Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

15.10.2014 VZD izsludina apjomīgu mērniecības iepirkumu (4)

 Lai turpinātu pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem likumā noteiktajām iedzīvotāju grupām, Valsts zemes dienests (VZD) izsludina iepirkumu mērniecības pakalpojumu sniegšanai par maksimālo līgumcenu 114 651 EUR (bez PVN).

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 11. novembrim. Līgums par mērniecības darbu izpildi tiks slēgts uz diviem gadiem. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties VZD tīmekļa vietnes sadaļā Iepirkumi.
 
Judīte Mierkalne, VZD Zemes pārvaldības procesu vadītāja: „Dienests aicina mērniecības uzņēmumus piedalīties konkursā, jo zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem ir svarīga zemes reformas sastāvdaļa. Tās rezultātā tie, kuri gaida zemes uzmērīšanas rindā, iegūst vienu no svarīgākajiem dokumentiem – zemes robežu plānu, kas savukārt nepieciešams, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.”
 
Papildu informācija:
 
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, un viņus pārdzīvojušiem laulātajiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un 1. grupas invalīdiem, ja tā saistīta ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes īpašuma kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemi.
 
Organizējot zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, Valsts zemes dienests nodrošina personu iesniegumu izskatīšanu, uztur un aktualizē sarakstu zemes kadastrālai uzmērīšanai rindas kārtībā, organizē un pārrauga zemes vienību uzmērīšanas procesu.

15.10.2014 Prezidents izsludina grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā

 2014.gada 8.oktobrī Valsts prezidents A.Bērziņš izsludinājis Grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, ziņo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Likuma grozījumi ietver normas par pāreju uz jaunu augstumu sistēmu valstī (Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā), par Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla pārziņa maiņu (ģeoportāla pārzinis būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra), par tiesisko pamatu Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes izveidei un ietver precizējumu atsevišķām ģeodēzijas jomas normām.

02.10.2014 ĢIS sistēmu lietotāji dalās pieredzē konferencē

 Vakar un šodien Rīgā norisinās Latvijas Esri ĢIS lietotāju konference 2014, kuras apmeklētāji tiek iepazīstināti ar ArcGIS programmatūras dažādām pielietojuma iespējām. Vakar ar saviem pieredzes stāstiem uzstājās gan dažādu Latvijas, gan ārvalstu iestāžu pārstāvji.

Piemēram, Valdis Garoza no VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" iepazīstināja ar meliorācijas kadastra karšu digitalizēšanas procesu. Tā kā vairums meliorācijas sistēmu izbūvētas pagājušajā gadsimtā, visas kadastra kartes ir papīra formātā, mērogā 1:2000, un to esot ļoti daudz - vismaz 30 000. Digitalizācijas procesā tās tiek ieskenētas ar lielformāta skeneri, ģeoreferencētas.

Arī SIA "Rīgas ūdens" pārgājuši uz modernajām tehnoloģijām, un vairs neveic datu uzturēšanu uz papīra, bet visu zīmējot ĢIS sistēmā, kurā iespējams pārlūkot arī Valsts Zemes dienesta kadastrs.lv un citas sistēmas.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izmanto ĢIS zemes inventarizācijas projekta CORINE Land Cover īstenošanā, kas tiek veikts, lai novērtētu vides izmaiņas un kurā izmantoti satelītu un ortofoto dati.

Ļoti plaši ĢIS programmatūru izmanto Islandes galvaspilsētas Reikjavīkas dome savas pilsētas ĢIS sistēmā, kas ļauj tās lietotājiem gūt visdetalizētāko informāciju, sākot no pilsētas infrastruktūras, demogrāfijas un attīstības tendencēm un beidzot pat ar apbūves tipiem un konkrētu māju un dzīvokļu plāniem. Līdzīgā virzienā strādā arī Tallinas mērija, veidojot pilsētas telpisko datu reģistru, savukārt Viļņā siltumenerģijas apgādes uzņēmums "Vilniaus Energija" radījis ĢIS sistēmu, kas palīdz reģistrēt siltumenerģijas (karstā ūdens) noplūdes vietas un tās operatīvi saremontēt. 

