Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

26.03.2014 MKP sēdē tika meklēti risinājumi lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprites uzlabošanai (1)

 20. martā, notika šā gada pirmā Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi.

Padomes sēdes dienas kārtību sāka ar jautājuma „Lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprite” izskatīšanu, kur diskusijā papildus Padomes locekļiem piedalījās arī pārstāvji no Latvijas valsts ceļiem, Latvijas valsts mežiem, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta.
 
Diskusija tika sākta ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienības pārstāvja Aigara Ansberga ziņojumu par lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprites problēmām, neskaidrajiem jautājumiem, negatīvajām sekām, iespējamajiem risinājumiem un datu aprites nepieciešamību. Pēc ziņojuma klātesošie iesaistījās diskusijā, kurā lineāro inženierbūvju turētāji paskaidroja savu redzējumu un klātesošie vienojās arī par iespējamajiem risinājumiem.
 
Kā otrs jautājums padomes dienas kārtībā bija VZD ziņojums par aktuālajām izmaiņām šādos normatīvajos aktos: 
 
 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos,
 Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos,
 Noteikumos par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoriem,
 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumos.
Padomē par vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanu un pašvaldību aktivitātēm ziņoja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) direktors Harijs Baranovs.
 
Tāpat VZD informēja par Zemes ierīcības likuma grozījumu un Kadastra likuma grozījumu projekta virzību.

20.03.2014 Notiks RTU erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks nr.1?" (3)

 21.martā RTU Ģeomātikas katedrā notiks studentu erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1.kārta, kas notiek katrā universitātē atsevišķi. Erudīcijas konkursa 2.kārtā plānota aprīlī.

 
Vairāk par konkursa 1. kārtas norisi:
 
Konkursa formāts - 1) jautājumi ar atbildēm (jāizvēlas pareizā), 2) izvērsta atbilde (piemēram, skaidrojums), praktisks uzdevums (arī darbs ar instrumentiem).
Erudīcijas konkursa būs ietverti teorētiski un praktiski uzdevumi par Zemes parametriem un mērniecības vēsturi, instrumentiem, kartogrāfiju, inženierģeodēziju un  vispārīgiem ģeomātikas jautājumiem.
 
Jautājumi tiks uzdoti secīgi, visiem vienlaicīgi un atbilžu sniegšanai tiks dots noteikts laiks.
 
Izvērstā atbildē tiks vērtēta sniegtās atbildes izvērsums un pamatojums. 
Uzdevumu risinājumā vērtēs ne tikai ātrumu, bet arī iegūto rezultātu un precizitāti.

17.03.2014 Publicēta plaša fotogalerija ar LMB kopsapulces bildēm

 Fotogalerija ar 60 bildēm no LMB kopsapulces, semināra un goda apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas, kā arī Jāņa Kaminska fotogrāfija ar balvas pasniegšanu Arnim Dambim viņa mājās Rīgā, publicēta Mernieks.lv galeriju sadaļā: http://mernieks.lv/galery/2040#

11.03.2014 VZD mājas lapā pieejami zemes un būvju pārskati par 2013.gadu

Valsts zemes dienests (VZD), izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrētos datus, ir sagatavojis Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu (turpmāk – Zemes pārskats) un Latvijas republikas būvju pārskatu (turpmāk – Būvju pārskats) par 2013.gadu. 
 
Zemes pārskats un Būvju pārskats ir ikgadējs pārskats, kas attiecīgi sniedz ziņas par zemes sadalījumu valstī pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas veidiem, ievērojot īpašuma tiesību un zemes īpašnieku statusu, kā arī par būvju sadalījumu Latvijas Republikā un tās administratīvajās teritorijās pēc to galvenajiem lietošanas veidiem un piederības.
 
Zemes un būvju pārskats par 2013.gadu pieejams VZD mājas lapā internetā www.vzd.gov.lv sadaļā „Pārskati un statistika”.
 
