Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

04.12.2013 LLU konferences "Zemes pārvaldība un mērniecība" programma (3)

 Publicēta piektdien, 6. decembrī, gaidāmās LLU konferences "Zemes pārvaldība un mērniecība" programma:

KONFERENCES PROGRAMMA

1. Mērniecība laikmetu skatījumā

Jānis Klētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors

2. Zemes izmantošanas tiesiskie aspekti

Edvīns Kāpostiņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs

3. Ūdens līmeņa novērojumu vēsturisks apskats 

Inese Bīmane, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras docente,

Armands Celms, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors

4. Zemes konsolidācijas realizācijas process Latvijā Valsts zemes dienesta skatījumā 

Kristīne Paegle, Valsts zemes dienesta Zemes reformas daļas metodikas eksperte

5. GNSS reālā laika pozīcijas fiksācijas un precīzu mērījumu veikšanas ietekmējošie faktori 

Jānis Zvirgzds, LĢIA GNSS pastāvīgo bāzes staciju daļas vadītājs,

Didzis Dobelis, LĢIA GNSS pastāvīgo bāzes staciju daļas vecākais eksperts

6. Starptautiskās iniciatīvas zemes un ar to saistīto resursu pārvaldībā 

Daiga Paršova, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte

7. Satelītu ainu vadītā klasifikācija, izmantojot ERDAS programmatūru

Grigorijs Goldbergs, Tālizpētes un fotogrammetrijas atbalsta inženieris, SIA „MikroKods” 

8. Izvērtējums par jūras teritorijas un tanī esošo objektu reģistrāciju Kadastrā

Inga Liepiņa, Valsts zemes dienesta Kurzemes Reģionālās nodaļas vadītāja

9. Priekšnosacījumi darbam ar Trimble VRS Now TEC servisu Latvijā

Atis Vallis, SIA GeoStar

10. Starptautiskā pieredze zemes izmantošanas novērtēšanā

Armands Auziņš, RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta docents

11. Latvijas – Krievijas robežas demarkācijas darbi 2011 – 2013

Aivars Ratkevičs, LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors

Diskusija

Konferences vieta: 
Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902.auditorija.
LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra
Konferences sākums: 10:00
 

02.12.2013 Būs izmaiņas zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšanas procesā (5)

 27. novembrī norisinājās pēdējā šā gada  Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes sēde. Viens no izskatītajiem jautājumiem bija izmaiņas zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu izvērtēšanā no 2014. gada 1. janvāra.  

Padomes sēdē VZD pārstāvji informēja, ka no šā gada 1. janvāra līdz 1. novembrim VZD ir pieņemti 258 lēmumi par atteikumu reģistrēt zemes vienības vai aktualizēt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet to skaits pakāpeniski samazinās. Kvalitatīvi sagatavoti zemes kadastrālās uzmērīšanas dati un dokumenti ir garantija, ka nekustamo īpašumu īpašnieki saņem precīzu informāciju par savu nekustamo īpašumu, savukārt nākamajām paaudzēm vairs nebūs jārisina robežstrīdi.  

Lai īstenotu izmaiņas, tiks paaugstināta VZD reģionālo nodaļu speciālistu kvalifikācija un pakāpeniski tiks sakārtots minētais process kopumā, t.i., VZD darbinieki kvalitatīvāk izvērtēs zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā sagatavotos datus un dokumentus. Ja būs nepieciešams, VZD darbinieki sagatavos profesionāli pamatotu lēmumu par zemes vienības vai zemes vienības daļas reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu, kā arī sniegs konsultācijas mērniekiem par risinājumiem sarežģītos, nestandarta gadījumos. VZD plāno vēl šogad uzsākt un 2014. gadā turpināt savu speciālistu apmācības.  

No nākamā gada 1. janvāra papildus esošajiem izvērtēšanas kritērijiem tiks vērtēti visa veida akti, kas tiek sagatavoti zemes kadastrālās uzmērīšanas procesa ietvaros, kā arī mērījumu dati un uzmērīšanas procesā iesaistīto personu tiesību ievērošana.  