29.09.2014 Latvijas Valsts Ceļi iegādājas ģeoradaru ceļu kvalitātes pārbaudēm (3)

 AS "Latvijas Valsts Ceļi" iegādājušies ģeoradaru, ko izmantos asfalta segas kvalitātes noteikšanā. Tas ļaušot jau laikus pamanīt iespējamās deformācijas pazīmes asfalta zemvirsmas slāņos, kā arī novērtēt ceļu remontdarbu kvalitāti. Iegādāts arī lāzerskeneris, kas spēj ātri noskenēt ceļa un grāvju profilu, izvērtēt šosejas ģeometriju. Sasaistē ar GPS tas palīdzēs veidot detalizētas Latvijas ceļu kvalitātes kartes. Kopējās iekārtu izmaksas bijušas 242 000 eiro. Oriģinālziņa 

24.09.2014 Mērniecības padomē diskutē par zemes ierīcības izstrādi (7)

 Ceturtdien, 2014. gada 18. septembrī, notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par zemes ierīcību, resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei, skanēto materiālu kvalitāti, zemes robežu plānu kamerālo pārzīmēšanu, kā arī citiem jautājumiem.

Mērniecības konsultatīvā padome dienas kārtību sāka ar diskusiju par zemes ierīcību. Mērnieki pieteica problēmsituācijas, kad zemes ierīcības projektu nav iespējams realizēt. Valsts zemes dienests (VZD) piedāvāja apspriest divus risinājuma variantus:  viens variants – problēmu risina, izstrādājot grozījumus apstiprinātajā zemes ierīcības projektā; otrs variants – mērnieks pats ir tiesīgs izstrādāt  precizējumu, ko saskaņo ar pašvaldību  un pievieno mērniecības dokumentiem. Par  gadījumiem, kādos varētu tikt veikti zemes ierīcības projekta grozījumi un kādos izstrādāts mērniecības darbu pabeigšanas tiesiskā pamatojuma dokuments, padomes locekļi  2 nedēļu laikā sniegs priekšlikumus dienestam.
 
Padomes locekļi apsprieda jautājumus par resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei. Resursu datņu testēšanas laikā ir atklājies, ka ir nepieciešams laiks, lai novērstu konstatētās tehniskās problēmas. Iespējams, būs nepieciešamas  izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos. Dienests ar nozares profesionāļiem vienojās pagarināt pārejas periodu resursu datņu izmantošanai līdz 2015. gada 1. jūnijam.
 
VZD padomes locekļiem skaidroja par skanēto materiālu kvalitāti un nozares profesionāļu rīcību, ja saņemti nekvalitatīvi un darba veikšanai neatbilstoši skanētie materiāli. Dienests informēs profesionāļus par kontaktinformāciju, kur vērsties šādos gadījumos.
 
Attiecībā uz Kadastra kartes statusu un izmantošanu citu nozaru (būvniecības, meža inventarizācijas u.c.) darbā, padome ierosināja organizēt sanāksmi kopā ar Zemkopības ministriju, Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu, lai informētu, ka tiesības noteikt un atjaunot robežzīmes atrašanās vietu ir tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai, ja zemes vienību robežzīmes nav saglabājušās vai to atrašanās vieta neatbilst Kadastra kartes datiem vai zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.
 
Padomes darba gaitā izvērtās diskusija par zemes robežu plānu kamerālo pārzīmēšanu un kārtību, kādā aktualizēt situācijas plānu gadījumā, ja zemes vienības robežas ir ierādītas un uz zemes atrodas kadastrā reģistrētas  būves. Padomes locekļi par kopīgu viedokli pagaidām nevienojās. Dienests nozares profesionāļiem saskaņošanai nosūtīs savu priekšlikumu situācijas sakārtošanai.
 
Papildus Dienests informēja par „Konkursu par labākajiem 2014. gada studiju noslēguma darbiem”, kura mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā dienestā. 

22.09.2014 Valsts zemes dienests: izpildīts pēdējais zemes reformas uzdevums laukos

 Valsts Zemes dienests (VZD) kā zemes reformu koordinējošā iestāde informē, ka šomēnes saņemts Centrālās zemes komisijas (CZK) pēdējais lēmumu par īpašuma tiesību atzīšanu bijušajiem īpašniekiem, kas nozīmē, ka ir izpildīts pēdējais zemes reformas uzdevums.

