Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

05.12.2014 VZD rīko semināru mērniekiem par izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos (2)

 Lai sagatavotos plānotajām izmaiņām nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos, kas stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī, Valsts zemes dienests (VZD) sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju organizē semināru mērniekiem. Tas notiks šī gada 17. decembrī no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 Administratīvās apgabaltiesas zālē Baldones ielā 1a, Rīgā.

Seminārā plānots pārrunāt, kā nodrošināt šī gada 15. novembrī „Latvijas Vēstnesī” publicēto „Grozījumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, „Grozījumu Zemesgrāmatu likumā” un  grozījumu likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā” ieviešanu, sākot ar 2015. gada 1. janvārī. 
 
Semināra dienas kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
 
14.00-14.30 Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas mērķis un būtība. Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile.
 
14.30-15.00 Izmaiņas iesniedzamo dokumentu noformēšanā, izmaiņu pamatojums. Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietniece Kristīne Miļevska.
 
15.00-15.15  Pārtraukums.
 
15.15-17.00 Izmaiņas mērniekiem nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos un sadarbībā ar VZD. VZD Kadastra metodikas daļas vadošā metodikas eksperte Daina Ūdre, Mērniecības daļas vadītāja Gita Brencsone, Pakalpojumu attīstības daļas vecākā metodikas eksperte Kristīne Andžāne. 
 
Ņemot vērā, ka iespējas klātienē piedalīties seminārā ir ierobežotam skaitam personu, lūdzam pieteikties līdz 10. decembrim, rakstot uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Reģistrācija notiks pieteikumu iesniegšanas secībā. Ja pieteikumu skaits pārsniegs iespējas, dalībnieku skaits no viena uzņēmuma varētu tikt ierobežots. 
 
Tiešraidē semināru 17. decembrī varēs vērot no plkst.14.00 –17.00. Lai pievienotos, izmantojiet saiti tiešraide. 
 
Savukārt 2015. gada februāra mēnesī plānots maksas seminārs mērniekiem par zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu izvērtēšanu zemes vienību sadales vai apvienošanas gadījumos.

04.12.2014 Apstiprināta Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome

 Valdībā otrdien, 2. decembrī, apstiprināta jaunā Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome. Padomes sastāvs MK rīkojuma projektā ierakstīts šāds:

Padomes priekšsēdētājs

Jānis Sārts - Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Raivis Kronbergs - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Padomes locekļi:

Elita Baklāne-Ansberga - Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore;

Harijs Baranovs - Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors;

Arnis Daugulis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

                           valsts sekretāra vietnieks;

Agrita Kiopa - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, 

                        Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

                       direktore;

Jānis Krastiņš - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” 

                        valdes priekšsēdētājs;

Dins Merirands - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Daina Mūrmane- Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretāra 

                                               vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos;

Arvīds Ozols - Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors;

Mārtiņš Reiniks - Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis;

Aino Salmiņš - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks;

Gunārs Silabriedis - Latvijas Drošības un aizsardzības industriju 

                                 federācijas padomes loceklis;

Andris Stepens - Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru nodaļas 

                           vadītājs;

Rota Šņuka - Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras 

 departamenta direktore;

Jānis Turlajs – biedrības „Latvijas ĢIS biedrība” biedrs;

Juris Vītols - Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes 

                     priekšsēdētājs;

Dace Ziemele - Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas 

                       vadītāja.

 

04.12.2014 Saeimā galīgajā lasījumā pieņemts Zemes pārvaldības likums

 Ceturtdien, šī gada 30.oktobrī, Saeima trešajā – galīgajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Zemes pārvaldības likumu. Tādējādi Latvijā tiek izveidots tiesisks pamats racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai.

Valsts un pašvaldības ir vieni no lielākajiem zemes īpašniekiem Latvijā. Lai nodrošinātu efektīvu šo zemju pārvaldību, apstiprinātais likums nosaka valsts institūciju un pašvaldību kompetenci un uzdevumus zemes pārvaldībā. 
 
Likumā iekļauti vairāki jautājumi, kas līdz šim Latvijā nav regulēti, bet iegūst aktualitāti gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Piemēram, zemes konsolidācija jeb tās robežu pārkārtošanu. Konsolidāciju varēs ierosināt zemes īpašnieki vai tās tiesiskie valdītāji, pašvaldības vai valsts iestādes, savukārt zemes konsolidāciju atbilstošu noteiktajai kompetencei nodrošinās Valsts zemes dienests (VZD), pašvaldības, zemes ierīcības darbiem sertificēta persona un zemes kadastrālajai uzmērīšanai sertificēta persona.
 