Zemes pārskats
 
Apkopotā informācija par zemes sadalījumu pēc īpašuma tiesību statusa parāda, ka zemes īpašumu īpatsvars valstī 2013.gadā (salīdzinot ar 2012.gadu) palielinājies par 3,4 procentu. Savukārt par 3,2 procentiem samazinājies valstij zemesgrāmatā neierakstītās zemes apjoms (valstij piekritīga zeme), kas liecina, ka 2013.gadā visintensīvāk turpinājusies tieši valstij piederošo īpašumu formēšanas un sakārtošanas process valsts īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Sadalījumā pēc zemes īpašnieka statusa novērojams, ka arī 2013.gadā līdera lomu saglabā fizisko personu īpašumā esoša zeme, lai gan šādu īpašnieku īpatsvars ir samazinājies par 0,9 procentu. Savukārt vērojams pieaugums juridisko personu īpašumā un valsts institūciju īpašumā esošai zemei, attiecīgi par 1,1 procentu un 3,2 procentiem salīdzinājumā ar 2012.gadu.
 
Zemes lietošanas veidu sadalījumā 2013.gadā saglabājusies pēdējos gados novērojamā tendence –  samazinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, bet palielinās mežu platība.  Pērn par 14 034 hektāriem samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tajā pašā laikā mežu platība palielinājusies par 18 123 hektāriem.
 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām ir mainīgs un tiek nepārtraukti precizēts. Tomēr Latvijā ar vislielāko īpatsvaru joprojām ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa “Lauksaimniecības zeme”. Tā 2013.gadā aizņēma 59,2 procentus no NĪVK IS reģistrētās platības, kas ir par 0,2 procentiem jeb 13 867 hektāriem mazāk nekā 2012.gadā. 
 
Otra lielākā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa ir “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu”, tās aizņemtā platība 2013.gadā palielinājās par 12 182 hektāriem, t.i. 0,1% .
 
Būvju pārskats
 
Pārskats liecina, ka NĪVK IS (uz 2013. gada 31. decembri) reģistrētas 1 399 073  būves, no kurām 1 373 452 jeb 98% ir ēkas, bet 25 621 jeb 2% ir inženierbūves.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvju pārskatiem, 2013.gada būvju pārskatā saglabājusies iepriekšējo gadu tendence – būvju sadalījumā pēc galvenā lietošanas veida dzīvojamo māju kopskaits turpina pieaugt.
 
Dzīvojamo māju  sadalījumā pēc to galvenā lietošanas veida vislielāko īpatsvaru ieņem viena dzīvokļa mājas, kas ir 302 842 jeb 85,1 % no NĪVK IS reģistrēto dzīvojamo māju skaita. Salīdzinoši maz NĪVK IS reģistrētas un Latvijā sastopamas ir triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas (11.0% no dzīvojamo māju kopējā skaita), divu dzīvokļu mājas (3,7% no dzīvojamo māju kopējā skaita), bet dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju īpatsvars – tikai 0,2%.
 
Būvju sadalījumā pēc būves piederības statusa valstī lielākais skaits – 1 004 220 jeb 71,8% no kopējā būvju skaita pieder zemes īpašniekiem. Salīdzinājumā ar 2012.gada datiem, par 1,2% samazinājies zemes īpašniekiem piederošo būvju īpatsvars, bet zemes īpašniekiem nepiederošo un jauktas būves piederības īpatsvars palicis nemainīgs. 
 
Izvērtējot visu NĪVK IS (uz 2013.gada31. decembri) reģistrēto būvju piederību pēc īpašnieka statusa, secināms, ka visvairāk būvju pieder fiziskām personām (79% ), bet vismazāk pašvaldībām (3%) un valstij (1%). Joprojām 6.5% būvju piederība nav noskaidrota.
 