Saskaņā ar likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" noteikto, bijušajiem zemes īpašniekiem līdz 2007. gada beigām CZK bija jāiesniedz pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Savukārt, ja īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanas brīdī personu rīcībā nebija dokumentu, kas apliecina zemes īpašuma un mantošanas tiesības, tos varēja iesniegt līdz 2008. gada 1.septembrim.
 
Darbu pie iesniegumu un dokumentu izvērtēšanas VZD kopā ar CZK uzsāka 2009. gadā, izmantojot VZD rīcībā esošos kadastra datus un arhīvu dokumentus. Savukārt 2010. gadā sadarbībā ar pašvaldībām tika sagatavots brīvo zemes vienību piedāvājums pretendentiem un uzsākts dokumentu sagatavošanas process īpašuma tiesību atzīšanai.
 
Sākotnēji tika saņemti pieteikumi no 1066 personām, kuras pretendēja atjaunot īpašuma tiesības uz aptuveni 13 000 ha zemes. Izvēlei īpašuma tiesību atjaunošanai tika piedāvāts nedaudz vairāk par 24 000 ha zemes - kopumā 7400 zemes vienību gan lauksaimniecībai, gan mežsaimniecībai, gan citām vajadzībām lauku apvidos.
Īpašuma tiesības tika atzītas 964 personām, kas saņēma 2547 zemes vienības 11 872 ha platībā, savukārt pārējām personām īpašuma tiesību process tika atteikts vai nu pēc pašu vēlēšanās, vai arī tāpēc, ka personas nepildīja normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 
Judīte Mierkalne, Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja: "Īpašuma tiesību atgūšanas process uz reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm bija sarežģīts, tomēr sadarbībā ar Centrālo zemes komisiju un pašvaldībām uzticēto uzdevumu Valsts zemes dienests veiksmīgi izpildījis. Nozīmīga loma šī uzdevuma izpildē bija zemes pretendentiem. Mazāk grūtību tas sagādāja tiem, kuri zināja, kādam mērķim atgūto zemi vēlēsies izmantot."
 
Zemes reforma tika uzsākta 1990. gadā, un tās pamatmērķis bija atdot bijušajiem zemes īpašniekiem zemes īpašumus, kas tiem Latvijas teritorijā piederēja 1940. gada 21.jūlijā un tika nacionalizēti, kā arī nodrošināt iespēju pārējiem Latvijas iedzīvotājiem iegūt zemi īpašumā, tā pārkārtojot zemes lietošanas un īpašuma tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības uz tirgus ekonomiku.
 
Zemes reformas rezultātā zemes īpašumu skaits Latvijā pārsniedzis 745 tūkstošu robežu. Tomēr zemesgrāmatā joprojām nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz 143 536 jeb 19,25% šo zemes īpašumu.
 
Papildu informāciju par Zemes reformu var iegūt VZD vadībā sagatavotajā grāmatā "Zemes reforma - atslēga uz īpašumu", kas elektroniskā formātā pieejama VZD tīmekļa vietnē (http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/valsts-zemes-dienests/valsts-zemes-dienestam-20/gramatas/#izdevumi) vai augstskolu, universitāšu un citās lielākajās bibliotēkās.

18.09.2014 LĢIA piedāvā ortofotokartes no 2014.gada aerofotografēšanas materiāliem

2014.gada pavasarī un vasaras sākumā Polijas uzņēmums  MGGP Aero veica 2014.gadā plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Visi iegūtie aerofotografēšanas materiāli ir saņemti un pārbaudīti un tiek sagatavotas ortofotokartes, ziņo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
 
LĢIA piedāvā iepazīties ar lietotājiem pieejamo 5.cikla ortofotokaršu aktuālo kartoshēmu ar situāciju uz 15.septembri. Visas ortofotokartes 2014.gadā nofotografētajām teritorijām būs pieejamas šā gada rudenī. 
 