Ar šī likuma palīdzību tiek noregulēts arī daudzu gadu strīdus objekts – jūras piekrastes joslas, publisko ūdeņu pārvaldība un citas ar valsts un pašvaldību zemes apsaimniekošanu saistīties jautājumi. 
 
Likumā iekļauti arī zemes un augsnes aizsardzības un kvalitātes novērtēšanas kritēriji, nosakot to, ka zemes izmantotājam jānodrošina augsnes rekultivācija jeb auglības atjaunošana. 
 
Būtiski bija izveidot nodrošinātu normatīvo regulējumu zemes izmantošanas pēctecībā zemes reformai noslēdzoties. Tāpēc likums nosaka, ka pēc zemes reformas beigām no tās zemes, kura netiks atjaunota vai kurai netiks piešķirtas zemes īpašuma tiesības, un citas brīvās zemes, kuras šobrīd netiek apsaimniekotas, tiks nodotas pašvaldību valdījumā, ko turpmāk varēs izmantot zemes konsolidācijas, publiskās infrastruktūras attīstības vajadzībām, tajā skaitā kompensācijām par īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, kā arī vides aizsardzības un citiem likumā noteiktajiem mērķiem. 
 
Likums stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī.

02.12.2014 Publicēta LLU mērniecības konferences programma

Kļuvusi zināma programma šopiektdien gaidāmajai LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras ikgadējai zinātniski praktiskajai konferencei „Zemes pārvaldība un mērniecība”. 

Ar programmu var iepazīties šeit.

Kā ziņots iepriekš, 2014. gada 5. decembrī LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra rīko ikgadējo zinātniski praktisko konferenci „Zemes pārvaldība un mērniecība”. Konferences sākums: 10:00. Norises vieta: Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902. auditorija. 

01.12.2014 Publicēta augstumu pārrēķinu programma pārejai uz Eiropas vertikālās atskaites sistēmu (25)

 Šodien, 2014. gada 1. decembrī, stājas spēkā Eiropas vertikālās atskaites sistēma. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnes sadaļā profesionāļiem ir publicēta augstumu pārrēķinu programma, kas mērniekiem nodrošinās iepriekš sagatavotās Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) augstumu pārrēķinu no Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas uz jauno atskaites sistēmu.

Pāreja uz jauno sistēmu norit atbilstoši grozījumiem Ģeotelpiskās informācijas likumā. Tas paredz, ka ģeotelpiskās informācijas pamatdatu (arī ADTI) iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā turpmāk jāizmanto Eiropas Vertikālās atskaites sistēma. 
 
Lai to īstenotu, Ģeotelpiskās informācijas likumā ir noteiktas vairākas darbības: 
 
ADTI pašvaldību datubāzu turētājiem no 2014. gada 1. decembra visa informācija ir jāiztur un jāizsniedz jaunajā augstumu sistēmā; 
Tos darbus, kas iesākti līdz 2014. gada 1. decembrim, Mērnieki drīkst pabeigt līdz 2015. gada 1. janvārim Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā; 
Mērniekiem visi jaunie darbi, kas sākti 1. decembrī un vēlāk, ir jāveic jaunajā augstumu sistēmā. 
 
Atbilstoši likumam izpildmērījuma plānos jāievēro šāda kārtība: ja būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014. gada 1. decembri izpildmērījuma plāna piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta būvniecības dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība. 
 
Lai nerastos pārpratumi, Valsts zemes dienests aicina tuvākajos mēnešos visos ADTI darbos plānu piezīmēs norādīt izmantoto augstumu sistēmu. 
 
Lai saņemtu konsultāciju, kā jārīkojas saistībā ar augstumu sistēmas maiņu vai kā jāpielieto pārrēķina programma, VZD lūdz mērniekus sazināties ar dienesta speciālistiem, rakstot uz e-pasta adresi topo500@vzd.gov.lv. 
 
Augstumu pārrēķinu programmu meklējiet VZD tīmekļa vietnes sadaļā Informācija profesionāļiem - Ģeodēzistiem - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija - Augstumu pārrēķins.