07.03.2014 ASV no 16. līdz 22. martam atzīmēs Nacionālo Mērnieku nedēļu (1)

 ASV no 16. līdz 22. martam tiks atzīmēta ikgadējā Nacionālā Mērnieku nedēļa, kurā dažādus pasākumus plāno kā mērnieku organizācijas, tā individuāli mērnieki. Tie būs gan dažādi publicitātes pasākumi, gan izglītojošas aktivitātes. Ikviens mērnieks tiek aicināts ņemt dalību tik aktīvi, cik pats vēlas. Mērnieki, kas šajās dienās strādās lielākās pilsētās un apdzīvotajās vietās vai to tuvumā, tiek aicināti atzīmēt savas atrašanās vietas ar GPS, lai gan politiķi, gan pārējie interesenti varētu satikt šos mērniekus un uzzināt vairāk par viņu darbu. Savukārt citi mērnieki dosies uz skolām, stāstīs par savu profesiju un demonstrēs, kā strādā mērniecības instrumenti. Oriģinālziņa

07.03.2014 Šodien iespējami traucējumi LatPos darbībā

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra vēsta, ka, sakarā ar IT modernizācijas darbiem piektdien, 7.martā, no pl. 17.00 – 21.00 iespējami traucējumi  LatPos bāzes staciju darbībā.

28.02.2014 LMB kopsapulce notiks 14. martā

 Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk – LMB) ikgadējā biedu sapulce (kopsapulce) notiks 2014. gada 14.martā Līgatnes kultūras nama Lielajā zālē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē. Atgādinām, ka katru gadu LMB biedru sapulce notiek katra gada marta mēneša otrajā piektdienā.

 
LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība
 
09:45–10:00 Reģistrācija LMB kopsapulcei
10:00–11:30 Ziņojums par 2013.gada pārskatu un tā apstiprināšana
LMB Revīzijas komisijas atskaite un apstiprināšana
 
LMB 2014.gada budžeta apstiprināšana un biedru naudas apstiprināšana
 
LMB Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas
 
LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana
 
Valdes locekļu ziņojumi par ZIP, ZKU, ADTI
 
LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana
 
Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)
 
Kopsapulces biedru kopbilde (foto)
 
* Aktuālo biedru sapulces programmu publicēs www.lmb.lv.
 
 Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!
 
Pēc LMB biedru sapulces visi laipni aicināti uz mērniecības semināru un pārējām aktivitātēm. Sīkāka informācija šeit.
 
11:30 Mērniecības seminārs
18:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana
19:00 Vakariņas ar dalības maksu un iepriekšēju pieteikšanos

24.02.2014 Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensībās uzvar "Latīpašums 1" (4)

Mērnieku I zemledus makšķerēšanas sacensības – “Peipuss 2014″ ir noslēgušās. 

Tās norisinājās 22. februārī Peipusa ezerā pie Kodaveres. Piedalījās 16 dalībnieki jeb 8. komandas.
 
Izvelkot 11kg loma, uzvarēja “Latīpašums 1″ komanda, kuras sastāvā bija mērnieks Jānis Igaunis ar dēlu Miku Igauni!
 
Lielākās zivs titulu, ar 230 gramīgu asari, ieguva komandas “Latīpašums 2″ dalībnieks: Igors Mercs.
 
Mazāko zivi (neskaitot ķīšus) – 12.2 cm asarīti, izmānīja komandas “Līgatnieši” dalībnieks Andris Ozoliņš.
 
Vissvairāk sugu nespēja izvilkt neviens, jo nevienam nepieķērās ne plicīts, ne vēdzele, ne salaka , visiem dalībniekiem bija tikai ķīši, asarīši un raudas, tāpēc balvu nolēmām pasniegt vistālāk atbraukušajai komandai ”Rūķi” no Dobeles.
 
Mājupceļā visi dalībnieki vienojās 3h garā kopkoncertā, kas priecē sirdis vēl šodien!
 