 

12.09.2014 VZD izsludina konkursu par labākajiem 2014. gada studiju noslēguma darbiem

 Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau otro gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

Studiju noslēguma darbus konkursam var iesniegt augstākās izglītības iestāde, kurā studējošais iepriekšējā mācību gadā (2013./2014.akad.st.g.) ir aizstāvējis patstāvīgi izstrādātu, radošu, kvalitatīvu, ar izvirzītiem praktiskiem risinājumiem, ļoti labi (8), teicami (9) vai izcili (10) novērtētu bakalaura darbu, maģistra darbu vai diplomdarbu ar VZD saistītajās jomās – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana.
 
Darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību, kā arī tēmas aktualitāti.
 
Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – labākais bakalaura darbs, labākais maģistra darba un labākais diplomdarbs.
 
Labāko darbu apbalvošana notiks 2014. gada 14. novembrī VZD rīkotajā svinīgajā sanāksmē, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
 
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 30. septembris, sūtot tos elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi lelde.rozentale@vzd.gov.lv.

01.09.2014 "Sentinel-1A" nosūtījis Itālijas un Norvēģijas topogrāfijas attēlus

Šā gada aprīlī orbītā palaistais Eiropas Kosmosa aģentūras satelīts "Sentinel-1A" nosūtījis augstas kvalitātes radara attēlus, kas uzņemti virs Sicīlijas un Norvēģijas. No tiem izveidotas īpašas "interferogrammas", kas palīdz monitorēt Zemes virsmas kustības milimetru skalā, kā arī veidot digitālos topogrāfiskos modeļus. "Sentinel-1A" ir pirmais no Eiropas Kopernika vides monitoringa programmā izmantotajiem satelītiem. Oriģinālziņa

25.08.2014 Mobilā aplikācija "Kadastrs.lv" cīnās par iekļūšanu konkursa WSA-mobile labāko pieciniekā (1)

 Valsts zemes dienesta (VZD) mobilā aplikācija Kadastrs.lv turpinās sacensties par vietu labāko aplikāciju pieciniekā kategorijā "m-Pārvaldība un līdzdalība" (m-Government & Participation) Starptautiskā jauno mediju centra (International Center for New Media) rīkotajā konkursā World Summit Award Mobile (WSA-mobile).

Konkursa žūrija pabeigusi otro mobilo aplikāciju izvērtēšanas etapu, kurā no 454 lietotnēm 8 kategorijās atlasītas 202 aplikācijas. Turpmākajā darba gaitā žūrija izvēlēsies 40 aplikācijas jeb 5 labākās katrā kategorijā. Konkursa kategorijā "m-Pārvaldība un līdzdalība" VZD aplikācija Kadastrs.lv sacentīsies ar citām 24 aplikācijām.
 
Līdzīgu risinājumu vidū ārpus Latvijas Kadastrs.lv izceļas ar diviem jauninājumiem, kas palielina tā konkurētspēju - izmantojot aplikāciju, var identificēt kadastra objektu vietā, kur lietotājs atrodas, un aplūkot kartē attiecīgās zemes vienības vai būves robežas.
 
Ar pilnu mobilās aplikācijas Kadastrs.lv funkciju aprakstu var iepazīties VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv vai datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv.
 
No Latvijas citās konkursa WSA-mobile kategorijās īsajā finālistu sarakstā iekļuvušas vēl divas mobilās lietotnes - Valsts kancelejas aplikācija "Futbols valsts pārvaldē", kas startē kategorijā "m-Iesaiste un iespēju paplašināšana" (m-Inclusion & Empowerment), un Latvijas Radio kanāla Pieci mobilā aplikācija "Pieci" kategorijā m-Mediji un ziņas (m-Media & News).
 
Visu 202 mobilo aplikāciju un to pārstāvēto valstu sarakstu var apskatīt tīmekļa vietnē www.wsa-mobile.org.

