Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

08.04.2013 Apstiprinātas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas (5)

 Ministru kabinetā nesen ticis apstiprināts noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu", kas nosaka republikas administratīvo teritoriju robežas. Robežu aprakstus un robežu kartes sagatavojuši 16 Valsts zemes dienesta (VZD) speciālisti.

Šis ir nozīmīgs MK lēmums, jo pēc 20 gadiem beidzot apstiprinātas administratīvo teritoriju robežas un pēc tām viennozīmīgi varēs noteikt zemes vienību piederību noteiktai administratīvajai teritorijai.
 
VZD administratīvo teritoriju robežu aprakstus sagatavoja atbilstoši MK apstiprinātajai administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtībai.
 
Robežas aprakstā ir iekļauta informācija par zemes vienībām, pa kuru robežām tiek noteikta administratīvās teritorijas robeža, robežas aprakstā norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus.
 
Robežu kartes tika sagatavotas no kadastra kartes datiem, izmantojot Valsts adrešu reģistra vajadzībām izstrādātu programmatūru. Savukārt robežu aprakstu sagatavošanā tika izmantotas arī topogrāfiskās kartes un ortofoto kartes, kā arī pārbaudīti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti no VZD arhīva. Robežu apraksti un robežu kartes pirms apstiprināšanas MK tika saskaņoti ar visām pašvaldībām. Minētās informācijas sagatavošana un saskaņošana VZD ilga divus gadus. 
 
Līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu MK, VZD mājas lapā būs pieejamas administratīvo teritoriju robežu kartes, kur būs redzama detalizēta informācija par visu pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežām. Savukārt kadastra kartes, kas tika izmantotas robežu aprakstu un robežu karšu sagatavošanai, glabās VZD arhīvā, nodrošinot vēsturisko datu saglabāšanu.

05.04.2013 Privatizācijas aģentūra izsludinājusi konkursu

 VAS "Privatizācijas aģentūra" izsludinājusi konkursu "Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā". Piedāvājumu iesniegšana - līdz 11. aprīlim. 

05.04.2013 Ikšķiles novada konkursa rezultāts

 Ikšķiles novada pašvaldības konkursā "Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana" (ID: 412732) uzvarējusi SIA „A2 Grupa” ar piedāvāto līgumcenu Ls 3200.

04.04.2013 LMB aicina uz basketbola maču ar lietuviešu mērniekiem (5)

Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties mērniekus basketbola draudzības spēlei ar lietuviešu kolēģiem 27. aprīlī. Izbraukšana uz Viļņu paredzēta 26. aprīlī, tajā pašā dienā paredzēta arī pirts. Interesentiem pieteikumu ar informāciju par sevi sūtīt uz lmb.speles@gmail.com.

27.03.2013 Smiltenē notiks LKĢA seminārs (4)

 LKĢA 04.04.2013. noslēdz bezmaksas izbraukuma semināru ciklu, ko, sadarbībā ar VZD, LĢIA, LPS, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, rīko Smiltenē, Gaujas ielā 1, plkst.10.00. Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu ievades problēmām pašvaldību datu bāzēs un mērnieku pieļautajām kļūdām Kadastrālās uzmērīšanas procesā. Dienas kārtību, reglamentu, skatīt šeit. Lai veiksmīgi varētu organizēt kafijas pauzi ar nelielām uzkodām, dalību pieteikt lkga@lkga.lv

Ikgadējā LKĢA biedru pilnsapulce tiek rīkota Smiltenes puses kopleksā Trīssaliņas (www.trissalinas.lv) 04.04.2013. plkst.17.00.

27.03.2013 Jēkabpils pašvaldības konkursa rezultāts

 Jēkabpils pašvaldības konkursā "Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā" (JPP 2013/02) uzvarējusi SIA "GEO Mērniecība" ar piedāvāto līgumcenu 11 572 Ls. 

26.03.2013 Salacgrīvas novada domes konkurss (4)

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi konkursu "Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem". Piedāvājumu iesniegšana: 4. maijs. 

26.03.2013 Kadastrā reģistrēta miljonā zemes vienība (2)

 Otrdien, 26. martā, plkst. 9:44 Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā Kadastra informācijas sistēmā tika veikta miljonās zemes vienības reģistrācija. Skaitliski ievērojamās zemes vienības reģistrācija tika veikta Pēterim Paeglim piederošajam zemes īpašumam „Rožkalnu bangas”, Limbažu novada Umurgas pagastā, tā platība ir 28,83 hektāri. Nozīmīgās zemes vienības uzmērīšanu veica sertificētais mērnieks Kaspars Dzenis no SIA „Limbažu mērniecības biroja”.

Pēc svētkiem zemes vienības īpašnieks un mērnieks tiks godināti VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojā, kur viņiem tiks pasniegti īpaši apliecinājuma raksti un piemiņas veltes.

