konference (UNCSGN) un ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) 27. sesija.

Konferencē un sesijā piedalījās gandrīz 300 pārstāvju no ANO dalībvalstīm, kā arī novērotāji no ANO, ICA, ICOS, ICANN, IHO, Varšavas Universitātes, Google Earth, u.c.
 
Par ļoti aktuālu tika atzīta vietvārdu datubāzu un katalogu datu pilnīgošana, ietverot arī neoficiālos nosaukumus, kultūrvēsturisku u.c. papildu informāciju – lai tie kļūtu konkurētspējīgāki, noderīgi plašākam lietotāju lokam. Arvien nepieciešamāka kļūst arī datu un objektu klasifikāciju savietojamība starp dažādu valstu vietvārdu informācijas sistēmām.
 
Jauna tēma bija t.s. crowd sourcing izmantošana – brīvprātīgo interesentu iesaistīšana vietvārdu un citu ģeotelpisko datu aktualizācijā un koriģēšanā. 
 
Ziemeļāfrikas arābu valstis analizēja izmaiņas vietvārdos, ko izraisījis „arābu pavasaris”.
 
Bija vērojams, ka ģeogrāfisko nosaukumu eksperti arvien vairāk pievēršas vietvārdu kā kultūrvēsturiskas vērtības apzināšanai un saglabāšanai. Visaktīvāk šai jomā darbojas Kanāda, Austrālijā, Norvēģija.
 
Vairāk par konferenci LĢIA lapā

21.09.2012 Rosina pagarināt termiņu īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi

 Īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm varētu atjaunot par gadu ilgāk, nekā paredzēts šobrīd. Valdības šonedēļ atbalstītie grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” nosaka, ka Centrālā zemes komisija atzinumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi varēs pieņemt līdz pat 2013.gada 30.decembrim (šobrīd spēkā esošais termiņš ir 2012. gada 30. decembris). Pagaidām īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm vēl nav paguvušas atjaunot 194 personas.

Tāpat grozījumi ierosina pagarināt arī termiņu, līdz kuram pašvaldībām jāpieņem lēmumi par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu tām personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim. Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka pašvaldībām šie lēmumi jāpieņem jau līdz šāgada 30. septembrim, taču saskaņā ar plānotajiem grozījumiem, arī šis termiņš tiks pārcelts par vienu gadu – uz 2013. gada 30. septembri. Personas, kuras vēl nebija noslēgušas zemes izpirkuma līgumus līdz 2011.gada 30.decembrim, ir diezgan daudz – 4827 (savukārt šādus līgumus ir noslēgušas 174 200 personas).

 

20.09.2012 LLU notiks salidojums zemes ierīcības specialitātes jubilejā

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra š.g. 16. novembrī rīkos Zemes ierīcības specialitātes salidojumu par godu specialitātes 65 gadu jubilejai.

19.09.2012 Jaunā kadastrālās vērtēšanas koncepcija paredz pilnveidot datu ieguvi

Valsts zemes dienests ir uzsācis darbu pie Ministru kabineta šonedēļ pieņemtās „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcijas” ieviešanas, izstrādājot tās realizācijai nepieciešamos normatīvos aktus, tuvākajā laikā tiks veikti arī pētījumi par vērtēšanas modeļu pilnveidošanu, lai ar racionālu līdzekļu izlietojumu panāktu pamatotas un sabiedrībai izprotamas īpašumu kadastrālās vērtības.
 
Koncepcijā paredzēts, ka, sākot ar 2015.gadu, ikvienam būvju īpašniekiem būs iespēja iesniegt būves deklarāciju, norādot īpašumā veiktās izmaiņas, vai paziņot e-pakalpojuma vai papīra dokumenta veidā, ka viņam atsūtītie dati, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ir aktuāli. Tas kalpos kā papildus informācijas iegūšanas kanāls – patlaban būves datus kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Valsts zemes dienests iegūst, būves kadastrāli uzmērot. Tādējādi aktuāli dati tiks iegūti par visām, ne tikai jaunuzceltām ēkām. 
 