20.08.2014 Ķīna veiksmīgi nogādā orbītā Zemes novērošanas satelītu Gaofen-2

 Ķīna palaidusi orbītā augstas izšķirtspējas satelītu Gaofen-2. Riņķojot 630 kilometru augstumā, satelīts spēj uzņemt attēlus ar 80 centimetru panhromatisko un 3,2 metru multispektrālo izšķirtspēju. Satelīts nogādāts kosmosā, izmantojot pašas Ķīnas ražoto Long March-4B nesējraķeti. Gaofen-2 ir otrais no septiņiem satelītiem, kurus plānots nogādāt orbītā līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu augstas izšķirtspējas kartēšanu, klimata izmaiņu monitoringu, pilsētplānošanu un citiem mērķiem. Oriģinālziņa

20.08.2014 Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu (1)

 Eiropas Mērnieku padome (CLGE) laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam ciešā sadarbībā ar ekspertiem no Eiropas Komisijas un Beļģijas kadastra izstrādāja starptautisku Būvju uzmērīšanas kodeksu, kas Latvijā saprotams kā Būvju kadastrālā uzmērīšana (jeb inventarizācijas lieta). 2013. gada 30. maijā Pasaules Bankā Vašingtonā tika izveidota Starptautiskā Nekustamā īpašuma Mērīšanas standartu koalīcija (IPMSC). Koalīcijas sastāvā ir 44 organizācijas, un CLGE tajā aktīvi darbojas un spēlē svarīgu lomu. Koalīcijas mērķis ir turpināt CLGE iesākto darbu un izveidot vienotu etalonu – Būvju uzmērīšanas standartu un šoreiz tieši Birojiem. Biroju būvju uzmērīšanas standarta mērķis ir uzmērīt būves un veikt platību aprēķinus pēc vienotiem un skaidriem noteikumiem, ar vienotu terminoloģiju, kas nākotnē veicinātu tirgus efektivitāti un lielāku investoru, fondu u.c. uzticību, tādejādi palielinot investīciju pieaugumu.

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) aicina mērniekus iepazīties un lejupielādēt “Biroja ēku uzmērīšanas standarta” projekta variantu. LMB iesaka saviem biedriem ar to iepazīties, lai saprastu kā starptautiski tiks noformēta būvju uzmērīšana un iespējams nākotnē minētais standarts tiks piemērots arī Latvijā. LMB aicina sūtīt ieteikumus vai priekšlikumus pēc iespējas ātrāk, lai CLGE tos varētu apkopot un iesniegt IPMSC līdz 15. septembrim.

12.08.2014 RDPAD piedāvā Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju un ortofoto kartes bezmaksas aplūkošanu (1)

No šā gada 14.jūlija Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) piedāvā divus ģeotelpisko datu aplūkošanas pakalpojumus, kuros ar WMS (Web Map Service jeb tīkla karšu pakalpes) starpniecību tiek sniegta iespēja bez maksas aplūkot Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas un Rīgas pilsētas ortofoto karti.
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs Dzintars Balodis uzsver: "Izstrādājot jaunos pakalpojumus, Pilsētas attīstības departaments turpina aizsākto darbu precīzas, pieejamas un patiesas informācijas sniegšanā, nodrošinot iespēju attālināti saņemt pakalpojumu. Iedzīvotāju ērtībai tiek strādāts arī pie citiem pakalpojumiem un esošo pakalpojumu uzlabošanas."
 
WMS ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm, kas ļauj pieslēgt ģeotelpiskos datus kā fona kartes profesionālajās Ģeotelpiskās Informācijas Sistēmas un CAD programmatūrās.
Pakalpojums ir pieejams Departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā "Ģeotelpiskā informācija".

28.07.2014 LLU mācībspēki konsultē Valsts zemes dienestu par tālizpēti un fotogrammetriju

 Lauku inženieru fakultātes (LIF) Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mācībspēki uzsākuši sadarbību ar Valsts zemes dienestu (VZD), lai analizētu tālizpētes un fotogrammetrijas iespēju praktisku izmantošanu valsts pārvaldē.

LLU kopā ar kolēģiem no Rēzeknes augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes ir iesaistījušies neformālā pētniecības grupā, kuras uzdevums ir sākt izpēti par iespējamu programmatūras izstrādi VZD vajadzībām, kuras pamatā paredzēts izmantot tālizpētes un fotogrammetrijas datu tehnoloģijas. Līdz ar to zemes virsmas, tās objektu mērniecībā, kad nepieciešams iegūt datus par lielām valsts teritorijām, vairs nevajadzētu izmantot tradicionālās metodes, un process kļūtu automatizēts un ātrāks.
 