26.11.2014 GPS satelīti varētu palīdzēt "noķert" tumšo matēriju (1)

Mistikas auras apvīto Visuma tumšo matēriju, kas, pēc zinātnieku domām aizņem 27% no izplatījuma telpas (vēl lielāku daļu - 68% aizņem tikpat mistiskā tumšā enerģija) varētu atklāt ar... globālās pozicionēšanas sistēmas palīdzību. Pie šāda, vienota slēdziena nonākuši divi Kanādā un ASV strādājoši fiziķi - Andrejs Derevjanko un Maksims Pospelovs. Viņi uzskata, ka tumšo matēriju varētu pamanīt, izmantojot tās ietekmi uz pulksteņu precizitāti. Abi zinātnieki jau sākuši pārbaudīt savu pieņēmumu, analizējot atompulksteņu datus no 30 satelītiem. Ja kāds no tiem būtu šķērsojis tumšās matērijas slāni, tā atompulkstenim būtu jāizkrīt no sinhronizācijas ar pārējo satelītu pulksteņiem. Turklāt tumšās matērijas konstatēšanai pilnīgi pietiks, ja atšķirība būs vismaz miljardā sekundes daļa. 

Oriģinālziņa (angliski)

24.11.2014 VZD atteikumu apstrīdējumus izskatīs desmit darba dienu laikā

 Valsts zemes dienests informē, ka turpmāk, sākot ar 2014. gada 24. novembri, apstrīdējumus atteikumiem veikt kadastra datu aktualizāciju vai reģistrēt kadastra objektu saskaņā ar mērnieka iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu Dienests izskatīs desmit darba dienu laikā.

Lēmums veikt apstrīdējumu izvērtēšanu divu nedēļu laikā pieņemts, lai uzlabotu Valsts zemes dienesta dokumentu pārvaldības kvalitāti un veicinātu efektīvāku, klientorientētu pieeju. Iepriekš apstrīdējumi tika izskatīti viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 
 
Gadījumā, ja ir saņemts atteikums un mērnieks nepiekrīt tajā minētajiem secinājumiem, Dienests aicina neatlikt reģionālās nodaļas izdota administratīvā akta apstrīdēšanu un iesniegt apstrīdējumu, kurā norādīti pamatoti pretargumenti Dienesta speciālistu konstatētajām neatbilstībām.
 
Mērnieku atbildība par zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavošanu un Dienesta speciālistu atbildība, šīs lietas izvērtējot, galarezultātā sekmēs operatīvāku kadastra datu aktualizāciju un uzlabos Kadastrā reģistrēto datu kvalitāti.

22.11.2014 Jēkabpilī 26. novembrī gaidāmi LatPos darbības traucējumi (3)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ziņo, ka 26.novembrī no plkst. 9:00-16:00 sakarā ar elektrības pārtraukumu Jēkabpils pilsētā nebūs pieejami LatPos reālā laika dati bāzes stacijai Jēkabpils.

 
Pēcapstrādes dati būs pieejami pēc elektrības padeves atjaunošanas.
 
LĢIA atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

20.11.2014 Krievija 10 gadu laikā plāno gandrīz pieckāršot savu satelītu skaitu

 Krievija plāno palielināt savu orbītā esošo satelītu skaitu līdz 150 satelītiem, panākot šādu rezultātu līdz 2025. gadam, atsaucoties uz Krievijas kosmosa industrijas amatpersonu, ziņo Geospatial World. Pagaidām Krievijai gan ir tikai 35 satelīti. Daļa no jaunajiem satelītiem plānoti izmantot civiliem mērķiem - sociālekonomiskiem nolūkiem būs veltīta puse jeb 75 no minētajiem 150 satelītiem. Krievija plāno arī mazināt savu atkarību no Kazahstānas teritorijā esošā Baikonūras kosmodroma, atverot jaunu - Vostočnijas kosmodromu, kura būvniecība būs pilnībā pabeigta 2018. gadā.  

Oriģinālziņa

14.11.2014 Notikusi grāmatas "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)" atvēršana (papildināts) (5)

 Ceturtdien, 13. novembrī, Ventspilī, Pārventas bibliotēkā notika grāmatas  "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)" atvēršana. Atvēršanas svētkus apmeklēja vairāki desmiti cilvēku, ar uzrunām uzstājās grāmatas autori un noskaņu jo svinīgāku darīja arī muzikālie priekšnesumi. 