Koncepcija paredz atslogot pašvaldības no lēmumu pieņemšanas par zemes izmantošanas mērķi - turpmāk zemes izmantošana tiks noteikta automātiski pēc Valsts zemes dienesta un citās informācijas sistēmās reģistrētiem datiem, katrai zemes vienībai fiksējot teritorijas plānojumā (detālplānojumā) noteikto atļauto izmantošanu, pieļaujamo apbūves intensitāti un blīvumu. Šāds risinājums izvēlēts arī tāpēc, ka lēmumu pieņemšanas prakse dažādās pašvaldībās atšķiras, līdz ar to kadastrālās vērtības var nebūt atbilstošas tirgus situācijai. 
 
Komerciālo un ražošanas objektu vērtēšanā koncepcija paredz uzkrāt nomas tirgus datus, veidojot šo objektu nomas maksu monitoringa sistēmu sadarbībā ar profesionāļiem - nekustamā īpašuma vērtētājiem, tirgotājiem un pārvaldniekiem. Tas nepieciešams, jo darījumi ar komercobjektiem notiek samērā reti un tas ne vienmēr sniedz objektīvu priekšstatu par tendencēm šajā tirgū.
 
Paredzams, ka 2013.gadam apstiprinātās kadastrālās vērtības paliks spēkā arī 2014.gadā, jo koncepcija paredz bāzes vērtību maiņu ik pēc diviem gadiem. Tas ļaus gan valstij un pašvaldībām, gan arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem prognozēt nodokļu apjomu un daudz plašāk skaidrot plānotās izmaiņas, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par kadastrālās vērtības aprēķināšanu. 
 
Savukārt 2013.gada laikā Valsts zemes dienests paredzējis strādāt pie vērtēšanas modeļu pilnveidošanas, pakāpeniski pārejot uz vienota īpašuma (zeme un būves) vērtēšanu un ieviešot citus koncepcijā paredzētās izmaiņas kadastrālajā vērtēšanā.
Kā zināms, kadastrālā vērtēšana ir nepieciešama, lai aprēķinātu zemes un būvju kadastrālo vērtību. Tā tiek aprēķināta automatizēti informācijas sistēmās pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem. Kadastrālo vērtību aprēķina Valsts zemes dienests automatizēti ikvienam īpašumam, pamatojoties uz Kadastra informācijas sistēmā fiksētajām ziņām. 
 

18.09.2012 Vācu zinātnieki uzstādījuši jaunu rekordu attāluma mērīšanas precizitātē (1)

 Karlsrūes tehnoloģiju institūta zinātnieki izgudrojuši jaunu, iepriekš nebijušas precizitātes paņēmienu attāluma mērīšanai ar radaru sistēmu. Kopīgā izmēģinājumā šā gada jūlijā Karlsrūes un Bohumas pētnieki sasniedza jaunu rekordu radaru attāluma mērīšanas precizitātē - viens mikrometrs (miljonā daļa no metra). Izmantotā radaru sistēma krietni pārspēj lāzeru precizitāti savas īpašās tehnoloģijas dēļ, turklāt tā esot arī krietni lētāka. Lasīt vairāk

18.09.2012 Nākamo satelītu Baltkrievija plāno palaist 2017. gadā

 Baltkrievija varētu palaist kosmosā savu otro satelītu 2017. gadā, jo tad būs beidzies nesen palaistā pirmā satelīta darbības piecu gadu termiņš, paziņojis Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas informātikas institūta ģenerāldirektors Aleksandrs Tuzikovs. Nākamā satelīta specifikācija vēl neesot zināma, taču Baltkrievijai pārlieku sarežģīts satelīts diez vai esot nepieciešams, atzinis Tuzikovs. Vairāk

17.09.2012 InterGeo forumā notiks arī konference par INSPIRE

 Oktobrī gaidāmajā ikgadējā Intergeo forumā Vācijas pilsētā Hannoverē, šogad paredzēts arī pirmā Nacionālā INSPIRE konference, kurā ģeodatu sniedzējiem un lietotājiem būs iespēja apmainīties ar viedokļiem un informāciju. INSPIRE konference notiks 9. oktobrī. Konferencē tiks diskutēts par direktīvas turpmāku ieviešanas gaitu, par vienu no galvenajiem diskusiju virzieniem tiek minēta nepieciešamība valstu centrālo valdību un pašvaldību spēja panākt pragmatisku vienošanos par datu servisu izmantošanas licencēšanas nosacījumiem. Lasīt vairāk