VZD cer, ka minētās izmaiņas ne tikai uzlabos kadastra datu kvalitāti, bet arī palīdzēs celt mērniecības nozares prestižu sabiedrībā.

22.11.2013 Saeimas Tautsaimniecības komisijā konceptuāli atbalstīts jauns Zemes pārvaldības likums

 Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 20.novembrī, konceptuāli atbalstīja jaunu Zemes pārvaldības likumu, kura mērķis būs veicināt zemes racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Jaunais Zemes pārvaldības likums paredz izveidot zemes fondu, kas nodrošinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieejamību vietējiem produkcijas ražotājiem, kā arī veicinās neapstrādātās zemes izmantošanu lauksaimniecībā. Plānots, ka fonds sāks darboties no nākamā gada janvāra.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Zemes politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš šodien deputātus informēja, ka jaunizveidoto fondu pārvaldīs valsts akciju sabiedrība „Lauku attīstības fonds” (LAF) un finansējumu zemes fondam piesaistīs no esošajiem LAF līdzekļiem. E.Kāpostiņš sacīja, ka, lai uzlabotu zemes izmantošanu, likums arī paredz zemes konsolidāciju, jo lauku teritorijās zemes īpašumi ir sadrumstaloti.
 
Likums arī noteiks zemes izmantošanas kārtību, kas ietvers zemes izmantotāju pienākumus un atbildību, nosacījumus zemes publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, kā arī jaunizveidojamo zemes vienību piekļuvei un zemes reformas laikā izveidoto ceļa servitūtu izbeigšanai.
 
Jaunajā likumā noteikta valsts un vietējo pašvaldību zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām izstrādāt savā īpašumā un lietošanā neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas izvērtējumu.
 
Likums arī paredz zemes un augsnes aizsardzību un kvalitātes novērtējumu, nosakot, ka zemes izmantotājam jānodrošina augsnes rekultivācija jeb auglības atjaunošana.
Plānots, ka augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu, kas balstīta uz augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem, veiks lauksaimniecībā izmatojamajai un meža zemei reizi 20 gados un datus uzkrās zemes kvalitātes novērtējuma informācijas sistēmā.
 
Tāpat likumā paredzēta jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldības, kā arī zemes pārraudzības īstenošanas un zemes informācijas infrastruktūras kārtība.
 
Tautsaimniecības komisija konceptuāli arī atbalstīja ar Zemes pārvaldības likumu saistītos grozījumus divos likumos, kuru tiesību normas saskaņotas ar jauno likumprojektu.
 
Zemes pārvaldības likumu, grozījumus Zemes ierīcības likumā un grozījumu Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā trīs lasījumos vēl jāskata Saeimai.

20.11.2013 Izdots adrešu atlanta “Rīga un apkārtne” pirmizdevums

 6470 ielu un 43 860 adrešu Rīgā un citās apdzīvotajās vietās tās apkārtnē – šie divi skaitļi vislabāk raksturo šo pirmizdevumu. Šis ir Lielā Rīgas adrešu atlanta atjaunots un paplašināts izdevums, iekļaujot tajā vairāk nekā 80 Rīgas apkārtnes pilsētu un ciemu plānu no Lapmežciema līdz Siguldai un no Saulkrastiem līdz Iecavai. Plāns ir gan tādai lielai pilsētai kā Jūrmala, gan tādam nelielam ciemam kā Ropaži.

 
Rīgas teritorija ir attēlota detālajā 1:10 000 mērogā (1 cm kartē – 100 m dabā) ar visām pilsētas ēkām un to adresēm, arī ne tik viegli atrodamām, kā, piemēram, Prūšu iela 24, korpuss 9, vai adresēm rūpnieciskajās teritorijās, kur tās vietām ir izvietotas ļoti haotiski. Rīgas apkārtnes pilsētu un ciemu plāni ir doti mērogā 1:20 000, tajos arī ir attēlotas visas ēkas, bet adreses dotas izlases veidā. 
 