"Pasaulē saistībā ar datorizācijas un programmatūras attīstības revolūciju notiek strauja tālizpētes praktiska pielietojuma iespēju paplašināšanās visās ar lauksaimniecību, mežizstrādi un būvniecību saistītās jomās. Līdzīga situācija sagaidāma arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi, tādēļ VZD šobrīd cenšas saprast, kādu ieguldījumu varētu sniegt augstskolas, un ir aizsākuši nopietnu sadarbību ar mums. Ja pētījumi sāks norādīt uz reālu un ieviešanai VZD potenciāli realizējamu gala produktu, tad iespējams tiks slēgts oficiāls sadarbības - pasūtījuma līgums", atklāj LIF vieslektors Aivars Ratkevičs.
 
A. Ratkevičs stāsta, ka tālizpētes datus par zemes virsmu mūsdienās iespējams iegūt ar kosmisko satelītu, aerofotogrāfēšanas (gaisa fotografēšanas) un moderno tālizpētes aparatūru, t.i., radaru/skeneru palīdzību. Studiju procesā universitātē topošie speciālisti vairāk apgūst tradicionālās zemes izpētes metodes, taču šī situācija turpmāk varētu mainīties.
 
"Mūsu studenti ir dažādu virzienu lauksaimniecības speciālisti, un tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu savas nākamās profesionālās darbības jomā mācās vairāk teorētisko vai perspektīvo iespēju skatījumā. Sadarbības ar VZD rezultātā viņiem būs iespēja iesaistīties tālizpētes/fotogrammetrijas praktiskas pielietošanas pasākumos lauksaimniecības, zemes ierīcības un mērniecības jomās, gūt pieredzi darbā ar šādām tehnoloģijām un pārzināt to izmantojuma specifiku valsts pārvaldē Latvijā".
Šobrīd pētniecības grupā LLU pārstāvji konsultē par fotogrammetriju, lāzerskenēšanas (LIDAR) datu pielietošanu, kā arī vērtē un salīdzina izstrādātos programmatūras rīkus. Turpretim Rēzeknes augstskolas pārstāvji nodarbojas ar jaunās programmatūras izstrādi, bet Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes kolēģi vairāk konsultē par lāzerskenēšanu un pašreiz esošajām fotogrammetrijas programmatūrām.

03.07.2014 GLONASS precizitāte līdz 2020. gadam pieaugšot četrkārtīgi (1)

 Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins paziņojis, ka līdz 2020. gadam GLONASS precizitāte tikšot palielināta no pašreizējām deviņām pēdām (2,7 metri) līdz 2 pēdām (60 centimetri). 2013. gadā galvenais uzdevums esot bijis sistēmas darbības stabilitātes nodrošināšana, un tas esot ticis sasniegts. Nākamais uzdevums esot četrkārtēja navigācijas precizitātes uzlabošana. Pēc Rogozina vārdiem, laika gaitā GLONASS precizitāte pieaugusi no 115 līdz 9 pēdām un pašlaik esot "tuvu GPS precizitātei". Oriģinālziņa

02.07.2014 Šogad "lieko sekundi" universāli koordinētajam laikam nepievienos (1)

Pasaules Radiosakaru konferencē ticis nolemts, ka arī šogad pasaulē universāli koordinētajam laikam netiks pievienota klāt tā dēvētā "liekā" sekunde, kas rodas, ņemot vērā Zemes griešanās ātruma nevienmērīgumu (nereti to pievieno naktī no 30.jūnija uz 1.jūliju), ziņo Leta.

VAS "Elektronisko sakari" tehniskais direktors Māris Aleksandrovs skaidro, ka neatbilstība laikā rodas, jo Zemes griešanās ātrums nesakrīt ar atomu etalonu laiku (TAI), līdz ar to ir nepieciešams to kompensēt, atbilstoši pievienojot vai atņemot lieko sekundi. Pretējā gadījumā universāli koordinētais laiks (UTC) nesakritīs ar Saules laiku (UT1). Aprēķināts, ka 600 gadu laikā laika nobīde varētu sasniegt pat stundu.
 