Rezultāti:
 
1. Latīpašums 1 – 11.0 kg
 
2. Andris Strazds (GEOPROF) + Normunds Ivdrs – 9.9 kg
 
3. Rūķi – 9.7 kg
 
4. ABC Mērniecība – 5.7 kg
 
5. Latīpašums 2 – 4.7 kg
 
6. Līgatnieši – 3.5 kg
 
7. Gunārs Silabriedis + Ints Ābuls – 2.7 kg
 
8. Edvarts un Raivo Romāni – neieradās uz svēršanos.
 
kopā: 47.2kg
 
Mārtiņš Platacis

19.02.2014 "Google Map Maker" pieejams arī Latvijā

 Latvijas interneta lietotāji varēs izveidot jaunus ģeogrāfiskās atrašanās punktus un ceļus, kā arī uzlabot esošo informāciju par Google kartēm

Google ir laidis klajā Latvijas karšu rediģēšanas rīku, kas ļauj lietotājiem izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai uzlabotu Google kartes, tādejādi ikvienam iedzīvotājam kļūstot par kartogrāfu. Šāds rīks izveidots, lai ar vietējo iedzīvotāju palīdzību uzlabotu karšu precizitāti. Ikvienam lietotājam būs iespēja mainīt vietu kartē vai dalīties ar informāciju par vietām, kuras katrs pārzina labāk, nodrošinot augstvērtīgāko un precīzāko informāciju par konkrēto lokāciju. Latvija ir viena no septiņām valstīm, kurās karšu rediģēšanas rīks ir pieejams sākot ar šodienu,- tāpat kā Igaunijā, Lietuvā, Slovēnijā, Horvātijā, Grieķijā un arī Slovākijā.

"Karšu lietotāji Latvijā ir bijuši ļoti pretimnākoši Google GEO rīku ieviešanā, īstenojot gan Google Street View, Google Navigation, gan Google Traffic rīku ieviešanas posmus," stāsta Regimantas Urbanas, Google mārketinga vadītājs Baltijas reģionā. "Tagad ar jauno karšu rediģēšanas rīku Latvijas iedzīvotāji varēs uzlabot savas pilsētas un valsts kartes, kļūstot par daļu no globālās kartogrāfu kopienas. Latvija ir pazīstama ar savu skaisto dabu un vēsturiskajām vietām, plašo un skaisto galvaspilsētu Rīgu, kurā ir daudz vēsturisku pieminekļu un slavenu jūgendstila celtņu. Tagad ikviens Google karšu lietotājs varēs izmantot savas zināšanas par lokālajām vietām un varēs palīdzēt atklāt patieso Latvijas šarmu, kas zināms tikai vietējiem iedzīvotājiem."

Lietojot Google karšu rediģēšanas rīku, Latvijas iedzīvotāji varēs:

1. Izveidot jaunus lokācijas punktus, piemēram, kafejnīcas un bibliotēkas;

2. Atzīmēt ceļus, upes un takas;

3. Atzīmēt robežu telpas un ēku kontūras;

4. Pievienot vai labot detaļas par jau pievienoto informāciju, piemēram, veikalu darba stundām, ceļu seguma kvalitāti vai ceļa zīmēm;

5. Pievienot riteņbraukšanas, pastaigu un citus maršrutus;

6. Labot vai izdzēst neprecīzu vai novecojušu informāciju;

7. Pārskatīt jaunizveidoto un laboto informāciju (citu lietotāju veidoto materiālu).

Karšu rediģēšanas rīka lietotājiem jāņem vērā, ka veiktās izmaiņas Google kartē nebūs redzamas tūlītēji. Pirms publiskošanas jaunpievienotā informācija tiks pārskatīta, lai mazinātu dublēšanās vai kļūdainu ierakstu iespējamību. Pēc apstiprināšanas jaunpievienotā informācija parādīsies gan Google Maps, gan Google Earth un Google Maps for Mobile rīkos, kas būs pieejama apskatei visā pasaulē.

Kā kļūt par Google karšu rediģētāju?

Ikviens lietotājs, kurš ir ieinteresēts piedalīties Google karšu rediģēšanā, var apmeklēt Google Maps mājaslapu maps.google.lv un apakšējā labajā stūrī noklikšķināt "Ziņot par problēmu" ("Report a problem"). Pēc noklikšķināšanas tabulā parādīsies dažādas iespējas, piedāvājot veikt korekcijas un izmantot karšu redaktoru. Karšu rediģēšanu iespējams veikt arī tīmekļa vietnē google.lv/mapmaker. Lietotāja interfeiss intuitīvi novirzīs lietotāju līdz konkrētai darbībai, piemēram, jaunas vietas pievienošanai, ceļa vai takas atzīmēšanai u.c.