VZD apkopotā informācija liecina, ka 2012. gadā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas 6379, bet aktualizācijas rezultātā dzēstas – 2549 zemes vienības. Visvairāk reģistrēto zemes vienību pērn bijis Rīgā (1141), Garkalnes novadā (304) un 234 – Ķekavas novadā (Ķekavas pagastā– 165), bet visvairāk zemes vienību dzēsts no kadastra reģistra – Rīgā (267), Ķekavas novadā (79) un Bauskas novadā (71).

Vislielākā aktivitāte zemes vienību reģistrācijā vai aktualizācijā ir bijusi Rīgas, Vidzemes un Kurzemes reģionā. Savukārt, šo sadalījumu aplūkojot no reģionos izvietoto VZD biroju perspektīvas, zemes vienības visaktīvāk reģistrētas: Rīgas birojā (2541), Jelgavas birojā (543) un Kuldīgas birojā (516).

Salīdzinot zemes sadalījumu pa zemes izmantošanas veidiem, 2012. gadā par 13481,3 hektāriem pieaugusi meža zemes platība, bet par 11802,3 hektāriem samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. Aplūkojot zemju sadalījumu pa izmantošanas  veidiem republikas pilsētās, var novērot, ka visvairāk (platības ziņā) pieaugusi zeme zem ēkām un pagalmiem platība – kopumā par 335 hektāriem.

2012. gada nogalē VZD Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils birojā tika veikta divi miljonās telpu grupas reģistrācija.

Pasūtījumus zemes vienību reģistrācijai vai to aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā joprojām iespējams veikt visos VZD Klientu apkalpošanas centros Latvijā.

22.03.2013 Atzīmē Mērnieku dienu

 Piektdien, 22. martā, RTU ar lekciju ciklu tika atzīmēta Eiropas Mērnieku un Ģeotelpiskās informācijas diena. Lekcijas tika veltītas Galileo Galilejam, Latvijas Mērnieku biedrības darbības atjaunošanai 1988.gadā un Eiropas Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas tīklam „Galileo”. Klātesošo pārrunās varēja uzzināt arī to, ka "Galileo" tīkla pilnveidošanu kavē programmatūras problēmas, bet Latvijas pirmo satelītu "Venta-1" plānots palaist orbītā šā gada maijā (iepriekš tā starts gan vairākkārt pārcelts).

19.03.2013 Stopiņu novada domes konkurss (3)

 Stopiņu novada dome izsludinājusi konkursu "zemes robežu kadastrālā uzmērīšana un plāna izgatavošana ar Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes ierīcības projektu izstrāde, situācijas plānu un topogrāfisko plānu izgatavošana Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem". Piedāvājums aktīvs līdz 26. martam. 

15.03.2013 Nīcas novada domes konkurss (1)

 Nīcas novada dome izsludinājusi konkursu "Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana" (NND 2013/11). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26. marts, plkst. 14.00. 

14.03.2013 Notiks seminārs par QuantumGIS programmas lietošanu

 12.aprīlī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII) notiks pasākums QuantumGIS diena, kura ietvaros plašākai publikai būs iespēja piedalīties seminārā un klausīties pazīstamākās brīvās ģeotelpisko informāciju sistēmas (ĢIS) programmas QuantumGIS izstrādātāju un lietotāju stāstus par QuantumGIS un tā lietošanu Latvijā un pasaulē.

Publiskais seminārs QuantumGIS diena VBII notiek devītās QuantumGIS izstrādātāju darba sesijas ietvaros, kas no 11.līdz 14.aprīlim notiks Latvijā un VBII telpās pulcēs dalībniekus no 9 valstīm, lai kopīgi lemtu par projekta tālāko virzību, izstrādātu jaunas funkcijas un veiktu uzlabojumus QuantumGIS programmā.
 

12.03.2013 Munameģis varētu būt par 70 centimetriem zemāks nekā uzskatīts līdz šim (2)

 Pārmērot Igaunijas reljefu ar LIDAR, konstatēts, ka Munameģis, iespējams, ir par 0,7 metriem zemāks, nekā līdz šim uzskatīts - 317,4 metri 318,1 metra vietā. Tiesa gan, igauņu speciālisti iesaka nesteigties ar mācību grāmatu pārrakstīšanu, jo arī LIDAR ierīces dati nav pilnīgi droši, īpaši mežainos apvidos, tāpēc, pirms reģistrēt jauno rekordu, kalns tiks pārmērīts arī ar roku. Igaunijas Ģeogrāfu biedrības pārstāvis Anto Raukas medijiem sacījis, ka lēmumu par kalna augstuma pārreģistrēšanu vajadzētu izdiskutēt Igaunijas mērnieku biedrībai un pieņemt pārdomāti. Jautāts, vai nevarētu būt tā, ka Munameģa augstums laika gaitā samazinājies dabisku erozijas procesu rezultātā, Raukas to noliedzis - Munameģis sastāvot no pietiekami blīviem iežiem (māla un akmeņu maisījuma), tāpēc dabiska noārdīšanās tik ātri notikt nevarot. 

