Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

15.10.2009 Ievēlēts jauns FGF prezidents

Franciski runājošajai mērnieku pasaulei ir jauns federācijas prezidents - Franciski runājošo Mērnieku federācijas (Federation of French-speaking Surveyors) Ģenerālajā asamblejā, kas notika 9. oktobrī Prāgā, par organizācijas prezidentu tika ievēlēts François Mazuyer, kurš šajā amatā būs nākamos četrus gadus. Turpinot iepriekšējā prezidenta Alēna Godē iesākto politiku, federācijas prioritāte būs atbalsts Āfrikas valstīm. 

14.10.2009 Spriedīs par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību (3)

Rīt, 15.oktobra Valsts sekretāru sanāksmes dienas kārtībā iekļauts tiesību aktu projekts  - Koncepcija par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148569

14.10.2009 Referātu iesniegšana LLU konferencei (1)

  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte 2009.gada 4.decembrī plkst. 9.00 organizē zinātniski praktisku konferenci “Zemes ierīcības un ģeodēzijas problēmas”.

      Konferences mērķis ir savstarpēja pieredzes apmaiņa zinātniskajās un praktiskajās izstrādnēs, kā arī risinājumu meklējumi jauno speciālistu mērķtiecīgai sagatavošanai.

      LLU aicina uzņēmumu pārstāvjus piedalīties konferencē ar referātiem par sava darba rezultātiem, problēmām un to risinājumiem, kā arī izteikt savu viedokli par jauno speciālistu sagatavošanu un priekšlikumus mācību darba uzlabošanai.

      Konference notiks Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Lauku inženieru fakultātes 902. auditorijā (9.stāvs).

      Referātu nosaukumus, norādot to autorus, līdz 31.oktobrim, LLU lūdz sūtīt anda.jankava@llu.lv vai uz adresi:

LLU Lauku inženieru fakultāte
Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra
Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001

Anda Jankava,

63026251; 29356448

14.10.2009 FIG reģionālā konference Vjetnamā

No 19.-22. oktobrim Vjetnamas galvaspilsētā Hanojā notiks Starptautiskās Mērnieku biedrības 7. reģionālā konference. Konferences tēmas būs "Telpisko datu kalpošana cilvēkiem", "Zemes pārvaldīšana un vide" un "Ražotspējas attīstīšana". Galvenais fokuss būs likts uz zemes administrēšanas un vides menedžēšanas tematiem. Organizatori sagaida, ka konferencē piedalīsies ap 400 delegātu no apmēram 60 valstīm. Dalības maksa ir noteikta 350 eiro apmērā. Vairāk informācijas konferences mājaslapā: www.fig.net/vietnam 

14.10.2009 Norit pieteikšanās FIG 2010. gada kongresam

Starptautiskā Mērnieku biedrība (FIG) turpina gatavošanos 2010. gada pavasarī gaidāmajam kongresam, kas notiks Austrālijā - Sidnejā. Patlaban kongresa mājaslapā www.fig2010.com ir atvērta online reģistrācija dalībniekiem. Galīgais ielūgums un prasības dokumentācijai pieejamas šeit: www.fig.net/fig_2010/fig2010_final_invitation.pdf. Tāpat iespējams pieteikt arī savus referātus - patlaban saņemti jau vairāk nekā 750 referātu pieteikumi no 80 valstīm. Šoreiz organizatori izsludinājuši arī Kongresa balvu - par to varēs konkursā sacensties jaunie mērnieki, kas ir vecumā līdz 36 gadiem un iesniegs darbus saistībā ar kongresa galveno tēmu "Sastopot izaicinājumus - attīstot spējas". Balva ir apmaksāti ceļa izdevumi, dzīvošana kongresa viesnīcā un vēl 1500 eiro. Sīkāk: http://www.fig.net/fig_2010/prize.htm

14.10.2009 VZD saņem labas pārvaldības balvu (4)

VZD balvas saņemšanai valsts iestāžu kategorijā pieteica Valsts kanceleja, novērtējot iestādes paveiktās strukturālās reformas, centralizējot atbalsta funkcijas, proti, – finanšu vadību, uzskaiti un budžeta plānošanu, personāla vadību, IT, iepirkumu uzraudzību, iestādes darbības plānošanu un vadības dokumentu izstrādi. Saņemtajā Atzinības rakstā teikts: „Par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā un efektīvu pārmaiņu vadību”.

Reformas galvenais mērķis bija samazināt iestādes uzturēšanas izmaksas, neietekmējot pakalpojumus sniegšanu klientiem, un novērst atsevišķu iestādes iekšējo procesu dublēšanos, tādējādi paaugstinot efektivitāti un darba kvalitāti.

Pirms reformas VZD veidoja deviņas juridiskas personas – centrālais aparāts un astoņas reģionālās nodaļas, kas nozīmē, ka bija deviņi darba devēji, kuri katrs atsevišķi veica iepirkuma procedūras, gatavoja atsevišķus finanšu pārskatus, strādāja ar atsevišķām datu bāzēm un paši veica personāla atlasi, tādējādi astoņās reģionālajās nodaļās dublējot atbalsta funkciju struktūrvienības.