Plašāka informācija pieejama mājaslapā google.lv/mapmaker. Ikviens lietotājs var pievienoties Google karšu rediģētāju formumam (angļu valodā), apmeklēt Google palīdzības centru, lai saņemtu padomus un ieteikumus, kā arī vērot karšu rediģēšanu tiešsaistē ar Map Maker Pulse.

***

Pašreizējie Google karšu statistikas dati:

• Google kartes ir pieejamas vairāk nekā 172 jomās visā pasaulē

• Vairāk nekā viens miljards lietotāju gūst labumu no ikmēneša Google karšu pakalpojumiem

• Vairāk nekā 50% lietotāju izmanto Google karšu pakalpojumus mobilajās ierīcēs

• Google kartes piedāvā braukšanas norādījumus 198 valstīs, kas iekļauj 51 miljonu ceļu kilometru

• Google sniedz informāciju par datu plūsmu vairāk nekā 60 valstīs (ieskaitot Latviju) un vairāk nekā 650 pilsētās

• Izveidoti vairāk nekā miljons sabiedriskā tranzīta pieturas punktu, tajā skaitā autobusu, vilcienu, metro un tramvaju pieturas gandrīz 800 pilsētās

• Google Street View pieejams vairāk nekā 3000 pilsētās un 56 valstīs (tostarp arī Latvijā), arī Antarktīdā un Arktikā

• Google Street View izveides autobrigādes kopumā mērojušas vairāk nekā 9,6 miljonus kilometru

• Vairāk nekā miljons aktīvās tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas izmanto Google karšu API

• Vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku katru mēnesi visā pasaulē veic izmaiņas Google karšu rediģētājā, tādā veidā uzlabojot Google karšu sistēmu

Jaunākās inovācijas Google kartēs Latvijā:

2013

Vietējā meklēšana:

• Ļauj lietotājiem meklēt informāciju par tuvākajiem restorāniem, uzņēmumiem, izklaides un citām vietām, kā arī aplūkot ieteikumus, lasīt pārskatus un kopsavilkumus.

Google Maps Navigation:

• Google Maps Navigation mobilajās ierīcēs darbojas ar Android 2.2+ un iOS 5.1+ sistēmu atbalstu, kas savienotas ar GPS navigācijas sistēmu vai "satnav" sistēmu, nodrošinot balss navigācijas norādījums.

Google Traffic (pieejams Rīgā):

• Izmantojot šo funkciju, autovadītāji ir iespējams gan datorā, gan viedtālrunī tiešsaistē sekot līdzi satiksmes informācijai Latvijā.

2012

Street View:

• Pateicoties Street View rīkam lietotāji tiešsaistē var veikt virtuālo ceļojumu Latvijā, izmantojot attēlus, kas uzņemti ar vairāk nekā 3600 fotokamerām. Street View rīks aptver informāciju par visām Latvijas lielākajām pilsētām, tostarp arī Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Ventspili un daudzu citu pilsētu informāciju.

17.02.2014 Samazinās apmeklētāju skaits VZD, kas kārto mantojuma lietas

Notāru klientiem kādu laiku jau vairs nav jādodas uz Valsts zemes dienestu (VZD), lai iegūtu informāciju mantojumu lietu kārtošanai. VZD 2013.gada 19.aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kā rezultātā zvērinātiem notāriem tiešsaistē ir iespēja saņemt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, kas nepieciešami mantojuma lietu noformēšanai.

Pašreiz visiem notāriem ir  iespēja tiešsaistē Latvijas Zvērinātu notāru informācijas sistēmā pārlūkot kadastra datus, kas tiek nodoti izmantojot tīmekļa pakalpi (WEB serviss).

Pieprasījums no Latvijas Zvērinātu notāru informācijas sistēmas ir palielinājies: 2013. gada maijā līguma ietvaros tika saņemti 275 pieprasījumi, bet 2014.gada janvāri 815 pieprasījumi.  Savukārt VZD 2013.gada maijā klātienē izsniedzis informāciju mantojuma lietu kārtošanai par 654 personām, bet 2014.gada janvārī jau tikai par 167 personām.

