Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

31.10.2014 Ar mērniekiem pārrunā izmaiņas likumos par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā (2)

 Piektdien, 2014. gada 31. oktobrī, Valsts zemes dienestā (VZD) notika Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas tikšanās, kurā VZD informēja par šī gada 30. oktobrī Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”.

Izmaiņas likumos paredz procedūru vienkāršošanu, kas noteiktos gadījumos iedzīvotājiem atvieglos datu aktualizāciju zemesgrāmatā, izslēdzot nepieciešamību tieši vērsties zemesgrāmatu nodaļās. Dati, kas aktualizēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā), tiešsaistē tiks nodoti zemesgrāmatu nodaļām, lai veiktu attiecīgos grozījumus zemesgrāmatas nodalījumos.
 
Likumu grozījumi attiecas uz astoņām procedūrām, no kurām trīs ir saistītas ar mērnieku darbu. Mērniekiem būs jārēķinās ar to, ka gadījumos, kad tiek veikta zemes vienības sadale vai zemes vienību apvienošana viena nekustamā īpašuma ietvaros, dokumenti, kurus mērnieki pieņem no klienta, būs pamats ne tikai datu aktualizācijai Kadastrā, bet arī ierakstu maiņai zemesgrāmatu nodalījumos. Tas pats attiecas uz iepriekš ierādītu zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
 
Turpmāk īpašniekiem nebūs jāpasūta un mērniekiem nevajadzēs gatavot zemes robežu plānus būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā. Izmaiņas skars arī elektroniski iesniedzamo dokumentu datnes sagatavošanu. Īpaša uzmanība mērniekiem būs jāpievērš pilnvarām, kuras iesniedz klients.
 
Izmaiņas likumos paredz, ka jaunās procedūras stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī. Pašreiz VZD turpina darbu pie Ministru kabineta noteikumiem un Tieslietu ministrijas kārtības par datu apmaiņu ar zemesgrāmatu un izmaiņām Kadastra programmatūrā.
 
Lai nodrošinātu likumu izmaiņu ieviešanu, šī gada decembrī VZD sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un mērnieku organizācijām rīkos kopīgas apmācības tiesnešiem, mērniekiem un VZD speciālistiem. Apmācībās plānots skaidrot ar likumu grozījumiem saistītās izmaiņas procedūrās, un tās notiks visos Latvijas reģionos.

27.10.2014 Veikta apjomīga Rīgas pilsētas adrešu izmaiņu reģistrācija Valsts adrešu reģistrā un Kadastrā

 Valsts zemes dienests (VZD) ir pabeidzis nozīmīga apjoma adrešu izmaiņu reģistrāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs). Veiktās adrešu izmaiņas attiecas uz Rīgas pilsētas teritoriju, un tās saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktajiem adreses piešķiršanas pamatprincipiem rosinājusi Rīgas pilsētas būvvalde.

Šonedēļ VZD veica ap 700 adrešu izmaiņu reģistrāciju objektiem Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē. Savukārt augustā tika reģistrētas adrešu izmaiņas ap 500 objektiem Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē.
 
Reģistrējot Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumos rosinātās adrešu izmaiņas Valsts adrešu reģistrā, visiem Valsts adrešu reģistra un Kadastra datu lietotājiem, kā arī jebkuram iedzīvotājam tiek nodrošināta pieeja kvalitatīviem adrešu datiem.  Veicot adrešu sakārtošanu, tiek ievēroti adresācijas noteikumi, kuru mērķis ir valstī izveidot vienotu un ērti lietojamu adrešu sistēmu. 
 
VZD atzinīgi vērtē Rīgas pilsētas darbu adrešu sakārtošanā. Var teikt, ka Rīgā ir uzsākusies vērienīgākā adrešu kārtošana vairāku pēdējo desmitu gadu laikā. 
 
Ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumiem daudzām ēkām mainītas adreses ar piesaisti no vienas ielas uz piesaisti pie citas ielas. Tas nozīmē, ka šos adrešu objektus turpmāk būs vieglāk, ērtāk un saprotamāk atrast dabā. 
 
Tāpat līdz šim vairākām ēkām ir bijusi lietota viena adrese, bet ar minētajiem lēmumiem tām ir piešķirtas atšķirīgas adreses, kas turpmāk ļaus dabā viennozīmīgi identificēt konkrētus objektus. 
 
Rīgas pilsēta arī nākamajā gadā turpinās adrešu datu kārtošanu. VZD atbalsta šo procesu, jo sakārtotas adreses un to aktualizēšana Valsts adrešu reģistrā ir svarīga dažādās sabiedrības dzīves sfērās. Valsts adrešu reģistra datus izmanto gan operatīvie dienesti (piemēram, neatliekamā palīdzība), gan pakalpojumu sniedzēji (piemēram, pasts). Tos no Valsts adrešu reģistra automatizēti saņem pašvaldības, Zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un citas iestādes. 
 