Atlantā ir attēlotas pēdējās izmaiņas pilsētas infrastruktūrā, piemēram, Dienvidu tilts pēc trešās kārtas nodošanas ekspluatācijā un jaunais Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgls. Ir aktualizēta situācija pilsētas apbūvē – iezīmēti jaunie tirdzniecības centri, sabiedriskās celtnes un dzīvojamās ēkas, kā arī atjaunota sabiedriskā transporta maršrutu karte.
 
Izdevumu papildina Rīgas apkārtnes kartes mērogā 1:100 000 un visu kartēs iekļauto ielu un apdzīvoto vietu saraksts, kā arī Rīgas sabiedriskā transporta karte. 
Atlantā ir neliela tematisko karšu sadaļa, kurā īpaši jāatzīmē pirmo reizi publicētā karte, kas raksturo latviešu un krievu valodas lietošanas izplatību Rīgas apkaimēs. Šī kartes sagatavota, balstoties uz pēdējās tautskaites rezultātiem.
 
Izdevuma veidotāji cer, ka jaunais adrešu atlants būs labs palīgs rīdziniekiem un pilsētas viesiem, dažādu nozaru un dienestu speciālistiem, kā arī lielisks informācijas avots visiem interesentiem.
 

13.11.2013 LĢIA validējusi EUPOS-RIGA (32)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas  aģentūra (LĢIA) validējusi globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu EUPOS-RIGA. Līdz ar to Latvijā sobrīd ir divas oficiāli apstiprinātas GNSS korekciju sistēmas - LATPos un EUPOS-Riga. Sīkāka informācija LĢIA mājaslapā

 
 

12.11.2013 GOCE satelīts sadedzis Zemes atmosfērā netālu no Argentīnas (+video)

 Eiropas Kosmosa aģentūras satelīts GOCE, kas bija sūtīts kosmosā, lai kartētu planētas gravitācijas lauku, pirms divām dienām pilnībā sadedzis Zemes atmosfērā, nenodarot postījumus. Sākotnēji bijis grūti noteikt apvidu, kur tas noticis, taču drīz vien noskaidrots, ka satelīts sadedzis virs Folklendu salu reģiona, aptuveni 500 km no Argentīnas krastiem (sākotnēji satelīta atlūzu krišana tika gaidīta Itālijas tuvumā, par ko Itālijas valdība pat izsludināja brīdinājumu). Šī bijusi pirmā nekontrolējamā Eiropas zondes krišana pēdējo 25 gadu laikā. GOCE strādāja 224 kilometru augstumā, zemāk nekā citas līdzīgas zondes, un tam bija nepieciešama pastāvīga dzinēja jauda, taču 21.oktobrī zondei beidzās degvielas krājumi. Vairāk (angliski)

 

11.11.2013 Latvieši iegūst 3 nozīmīgas Eiropas kosmosa industrijas gada balvas

 5.novembrī Minhenē, Vācijā, svinīgā ceremonijā latvieši saņēma trīs balvas par inovatīvajiem risinājumiem satelītnavigācijas un zemes novērošanas jomā.

Jau trešo gadu pēc kārtas tika pasniegtas balvas "Copernicus Masters 2013" konkursā zemes novērošanas jomā, un desmito gadu pēc kārtas apbalvoti arī "Galileo Masters 2013 (Eiropas Satelītnavigācijas konkurss (ESNC)) izaicinājumu uzvarētāji. "Copernicus Masters" konkursā bez Grand Prix kopumā tiek pasniegtas balvas 9 kategorijās, kurām savus pieteikumus šogad bija iesnieguši 144 pretendenti no 23 Eiropas valstīm. "Galileo Masters 2013" konkursā papildus Grand Prix un 25 reģionālo konkursu uzvarētāju apbalvošanai, tiek pasniegtas īpašas balvas 7 kategorijās.
 