 

17.02.2014 Vēl ir iespēja pieteikties zemledus makšķerēšanas sacensībām uz Peipusa (6)

 Latvijas Mērnieku biedrība joprojām aicina pieteikties interesentus braucienam uz Peipusa ezeru 22. februārī, lai piedalītos zemledus makšķerēšanas sacensībās (pieteikšanās pagarināta līdz 19. februārim). LMB biedriem dalība bez maksas, pārējiem - 5 eiro. Izbraukšana paredzēta no Cēsīm, plkst. 2.30 naktī. Sīkāku informāciju sk. pievienotajā failā

14.02.2014 Sākts ES fondu projekts par NVO iesaisti lēmumu pieņemšanā mērniecības nozarē

 2013.gada 1.decembrī LMB noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ietvaros realizējamo projektu „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē”.
 
Projekta īstenošanai kopējās apstiprinātās izmaksas ir 34 726,47 EUR, no tām 92, 07% ir Eiropas sociālā fonda finansējums 7,93% - pašu finansējums.
 
Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 1.decembris -2014gada 30.septembris.
 
Projekta īstenošanas partneris ir Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija. 
 
Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanā, izglītojot, konsultējot iesaistīto personālu, apmainoties ar starptautisku pieredzi, tādā veidā panākot aktīvu un kvalitatīvu NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.
 
Projekta īstenotāji LMB un LKĢA, paredz projektā sekojošas aktivitātes mērķa sasniegšanai:
 
  • - ekspertu konsultācijas nozares politisko jautājumu risināšanā;
  • - informācijas nodošana nozarē iesaistītām personām
  • - diskusijas platformas (portāla) izstrāde;
  • - pieredzes apmaiņa ES līmenī;
Līdz šim NVO ir ņēmušas aktīvu līdzdalību dažādu ar nozari saistīto politikas jautājumu risināšanā un sabiedrības interešu aizstāvēšanā, taču ir vērojamas problēmas publisko pakalpojumu kvalitātē nepietiekamu zināšanu, pieredzes dēļ. Līdz ar to tiek plānots projekta rezultātā paaugstināt biedrību kapacitāti.
 
Projektā paredzēts strādāt pie šādām tēmām:
 
ADTI, WEB lapa, portāls mērniekiem
 
Profesionālās vides sakārtošana + LĢIA koncepcija
 
Profesiju klasifikators, Būvniecība, EVRS
 
Aeronavigācija, Sertifikācija
 
ZIP +pārvaldības likums 
 
ZKU, Valsts iestāžu klientu apkalpošana 
 
Visu tēmu juridiskie jautājumi.
 
Informācija par projekta ieviešanu tiks regulāri publicēta LMB un LKĢA mājaslapās kā arī portālā Mērnieks.lv.

 

10.02.2014 Darbinieku iemīļotākais vadītājs ĢIS industrijā - Google šefs Lerijs Peidžs

 Žurnāla 'Geospatial World" janvāra numurā rodama publikācija par pasaules vadošo ĢIS industrijas uzņēmumu vadītājiem, kas izkārtoti topā, vadoties pēc uzņēmuma darbinieku atsauksmēm. Izrādās, visaugstākais reitings šajā rādītājā ir Google bosam Lerijam Peidžam, kurš nepatīk tikai 5% savu padoto (patīk 95%). Seko Bentley vadītājs Džordžs Bentlijs (91%) un "Infotech" šefs Mohans Redijs (86%). Savukārt aptaujās par pašām kompānijām (piemēram, lietotājam draudzīgākais uzņēmums, inovatīvākais uzņēmums, uzņēmums, kurā vislabāk strādāt, utt) gandrīz visās pozīcijās pirmās divas vietas aizņem Google un Esri. Žurnālu (angliski) var lasīt šeit.

04.02.2014 Apstiprināti grozījumi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas noteikumos (33)

 Šodien, 4.februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi".