Avots (igauniski)

12.03.2013 MDC sāk darbību Salacgrīvas novadā

No šī gada 11.marta SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāka darbību Salacgrīvas novadā. 

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kurās jau strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs". Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv

11.03.2013 Kļuvuši zināmi cenu piedāvājumi AS "Latvenergo" konkursā (12)

 Šodien atvērti AS "Latvenergo" konkursa "Zemes vienību, uz kurām atrodas 20/0.4kV slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas, kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2013.gadā” (LE01KA60S/13-34/19) cenu piedāvājumi. 

Mernieks.lv rīcībā nonākušie cenu piedāvājumi  liecina, ka iepirkuma 13 sadaļās kopumā piedāvājumus iesnieguši 12 uzņēmumi, no kuriem zemākās cenas nosolījuši 7 uzņēmumi. Visvairāk - 4 lotēs - lētāko piedāvājumu izdevies iesniegt SIA "Metrum". 

Sīkāk ar provizoriskajiem konkursa rezultātiem var iepazīties pievienotajā excel failā (dati var nebūt pilnībā precīzi).

07.03.2013 Topogrāfiskos plānus RDPAD varēs iesniegt digitālā formā (6)

Sākot ar 2013.gada 11. martu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments topogrāfiskos plānus pieņems pārbaudei un reģistrācijai digitālā veidā. Šādi tiks samazināts administratīvais slogs uzņēmējiem, kas darbojas mērniecības jomā galvaspilsētas teritorijā.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons: "Ieviešot elektronizētu topogrāfisko plānu saskaņošanu, mēs saīsinām kopējo būvniecības procesu vismaz par divām dienām. Tagad vairs nebūs nepieciešams nākt un personīgi iesniegt vai saņemt dokumentus drukātā veidā. Tie tiks pieņemti, pārbaudīti, saskaņoti un izsniegti elektroniski."
 
Lai iesniegtu topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai, ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas atrodama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un jāpievieno atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēts topogrāfiskais plāns. Ar drošu elektronisko parakstu apliecināti dokumenti jānosūta Pilsētas attīstības departamentam uz e-pasta adresi geo@riga.lv.
 
Pēc pārbaudes veikšanas un topogrāfiskā plāna reģistrācijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar drošu elektronisko parakstu parakstīts topogrāfiskais plāns tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Lautājumu gadījumā par topogrāfisko plānu apriti lūgums sazināties ar Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa tālruni 67105817vai pa e-pastu geo@riga.lv.

07.03.2013 Izsludināta Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija

 Šodien, 7.martā, Ministru kabineta (MK) Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju", kas paredz izveidot atbilstošu koordinācijas mehānismu starp dažādām institūcijām un informācijas lietotājiem, nodrošināt ilgtspējīgu plānošanu, atbilstošu finansējumu un kvalificētu speciālistu resursus.

Tā kā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas joma ir cieši saistīta ar daudzām tautsaimniecības un valsts pārvaldes aktivitātēm (to skaitā nekustamā īpašuma valsts kadastra pārvaldību, apgrūtināto teritoriju noteikšanu, Eiropas Savienības tiešo maksājumu administrēšanu lauksaimniekiem, u.c.) ir būtiski citu nozaru atbildīgajām ministrijām savos politikas plānošanas dokumentos savlaicīgi un koordinēti paredzēt pasākumus, kas nodrošinātu attiecīgajai nozarei nepieciešamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un informācijas pakalpojumu pieejamību. Šāds princips ir ietverts Ģeotelpiskās informācijas likumā, tomēr faktiski nedarbojas, informē Aizsardzības ministrija.
 
Tāpēc tiek rosināts izveidot Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi, nosakot tajā pārstāvniecību no Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas.
Finansējuma samazinājuma rezultātā ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un aktualizācija nav iespējama valsts pārvaldes un pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā. Lai nodrošinātu ģeotelpiskās informācijas sagatavošanu un aktualizāciju kaut minimālā apjomā, tiek noteikta maksa par ģeotelpiskās informācijas kopīgu izmantošanu atbilstoši pakalpojumu cenrādim.
 
Kritiskākā situācija ir ģeotelpiskās informācijas pamatdatu un ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā šo datu nozīmi tautsaimniecībā kopumā un to nepieciešamību citu institūciju funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Tāpēc tiek ierosināts finansējumu, kas nepieciešams ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanai, sagatavošanai, uzturēšanai un izplatīšanai, plānot diferencēti katrai ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopai.