Vienā no "Copernicus Masters 2013" atlases kategorijām korporācijas Astrium piešķirto balvu radaru tehnoloģiju jomā saņēma Latvijas-Skotijas start-up kopuzņēmums "Stevenson Astrosat" par ideju jūras viļņu un zemūdens plūsmu enerģijas potenciāla novērtēšanai komerciālu jūras paisuma-bēguma elektrostaciju uzstādīšanai. Jāatzīmē, ka "Stevenson Astrosat" ir kļuvis par vienīgo "Copernicus Masters" konkursa dalībnieku visā konkursa darbības laikā, kas uzvarējis šajā kategorijā divus gadus pēc kārtas.
 
Tāpat uzņēmums "Stevenson Astrosat" kļuva par vienīgo dalībnieku, kas 2013. gadā uzvarējis arī vienā no "Galileo Masters 2013" kategorijām. Skotijas-Latvijas kopuzņēmums ieguva pasaules vadošā paplašinātās realitātes (augmented reality) tehnoloģiju uzņēmuma "Metaio" speciālbalvu par īpašu, uz Google Glass bazētu risinājumu, kas autovadītājiem palīdz orientēties ziemā lauku apvidos aizputinātu ceļu apstākļos, izmantojot zemes novērošanas pavadoņu sniegtās ģeogrāfiskās koordinātas un norādot ceļa malas un virzienu.
 
Savukārt vēl vienā no "Copernicus Masters" balvu kategorijām - Vācijas Aerokosmosa aģentūras (DLR) balvu vides risinājumu jomā saņēma Tartu universitātes trīs zinātnieku komanda. Šīs komandas dalībnieks arī ir latviešu jaunais zinātnieks, doktorants Kārlis Zālīte, kurš līdzīgi kā daudzi citi perspektīvi jaunie Latvijas zinātnieki savu turpmāko zinātnisko karjeru ir izvēlējies veidot ārpus Latvijas.
 
"Stevenson Astrosat" partneris Krišjānis Kalnciems: "Ir gandarījums gan par šo augstākā līmeņa atzinību, gan arī par izbrīnu Eiropas kosmosa industrijas pārstāvju sejās, kad svinīgā vakara gaitā 3 reizes uz skatuves pēc balvām devās Eiropas kosmosa industrijā mazpazīstamu valstu - Latvijas un Igaunijas pārstāvji. Patiesībā Latvijā jau šobrīd ir nepieciešamās zināšanas un infrastruktūra šādu un jaunu produktu radīšanai. Piemēram, šobrīd rekonstruējamais Irbenes radioteleskops, kas kļūs par vadošu kosmosa tehnoloģiju centru Ziemeļeiropā."
 
Ar nožēlu dienu vēlāk valdības piedāvātājā un Saeimas deputātu apstiprinātajā 2014. gada valsts budžetā neatradās līdzekļi šī gada martā parakstītā līguma un uzņemto saistību ieviešanai, lai Latvija kļūtu par jauno Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības valsti.
 
Krišjānis Kalnciems: "Vēl ir laiks līdz pavasarim, lai tomēr godam atrisinātu šo jautājumu un lai Latvija Eiropas acīs nekļūtu par Sūnu ciemu - pirmo valsti, kas iesāk, bet nepabeidz iestāšanās procedūru Eiropas Kosmosa aģentūrā (EKA), valsts budžetā neieplānojot vajadzīgo dalības naudu. Izglītības ministra Vj. Dombrovska ierosmi pārcelt maksājumu uz 2015. gadu Minhenē satiktie industrijas vadošie pārstāvji uzņēma ar patiesu neizpratni, dēvējot to par dīvainu joku. Šī joka cena ir Latvijas organizāciju ļoti ierobežotās iespējas gūt labumu no Eiropas Kosmosa aģentūras izsludinātajiem iepirkumiem. Jāsaprot, ka kosmosa industrija nav tikai satelīti, kosmonauti un raķetes. Lielākoties mūsdienās tas ir plašs IT un elektronikas ideju un risinājumu klāsts, kuru darbība balstās uz satelītu sniegtajiem datiem un kur Latvijas uzņēmumi var piedāvāt ļoti daudz. Jāpiebilst, ka Eiropas Komisija lēš, ka šīs industrijas vērtība 2022. gadā būs vismaz 250 miljardi eiro".
 