Par aktuālajām adresēm ikviens var pārliecināties, izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas iespēju VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv vai mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv.

23.10.2014 Zemes pārvaldības likums paredz zemes konsolidāciju

 Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 22.oktobrī, noslēdza darbu pie jauna likuma projekta, kura mērķis būs veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Paredzēts, ka Zemes pārvaldības likums stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

 
Jaunajā likumā noteikta valsts un vietējo pašvaldību zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām izstrādāt savā īpašumā un lietošanā esošas neapbūvētās zemes un degradētas teritorijas izmantošanas izvērtējuma kārtību.
 
Plānots, ka pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos varēs noteikt publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus neatkarīgi no zemes piederības vai piekritības.
 
Likums arī noteiks zemes izmantošanas kārtību, kas ietvers zemes izmantotāju pienākumus un atbildību, nosacījumus zemes publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, kā arī jaunizveidojamo zemes vienību piekļuvei un zemes reformas laikā izveidoto ceļa servitūtu izbeigšanai.
 
Lai uzlabotu zemes izmantošanu, likums paredz zemes konsolidāciju jeb tās robežu pārkārtošanu, jo lauku teritorijās zemes īpašumi ir sadrumstaloti, norāda likumprojekta autori. Konsolidāciju varēs ierosināt zemes īpašnieki vai tās tiesiskie valdītāji, pašvaldības vai valsts iestādes, savukārt zemes konsolidāciju atbilstoši noteiktajai kompetencei nodrošinās Valsts zemes dienests, pašvaldības, zemes ierīcības darbiem sertificēta persona un zemes kadastrālajai uzmērīšanai sertificēta persona.
 
Regulējumā paredzēta rezerves zemes fonda pārvaldības kārtība, nosakot, ka šajā fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, valdītājs ir attiecīgās teritorijas pašvaldība. Tas būs līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdos rīkojumu par zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda. Šādos zemes gabalos būs aizliegta jaunu ēku būvniecība.
 
Savukārt valstij un pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes pēc zemes reformas pabeigšanas būs jāizvērtē divu gadu laikā pēc attiecīga valdības rīkojuma izdošanas.
 
Likums arī paredz zemes un augsnes aizsardzību un kvalitātes novērtējumu, nosakot, ka zemes izmantotājam jānodrošina augsnes rekultivācija jeb auglības atjaunošana.
 
Plānots, ka augsnes kartēšanu un zemes kvalitātes vērtēšanu, kas balstīta uz augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem, veiks lauksaimniecībā izmatojamajai un meža zemei reizi 20 gados un datus uzkrās zemes kvalitātes novērtējuma informācijas sistēmā.
 
Tāpat likumā paredzēta jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldības, kā arī zemes pārraudzības īstenošanas un zemes informācijas infrastruktūras kārtība.
 
Zemes pārvaldības likumu trešajā galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimai.

22.10.2014 VZD: Gada laikā strauji audzis ADTI darbu skaits (13)

 Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada 3. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 258 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5808 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskā plāni - 3075: 
 
 
SkaitsApjoms
Topogrāfiskie plāni30756549 ha
Izpildmērījumu plāni27331855 km un 287 ha
Kopā5808 
 
Salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 19%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo - 2014. gada 2. ceturksni - darbu apjoms ir pieaudzis par 12%.
 
Kopš VZD ir uzsācis ceturkšņa pārskatu sagatavošanu, ir novērojama nemitīga nozares izaugsme katru ceturksni. Salīdzinot pašreizējos rezultātus ar 2013. gada 1. ceturksni, kad bija veikti 3483 ADTI darbi, vērojams, ka pusotra gada laikā par 67% pieaudzis ADTI darbu skaits.
 
Visvairāk ADTI darbu (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) izstrādāti Rīgas pilsētā – 1153, tālāk seko Ķekavas novads ar 352 darbiem un Jūrmalas pilsēta ar 277 darbiem.
 
Atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, "līdere" ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 17.7% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.3% no izpildmērījumu plāniem:
 
Topogrāfiskie plāniIzpildmērījumu plāni
PašvaldībaDarbu skaitsPašvaldībaDarbu skaits
Rīgas pilsēta544Rīgas pilsēta609
Jūrmalas pilsēta  132 Ķekavas novads 226 
Ķekavas novads  126 Jūrmalas pilsēta145
 
VZD ir apkopojis statistiku par "ražīgākajiem" mērniekiem 2014. gada 3. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5 (3. tabula). Lai arī kopumā liela daļa no mērnieku vārdiem Top 5 sarakstā atrodas pastāvīgi, ir arī daži jaunpienācēji.
3. tabula:
 

Visvairāk ADTI darbu kopā

Visvairāk topogrāfisko plānu

Visvairāk izpildmērījumu plānu

Vislielākās topogrāfisko plānu platības

Maigonis Mičulis 

AC000000054 

(192 darbi)

Inese Irbe

AC000000041 

(143 plāni)

Igors Gavrilovs

BC-348

(183 plāni)

Māris Ruģelis

BC-329

(1055 hektāri)

Igors Gavrilovs

BC-348

(183 darbi)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(192 plāni)

Mairis Neibergs

AC000000015

(107 plāni)

Ivars Žagars

BC-328

(344 hektāri)

Inese Irbe

AC000000041 

(143 darbi)

Mihails Vodņevs

BC-496

(68 plāni)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(192 plāni)

Mihails Vodņevs

BC-496

(235 hektāri)

Atis Baumanis 

AC000000014

(120 darbi)

Ilvars Draulis

BC-502

(60 plāni)

Atis Baumanis 

AC000000014

(120 plāni)

Ainārs Miķelsons

BC-223

(132 hektāri)

Mairis Neibergs

AC000000015

(107 darbi)

Ingmārs Stakāns

BC-240

(57 plāni)

un

Lauris Fogels

BC-259

(57 plāni)

Arnis Skujiņš

AC000000055

(69 plāni)

Ritvars Staņa

BC-370

(121 hektārs)

 
 

 

22.10.2014 Ģeologi uzmēra pakalnu, kurš apdraud ceļu Kandavas pusē (3)

 Lietavu dēļ ir apgrūtināti būvdarbi autoceļā Līgas - Kandava - Veģi (P130), kas tika uzsākti šovasar lai novērstu zemes noslīdējumus autoceļa posmos starp Kandavu un Sabili.

Būvdarbu gaitā tika pilnībā noņemts ceļa segums, tika padziļināts ierakums un atsegta vieta gabionu atbalstsienas izbūvei, kā arī nojaukta vecā atbalsta siena.
Bez atbalsta kalns, kas atrodas blakus ceļam, kļuva kustīgs un pēdējo dienu lietavas ir veicinājušas un paātrinājušas kalna noslīdēšanas procesu.
 
VAS "Latvijas Valsts ceļi" ir piesaistījuši ģeoloģijas speciālistu lai veiktu kalna izpēti un uzmērīšanu. No speciālistu puses jau ir iesniegts priekšlikums nogruvumu norakt un samazināt nogāzes slīpumu.
 
Lai arī konkrētais būvobjekts nav liels, tas ir īpaši sarežģīts veicamo darbu, kā arī lielā zemes apjoma dēļ. Ņemot vērā neparedzētos apstākļus, pastāv iespēja, ka būs nepieciešams veikt papildus darbus objektā, kas prasīs arī papildus finansējumu.
Jau izstrādājot šī objekta būvdarbu projektu tika piesaistīti ģeoloģijas speciālisti un veiktas papildus ekspertīzes. Būvdarbu projektu izstrādāja SIA "Polyroad", savukārt papildus ģeoloģisko izmeklēšanu, kā arī sagatavotā projekta ekspertīzi veica SIA "Projekts 3".
 
Pašreiz LVC risina sarunas ar zemes īpašnieku, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt koku izciršanu un zemes norakšanu.
 
2014. gada 29.jūlijā ar SIA "Saldus ceļinieks" tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu autoceļa Līgas - Kandava - Veģi (P130) posmos no 13,95. līdz 14,25.kilometram un no 14,8. līdz 15,3.kilometram. Līguma cena: 757 865 EUR, ieskaitot PVN.
 
Darbi uzsākti šā gada 18.augustā un tos plānots beigt 2015.gada maijā.
Paredzams, ka šogad darbi turpināsies arī novembrī.

15.10.2014 VZD izsludina apjomīgu mērniecības iepirkumu (4)

 Lai turpinātu pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem likumā noteiktajām iedzīvotāju grupām, Valsts zemes dienests (VZD) izsludina iepirkumu mērniecības pakalpojumu sniegšanai par maksimālo līgumcenu 114 651 EUR (bez PVN).

Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 11. novembrim. Līgums par mērniecības darbu izpildi tiks slēgts uz diviem gadiem. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties VZD tīmekļa vietnes sadaļā Iepirkumi.
 
Judīte Mierkalne, VZD Zemes pārvaldības procesu vadītāja: „Dienests aicina mērniecības uzņēmumus piedalīties konkursā, jo zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem ir svarīga zemes reformas sastāvdaļa. Tās rezultātā tie, kuri gaida zemes uzmērīšanas rindā, iegūst vienu no svarīgākajiem dokumentiem – zemes robežu plānu, kas savukārt nepieciešams, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.”
 