Pēdējo reizi liekā sekunde tika pievienota 2012. gada 30.jūnijā. Tās pielikšanu uzrauga un koordinē Starptautiskais Zemes rotācijas un atskaites sistēmu dienests (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), kurš uzrauga, lai atšķirība starp astronomisko Saules laiku un vispasaules koordinēto laiku nepārsniegtu 0,9 sekundes.
 
Zemes griešanās ātrums kļūst lēnāks, bet tas ir atšķirīgs no gada uz gadu. Piemēram, 2011.gadā šī atšķirība starp UTC un UT1 bija 0,28 sekundes, bet 2001.gadā tā bija 0,2 sekundes. Ja Zemes griešanās ātrums kļūtu ātrāks, tad būtu jāpievieno negatīva liekā sekunde jeb tā jāatņem. Līdz šim tas nav novērots, un vienmēr tā ir bijusi jāpieliek.
 
Māris Aleksandrovs, VAS "Elektroniskie sakari" tehniskais direktors norāda, ka liekās sekundes pievienošana rada neērtības un riskus dažādām komunikāciju sistēmām, kurās ir nepieciešams sinhronizēt laiku. Tādēļ 2005.gadā tika ierosināts atcelt lieko sekunžu pielikšanu un pievienot lieku stundu ik pēc 600 gadiem.
 
Līdz šim nav izdevies rast vienprātības jautājumā par liekās sekundes pievienošanas atcelšanu. Tādēļ šis ir viens no apspriežamajiem jautājumiem Pasaules radiosakaru konferencē Ženēvā, kas notiks nākamo gadu un kurā klātienē piedalīsies vairāk nekā trīs tūkstoši delegātu no gandrīz 200 pasaules valstīm. Konferences delegāti apsvērs nepieciešamību izveidot nepārtrauktu laika skalu, modificējot UTC vai kādā citā veidā veicot nepieciešamos pasākumus un ņemot vērā ITU-R pētījumus.
 
Pasaules Radiosakaru konference ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem pasaulē elektronisko sakaru jomā, jo šajā konferencē pasaules valstis vienojas un izlemj nozarei būtiski svarīgus jautājumus, kas ietekmē elektronisko sakaru nākotni visos pasaules reģionos.

30.06.2014 Orbītā nogādāts SPOT-7 satelīts

 No Indijas kosmodroma veiksmīgi palaists septītais SPOT sērijas Francijas satelīts, kas paredzēts Zemes virsmas attēlu uzņemšanai. Panhromatiskajā režīmā tā izšķirtspēja ir 1,5 līdz 2,2 metri, bet multispektrālo fotogrāfiju rezolūcija būs 6 līdz 8,8 metriem. Satelīta kalpošanas ilgums paredzēts 10 gadu. Pirmo SPOT sērijas satelītu Francija palaida kosmosā 1986. gadā. Oriģinālziņa

30.06.2014 Iegūtas jaunas aerofotogrāfijas 24 000 kvadrātkilometriem Latvijas teritorijas

 2014.gada aprīļa beigās Polijas uzņēmums MGGP Aero ir uzsācis 2014.gadā plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Kā pirmās nofotografētas teritorijas Kurzemē Ventspils, Dundagas, Alsungas, Pāvilostas Aizputes un Durbes novados, kā arī Latvijas dienvidaustrumu daļā Jēkabpils, Aknīstes, Vārkavas, Preiļu, Aglonas, Ilūkstes un Daugavpils novados un Ziemeļvidzemē Rūjienas, Mazsalacas, Salacgrīvas un Naukšēnu novados. Kopumā šogad nofotografēti 24000 km2, informē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 

Daļai teritorijas no Kurzemes un Latgales ir saņemti aerofotografēšanas dati. Piegādātie dati atbilst plānotajām tehniskās specifikācijas prasībām. LĢIA piedāvā iepazīties ar darbu gaitas kartoshēmu ar situāciju uz 10.jūniju. 