"Copernicus Masters" un "Galileo Masters" konkursi ir nozīmīgi pasaules līmeņa ideju konkursi Zemes novērošanas un satelītnavigācijas jomā, kurus organizē Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) un Eiropas Globālās navigācijas satelītsistēmu aģentūra (GSA) sadarbībā ar tādiem kosmosa industrijas partneriem kā Eiropas Komisija, Vācijas Aerokosmoskais centrs (DLR), Astrium (Airbus Group meitasuzņēmums), BMW, T-Systems (Deutsche Telekom meitasuzņēmums), Metaio, Eiropean Space Imaging un Geo Magazine.

 

11.11.2013 Gulbenes novadā meklē Strūves ģeodēziskā loka punktu (2)

 Gulbenes novada portāls ziņo, ka turpinās Strūves ģeodēziskā loka punktu meklēšana - 5. novembrī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālistu vadībā tikuši veikti izrakumi Rankas pagasta Stabu kalnā (meklējot loka punktu "Ramkau"), kas arī vainagojušies panākumiem - atrasti akmeņu krāvumi. Sīkāk par notikušo ekspedīciju lasiet šeit

06.11.2013 RTU notiks starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas» (1)

 Par godu Būvniecības fakultātes 150 gadu jubilejai - piektdien, 8. novembrī, plkst. 9.10 RTU BF (Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 132. auditorijā) notiks starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas», ko ar uzrunām atklās RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna, BF dekāns profesors Juris Smirnovs un BF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis. 

 
Konferences darba pirmajās divās sesijās RTU, Malaizijas, Polijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas un Lietuvas universitāšu pārstāvji lasīs referātus saistībā ar celtniecību, tās materiāliem un tehnoloģijām, siltuma un termisko procesu, ģeomātiku un ģeotehniku. Savukārt trešā sesija būs skatāma stendu referātu formā. 
 
Ar ģeomātikas virzienu saistītie ziņojumi:
 
12.30. – 12.45.
RESEARCH OF TECTONIC ACTIVITY OF THE VOLCANO OF SANTORINI USING GEODETIC DATA  
M.Kulina, Riga Technical University, Latvia
12.45. – 13.00.
CALCULATION OF GLOBAL POSITIONING BASELINES USING DOPPLER’S SHIFT
K.Morozova,  Riga Technical University, Latvia
13.00. – 13.15.
INVESTIGATING EFFECTS IN GNSS STATION COORDINATE TIME SERIES
D.Haritonova, J.Balodis, I.Janpaule, Latvian University, Latvia
13.15. – 13.30.
APPLICATION OF KTH METHOD FOR DETERMINATION OF LATVIAN GEOID MODEL
I.Janpaule, Riga Technical University, Latvia
 
Visu nepieciešamo informāciju par konferenci iespējams atrast: http://www.imst2013.rtu.lv/

04.11.2013 ĢIS dienā 20. novembrī RTU sniegs publiskās lekcijas

 20. novembrī gaidāma ikgadējā starptautiskā ĢIS diena. Tās atzīmēšana notiks arī Latvijā. Rīgas Tehniskā universitāte plāno piedāvāt informatīvas lekcijas par ĢIS pieejamību un lomu kādās zinātnes sfērās un aicināt tajās piedalīties visus interesentus.

04.11.2013 VZD publicē pārskatus par kadastrālo vērtību izmaiņām pašvaldībās 2014. gadā

 Valsts zemes dienests (VZD) ir sagatavojis un publicējis pārskatus par kadastrālo vērtību izmaiņām katrā Latvijas pašvaldībā. 2014. gadā vislielākās kadastrālo vērtību izmaiņas sagaidāmas lauksaimniecības zemēm visās lauku pašvaldību teritorijās.

