Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

10.04.2013 Taizeme kļūst par pirmo valsti ārpus Ķīnas, kas izmantos Beidou GNSS

 Par Ķīnas GNSS tīkla Beidou pirmo ārvalstu klienti kļuvusi Taizeme, kas Bangkokā ar Ķīnu parakstījusi 2 miljardu juaņu (apmēram 350 miljonu ASV dolāru) vērtu investīciju līgumu par Beidou ierīkošanu (izmaksu lielāko daļu segs pati Ķīna). Eksperti to sauc par pirmo soli, kas sāks pārtraukt ASV GPS dominēšanu Āzijas Dienvidaustrumu daļā, jo Taizemes piemēram varētu sekot arī citas reģiona valstis. Oriģinālziņa

10.04.2013 2013.gada pavasarī tiks uzsākts Latvijas aerofotografēšanas 5. cikls

 2013.gada martā ir noslēgts līgums starp Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru un Polijas uzņēmu MGGP Aero, lai varētu maijā uzsākt Latvijas teritorijas aerofotografēšanas darbus. Aerofotografēšanas darbu veicējs ir lielākais fotogrammetrijas uzņēmums Polijā, ziņo LĢIA. 

Šis būs jau piektais visas Latvijas teritorijas aerofotografēšanas cikls, ko plānots veikts 3 gados. Darbus plānots uzsākt 2013.gadā no Latvijas centrālās daļas, 2014.gadā turpināt Latgalē un Kurzemē, bet 2015.gadā – Vidzemē.
 
Aerofotografēšanas mērķis ir nodrošināt ģeotelpiskās informācijas sagatavotājus un lietotājus ar pēc iespējas aktuālākiem izejmateriāliem. Iegūtā informācija tiks izmantota ortofoto karšu izgatavošanai, dažādu mērogu valsts topogrāfisko karšu aktualizēšanai un citu tautsaimniecības nozaru ģeotelpiskās informācijas sagatavošanai un uzturēšanai. Visai valsts teritorijai plānots sagatavot krāsainas ortofotokartes 4750 km2 teritorijā ar 0,25 metru izšķirtspēju un 62650 km2  teritorijā  0,4 metru izšķirtspēju, bet infrasarkanās un melnbaltās – tikai pēc pasūtījuma. 2013.gadā plānotais ortofotokaršu sagatavošanas apjoms – 3584 karšu lapas atbilstoši mērogam 1:5 000. Kartoshēma ar plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanas sadalījumu pa gadiem pieejama šeit.

10.04.2013 Līgatnes novada domes konkurss

 Līgatnes novada dome izsludinājusi konkursu "Nekustamo īpašumu aktuālu apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana un reģistrēšana NĪVKI sistēmā". Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 17. aprīlis. 

08.04.2013 Apstiprinātas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas (5)

 Ministru kabinetā nesen ticis apstiprināts noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu", kas nosaka republikas administratīvo teritoriju robežas. Robežu aprakstus un robežu kartes sagatavojuši 16 Valsts zemes dienesta (VZD) speciālisti.

Šis ir nozīmīgs MK lēmums, jo pēc 20 gadiem beidzot apstiprinātas administratīvo teritoriju robežas un pēc tām viennozīmīgi varēs noteikt zemes vienību piederību noteiktai administratīvajai teritorijai.
 
VZD administratīvo teritoriju robežu aprakstus sagatavoja atbilstoši MK apstiprinātajai administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtībai.
 
Robežas aprakstā ir iekļauta informācija par zemes vienībām, pa kuru robežām tiek noteikta administratīvās teritorijas robeža, robežas aprakstā norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus.
 
Robežu kartes tika sagatavotas no kadastra kartes datiem, izmantojot Valsts adrešu reģistra vajadzībām izstrādātu programmatūru. Savukārt robežu aprakstu sagatavošanā tika izmantotas arī topogrāfiskās kartes un ortofoto kartes, kā arī pārbaudīti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti no VZD arhīva. Robežu apraksti un robežu kartes pirms apstiprināšanas MK tika saskaņoti ar visām pašvaldībām. Minētās informācijas sagatavošana un saskaņošana VZD ilga divus gadus. 
 
Līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu MK, VZD mājas lapā būs pieejamas administratīvo teritoriju robežu kartes, kur būs redzama detalizēta informācija par visu pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežām. Savukārt kadastra kartes, kas tika izmantotas robežu aprakstu un robežu karšu sagatavošanai, glabās VZD arhīvā, nodrošinot vēsturisko datu saglabāšanu.

05.04.2013 Privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu

 VAS "Privatizācijas aģentūra" izsludinājusi konkursu "Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā". Piedāvājumu iesniegšana - līdz 11. aprīlim. 

05.04.2013 Ikšķiles novada konkursa rezultāts

 Ikšķiles novada pašvaldības konkursā "Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (ID: 412732) uzvarējusi SIA „A2 Grupa” ar piedāvāto līgumcenu Ls 3200.

04.04.2013 LMB aicina uz basketbola maču ar lietuviešu mērniekiem (5)

Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties mērniekus basketbola draudzības spēlei ar lietuviešu kolēģiem 27. aprīlī. Izbraukšana uz Viļņu paredzēta 26. aprīlī, tajā pašā dienā paredzēta arī pirts. Interesentiem pieteikumu ar informāciju par sevi sūtīt uz lmb.speles@gmail.com.

27.03.2013 Smiltenē notiks LKĢA seminārs (4)

 LKĢA 04.04.2013. noslēdz bezmaksas izbraukuma semināru ciklu, ko, sadarbībā ar VZD, LĢIA, LPS, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, rīko Smiltenē, Gaujas ielā 1, plkst.10.00. Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu ievades problēmām pašvaldību datu bāzēs un mērnieku pieļautajām kļūdām Kadastrālās uzmērīšanas procesā. Dienas kārtību, reglamentu, skatīt šeit. Lai veiksmīgi varētu organizēt kafijas pauzi ar nelielām uzkodām, dalību pieteikt lkga@lkga.lv

Ikgadējā LKĢA biedru pilnsapulce tiek rīkota Smiltenes puses kopleksā Trīssaliņas (www.trissalinas.lv) 04.04.2013. plkst.17.00.

27.03.2013 Jēkabpils pašvaldības konkursa rezultāts

 Jēkabpils pašvaldības konkursā "Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā" (JPP 2013/02) uzvarējusi SIA "GEO Mērniecība" ar piedāvāto līgumcenu 11 572 Ls. 

26.03.2013 Salacgrīvas novada domes konkurss (4)

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem". Piedāvājumu iesniegšana: 4. maijs. 

26.03.2013 Kadastrā reģistrēta miljonā zemes vienība (2)

 Otrdien, 26. martā, plkst. 9:44 Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā Kadastra informācijas sistēmā tika veikta miljonās zemes vienības reģistrācija. Skaitliski ievērojamās zemes vienības reģistrācija tika veikta Pēterim Paeglim piederošajam zemes īpašumam „Rožkalnu bangas”, Limbažu novada Umurgas pagastā, tā platība ir 28,83 hektāri. Nozīmīgās zemes vienības uzmērīšanu veica sertificētais mērnieks Kaspars Dzenis no SIA „Limbažu mērniecības biroja”.

Pēc svētkiem zemes vienības īpašnieks un mērnieks tiks godināti VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā, kur viņiem tiks pasniegti īpaši apliecinājuma raksti un piemiņas veltes.

VZD apkopotā informācija liecina, ka 2012. gadā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas 6379, bet aktualizācijas rezultātā dzēstas – 2549 zemes vienības. Visvairāk reģistrēto zemes vienību pērn bijis Rīgā (1141), Garkalnes novadā (304) un 234 – Ķekavas novadā (Ķekavas pagastā– 165), bet visvairāk zemes vienību dzēsts no kadastra reģistra – Rīgā (267), Ķekavas novadā (79) un Bauskas novadā (71).

Vislielākā aktivitāte zemes vienību reģistrācijā vai aktualizācijā ir bijusi Rīgas, Vidzemes un Kurzemes reģionā. Savukārt, šo sadalījumu aplūkojot no reģionos izvietoto VZD biroju perspektīvas, zemes vienības visaktīvāk reģistrētas: Rīgas birojā (2541), Jelgavas birojā (543) un Kuldīgas birojā (516).