Papildu informācija:
 
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, un viņus pārdzīvojušiem laulātajiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un 1. grupas invalīdiem, ja tā saistīta ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes īpašuma kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemi.
 
Organizējot zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, Valsts zemes dienests nodrošina personu iesniegumu izskatīšanu, uztur un aktualizē sarakstu zemes kadastrālai uzmērīšanai rindas kārtībā, organizē un pārrauga zemes vienību uzmērīšanas procesu.

15.10.2014 Prezidents izsludina grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā

 2014.gada 8.oktobrī Valsts prezidents A.Bērziņš izsludinājis Grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, ziņo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Likuma grozījumi ietver normas par pāreju uz jaunu augstumu sistēmu valstī (Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā), par Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla pārziņa maiņu (ģeoportāla pārzinis būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra), par tiesisko pamatu Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes izveidei un ietver precizējumu atsevišķām ģeodēzijas jomas normām.

02.10.2014 ĢIS sistēmu lietotāji dalās pieredzē konferencē

 Vakar un šodien Rīgā norisinās Latvijas Esri ĢIS lietotāju konference 2014, kuras apmeklētāji tiek iepazīstināti ar ArcGIS programmatūras dažādām pielietojuma iespējām. Vakar ar saviem pieredzes stāstiem uzstājās gan dažādu Latvijas, gan ārvalstu iestāžu pārstāvji.

Piemēram, Valdis Garoza no VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" iepazīstināja ar meliorācijas kadastra karšu digitalizēšanas procesu. Tā kā vairums meliorācijas sistēmu izbūvētas pagājušajā gadsimtā, visas kadastra kartes ir papīra formātā, mērogā 1:2000, un to esot ļoti daudz - vismaz 30 000. Digitalizācijas procesā tās tiek ieskenētas ar lielformāta skeneri, ģeoreferencētas.

Arī SIA "Rīgas ūdens" pārgājuši uz modernajām tehnoloģijām, un vairs neveic datu uzturēšanu uz papīra, bet visu zīmējot ĢIS sistēmā, kurā iespējams pārlūkot arī Valsts Zemes dienesta kadastrs.lv un citas sistēmas.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izmanto ĢIS zemes inventarizācijas projekta CORINE Land Cover īstenošanā, kas tiek veikts, lai novērtētu vides izmaiņas un kurā izmantoti satelītu un ortofoto dati.

Ļoti plaši ĢIS programmatūru izmanto Islandes galvaspilsētas Reikjavīkas dome savas pilsētas ĢIS sistēmā, kas ļauj tās lietotājiem gūt visdetalizētāko informāciju, sākot no pilsētas infrastruktūras, demogrāfijas un attīstības tendencēm un beidzot pat ar apbūves tipiem un konkrētu māju un dzīvokļu plāniem. Līdzīgā virzienā strādā arī Tallinas mērija, veidojot pilsētas telpisko datu reģistru, savukārt Viļņā siltumenerģijas apgādes uzņēmums "Vilniaus Energija" radījis ĢIS sistēmu, kas palīdz reģistrēt siltumenerģijas (karstā ūdens) noplūdes vietas un tās operatīvi saremontēt. 

29.09.2014 Latvijas Valsts Ceļi iegādājas ģeoradaru ceļu kvalitātes pārbaudēm (3)

 AS "Latvijas Valsts Ceļi" iegādājušies ģeoradaru, ko izmantos asfalta segas kvalitātes noteikšanā. Tas ļaušot jau laikus pamanīt iespējamās deformācijas pazīmes asfalta zemvirsmas slāņos, kā arī novērtēt ceļu remontdarbu kvalitāti. Iegādāts arī lāzerskeneris, kas spēj ātri noskenēt ceļa un grāvju profilu, izvērtēt šosejas ģeometriju. Sasaistē ar GPS tas palīdzēs veidot detalizētas Latvijas ceļu kvalitātes kartes. Kopējās iekārtu izmaksas bijušas 242 000 eiro. Oriģinālziņa 

24.09.2014 Mērniecības padomē diskutē par zemes ierīcības izstrādi (7)

 Ceturtdien, 2014. gada 18. septembrī, notika Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par zemes ierīcību, resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei, skanēto materiālu kvalitāti, zemes robežu plānu kamerālo pārzīmēšanu, kā arī citiem jautājumiem.