Lai ikvienam nekustamā īpašuma (NĪ) īpašniekam Latvijā būtu ieskats kadastrālo vērtību izmaiņās savā novadā, VZD pārskatos sniedzis ieskatu par norisēm NĪ tirgus norisēs un kontekstā ar tām skaidrojis bāzes vērtību izmaiņu iemeslus visām NĪ grupām. 
 
Pārskati par kadastrālo vērtību izmaiņām Latvijas pašvaldībās 2014. gadā ir nosūtīti pašvaldībām, un tie būs lasāmi pašvaldību mājas lapās un/vai informatīvajās avīzēs. Tāpat pārskati par kadastrālo vērtību izmaiņām ir pieejami VZD specializētās mājas lapas www.kadastralavertiba.lv sadaļā „Izmaiņas kadastrālajās vērtībās 2014. gadā”.
VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
 
Kā iepriekš minēts, vislielākās kadastrālo vērtību izmaiņas būs lauksaimniecības zemēm visās lauku pašvaldību teritorijās. Lauksaimniecības zemes bāzes vērtību vidējais pieaugums ir 10 – 15%, bet ir teritorijas, kur izmaiņas būs arī lielākas, jo spēkā esošās bāzes vērtības (latos par hektāru) ir salīdzinoši zemas un tās būtiskāk atpaliek no vidējām darījumu cenām.
 
Lai novērstu nevienlīdzību kadastrālajās vērtībās attiecībā pret tirgus cenām visas valsts mērogā, atsevišķās teritorijās vērtību pieaugums būs pat virs 30%. Šāds vērtību pieaugums lauksaimniecības zemēm būs 11 teritoriālajās vienībās – 7 pagastos un 4 pilsētās, kuru teritorijās ir arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Nosakot kadastrālo vērtību, aprēķinos tiek izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) reģistrētie dati, tādēļ VZD aicina ikvienu NĪ īpašnieku pārliecināties un sekot līdzi tam, vai raksturojošie dati par zemi (lauku zemei – zemes lietošanas veids; apbūves zemei – lietošanas mērķis, apgrūtinājumi) atbilst reģistrā esošajiem. Ja zemei un būvēm dati atšķiras, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt to  aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.
Katrs NĪ īpašnieks bez maksas var iepazīties un elektroniski saņemt aktuālos datus no Kadastra informācijas sistēmas, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Mani dati kadastrā”.
 
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem, kā arī prognozēto kadastrālo vērtību 2014. gadam, no kuras var plānot izdevumus NĪ nodokļa apmaksai, iespējams uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Gan šajā portālā, gan VZD specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv. pieejami video skaidrojumi – kas jādara un kādas darbības jāveic, lai noskaidrotu prognozētās kadastrālās vērtības un aplūkotu prognozēto vērtību zonējumus.

29.10.2013 LLU mērniecības konference notiks 6. decembrī

 2013. gada 6. decembrī LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra rīko ikgadējo zinātniski praktisko konferenci „Zemes pārvaldība un mērniecība”. Konferences sākums: 10:00. Norises vieta: Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902. auditorija.

          LLU lūdz ieinteresētās personas pieteikt dalību konferencē un iesūtīt ziņojumu tematus līdz 2013. gada 27. novembrim uz e-pastu vita.cintina@llu.lv.

24.10.2013 E. Baklāne-Ansberga: LATAK draud anulēt sertificēšanas centra ABC licenci (13)

 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) esot konstatējis pārkāpumus sertificēšanas centra ABC mērnieku uzraudzības procesā un uzdevis iestādei novērst trūkumus mēneša laikā, pretējā gadījumā ABC akreditācija tikšot anulēta - tā sociālajā portālā Twitter informē Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga (@elitabaan). Mernieks.lv drīzumā sekos sīkāka informācija par šo tematu. 