"Grāmata paredzēta visiem GNSS tehnoloģiju lietotājiem, kuriem par to ir padziļināta interese, kā arī maģistrantūras studentiem, kuriem tā noderētu kā mācību līdzeklis", portālam Mernieks.lv sacīja viens no grāmatas autoriem, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāna vietnieks Jānis Kaminskis. Pirmajā metienā izdoti 300 grāmatas eksemplāri, jo tik atļāvis grāmatas izdošanai pieejamais budžets, taču Kaminskis pieļauj, ka lielākas lasītāju intereses gadījumā varētu tikt izdotas arī papildtirāžas, kas metienu palielinātu līdz pat 1000 eksemplāriem. Kaminskis uzskata, ka grāmatā sniegtās teorētiskās zināšanas GNSS lietotājiem var noderēt arī praktiskā ziņā - grāmatas atklāšanā jau ticis minēts piemērs, kā, pārzinot sistēmu pašiem, var izvairīties no bargas naudas maksāšanas par jau gataviem tirgū pieejamiem problēmu risinājumiem.

 Piedāvājam foto ieskatu grāmatas atvēršanas pasākumā. Fotogrāfiju autors: Aigars Ansbergs. 

11.11.2014 Latvijā izdota grāmata par GNSS (6)

 Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka 2014. gada 13. novembrī pulksten 16:00, Pārventas bibliotēkā, Tārgales 4, Ventspilī notiks grāmatas  "Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)" atvēršana.

 
Grāmata sagatavota latviešu valodā.
Autori: Juris Žagars, Jānis Zvirgzds, Jānis Kaminskis
 
Grāmata satur divas daļas:
I Teorija un metodes
II Pielietojumi Ģeodēzijā
 
Pirmā daļā ietverta informācija par GNSS sistēmām, signāliem, koordinātu sistēmām un mērīšanas metodēm.
Otrā daļā atspoguļoti GNSS pielietojumi ģeodēzijā – ģeodēziskie tīkli, ģeoīds un mērījumi ar LatPos sistēmu.
 
Interesenti laipni aicināti!

08.11.2014 LLU notiks vācu profesora lekcijas par GNSS 3D monitoringu

 11. un 12. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē (Akadēmijas iela 19, Jelgava) ar vieslekcijām uzstāsies Karlsrūes Lietišķo zinātņu augstskolas (HSKA) profesors Dr.ing. Reiners Jēgers (Reiner Jäger).

Pateicoties GNSS (GPS/GLONASS/GALILEO/COMPASS) attīstībai un visā pasaulē sniegtiem GNSS pozicionēšanas pakalpojumiem, satelīta sistēma kļuvusi par dzinējspēku navigācijas sistēmu inovatīvajās. 
 
Profesors Jēgers darbojas pie izstrādēm, kas izmantojot GNSS pozicionēšanas iespējas, pielietojot dažāda veida ģeodēziskus algoritmus un optimālas hibrīdas multisensoru platformas dod iespēju nepārtrauktam 3D monitoringam iekštelpās un āra apstākļos. Minētās monitorēšanas metodes ir nozīmīgas datu iegūšanai un novērtējuma sniegšanai reālā laikā, tādējādi dodot iespēju nekavējoši reaģēt un pieņemt lēmumus. Multisensoru sistēmas savu efektivitāti uzskatāmi demonstrē ģeodēzisko tīklu stabilitātes, dažādu inženiertehnisko būvju (augstceltnes, hidrobūves u.c.) deformāciju novērtējumā. 
 
Lekciju teorētisks guvums būs nozīmīgs studentiem un mācībspēkiem saistītiem ar ģeodēziju, būvniecību un vides pārvaldību. 
 
Vieslekcijas organizē Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra un Ģeotelpisko pētījumu grupas pētnieki.
 

07.11.2014 Kvaziģeoīda modeļa prezentācija notiks 14. novembrī (33)

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2014.gada 14. novembrī plkst. 14.00  aicina visus interesentus uz jauna kvaziģeoīda modeļa prezentāciju Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, auditorijā Nr.131. Plānotais prezentācijas pasākuma ilgums - viena stunda.

Modeļa izplatīšana pirms š.g. 1.decembra paredzēta visiem instrumentu un datorprogrammu izplatītājiem uz vietas pēc prezentācijas pasākuma noslēguma. 

07.11.2014 LLU ikgadējā konference notiks 5. decembrī

 2014. gada 5. decembrī LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra rīko ikgadējo zinātniski praktisko konferenci „Zemes pārvaldība un mērniecība”. Konferences sākums: 10:00. Norises vieta: Jelgava, Akadēmijas iela 19, 902. auditorija. 

Katedra aicina ieinteresētās personas pieteikt dalību konferencē un iesūtīt ziņojumu tematus līdz 2014. gada 26. novembrim uz e-pastu vita.cintina@llu.lv. 