Mērniecības konsultatīvā padome dienas kārtību sāka ar diskusiju par zemes ierīcību. Mērnieki pieteica problēmsituācijas, kad zemes ierīcības projektu nav iespējams realizēt. Valsts zemes dienests (VZD) piedāvāja apspriest divus risinājuma variantus:  viens variants – problēmu risina, izstrādājot grozījumus apstiprinātajā zemes ierīcības projektā; otrs variants – mērnieks pats ir tiesīgs izstrādāt  precizējumu, ko saskaņo ar pašvaldību  un pievieno mērniecības dokumentiem. Par  gadījumiem, kādos varētu tikt veikti zemes ierīcības projekta grozījumi un kādos izstrādāts mērniecības darbu pabeigšanas tiesiskā pamatojuma dokuments, padomes locekļi  2 nedēļu laikā sniegs priekšlikumus dienestam.
 
Padomes locekļi apsprieda jautājumus par resursu datņu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei. Resursu datņu testēšanas laikā ir atklājies, ka ir nepieciešams laiks, lai novērstu konstatētās tehniskās problēmas. Iespējams, būs nepieciešamas  izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos. Dienests ar nozares profesionāļiem vienojās pagarināt pārejas periodu resursu datņu izmantošanai līdz 2015. gada 1. jūnijam.
 
VZD padomes locekļiem skaidroja par skanēto materiālu kvalitāti un nozares profesionāļu rīcību, ja saņemti nekvalitatīvi un darba veikšanai neatbilstoši skanētie materiāli. Dienests informēs profesionāļus par kontaktinformāciju, kur vērsties šādos gadījumos.
 
Attiecībā uz Kadastra kartes statusu un izmantošanu citu nozaru (būvniecības, meža inventarizācijas u.c.) darbā, padome ierosināja organizēt sanāksmi kopā ar Zemkopības ministriju, Valsts meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu, lai informētu, ka tiesības noteikt un atjaunot robežzīmes atrašanās vietu ir tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai, ja zemes vienību robežzīmes nav saglabājušās vai to atrašanās vieta neatbilst Kadastra kartes datiem vai zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.
 
Padomes darba gaitā izvērtās diskusija par zemes robežu plānu kamerālo pārzīmēšanu un kārtību, kādā aktualizēt situācijas plānu gadījumā, ja zemes vienības robežas ir ierādītas un uz zemes atrodas kadastrā reģistrētas  būves. Padomes locekļi par kopīgu viedokli pagaidām nevienojās. Dienests nozares profesionāļiem saskaņošanai nosūtīs savu priekšlikumu situācijas sakārtošanai.
 
Papildus Dienests informēja par „Konkursu par labākajiem 2014. gada studiju noslēguma darbiem”, kura mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā dienestā. 

22.09.2014 Valsts zemes dienests: izpildīts pēdējais zemes reformas uzdevums laukos

 Valsts Zemes dienests (VZD) kā zemes reformu koordinējošā iestāde informē, ka šomēnes saņemts Centrālās zemes komisijas (CZK) pēdējais lēmumu par īpašuma tiesību atzīšanu bijušajiem īpašniekiem, kas nozīmē, ka ir izpildīts pēdējais zemes reformas uzdevums.

Saskaņā ar likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" noteikto, bijušajiem zemes īpašniekiem līdz 2007. gada beigām CZK bija jāiesniedz pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Savukārt, ja īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanas brīdī personu rīcībā nebija dokumentu, kas apliecina zemes īpašuma un mantošanas tiesības, tos varēja iesniegt līdz 2008. gada 1.septembrim.
 
Darbu pie iesniegumu un dokumentu izvērtēšanas VZD kopā ar CZK uzsāka 2009. gadā, izmantojot VZD rīcībā esošos kadastra datus un arhīvu dokumentus. Savukārt 2010. gadā sadarbībā ar pašvaldībām tika sagatavots brīvo zemes vienību piedāvājums pretendentiem un uzsākts dokumentu sagatavošanas process īpašuma tiesību atzīšanai.
 
Sākotnēji tika saņemti pieteikumi no 1066 personām, kuras pretendēja atjaunot īpašuma tiesības uz aptuveni 13 000 ha zemes. Izvēlei īpašuma tiesību atjaunošanai tika piedāvāts nedaudz vairāk par 24 000 ha zemes - kopumā 7400 zemes vienību gan lauksaimniecībai, gan mežsaimniecībai, gan citām vajadzībām lauku apvidos.
Īpašuma tiesības tika atzītas 964 personām, kas saņēma 2547 zemes vienības 11 872 ha platībā, savukārt pārējām personām īpašuma tiesību process tika atteikts vai nu pēc pašu vēlēšanās, vai arī tāpēc, ka personas nepildīja normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 
Judīte Mierkalne, Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja: "Īpašuma tiesību atgūšanas process uz reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm bija sarežģīts, tomēr sadarbībā ar Centrālo zemes komisiju un pašvaldībām uzticēto uzdevumu Valsts zemes dienests veiksmīgi izpildījis. Nozīmīga loma šī uzdevuma izpildē bija zemes pretendentiem. Mazāk grūtību tas sagādāja tiem, kuri zināja, kādam mērķim atgūto zemi vēlēsies izmantot."
 