13.09.2012 Izgāžas arī otrais "Latvijasmernieks.lv" izsoles mēģinājums (5)

Arī otrajā pieteikšanās termiņā neviens investors nav pieteicies SIA "Latvijasmernieks.lv" privatizācijai. Privatizācijas aģentūra nolēmusi mainīt uzņēmuma pārdošanas noteikumus un noteikt jaunu pieteikšanās termiņu vēl vienai izsolei. Pagaidām vēl jaunie pārdošanas noteikumi nav izstrādāti, par tiem lems PA valde. Otrreizējā pieteikšanās uzņēmuma izsolei bija noteikta līdz vakardienas, 12.septembra, plkst.15, savukārt izsole bija paredzēta šā gada 28.septembrī.

 

13.09.2012 ASV mobilo resursu pārvaldības ierīču tirgum paredz izaugsmi līdz 3 miljardiem dolāru

 ASV tirgus mobilo resursu menedžmenta jomā 2015. gadā varētu sasniegt 3 miljardus dolāru, liecina tirgus pētījums. Šobrīd ASV jau tiek izmantoti ap 5,5 miljoni GPS un bezvadu ierīču, lai monitorētu dažādu transportlīdzekļu parkus, būvniecības aprīkojumu, treilerus un mobilos strādniekus. 2015. gadā šis cipars varētu sasniegt 9 miljonus GPS ierīču. Vairāk

13.09.2012 Uz GLONASS bāzes veidos automatizētu transporta sistēmu

 Maskavā parakstīta trīspusēja vienošanās par izpētes veikšanu GLONASS tehnoloģiju izmantošanai transporta sistēmās maršrutos starp Krieviju un Āzijas-Klusā okeāna reģiona valstīm. GLONASS kalpos par automatizētu navigācijas sistēmu preču un transporta loģistikā. Projektā bez Krievijas organizācijām piedalās arī Japānas Nomuras izpētes institūts. Lasīt vairāk

11.09.2012 Nigērijas mērnieki vēlas Ģeotelpiskās informācijas likumu

 Nigērijas Mērnieku biedrība mudinājusi Nacionālo asambleju pieņemt Nacionālo Ģeotelpiskās Datu infrastruktūras likumu. Šis likums palīdzēšot veikt valstī tik ļoti nepieciešamo piekrastes teritoriju apjomīgo kartēšanas projektu. Ģeotelpiskie dati Nigērijā nepieciešami arī izrakteņu iegūšanas regulēšanai, savukārt pilsētu topogrāfiskas kartes nepieciešamas, lai izplānotu labu kanalizācijas sistēmu. Oriģinālziņa

11.09.2012 Aizkavējas Latvijas ģeoportāla izveide

 Valsts sekretāru sanāksmē iesniegtie grozījumi noteikumos par valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu paredz pārcelt portāla atvēršanu no iepriekš plānotā šā gada 1. septembra uz 2013. gada 1. novembri. Portāla laicīgu izveidi esot aizkavējušas iesniegtās sūdzības par portāla izveidošanas iepirkuma konkursa rezultātiem (ģeoportālu par vairāk nekā 636 000 latu izstrādā SIA FMS). Ģeoportālā būs iespējams meklēt, skatīt un lejupielādēt ģeotelpisko datu kopas, ja datu turētāji tās uztur elektroniskā veidā, tajā vienkopus būs pieejami gan Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, gan Valsts zemes dienesta, gan Dabas aizsardzības pārvaldes un citu datu turētāju dati. Visa informācijas aprite būs nodrošināta elektroniskā formā - sākot no datu pasūtīšanas un beidzot ar datu saņemšanu.