03.11.2014 Sagatavos normatīvos aktus zemes konsolidācijas uzsākšanai

 „Zemes pārvaldības likumā”, kas 30. oktobrī tika pieņemts Saeimā, Valsts zemes dienestam (VZD) uzticēta jauna funkcija – zemes konsolidācijas projektu izstrādes un īstenošanas nodrošināšana. Līdz zemes konsolidācijas uzsākšanai 2018. gada 1. janvārī VZD jāsagatavo normatīvie akti, kuros tiks noteikta kārtība, kādā izstrādājami zemes konsolidācijas projekti, informē VZD.

„Zemes pārvaldības likuma” mērķis ir izveidot tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai, līdzsvarojot zemes izmantošanu un aizsardzību, kā arī privātās intereses un publiskās vajadzības zemes izmantošanā.  
 
Latvijā, pastāvot tādām problēmām kā īpašumu sadrumstalotība, neracionāla zemes vienību konfigurācija vai robežu izvietojums un apgrūtināta piekļuve zemes vienībām, nav iespējams zemi izmantot racionāli. Tāpat ir apgrūtināta jaunu, konkurētspējīgu ražošanas pasākumu ieviešana, kas noved pie tā, ka lauksaimnieki nevar pilnvērtīgi konkurēt ar citu valstu lauksaimniekiem. Tādējādi tiek pazemināta lauksaimnieciskā sektora rentabilitāte un efektivitāte.
 
Zemes konsolidācija var kļūt par veiksmīgu instrumentu minēto problēmu risināšanai, jo tā ir pasākumu kopums kompleksai zemes robežu pārkārtošanai, lai veidotu racionālu saimniecību struktūru un zemes vienību platību, veicinātu lauku infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides aizsardzību.
 
Lai gan pamatā minētās problēmas plānots risināt tieši lauksaimniecības zemēm, nav izslēgta zemes konsolidācijas piemērošana arī mežsaimniecības zemēm.
 
Dalība zemes konsolidācijas projektos būs brīvprātīga. Viena projekta teritorijā tiks iekļautas tikai tās zemes vienības, kuru īpašnieki būs izrādījuši interesi un piekrituši tai.
 
Obligātā kārtā zemes konsolidācijas projektos tiks iekļautas arī šādas zemes vienības, kas robežojas ar zemes konsolidācijai piekritušo zemes īpašnieku zemēm – Latvijas zemes fonda zemes vienības, pašvaldībai piekritīgās vai piederošās zemes vienības, kas nebūs nepieciešamas tai savu funkciju veikšanai, vietējai pašvaldībai piekritīgie starpgabali, rezerves zemes fondā iekļautās un zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības, kas nebūs izmantotas īpašuma tiesību atjaunošanai. Tādējādi palielināsies iespējas saplānot jauno zemes vienību struktūru pēc iespējas racionālāk.
 
Nav plānots ierobežot vienā zemes konsolidācijas projektā iekļaujamo zemes vienību vai īpašnieku skaitu, tomēr skaidrs, ka sasniegt iepriekš minētos zemes konsolidācijas mērķus nav iespējams, ja zemes konsolidācijai konkrētajā teritorijā piekrituši tikai divi zemes īpašnieki, kuriem piederošā zeme izvietota uz vienas zemes vienības. Saskaņā ar ārvalstu pieredzi viena zemes konsolidācijas projekta teritorija aptver 100-1000 ha lielu teritoriju, iesaistot tajā vismaz 5-6 zemes īpašniekus.
 
Pamatā zemes konsolidācijas mērķauditorija ir lauksaimniecības zemes apsaimniekotāji, kuru zemes vienībām pastāv to izmantošanu kavējošās, iepriekš minētās problēmas un kuri tās vēlas novērst, lai radītu labvēlīgākus apstākļu savai uzņēmējdarbībai.
 
Tā kā zemes konsolidācija ir jauns process Latvijā, lai sagatavotu pēc iespējas kvalitatīvāku normatīvo aktu bāzi, iecerēts, ka paralēli Ministru kabineta noteikumu izstrādei VZD uzsāks darbu pie zemes konsolidācijas pilotprojekta izstrādes. Šobrīd gatavību piedalīties pilotprojektā izteikušas 11 vietējās pašvaldības, no tām 5 izrādījušas īpaši lielu interesi – Jēkabpils, Kokneses, Lubānas, Pārgaujas un Saldus novada pašvaldības. Tomēr ar vietējo pašvaldību interesi vien nepietiek – zemes konsolidācijas veiksmes atslēga slēpjas zemes īpašnieku atsaucībā un aktivitātē.
 