Zemes reforma tika uzsākta 1990. gadā, un tās pamatmērķis bija atdot bijušajiem zemes īpašniekiem zemes īpašumus, kas tiem Latvijas teritorijā piederēja 1940. gada 21.jūlijā un tika nacionalizēti, kā arī nodrošināt iespēju pārējiem Latvijas iedzīvotājiem iegūt zemi īpašumā, tā pārkārtojot zemes lietošanas un īpašuma tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības uz tirgus ekonomiku.
 
Zemes reformas rezultātā zemes īpašumu skaits Latvijā pārsniedzis 745 tūkstošu robežu. Tomēr zemesgrāmatā joprojām nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz 143 536 jeb 19,25% šo zemes īpašumu.
 
Papildu informāciju par Zemes reformu var iegūt VZD vadībā sagatavotajā grāmatā "Zemes reforma - atslēga uz īpašumu", kas elektroniskā formātā pieejama VZD tīmekļa vietnē (http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/valsts-zemes-dienests/valsts-zemes-dienestam-20/gramatas/#izdevumi) vai augstskolu, universitāšu un citās lielākajās bibliotēkās.

18.09.2014 LĢIA piedāvā ortofotokartes no 2014.gada aerofotografēšanas materiāliem

2014.gada pavasarī un vasaras sākumā Polijas uzņēmums  MGGP Aero veica 2014.gadā plānoto Latvijas teritorijas aerofotografēšanu atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam. Visi iegūtie aerofotografēšanas materiāli ir saņemti un pārbaudīti un tiek sagatavotas ortofotokartes, ziņo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.
 
LĢIA piedāvā iepazīties ar lietotājiem pieejamo 5.cikla ortofotokaršu aktuālo kartoshēmu ar situāciju uz 15.septembri. Visas ortofotokartes 2014.gadā nofotografētajām teritorijām būs pieejamas šā gada rudenī. 
 
 

12.09.2014 VZD izsludina konkursu par labākajiem 2014. gada studiju noslēguma darbiem

 Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau otro gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

Studiju noslēguma darbus konkursam var iesniegt augstākās izglītības iestāde, kurā studējošais iepriekšējā mācību gadā (2013./2014.akad.st.g.) ir aizstāvējis patstāvīgi izstrādātu, radošu, kvalitatīvu, ar izvirzītiem praktiskiem risinājumiem, ļoti labi (8), teicami (9) vai izcili (10) novērtētu bakalaura darbu, maģistra darbu vai diplomdarbu ar VZD saistītajās jomās – nekustamā īpašuma kadastrs, zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, nekustamā īpašuma masveida vērtēšana, zemes ierīcība, zemes reforma, ģeodēzija, ģeomātika un zemes efektīva izmantošana.
 
Darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kas ņems vērā pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu, pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, izsludināto secinājumu pamatotību un oriģinalitāti, tēmas nozīmību, kā arī tēmas aktualitāti.
 
Darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – labākais bakalaura darbs, labākais maģistra darba un labākais diplomdarbs.
 
Labāko darbu apbalvošana notiks 2014. gada 14. novembrī VZD rīkotajā svinīgajā sanāksmē, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
 
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 30. septembris, sūtot tos elektroniska dokumenta veidā PDF formātā uz e-pasta adresi lelde.rozentale@vzd.gov.lv.

01.09.2014 "Sentinel-1A" nosūtījis Itālijas un Norvēģijas topogrāfijas attēlus

Šā gada aprīlī orbītā palaistais Eiropas Kosmosa aģentūras satelīts "Sentinel-1A" nosūtījis augstas kvalitātes radara attēlus, kas uzņemti virs Sicīlijas un Norvēģijas. No tiem izveidotas īpašas "interferogrammas", kas palīdz monitorēt Zemes virsmas kustības milimetru skalā, kā arī veidot digitālos topogrāfiskos modeļus. "Sentinel-1A" ir pirmais no Eiropas Kopernika vides monitoringa programmā izmantotajiem satelītiem. Oriģinālziņa

25.08.2014 Mobilā aplikācija "Kadastrs.lv" cīnās par iekļūšanu konkursa WSA-mobile labāko pieciniekā (1)

 Valsts zemes dienesta (VZD) mobilā aplikācija Kadastrs.lv turpinās sacensties par vietu labāko aplikāciju pieciniekā kategorijā "m-Pārvaldība un līdzdalība" (m-Government & Participation) Starptautiskā jauno mediju centra (International Center for New Media) rīkotajā konkursā World Summit Award Mobile (WSA-mobile).