22.10.2013 Kur vērsties, lai ātrāk saņemtu VZD e-atbildes?

 Lai uzlabotu un paātrinātu sadarbību starp mērniecībā sertificētām personām un Valsts zemes dienestu (VZD), aktualizēta un vienuviet apkopota informācija ar komunikācijā iesaistīto VZD struktūrvienību elektronisko pastu  adresēm. 

Informācija par to, kur vērsties dažādu jautājumu gadījumā, atrodama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv sadaļā „Informācija profesionāļiem” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem” – „Kur vērsties, lai saņemtu informāciju?” 

Piemēram, ja mērnieka jautājums saistīts ar datu publicēšanas portālu kadastrs.lv, tad jautājums sūtāms uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv, bet, ja jautājuma būtība ir saistīta ar Zemes ierīcības likumu, tad jautājums jāsūta uz citu e-pastu, proti, nifd@vzd.gov.lv. 

Nosūtot informācijas pieprasījumu brīvā formā uz sarakstā norādītajām e-pasta adresēm, VZD vienas dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs divu darba dienu laikā, vai, ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, informēs, kad tiks sniegta atbilde. 

Jāņem vērā, ka, izmantojot VZD e-pastu adreses, netiek sniegtas juridiskas konsultācijas un netiek veikta saņemto dokumentu satura izvērtēšana vai precizēšana. Tāpat, vēršoties ar informācijas pieprasījumu pie konkrēta VZD darbinieka, atbildes saņemšana var ieilgt vai tikt apgrūtināta.

 

16.10.2013 ES un Ukraina attīsta sadarbību kosmosa izpētē

 Ukraina stiprina sadarbību ar Eiropas Savienību ne tikai tirdzniecības, bet arī kosmosa tehnoloģiju jomā. ES atvēlējusi 1,45 miljonus eiro, lai Ukraina sakārtotu savu likumdošanu satelītu navigācijas nozarē atbilstoši ES standartiem. ES ir ieinteresēta sadarbībā ar Ukrainu tās zinātniskā potenciāla un infrastruktūras kapacitātes dēļ - Ukrainā ir 59 dažādas ar kosmosa izpēti saistītas laboratorijas. Oriģinālziņa

11.10.2013 Aicina uz Latvijas "Esri" ĢIS lietotāju konferenci (2)

SIA "Envirotech" aicina piedalīties Latvijas Esri ĢIS lietotāju konferencē, kas notiks no š.g. 15.-16.oktobrim Rīgā, konferenču centrā "Citadele", Republikas laukumā 2A.
Ikgadējā Latvijas Esri ĢIS lietotāju konferencē piedalīsies un uzstāsies vieslektori no Esri biroja ASV, SIA "Envirotech" pārstāvji, kā arī dažādas organizācijas no Latvijas - Esri programmatūras produktu lietotāji. Šogad konferencē piedāvās jaunākās versijas ArcGIS 10.2. produktu prezentāciju, tehniskos seminārus, ArcGIS lietotāju prezentācijas, kā arī ĢIS konsultācijas. 

11.10.2013 Noslēgusies InterGeo 2013 konference

 Vācijā noslēgusies ikgadējā InterGeo konference, kas no 7. līdz 9. oktobrim norisinājās Esenē. Šoreiz galvenais uzsvars konferencē bijis uz inovatīviem risinājumiem dažādās sfērās, sākot no datu ieguves līdz lēmumu pieņemšanai. Konferencē ticis diskutēts par sociāli būtiskiem tematiem kā enerģijas revolūcija, klimata izmaiņas, pilsētvides atjaunošana un pat demogrāfija. Oriģinālziņa

09.10.2013 Norvēģija aizliedz Apple veidot Oslo 3D kartes

 Norvēģija drošības apsvērumu dēļ aizliegusi kompānijai Apple uzņemt 3dimensionālās fotogrāfijas valsts galvaspilsētā Oslo, kas bija paredzētas izmantošanai Apple Maps aplikācijā. Apple vēlējās iegūt atļauju fotografēt Oslo no gaisa, taču tas nebija pa prātam Norvēģijas Nacionālās Drošības padomei, kas uzskata, ka 3D fotogrāfijas varētu nevēlamām acīm atklāt svarīgu Oslo ēku drošības nepilnības. Kā zināms, Apple, cenšoties konkurēt ar Google Maps un tās opcijām, veido savu karšu servisu Apple Maps.  