Grozījumi paredz samazināt administratīvo slogu mērniekiem, kā arī uzlabot Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) datu specifikāciju.

Apstiprinātie grozījumi nosaka, ka turpmāk ar Valsts zemes dienestu (turpmāk - VZD) nebūs jāsaskaņo zemes vienību robežas un kadastra apzīmējumu atbilstība Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) datiem. Tā vietā no Kadastra informācijas sistēmas tiks izsniegta kadastra kartes informācija, un mērnieks būs atbildīgs par tās korektu attēlošanu ADTI darbos.

Veiktās izmaiņas ADTI specifikācijā ne tikai uzlabo plānu lasāmību, ievieš jaunus objektus, bet arī atvieglo Kadastra informācijas sistēmas datu attēlošanu plānos. Turpmāk tos būs iespējams attēlot tieši tādā specifikācijā, kā tie saņemti no VZD.

Šīs nedēļas laikā VZD mājaslapā tiks publicētas jaunās elektronisko resursu datnes, kuras būs ne tikai papildinātas atbilstoši veiktajiem grozījumiem, bet arī uzlabos lietotāju saskarni.

Tāpat veiktie grozījumi nosaka jaunu atskaites punktu topogrāfisko plānu derīguma termiņam - reģistrācija pašvaldības datubāzē, pagarina datu konvertēšanas no 2003.gada specifikācijas termiņu līdz 2014.gada 28.februārim, kā arī paredz citus uzlabojumus, kas ikdienā atvieglos gan mērnieku, gan pašvaldības datubāzu turētāju darbu.

Būtiska informācija saistībā ar izmaiņām, ko paredz minētie grozījumi:

- Grozījumi specifikācijā stājas spēkā 2014.gada 3.martā. Tas nozīmē, ka mērniekam no šā datuma jāpiemēro jaunā specifikācija iesniedzot darbus uz pārbaudi pašvaldības datubāzes turētājam vai VZD saskaņošanai. Darbus, kas iesniegti līdz 2.martam, atbilstoši mērnieka lēmumam, var pabeigt iepriekšējā specifikācijā.

- VZD no 2014.gada 1.marta vairāk neveic ADTI darbos attēlotās kadastra informācijas pārbaudi un saskaņošanu. Ja mērnieks Kadastra informācijas sistēmas datus ir pieprasījis līdz 2014.gada 28.februārim, tad šādu ADTI darbu pārbaudi un saskaņošanu VZD veiks līdz 2014.gada 30.aprīlim.

03.02.2014 Decembrī iedarbināts otrais GPS III satelīts

 ASV militāro tehnoloģiju ražotājs Lockheed Martin paziņojis, ka sasniegts progress otrā GPS 3. paaudzes satelīta izstrādē. Satelīts tika pirmoreiz iedarbināts un testēts rūpnīcas apstākļos 19. decembrī. GPS III sērijas satelītiem būšot par 25 procentiem ilgāks darba mūžs, tie nodrošināšot trīs reizes labāku precizitāti un astoņas reizes labāku aizsardzību pret signāla traucējumiem. Oriģinālziņa

27.01.2014 "Latvijas Avīzes" publikācija par topošajiem ZKU noteikumiem, kas ļaus veikt "kabineta mērījumus" (8)

 Laikrakstā "Latvijas Avīze" publicēts raksts, kas veltīts topošajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem, kas paredz, ka Valsts zemes dienests (VZD) varēs pats taisīt zemes robežu plānus, turklāt pārkopējot tos no vecajiem. Mērnieki tam asi iebilst: http://www.la.lv/kabineta-merijumi-aizvietos-istos/  

 

24.01.2014 Radītas GPS kurpes, kas rāda pareizo ceļu

 Kāds britu dizaineris radījis prototipu ar GPS aprīkotām kurpēm, solot to valkātājam palīdzēt atrast ceļu uz izvēlēto galamērķi jebkurā pasaules vietā. Kurpēs iestrādāta kartēšanas programmatūra, tām iespējams pievienot USB vadu, caur ko augšuplādēt vēlamo ceļamērķi. Tad papēdī tiek aktivizēts GPS un tālāk navigācija notiek jau ar LED spuldzīšu palīdzību, kas iestrādas kurpju purngalos - tās rāda gan to, vai cilvēks iet pareizajā virzienā, gan to, cik tālu no galamērķa tas atrodas. 