Konkursa žūrija pabeigusi otro mobilo aplikāciju izvērtēšanas etapu, kurā no 454 lietotnēm 8 kategorijās atlasītas 202 aplikācijas. Turpmākajā darba gaitā žūrija izvēlēsies 40 aplikācijas jeb 5 labākās katrā kategorijā. Konkursa kategorijā "m-Pārvaldība un līdzdalība" VZD aplikācija Kadastrs.lv sacentīsies ar citām 24 aplikācijām.
 
Līdzīgu risinājumu vidū ārpus Latvijas Kadastrs.lv izceļas ar diviem jauninājumiem, kas palielina tā konkurētspēju - izmantojot aplikāciju, var identificēt kadastra objektu vietā, kur lietotājs atrodas, un aplūkot kartē attiecīgās zemes vienības vai būves robežas.
 
Ar pilnu mobilās aplikācijas Kadastrs.lv funkciju aprakstu var iepazīties VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv vai datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv.
 
No Latvijas citās konkursa WSA-mobile kategorijās īsajā finālistu sarakstā iekļuvušas vēl divas mobilās lietotnes - Valsts kancelejas aplikācija "Futbols valsts pārvaldē", kas startē kategorijā "m-Iesaiste un iespēju paplašināšana" (m-Inclusion & Empowerment), un Latvijas Radio kanāla Pieci mobilā aplikācija "Pieci" kategorijā m-Mediji un ziņas (m-Media & News).
 
Visu 202 mobilo aplikāciju un to pārstāvēto valstu sarakstu var apskatīt tīmekļa vietnē www.wsa-mobile.org.

20.08.2014 Ķīna veiksmīgi nogādā orbītā Zemes novērošanas satelītu Gaofen-2

 Ķīna palaidusi orbītā augstas izšķirtspējas satelītu Gaofen-2. Riņķojot 630 kilometru augstumā, satelīts spēj uzņemt attēlus ar 80 centimetru panhromatisko un 3,2 metru multispektrālo izšķirtspēju. Satelīts nogādāts kosmosā, izmantojot pašas Ķīnas ražoto Long March-4B nesējraķeti. Gaofen-2 ir otrais no septiņiem satelītiem, kurus plānots nogādāt orbītā līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu augstas izšķirtspējas kartēšanu, klimata izmaiņu monitoringu, pilsētplānošanu un citiem mērķiem. Oriģinālziņa

20.08.2014 Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu (1)

 Eiropas Mērnieku padome (CLGE) laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam ciešā sadarbībā ar ekspertiem no Eiropas Komisijas un Beļģijas kadastra izstrādāja starptautisku Būvju uzmērīšanas kodeksu, kas Latvijā saprotams kā Būvju kadastrālā uzmērīšana (jeb inventarizācijas lieta). 2013. gada 30. maijā Pasaules Bankā Vašingtonā tika izveidota Starptautiskā Nekustamā īpašuma Mērīšanas standartu koalīcija (IPMSC). Koalīcijas sastāvā ir 44 organizācijas, un CLGE tajā aktīvi darbojas un spēlē svarīgu lomu. Koalīcijas mērķis ir turpināt CLGE iesākto darbu un izveidot vienotu etalonu – Būvju uzmērīšanas standartu un šoreiz tieši Birojiem. Biroju būvju uzmērīšanas standarta mērķis ir uzmērīt būves un veikt platību aprēķinus pēc vienotiem un skaidriem noteikumiem, ar vienotu terminoloģiju, kas nākotnē veicinātu tirgus efektivitāti un lielāku investoru, fondu u.c. uzticību, tādejādi palielinot investīciju pieaugumu.

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) aicina mērniekus iepazīties un lejupielādēt “Biroja ēku uzmērīšanas standarta” projekta variantu. LMB iesaka saviem biedriem ar to iepazīties, lai saprastu kā starptautiski tiks noformēta būvju uzmērīšana un iespējams nākotnē minētais standarts tiks piemērots arī Latvijā. LMB aicina sūtīt ieteikumus vai priekšlikumus pēc iespējas ātrāk, lai CLGE tos varētu apkopot un iesniegt IPMSC līdz 15. septembrim.

12.08.2014 RDPAD piedāvā Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju un ortofoto kartes bezmaksas aplūkošanu (1)

No šā gada 14.jūlija Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) piedāvā divus ģeotelpisko datu aplūkošanas pakalpojumus, kuros ar WMS (Web Map Service jeb tīkla karšu pakalpes) starpniecību tiek sniegta iespēja bez maksas aplūkot Rīgas pilsētas ielu sarkanās līnijas un Rīgas pilsētas ortofoto karti.
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs Dzintars Balodis uzsver: "Izstrādājot jaunos pakalpojumus, Pilsētas attīstības departaments turpina aizsākto darbu precīzas, pieejamas un patiesas informācijas sniegšanā, nodrošinot iespēju attālināti saņemt pakalpojumu. Iedzīvotāju ērtībai tiek strādāts arī pie citiem pakalpojumiem un esošo pakalpojumu uzlabošanas."
 