20.06.2014 Malaizijā notiek 25. FIG kongress

 No 17. jūnija līdz rītdienai (21. jūnijam) Malaizijas galvaspilsētā Kualalumpurā norisinās 25tais Starptautiskās Mērnieku federācijas (FIG) kongress, kas ir pirmais FIG kongress, kas notiek Āzijā. Kongresu apmeklē apmēram 3000 mērnieku un citu nozares profesionāļu, no kuriem 1800 Malaizijā ieradušies no ārzemēm, apmēram 100 dažādām valstīm. FIG kongress tiek rīkots reizi četros gados, un šī gada kongresa tēma ir "Iesaistīšanās izaicinājumos". 

Oriģinālziņa

20.06.2014 Valsts zemes dienests: ar mobilo aplikāciju nekustamo īpašumu dati kļūst pieejamāki

 Ceturtdien, 2014.gada 19.jūnijā, Valsts zemes dienests (VZD) informēja, ka mobilās aplikācijas kadastrs.lv izstrāde ir pabeigta un viedierīču lietotājiem tiek nodots risinājums, kas nodrošinās ērtu piekļuvi publiskajiem datiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Aplikāciju varēs izmantot gan Android, gan iOS operētājsistēmās.

Bezmaksas mobilā aplikācija kadastrs.lv būs noderīgs instruments jebkuram - gan īpašniekam, gan profesionālim, kam ikdienā nepieciešams ātri piekļūt informācijai par nekustamajiem īpašumiem. Aplikācija ļauj iegūt pamatdatus par 5 miljoniem kadastra objektu, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Tā ir iespēja meklēt un attēlot kartē zemes vienību robežas, būvju kontūras, zemes un būvju adreses, kā arī iegūt citu informāciju. Valsts zemes dienesta klienti ar aplikācijas starpniecību varēs ērti sekot pasūtījumu izpildes gaitai.
 
Kadastrs.lv prezentācijas pasākumā, kas šodien notika Rīgas Informācijas tehnoloģiju Demo centrā, tieslietu ministre Baiba Broka norādīja, ka valsts pārvaldei jākļūst arvien modernākai, jāizmanto informācijas tehnoloģijas, lai radītu aizvien kvalitatīvākus e-pakalpojumus. Ministres vērtējumā Valsts zemes dienests ir teicams piemērs, kā valsts pārvaldes iestāde, veiksmīgi izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, radījusi noderīgu risinājumu, kura vērtība ir tā mobilitāte. Viņa aicināja izmantot jaunās aplikācijas priekšrocības.
 
Izvērtējot mobilās aplikācijas kadastrs.lv ieguvumus, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores vietniece attīstības jautājumos Līga Jurjeva uzsvēra: "Esam radījuši mūsdienīgu risinājumu, ar kura palīdzību VZD informācijas sistēmās uzkrātie dati kļūst pieejamāki lietotājiem. Tas ir nozīmīgs solis Dienesta kā valsts pārvaldes iestādes darbā, jo veicina klientorientētu servisu, tādējādi mazinot administratīvo slogu."
 
Mobilā aplikācija ir interneta portāla www.kadastrs.lv turpinājums viedierīcēs.
Interesanti, ka 2013.gadā portālu internetā apmeklēja vairāk nekā 134 tūkstoši unikālo lietotāju, bet apskatīto objektu skaits pieauga par 20%, pārsniedzot 2,8 miljonus. Joprojām katru dienu portālu apmeklē vairāk nekā 2500 lietotāju. Salīdzinot ar portālu, mobilā aplikācija kadastrs.lv ir vēl ērtāka alternatīva ikvienam interesentam, kā saņemt informāciju par nekustamajiem īpašumiem. Turklāt tas ir veids klientam pašam plānot, kad un kādu informāciju iegūt, jo nav nepieciešams rēķināties ar dienesta darba laiku vai savu atrašanās vietu.
 
Informācija par mobilās aplikācijas lietošanu jau tagad pieejama VZD tīmekļa vietnes sadaļā Mobilā aplikācija kadastrs.lv. Savukārt jūlija sākumā VZD Klientu apkalpošanas centru apmeklētāji varēs saņemt informatīvo bukletu.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.