10.09.2012 Galileo sistēma 2014. gadā sāks sniegt pirmos pakalpojumus

 Eiropas Savienības veidotā satelītu navigācijas sistēma Galileo sāks sniegt pakalpojumus 2014. gadā, paziņojis Eiropas Komisijas viceprezidents Antonio Tajāni, uzstājoties Eiropas GNSS aģentūras galvenā biroja atklāšanā Prāgā. Pilnu operacionalitāti Galileo sasniegs 2019. vai 2020. gadā, taču jau 2014. gadā sistēma (tobrīd tajā būs jau 14 no kopumā paredzētajiem 30 satelītiem) sāks sniegt ar sabiedrisko drošību saistītus pakalpojumus, piemēram, palīdzot meklēšanā un glābšanā. Vairāk

07.09.2012 Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus pārskatā apskatītas dalītā īpašuma problēmas

 Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki ir sākuši vērtēt, vai kopā ar dzīvokli tiek piedāvāts iegādāties arī zemes domājamo daļu un šādu īpašumu cenas aug straujāk, dzīvokļa īpašumam piesaistītais zemes gabals ir mazāks, ja zeme ir iegūta īpašumā un netiek nomāta, un ienākumi no zemes piespiedu nomas patlaban ir ievērojami augstāki nekā depozītu likmes Latvijas bankās – šie ir trīs galvenie secinājumi Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus pārskatā, pētot dalītā īpašuma un piespiedu nomas jautājumus daudzdzīvokļu mājās  Rīgā. Pārskats ir publicēts Valsts zemes dienesta specializētajā vērtēšanas mājas lapā http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/parskati

Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus kārtējā pārskata speciālā tēma ir „Dalītais īpašums un piespiedu noma daudzdzīvokļu māju gadījumā Rīgā”. Pārskatā apskatītas dalītā īpašuma problēmas gan no iznomātāja, gan nomnieka viedokļa un konstatēts, ka jautājums par piespiedu zemes nomu zem daudzdzīvokļu namiem dzīvokļu iegādes gadījumā ir aktualizējies pēdējā pusotra gada laikā. Ja līdz tam pircēji īpašu uzmanību šim jautājumam nepievērsa un dzīvokļu cenas bija līdzīgas gan dalīta, gan vienota īpašuma gadījumā, tad tagad piespiedu noma tiek vērtēta kā papildus apgrūtinājums, kas izsauc dzīvokļu cenas samazinājumu, liecina Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē fiksētie darījumi. 

Analizējot dzīvokļa īpašumam piesaistītās zemes platības attiecību pret dzīvokļa kvadrātmetru skaitu, konstatēts, ka dalītā īpašuma gadījumā šī attiecība ir ievērojami augstāka, kas nozīmē, ka nereti piespiedu nomas gadījumā dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā nomas maksa par lielāku zemes platību nekā būtu funkcionāli nepieciešams. Ja vidēji Rīgā vienam dzīvokļa kvadrātmetram ir piesaistīti 1,5 kvadrātmetri īpašumā esošas zemes, tad dalītā īpašuma gadījumā vienam dzīvokļa kvadrātmetram ir piesaistīti jau 2,3 kvadrātmetri zemes, par ko dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā gan zemes nomas maksa, gan nekustamā īpašuma nodoklis. Atsevišķos mikrorajonos, piemēram, Ķengaragā, šī attiecībā ir vēl augstāka – attiecīgi 1,4 un 3,2 dzīvokļa vienam kvadrātmetram piesaistīto zemes kvadrātmetru skaits vienota un dalīta īpašuma gadījumos.
 
Pārskatā pētīta arī zemes zem  daudzdzīvokļu ēkām ienesīgums, un konstatēts, ka tas ir aptuveni divas reizes augstāks nekā Latvijas komercbanku piedāvātās depozītu likmes, jo zemes īpašnieks no nomnieka var prasīt nomas maksu 6% gadā no kadastrālās vērtības, kas vairumā gadījumu ir ļoti tuva zemes tirgus vērtībai. Ar to arī ir izskaidrojams fakts, ka šobrīd notiek darījumi ar zem daudzdzīvokļu ēkām esošajiem zemes gabaliem, jo tas ir uzskatāms par pievilcīgu investīciju objektu.
 