Oriģinālziņa

22.01.2014 Noslēgusies Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošana (19)

2013.gada novembrī noslēgusies Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēzisko punktu apsekošana visā pilsētas teritorijā. Jau 2012.gadā tika pabeigts pirmais apsekošanas posms Rīgas teritorijās Bolderāja, Mārupe un Vecrīga, kur apsekoti 1264 ģeodēziskie punkti. 2013.gadā savukārt apsekoti 3448 ģeodēziskie punkti Rīgas teritorijās Jaunciems, Sarkandaugava, Centrs, Purvciems, Ķengarags un Imanta. Kopumā Rīgas teritorijā apsekoti 4712 ģeodēziskie punkti.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes speciālisti pēc apsekošanas darbiem secinājuši, ka tikai 55,2% punktu ir saglabājušies un izmantojami ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai. Vairāk nekā trešdaļa ģeodēzisko punktu, tas ir, 34,5% ir iznīcināti būvju nojaukšanas un ceļu vai inženierkomunikāciju izbūves un remontdarbu rezultātā, 6% ģeodēzisko punktu netika atrasti, 2,6% ir bojāti, bet 1,7% ģeodēzisko punktu netika apsekoti, jo atrodas privātīpašumos vai nav fiziski pieejami.

Intensīva pilsētvides attīstība un būvniecības apjoma pieaugums pēdējo desmit gadu laikā ir būtiski ietekmējis vietējā ģeodēziskā tīkla stāvokli, turklāt daļa līdzās esošu punktu vairs nav izmantojami, jo starp tiem ir zudusi savstarpējā redzamība apbūves vai veģetācijas dēļ.

Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošanas rezultāti ir publiski pieejami Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla kartē.

Ģeodēziskie atbalsta punkti ikdienā nepieciešami būvniecības kontrolei, augstas detalizācijas topogrāfisko datu iegūšanai (projektēšanai), zemes kadastrālajai uzmērīšanai, būvju ekspluatācijai un citu ģeodēzisko vai kartogrāfisko darbu izpildei.

Vietējais ģeodēziskais tīkls sastāv no fiziskiem, apvidū nostiprinātiem punktiem - grunts un sienas zīmēm. Sienas zīmes sastāv no metāla markām, kuras nostiprina ēku sienās un nosaka to koordinātas un augstumu. Grunts zīmes sastāv no apvidū iebetonētiem balstiem, kurā ir iestrādātas metāla markas un, kuru centriem ir noteiktas precīzas koordinātas, tādā veidā valstī un pašvaldībā realizējot vienotu Latvijas koordinātu sistēmu.

Apsekošanas darbi veikti saskaņā ar 24.07.2012. MK noteikumiem Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”.

Par neprecizitātēm un neskaidrībām Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla kartē un punktu aprakstos lūdz ziņot Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļas galvenajai projektu vadītājai Sandrai Juzānei (e-pasts sandra.juzane@riga.lv).

15.01.2014 Piektdien notiks seminārs-diskusija par Strūves ģeodēziskā loka nozīmi mūsdienās (3)

 Piektdien, 17. janvārī, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas telpās Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, notiks seminārs - diskusija „Strūves ģeodēziskā loka nozīme tagad - 2014. gadā”, kas ievadīs Eiropas mērnieku padomes (GLCE) noteikto Strūves gadu un būs Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas ieskaņas pasākumu sastāvdaļa. Pasākumu kopīgi rīko Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Mērnieku biedrība. Semināra programma lasāma šeit. Visi interesenti un speciālisti ir laipni gaidīti pasākumā. 

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada jūnijs Arrow_right
P O T C P S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Šodiena 2020. gada 5. jūnijs

Vārda diena:

Margots, Igors, Ingvars
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.