Salīdzinot zemes sadalījumu pa zemes izmantošanas veidiem, 2012. gadā par 13481,3 hektāriem pieaugusi meža zemes platība, bet par 11802,3 hektāriem samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. Aplūkojot zemju sadalījumu pa izmantošanas  veidiem republikas pilsētās, var novērot, ka visvairāk (platības ziņā) pieaugusi zeme zem ēkām un pagalmiem platība – kopumā par 335 hektāriem.

2012. gada nogalē VZD Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils birojā tika veikta divi miljonās telpu grupas reģistrācija.

Pasūtījumus zemes vienību reģistrācijai vai to aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā joprojām iespējams veikt visos VZD Klientu apkalpošanas centros Latvijā.

22.03.2013 Atzīmē Mērnieku dienu

 Piektdien, 22. martā, RTU ar lekciju ciklu tika atzīmēta Eiropas Mērnieku un Ģeotelpiskās informācijas diena. Lekcijas tika veltītas Galileo Galilejam, Latvijas Mērnieku biedrības darbības atjaunošanai 1988.gadā un Eiropas Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas tīklam „Galileo”. Klātesošo pārrunās varēja uzzināt arī to, ka "Galileo" tīkla pilnveidošanu kavē programmatūras problēmas, bet Latvijas pirmo satelītu "Venta-1" plānots palaist orbītā šā gada maijā (iepriekš tā starts gan vairākkārt pārcelts).

19.03.2013 Stopiņu novada domes konkurss (3)

 Stopiņu novada dome izsludinājusi konkursu "zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plāna izgatavošana ar Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes ierīcības projektu izstrāde, situācijas plānu un topogrāfisko plānu izgatavošana Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem". Piedāvājums aktīvs līdz 26. martam. 

15.03.2013 Nīcas novada domes konkurss (1)

 Nīcas novada dome izsludinājusi konkursu "Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana" (NND 2013/11). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26. marts, plkst. 14.00. 

14.03.2013 Notiks seminārs par QuantumGIS programmas lietošanu

 12.aprīlī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII) notiks pasākums QuantumGIS diena, kura ietvaros plašākai publikai būs iespēja piedalīties seminārā un klausīties pazīstamākās brīvās ģeotelpisko informāciju sistēmas (ĢIS) programmas QuantumGIS izstrādātāju un lietotāju stāstus par QuantumGIS un tā lietošanu Latvijā un pasaulē.

Publiskais seminārs QuantumGIS diena VBII notiek devītās QuantumGIS izstrādātāju darba sesijas ietvaros, kas no 11.līdz 14.aprīlim notiks Latvijā un VBII telpās pulcēs dalībniekus no 9 valstīm, lai kopīgi lemtu par projekta tālāko virzību, izstrādātu jaunas funkcijas un veiktu uzlabojumus QuantumGIS programmā.
 

12.03.2013 Munameģis varētu būt par 70 centimetriem zemāks nekā uzskatīts līdz šim (2)

 Pārmērot Igaunijas reljefu ar LIDAR, konstatēts, ka Munameģis, iespējams, ir par 0,7 metriem zemāks, nekā līdz šim uzskatīts - 317,4 metri 318,1 metra vietā. Tiesa gan, igauņu speciālisti iesaka nesteigties ar mācību grāmatu pārrakstīšanu, jo arī LIDAR ierīces dati nav pilnīgi droši, īpaši mežainos apvidos, tāpēc, pirms reģistrēt jauno rekordu, kalns tiks pārmērīts arī ar roku. Igaunijas Ģeogrāfu biedrības pārstāvis Anto Raukas medijiem sacījis, ka lēmumu par kalna augstuma pārreģistrēšanu vajadzētu izdiskutēt Igaunijas mērnieku biedrībai un pieņemt pārdomāti. Jautāts, vai nevarētu būt tā, ka Munameģa augstums laika gaitā samazinājies dabisku erozijas procesu rezultātā, Raukas to noliedzis - Munameģis sastāvot no pietiekami blīviem iežiem (māla un akmeņu maisījuma), tāpēc dabiska noārdīšanās tik ātri notikt nevarot. 

Avots (igauniski)

12.03.2013 MDC sāk darbību Salacgrīvas novadā

No šī gada 11.marta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāka darbību Salacgrīvas novadā. 