06.09.2012 Kenija izmanto ĢIS vēlēšanu organizēšanā

 Lai nodrošinātu brīvas un godīgas vēlēšanas nākamā gada martā, Kenija plāno izmantot ĢIS tehnoloģijas, plānojot vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas, monitorējot vēlēšanas un izplatot rezultātus. Piemēram, vēlēšanu iecirkņu robežu demarkācija palīdzēs balsotāju reģistrācijas procesā, savukārt vēlēšanu rezultātus plānots reālajā laikā atainot interaktīvās kartēs. Lasīt vairāk

05.09.2012 ASV un ES runā par GALILEO "drošā signāla" lietojumu

 ASV un Eiropas Savienība ved sarunas par to, kā ASV valdības aģentūras varētu izmantot plānoto GALILEO satelītu sistēmas "drošo" (kodēto) signālu savu pienākumu veikšanai. Neformālās sarunas par GALILEO "Public Regulated Service" (PRS) izmantošanu sākušās pagājušā gada rudenī, kad Eiropas Komisija paziņoja par šāda servisa ieceri. PRS nodrošinās kodētu signālu policijas, avārijas dienestu un līdzīgu institūciju vajadzībām, to varēs izmantot tikai valdības un ar īpašām atļaujām apstiprinātas iestādes. Lasīt vairāk

04.09.2012 Jaunajā "Geospatial World" - par 3D attīstību

 Žurnāla "Geospatial World" jaunākajā e-izlaidumā, kas tematiski nodēvēts: "Atklājot trešās dimensijas potenciālu" apskatīta 3-dimensiju datu nozīme un iespējas mūsdienu ģeotelpiskajā industrijā. Raksti apskata gan 3D datu vākšanas attīstības vēsturi, kas, kā izrādās, sniedzas vairāk nekā 100 gadu garumā, gan pagaidām visvājāk attīstīto 3D kartēšanas aspektu - pilsētu ielu līmeņa atainojumu digitālajās 3D kartēs, iepazīstina ar mūsdienās galvenās 3D datu iegūšanas metodes - lāzerskenēšanas vēsturi un attīstību, 3dimensionālo pilsētu modelēšanu utt. Žurnālu var lasīt šeit.

04.09.2012 Valsts zemes dienests veidos digitālo dokumentu krātuvi

 Jau līdz nākamā gada janvāra beigām Valsts zemes dienestā tiks radīta  Digitālās dokumentu krātuves platforma, kas ir priekšnoteikums visu dienesta rīcībā esošo arhīva dokumentu digitalizācijai, paredz Valsts zemes dienesta un SIA „Tieto Latvia” noslēgtais līgums par digitālo dokumentu krātuves izstrādi un ieviešanu.  Projekts tiks realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros.

Digitālo dokumentu krātuves (DDK) izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros  ir plānots izstrādāt vienotu digitālo dokumentu informācijas sistēmu, kas nodrošinās arhīva dokumentu un to metadatu reģistrāciju, apstrādi, glabāšanu un pieejamību, vienotas dokumentu reģistrācijas, meklēšanas un attēlošanas funkcionalitātes izmantošanu esošo Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu lietotāju saskarnēs un datu bāzes līmenī. Tāpat līgums paredz radīt ērtu saskarsmi, lai digitālā dokumentu krātuvē uzkrātos digitālos dokumentus varētu izmantot Valsts zemes dienesta iekšējos procesos un izplatīt klientiem.

Projekts ir būtisks priekšnosacījums Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu digitalizācijai, jo digitālā dokumentu krātuve nodrošinās digitālo arhīva dokumentu veidošanu, uzglabāšanu un pieejamību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām.

Valsts zemes dienesta arhīvs ir viens no lielākajiem arhīviem Latvijā, kas sastāv no 3,5 miljoniem arhīva lietu, no kuriem 2,8 miljoni arhīva lietas ir Valsts zemes dienesta funkciju īstenošanas dokumenti, kas sniedz tiesisko un tehnisko informāciju par Latvijas teritorijā reģistrētiem nekustamajiem īpašumiem - nekustamo īpašumu kadastra lietas, zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas, būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas u.c.

Projekta izmaksas – 115 850,00 LVL bez PVN. Projekta īstenošanas termiņš – 2013.gada 29.janvāris.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada novembris Arrow_right
P O T C P S S
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Šodiena 2019. gada 15. novembris

Vārda diena:

Undīne, Leopolds, Unda
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.