 

31.10.2014 Ar mērniekiem pārrunā izmaiņas likumos par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā (2)

 Piektdien, 2014. gada 31. oktobrī, Valsts zemes dienestā (VZD) notika Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas tikšanās, kurā VZD informēja par šī gada 30. oktobrī Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”.

Izmaiņas likumos paredz procedūru vienkāršošanu, kas noteiktos gadījumos iedzīvotājiem atvieglos datu aktualizāciju zemesgrāmatā, izslēdzot nepieciešamību tieši vērsties zemesgrāmatu nodaļās. Dati, kas aktualizēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā), tiešsaistē tiks nodoti zemesgrāmatu nodaļām, lai veiktu attiecīgos grozījumus zemesgrāmatas nodalījumos.
 
Likumu grozījumi attiecas uz astoņām procedūrām, no kurām trīs ir saistītas ar mērnieku darbu. Mērniekiem būs jārēķinās ar to, ka gadījumos, kad tiek veikta zemes vienības sadale vai zemes vienību apvienošana viena nekustamā īpašuma ietvaros, dokumenti, kurus mērnieki pieņem no klienta, būs pamats ne tikai datu aktualizācijai Kadastrā, bet arī ierakstu maiņai zemesgrāmatu nodalījumos. Tas pats attiecas uz iepriekš ierādītu zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
 
Turpmāk īpašniekiem nebūs jāpasūta un mērniekiem nevajadzēs gatavot zemes robežu plānus būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā. Izmaiņas skars arī elektroniski iesniedzamo dokumentu datnes sagatavošanu. Īpaša uzmanība mērniekiem būs jāpievērš pilnvarām, kuras iesniedz klients.
 
Izmaiņas likumos paredz, ka jaunās procedūras stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī. Pašreiz VZD turpina darbu pie Ministru kabineta noteikumiem un Tieslietu ministrijas kārtības par datu apmaiņu ar zemesgrāmatu un izmaiņām Kadastra programmatūrā.
 
Lai nodrošinātu likumu izmaiņu ieviešanu, šī gada decembrī VZD sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un mērnieku organizācijām rīkos kopīgas apmācības tiesnešiem, mērniekiem un VZD speciālistiem. Apmācībās plānots skaidrot ar likumu grozījumiem saistītās izmaiņas procedūrās, un tās notiks visos Latvijas reģionos.

27.10.2014 Veikta apjomīga Rīgas pilsētas adrešu izmaiņu reģistrācija Valsts adrešu reģistrā un Kadastrā

 Valsts zemes dienests (VZD) ir pabeidzis nozīmīga apjoma adrešu izmaiņu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs). Veiktās adrešu izmaiņas attiecas uz Rīgas pilsētas teritoriju, un tās saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem rosinājusi Rīgas pilsētas būvvalde.

Šonedēļ VZD veica ap 700 adrešu izmaiņu reģistrāciju objektiem Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē. Savukārt augustā tika reģistrētas adrešu izmaiņas ap 500 objektiem Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē.
 
Reģistrējot Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumos rosinātās adrešu izmaiņas Valsts adrešu reģistrā, visiem Valsts adrešu reģistra un Kadastra datu lietotājiem, kā arī jebkuram iedzīvotājam tiek nodrošināta pieeja kvalitatīviem adrešu datiem.  Veicot adrešu sakārtošanu, tiek ievēroti adresācijas noteikumi, kuru mērķis ir valstī izveidot vienotu un ērti lietojamu adrešu sistēmu. 
 
VZD atzinīgi vērtē Rīgas pilsētas darbu adrešu sakārtošanā. Var teikt, ka Rīgā ir uzsākusies vērienīgākā adrešu kārtošana vairāku pēdējo desmitu gadu laikā. 
 
Ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumiem daudzām ēkām mainītas adreses ar piesaisti no vienas ielas uz piesaisti pie citas ielas. Tas nozīmē, ka šos adrešu objektus turpmāk būs vieglāk, ērtāk un saprotamāk atrast dabā. 
 
Tāpat līdz šim vairākām ēkām ir bijusi lietota viena adrese, bet ar minētajiem lēmumiem tām ir piešķirtas atšķirīgas adreses, kas turpmāk ļaus dabā viennozīmīgi identificēt konkrētus objektus. 
 