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv

11.03.2013 Kļuvuši zināmi cenu piedāvājumi AS "Latvenergo" konkursā (12)

 Šodien atvērti AS "Latvenergo" konkursa "Zemes vienību, uz kurām atrodas 20/0.4kV slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas, kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2013.gadā” (LE01KA60S/13-34/19) cenu piedāvājumi. 

Mernieks.lv rīcībā nonākušie cenu piedāvājumi  liecina, ka iepirkuma 13 sadaļās kopumā piedāvājumus iesnieguši 12 uzņēmumi, no kuriem zemākās cenas nosolījuši 7 uzņēmumi. Visvairāk - 4 lotēs - lētāko piedāvājumu izdevies iesniegt SIA "Metrum". 

Sīkāk ar provizoriskajiem konkursa rezultātiem var iepazīties pievienotajā excel failā (dati var nebūt pilnībā precīzi).

07.03.2013 Topogrāfiskos plānus RDPAD varēs iesniegt digitālā formā (6)

Sākot ar 2013.gada 11. martu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments topogrāfiskos plānus pieņems pārbaudei un reģistrācijai digitālā veidā. Šādi tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem, kas darbojas mērniecības jomā galvaspilsētas teritorijā.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons: "Ieviešot elektronizētu topogrāfisko plānu saskaņošanu, mēs saīsinām kopējo būvniecības procesu vismaz par divām dienām. Tagad vairs nebūs nepieciešams nākt un personīgi iesniegt vai saņemt dokumentus drukātā veidā. Tie tiks pieņemti, pārbaudīti, saskaņoti un izsniegti elektroniski."
 
Lai iesniegtu topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai, ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas atrodama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un jāpievieno atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēts topogrāfiskais plāns. Ar drošu elektronisko parakstu apliecināti dokumenti jānosūta Pilsētas attīstības departamentam uz e-pasta adresi geo@riga.lv.
 
Pēc pārbaudes veikšanas un topogrāfiskā plāna reģistrācijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar drošu elektronisko parakstu parakstīts topogrāfiskais plāns tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Lautājumu gadījumā par topogrāfisko plānu apriti lūgums sazināties ar Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa tālruni 67105817vai pa e-pastu geo@riga.lv.

07.03.2013 Izsludināta Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

 Šodien, 7.martā, Ministru kabineta (MK) Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju", kas paredz izveidot atbilstošu koordinācijas mehānismu starp dažādām institūcijām un informācijas lietotājiem, nodrošināt ilgtspējīgu plānošanu, atbilstošu finansējumu un kvalificētu speciālistu resursus.

Tā kā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas joma ir cieši saistīta ar daudzām tautsaimniecības un valsts pārvaldes aktivitātēm (to skaitā nekustamā īpašuma valsts kadastra pārvaldību, apgrūtināto teritoriju noteikšanu, Eiropas Savienības tiešo maksājumu administrēšanu lauksaimniekiem, u.c.) ir būtiski citu nozaru atbildīgajām ministrijām savos politikas plānošanas dokumentos savlaicīgi un koordinēti paredzēt pasākumus, kas nodrošinātu attiecīgajai nozarei nepieciešamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un informācijas pakalpojumu pieejamību. Šāds princips ir ietverts Ģeotelpiskās informācijas likumā, tomēr faktiski nedarbojas, informē Aizsardzības ministrija.
 
Tāpēc tiek rosināts izveidot Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi, nosakot tajā pārstāvniecību no Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas.
Finansējuma samazinājuma rezultātā ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un aktualizācija nav iespējama valsts pārvaldes un pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā. Lai nodrošinātu ģeotelpiskās informācijas sagatavošanu un aktualizāciju kaut minimālā apjomā, tiek noteikta maksa par ģeotelpiskās informācijas kopīgu izmantošanu atbilstoši pakalpojumu cenrādim.
 
Kritiskākā situācija ir ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā šo datu nozīmi tautsaimniecībā kopumā un to nepieciešamību citu institūciju funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Tāpēc tiek ierosināts finansējumu, kas nepieciešams ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanai, sagatavošanai, uzturēšanai un izplatīšanai, plānot diferencēti katrai ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopai.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.