WMS ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm, kas ļauj pieslēgt ģeotelpiskos datus kā fona kartes profesionālajās Ģeotelpiskās Informācijas Sistēmas un CAD programmatūrās.
Pakalpojums ir pieejams Departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā "Ģeotelpiskā informācija".

28.07.2014 LLU mācībspēki konsultē Valsts zemes dienestu par tālizpēti un fotogrammetriju

 Lauku inženieru fakultātes (LIF) Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras mācībspēki uzsākuši sadarbību ar Valsts zemes dienestu (VZD), lai analizētu tālizpētes un fotogrammetrijas iespēju praktisku izmantošanu valsts pārvaldē.

LLU kopā ar kolēģiem no Rēzeknes augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes ir iesaistījušies neformālā pētniecības grupā, kuras uzdevums ir sākt izpēti par iespējamu programmatūras izstrādi VZD vajadzībām, kuras pamatā paredzēts izmantot tālizpētes un fotogrammetrijas datu tehnoloģijas. Līdz ar to zemes virsmas, tās objektu mērniecībā, kad nepieciešams iegūt datus par lielām valsts teritorijām, vairs nevajadzētu izmantot tradicionālās metodes, un process kļūtu automatizēts un ātrāks.
 
"Pasaulē saistībā ar datorizācijas un programmatūras attīstības revolūciju notiek strauja tālizpētes praktiska pielietojuma iespēju paplašināšanās visās ar lauksaimniecību, mežizstrādi un būvniecību saistītās jomās. Līdzīga situācija sagaidāma arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi, tādēļ VZD šobrīd cenšas saprast, kādu ieguldījumu varētu sniegt augstskolas, un ir aizsākuši nopietnu sadarbību ar mums. Ja pētījumi sāks norādīt uz reālu un ieviešanai VZD potenciāli realizējamu gala produktu, tad iespējams tiks slēgts oficiāls sadarbības - pasūtījuma līgums", atklāj LIF vieslektors Aivars Ratkevičs.
 
A. Ratkevičs stāsta, ka tālizpētes datus par zemes virsmu mūsdienās iespējams iegūt ar kosmisko satelītu, aerofotogrāfēšanas (gaisa fotografēšanas) un moderno tālizpētes aparatūru, t.i., radaru/skeneru palīdzību. Studiju procesā universitātē topošie speciālisti vairāk apgūst tradicionālās zemes izpētes metodes, taču šī situācija turpmāk varētu mainīties.
 
"Mūsu studenti ir dažādu virzienu lauksaimniecības speciālisti, un tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu savas nākamās profesionālās darbības jomā mācās vairāk teorētisko vai perspektīvo iespēju skatījumā. Sadarbības ar VZD rezultātā viņiem būs iespēja iesaistīties tālizpētes/fotogrammetrijas praktiskas pielietošanas pasākumos lauksaimniecības, zemes ierīcības un mērniecības jomās, gūt pieredzi darbā ar šādām tehnoloģijām un pārzināt to izmantojuma specifiku valsts pārvaldē Latvijā".
Šobrīd pētniecības grupā LLU pārstāvji konsultē par fotogrammetriju, lāzerskenēšanas (LIDAR) datu pielietošanu, kā arī vērtē un salīdzina izstrādātos programmatūras rīkus. Turpretim Rēzeknes augstskolas pārstāvji nodarbojas ar jaunās programmatūras izstrādi, bet Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes kolēģi vairāk konsultē par lāzerskenēšanu un pašreiz esošajām fotogrammetrijas programmatūrām.

03.07.2014 GLONASS precizitāte līdz 2020. gadam pieaugšot četrkārtīgi (1)

 Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins paziņojis, ka līdz 2020. gadam GLONASS precizitāte tikšot palielināta no pašreizējām deviņām pēdām (2,7 metri) līdz 2 pēdām (60 centimetri). 2013. gadā galvenais uzdevums esot bijis sistēmas darbības stabilitātes nodrošināšana, un tas esot ticis sasniegts. Nākamais uzdevums esot četrkārtēja navigācijas precizitātes uzlabošana. Pēc Rogozina vārdiem, laika gaitā GLONASS precizitāte pieaugusi no 115 līdz 9 pēdām un pašlaik esot "tuvu GPS precizitātei". Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2019. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2019. gada 22. augusts

Vārda diena:

Rudīte, Everts
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.