Rīgas pilsēta arī nākamajā gadā turpinās adrešu datu kārtošanu. VZD atbalsta šo procesu, jo sakārtotas adreses un to aktualizēšana Valsts adrešu reģistrā ir svarīga dažādās sabiedrības dzīves sfērās. Valsts adrešu reģistra datus izmanto gan operatīvie dienesti (piemēram, neatliekamā palīdzība), gan pakalpojumu sniedzēji (piemēram, pasts). Tos no Valsts adrešu reģistra automatizēti saņem pašvaldības, Zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un citas iestādes. 
 
Par aktuālajām adresēm ikviens var pārliecināties, izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas iespēju VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv vai mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv.

23.10.2014 Zemes pārvaldības likums paredz zemes konsolidāciju

 Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 22.oktobrī, noslēdza darbu pie jauna likuma projekta, kura mērķis būs veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Paredzēts, ka Zemes pārvaldības likums stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

 
Jaunajā likumā noteikta valsts un vietējo pašvaldību zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām izstrādāt savā īpašumā un lietošanā esošas neapbūvētās zemes un degradētas teritorijas izmantošanas izvērtējuma kārtību.
 
Plānots, ka pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos varēs noteikt publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības.
 
Likums arī noteiks zemes izmantošanas kārtību, kas ietvers zemes izmantotāju pienākumus un atbildību, nosacījumus zemes publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, kā arī jaunizveidojamo zemes vienību piekļuvei un zemes reformas laikā izveidoto ceļa servitūtu izbeigšanai.
 
Lai uzlabotu zemes izmantošanu, likums paredz zemes konsolidāciju jeb tās robežu pārkārtošanu, jo lauku teritorijās zemes īpašumi ir sadrumstaloti, norāda likumprojekta autori. Konsolidāciju varēs ierosināt zemes īpašnieki vai tās tiesiskie valdītāji, pašvaldības vai valsts iestādes, savukārt zemes konsolidāciju atbilstoši noteiktajai kompetencei nodrošinās Valsts zemes dienests, pašvaldības, zemes ierīcības darbiem sertificēta persona un zemes kadastrālajai uzmērīšanai sertificēta persona.
 
Regulējumā paredzēta rezerves zemes fonda pārvaldības kārtība, nosakot, ka šajā fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, valdītājs ir attiecīgās teritorijas pašvaldība. Tas būs līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdos rīkojumu par zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda. Šādos zemes gabalos būs aizliegta jaunu ēku būvniecība.
 
Savukārt valstij un pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes pēc zemes reformas pabeigšanas būs jāizvērtē divu gadu laikā pēc attiecīga valdības rīkojuma izdošanas.
 
Likums arī paredz zemes un augsnes aizsardzību un kvalitātes novērtējumu, nosakot, ka zemes izmantotājam jānodrošina augsnes rekultivācija jeb auglības atjaunošana.
 
Plānots, ka augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu, kas balstīta uz augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem, veiks lauksaimniecībā izmatojamajai un meža zemei reizi 20 gados un datus uzkrās zemes kvalitātes novērtējuma informācijas sistēmā.
 
Tāpat likumā paredzēta jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldības, kā arī zemes pārraudzības īstenošanas un zemes informācijas infrastruktūras kārtība.
 
Zemes pārvaldības likumu trešajā galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimai.

22.10.2014 VZD: Gada laikā strauji audzis ADTI darbu skaits (13)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada 3. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 258 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5808 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskā plāni - 3075: 
 
 
SkaitsApjoms
Topogrāfiskie plāni30756549 ha
Izpildmērījumu plāni27331855 km un 287 ha
Kopā5808 
 
Salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 19%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo - 2014. gada 2. ceturksni - darbu apjoms ir pieaudzis par 12%.
 
Kopš VZD ir uzsācis ceturkšņa pārskatu sagatavošanu, ir novērojama nemitīga nozares izaugsme katru ceturksni. Salīdzinot pašreizējos rezultātus ar 2013. gada 1. ceturksni, kad bija veikti 3483 ADTI darbi, vērojams, ka pusotra gada laikā par 67% pieaudzis ADTI darbu skaits.
 
Visvairāk ADTI darbu (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) izstrādāti Rīgas pilsētā – 1153, tālāk seko Ķekavas novads ar 352 darbiem un Jūrmalas pilsēta ar 277 darbiem.
 
Atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, "līdere" ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 17.7% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.3% no izpildmērījumu plāniem:
 
Topogrāfiskie plāniIzpildmērījumu plāni
PašvaldībaDarbu skaitsPašvaldībaDarbu skaits
Rīgas pilsēta544Rīgas pilsēta609
Jūrmalas pilsēta  132 Ķekavas novads 226 
Ķekavas novads  126 Jūrmalas pilsēta145
 
VZD ir apkopojis statistiku par "ražīgākajiem" mērniekiem 2014. gada 3. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5 (3. tabula). Lai arī kopumā liela daļa no mērnieku vārdiem Top 5 sarakstā atrodas pastāvīgi, ir arī daži jaunpienācēji.
3. tabula:
 

Visvairāk ADTI darbu kopā

Visvairāk topogrāfisko plānu

Visvairāk izpildmērījumu plānu

Vislielākās topogrāfisko plānu platības

Maigonis Mičulis 

AC000000054 

(192 darbi)

Inese Irbe

AC000000041 

(143 plāni)

Igors Gavrilovs

BC-348

(183 plāni)

Māris Ruģelis

BC-329

(1055 hektāri)

Igors Gavrilovs

BC-348

(183 darbi)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(192 plāni)

Mairis Neibergs

AC000000015

(107 plāni)

Ivars Žagars

BC-328

(344 hektāri)

Inese Irbe

AC000000041 

(143 darbi)

Mihails Vodņevs

BC-496

(68 plāni)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(192 plāni)

Mihails Vodņevs

BC-496

(235 hektāri)

Atis Baumanis 

AC000000014

(120 darbi)

Ilvars Draulis

BC-502

(60 plāni)

Atis Baumanis 

AC000000014

(120 plāni)

Ainārs Miķelsons

BC-223

(132 hektāri)

Mairis Neibergs

AC000000015

(107 darbi)

Ingmārs Stakāns

BC-240

(57 plāni)

un

Lauris Fogels

BC-259

(57 plāni)

Arnis Skujiņš

AC000000055

(69 plāni)

Ritvars Staņa

BC-370

(121 hektārs)

 
 

 

22.10.2014 Ģeologi uzmēra pakalnu, kurš apdraud ceļu Kandavas pusē (3)

 Lietavu dēļ ir apgrūtināti būvdarbi autoceļā Līgas - Kandava - Veģi (P130), kas tika uzsākti šovasar lai novērstu zemes noslīdējumus autoceļa posmos starp Kandavu un Sabili.

Būvdarbu gaitā tika pilnībā noņemts ceļa segums, tika padziļināts ierakums un atsegta vieta gabionu atbalstsienas izbūvei, kā arī nojaukta vecā atbalsta siena.
Bez atbalsta kalns, kas atrodas blakus ceļam, kļuva kustīgs un pēdējo dienu lietavas ir veicinājušas un paātrinājušas kalna noslīdēšanas procesu.
 
VAS "Latvijas Valsts ceļi" ir piesaistījuši ģeoloģijas speciālistu lai veiktu kalna izpēti un uzmērīšanu. No speciālistu puses jau ir iesniegts priekšlikums nogruvumu norakt un samazināt nogāzes slīpumu.
 
Lai arī konkrētais būvobjekts nav liels, tas ir īpaši sarežģīts veicamo darbu, kā arī lielā zemes apjoma dēļ. Ņemot vērā neparedzētos apstākļus, pastāv iespēja, ka būs nepieciešams veikt papildus darbus objektā, kas prasīs arī papildus finansējumu.
Jau izstrādājot šī objekta būvdarbu projektu tika piesaistīti ģeoloģijas speciālisti un veiktas papildus ekspertīzes. Būvdarbu projektu izstrādāja SIA "Polyroad", savukārt papildus ģeoloģisko izmeklēšanu, kā arī sagatavotā projekta ekspertīzi veica SIA "Projekts 3".
 
Pašreiz LVC risina sarunas ar zemes īpašnieku, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt koku izciršanu un zemes norakšanu.
 
2014. gada 29.jūlijā ar SIA "Saldus ceļinieks" tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu autoceļa Līgas - Kandava - Veģi (P130) posmos no 13,95. līdz 14,25.kilometram un no 14,8. līdz 15,3.kilometram. Līguma cena: 757 865 EUR, ieskaitot PVN.
 
Darbi uzsākti šā gada 18.augustā un tos plānots beigt 2015.gada maijā.
Paredzams, ka šogad darbi turpināsies arī novembrī.
Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2019. gada 14. oktobris

Vārda diena:

Minna, Vilhelmīne
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.