09.10.2013 Darbu sākušas divas Galileo Zemes stacijas

 Eiropas Kosmosa aģentūra pabeigusi darbu pie divām Galileo sistēmas uztveršanas stacijām uz Zemes, kas ļauj orbītā esošajiem Galileo satelītiem piedalīties meklēšanas un glābšanas sistēmā Cospas-Sarsat, ziņo Geospatial World. Stacijas izvietotas Eiropas galējos reģionos - viena no tām uzbūvēta Kanāriju salās, bet otra - Norvēģijas ziemeļos. Oriģinālziņa 

03.10.2013 VZD uzsāk klientu aptauju (1)

 Lai klienti varētu izteikt viedokli par Valsts zemes dienesta (VZD) darbu, klientu apkalpošanas kultūru un sniegtu ierosinājumus klientu apkalpošanas un informēšanas darba uzlabošanai, uzsākta VZD klientu aptauja. Tā norisinās no 30. septembra līdz 31. oktobrim VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā, kā arī internetā.

Klientu aptaujas mērķis ir pilnveidot VZD klientu apkalpošanu un veidot komunikācijas apmaiņu tā, lai informācija par VZD un tā sniegtajiem pakalpojumiem ikvienam klientam būtu sasniedzama iespējami ērtākā veidā. Aptaujas jautājumi galvenokārt orientēti uz VZD saziņu un izmantotajiem komunikācijas kanāliem, kā arī VZD klientu pieredzi, saņemot pakalpojumus e-vidē.

VZD aicina – iesaistīties VZD darba kvalitātes uzlabošanā un piedalīties aptaujā, jo mums ir svarīgs mūsu klientu viedoklis!

Klientu aptauja notiek gan klientu apkalpošanas centros, kur klienti pēc konsultācijas, pasūtījuma pieprasīšanas vai saņemšanas ir aicināti aizpildīt aptaujas anketu, gan elektroniski. Ja VZD klientam ērtāk, anketu var aizpildīt VZD tīmekļa vietnē: www.vzd.gov.lv. Aptauja notiek anonīmi, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

VZD Rīgas reģionālajā nodaļā klientu aptauja tiks veikta sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU). Šogad klientiem aizpildīt anketu piedāvās un palīdzēs LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti, kuri tādā veidā iegūs labu pieredzi izvēlētajā profesijā. Veiksmīgas sadarbības gadījumā turpmāk šāda prakse tiks izmantota, sadarbojoties arī ar citu Latvijas augstskolu studentiem, piemēram, Jelgavā, Dauavpilī, Valmierā.

VZD klientu aptaujas tiek veiktas vienu reizi gadā, tādējādi nodrošinot regulāru viedokli par klientu apkalpošanas vidi, kvalitāti un speciālistu veikto darbu, kā arī par VZD sniegto klientu apkalpošanas kultūru un sniegtās informācijas kvalitāti kopumā. Klientu ieteikumi tiek ņemti vērā, uzlabojot tiešās klientu apkalpošanu – veicinot speciālistu zināšanu un kompetences līmeni.

Pēc klientu aptaujas pērn labiekārtoti klientu apkalpošanas centri, pilnveidotas norādes un informācijas saņemšanas iespējas, mainīti darba laiki klientu apkalpošanas centrā Rīgā, ieviesta iespēja klientiem veikt iepriekšēju apmeklējumu pierakstu Rīgā un Daugavpilī, kā arī veikti uzlabojumi, kas vērsti uz sabiedrības informēšanu par nekustamo īpašumu un ar to saistītām jomām.

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada marts Arrow_right
P O T C P S S
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Šodiena 2020. gada 30. marts

Vārda diena:

Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.