05.03.2013 Beidou plāno sasniegt globālo pārklājumu 2020. gadā

 Ķīnas satelītu navigācijas sistēma Beidou būšot pilnībā globāla 2020. gadā, paziņojušas Ķīnas amatpersonas. Tobrīd Beidou sistēmā būšot jau 35 satelīti un tā spēšot sniegt ļoti precīzu, uzticamu pozicionēšanas un navigācijas servisu. Patlaban Ķīna ir veiksmīgi nogādājusi orbītā 16 navigācijas satelītus. Tas noticis laikā kopš 2000. gada, kad valsts palaida pirmo (eksperimentālo) Beidou sistēmas satelītu. Patlaban Ķīnā gan joprojām dominējot uz GPS bāzētā navigācija, kas aizņem ap 95% tirgus, bet 2020. gadā Beidou būšot spējusi iekarot 70-80% Ķīnas iekšējā tirgus. Oriģinālziņa

04.03.2013 Latvijas Valsts Ceļu konkurss

 Latvijas Valsts Ceļi izsludinājuši konkursu zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšanai nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem (LVC2013/31/AC). Iepirkums sadalīts divās daļās:

1) Valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) posma 45,40-55,70 km rekonstrukcijas īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana Dobeles novada Zebrenes pagastā, Auces novada Īles un Lielauces pagastos

2) Gaujas tilta autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3 km būvprojekta īstenošanai atsavināmo nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un  robežu ierīkošanas darbu veikšana Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā
 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 11.marta plkst. 1100 Pasūtītāja sekretariātā (183.telpa) Gogoļa ielā 3, Rīgā, un to atvērs sanāksmju zālē (165.telpa) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 

04.03.2013 Valsts zemes dienests plāno pakalpojumus piedāvāt ar mobilo aplikāciju starpniecību

 Valsts zemes dienests (VZD) ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros plāno novirzīt līdzekļus jaunas projekta aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” īstenošanai. VZD šīs aktivitātes ieviešanai februāra beigās izsludināja iepirkuma procedūru par mobilā risinājuma izstrādi un ieviešanu. 

Šāda ideja, projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros izstrādāt specializēta tehnoloģiskā risinājuma aplikāciju lietošanai mobilajās ierīcēs, radās, lai atbilstoši mūsdienu komunikācijas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģiju attīstībai spētu nodrošināt korektu, piemērotu, ērtu un pilnvērtīgu datu publicēšanu arī mobilajās ierīcēs. Papildus kadastra, adrešu un citu telpisko datu pārlūkošanai būs iespējams izmantot mobilo ierīču GPS funkcionalitāti un attēlot atrašanās vietu uz šo karšu fona.
 
Specializēta mobilā risinājuma izveidošana VZD datu publicēšanai uzlabos datu un elektronisko pakalpojumu pieejamību, nodrošinot iespēju VZD klientiem saņemt pakalpojumus mobilajās ierīcēs neatkarīgi no atrašanās vietas, tādējādi palielinot arī VZD sniegto elektronisko pakalpojumu izmantošanas biežumu un sniegšanas ātrumu. Īpaši noderīga šī aplikācija būs potenciālajiem īpašumu pircējiem, mākleriem, mērniekiem, meža inventarizatoriem un citiem ar nekustamā īpašuma jomu saistītiem speciālistiem.
 
Ņemot vērā to, ka ERAF līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums, šā gada februāra vidū VZD Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir iesniedzis priekšlikumus vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem, kas paredz projekta ietaupītos finanšu līdzekļus novirzīt jaunas projekta aktivitātes „VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana” īstenošanai. 
 
VZD ģeotelpisko datu ģeotelpiskās  informācijas sistēmas izveides projekta mērķis ir izveidot modulāru VZD kadastra, adrešu, aizsargjoslas izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju, vērtību zonējumu, būvju kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfisko plānu mērogā 1:500 ģeotelpisko datu sistēmu, kuras arhitektūra un saskarne nodrošina visu VZD pārziņā esošo ģeotelpisko datu ievadi, uzkrāšanu, apstrādi vienotā veidā, sasaisti ar teksta datiem un šo datu ērtu izmantošanu VZD klientiem un datu apmaiņas partneriem e-pakalpojumu un informācijas servisu veidā atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām. Projektā ir iekļauta arī aktivitāte, kas paredz Digitālo dokumentu krātuves programmatūras izstrādi, tās integrāciju ar no jauna veidojamo VZD ĢIS un saistītajām esošajām VZD teksta datu uzkrāšanas informācijas sistēmām. Projekta kopējās izmaksas ir 2,47 miljoni latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,3 miljoni latu. 
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2019. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2019. gada 19. augusts

Vārda diena:

Melānija, Imanta
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.