Atbalsta funkciju centralizācijas rezultātā VZD panākts „būtisks finansiāls ietaupījums 313 000 latu apmērā”. Papildus centralizācijas rezultātā rasti šādi ieguvumi: atvieglota budžeta izpilde, jo ir vienoti konti Valsts Kasē, vienkāršots un padarīts ātrāks pārskatu, atskaišu sagatavošanas process, novērstas atklātās personāla un grāmatvedības datu kvalitātes problēmas, uzlabots klientu apkalpošanas process u.c.

Valsts pārvaldes kategorijā balvas saņemšanai bija izvirzītas arī Ekonomikas ministrija un Iekšlietu ministrija.

avots: www.vzd.gov.lv

13.10.2009 Izmaiņas vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumos

Ministru kabinets 2009.gada 6.oktobrī atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", kas aizstāj Ministru kabineta 2006.gada 19.oktobra noteikumus Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi". Valsts zemes dienests, kā līdz šim, arī turpmāk būs viens no atzinuma sniedzējiem par pašvaldības izstrādātajiem vietējās pašvaldības teritorijas plānojumiem, un, ja nepieciešams, detālplānojumiem vai to grozījumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (turpmāk - Teritorijas plānošanas noteikumi) 12, 13., 37. un 72.punktam. Savukārt pirms atzinuma sniegšanas institūcijas, to starpā Valsts zemes dienests, izvirza nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrādei. Ņemot vērā, ka līdzšinējā praksē konstatēts, ka Valsts zemes dienesta teritoriālo struktūrvienību izsniegtie nosacījumi ir vispārīgi attiecināmi uz jebkuru vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai detālplānojumu, un lai atvieglotu un paātrinātu teritorijas plānošanas procesu, Valsts zemes dienesta nosacījumi vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai to grozījumu izstrādei turpmāk ir pieejami Valsts zemes dienesta mājas lapā apakšsadaļā "Plānojumu nosacījumi", kā noteikts Teritorijas plānošanas noteikumu 16.punktā.

Papildus informējam, ka izstrādātie vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi un detālplānojumi atzinuma sniegšanai attiecīgajai Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai turpmāk jāiesniedz elektroniski, atbilstoši Teritorijas plānošanas noteikumu 37. un 72.punktam.

Avots: http://www.vzd.gov.lv

12.10.2009 Izstrādāti MK noteikumi par administratīvo teritoriju robežu noteikšanu (1)

Izsludināti Ministru kabineta noteikumi par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanu, aprakstu sagatavošanu un aktualizēšanu. Noteikumus izstrādājuši Valsts zemes dienesta speciālisti.

Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, šis normatīvais akts noteiks kārtību, kādā nosakāmas administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežas, sagatavojami un aktualizējami robežu apraksti. Normatīvais akts arī noteiks sagatavojamo datu saturu un robežu karšu un aprakstu saskaņošanas kārtību. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.
Saskaņā ar noteikumu projektu, administratīvās teritorijas un tās teritoriālā iedalījuma vienības robeža būs nepārtraukta un noslēgta līnija un ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas norobežo administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības sauszemes un ūdeņu teritoriju, tās zemes dzīles un gaisa telpu no blakus esošās administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības.

Robežas koordinātu noteikšanai izmantos Latvijas koordinātu sistēmu. Grozot robežu, robežas karti un aprakstu gatavos tikai par to robežas posmu, kas tiks grozīts. Teksta un telpiskos robežu datus sagatavos Valsts zemes dienests un šie dati tiks uzkrāti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.

Teritoriālā iedalījuma vienības robežas karti un aprakstu sagatavos pēc pašvaldības pieprasījuma un aktualizēs, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu, ja līdz ar to netiks grozīta novada robeža.

Noteikumi arī paredz kārtību, kādā informācija par administratīvo teritoriju robežām tiks nodota Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Zemkopības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai.

Noteikumus pieņems Ministru kabinets. Ar pilnu normatīvā akta projekta tekstu par iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

Jana Saulīte,
Tieslietu Ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Avots: http://www.tm.gov.lv

12.10.2009 Web seminārs par Ikonos datu bāzi

Kompānija GeoEye 14. oktobrī organizē web semināru par Ikonos stereoattēlu datu bāzi un tās izmantošanas iespējām, piemēram, naftas, gāzes un minerālu pētīšanā, topogrāfiskajā kartēšanā, simulācijā, telekomunikāciju plānošanā un citur. Seminārs iepazīstinās ar dažādām lietotājiem paredzētajām aplikācijām. Piedalīšanās seminārā ir bez maksas, taču var piedalīties ierobežots dalībnieku skaits, un pirms semināra jāreģistrējas šajā adresē: https://www1.gotomeeting.com/register/754343041

Avots: http://www.gim-international.com

12.10.2009 Veiksmīgi palaists satelīts "Worldview-2"

DigitalGlobe palaidusi jaunu augstas rezolūcijas, attālinātās zondēšanas satelītu "Worldview-2". Patlaban vēl satelīts iziet kalibrēšanas un pārbaudes periodu, bet pirmie attēli komerciālai lietošanai no tā būs pieejami pēc apmēram 90 dienām. "Worldview-2" ir apgādāts ar jaunām tehnoloģijām, kas ļaus tam uzņemt multispektrālu fotogrāfisko datu bāzi ar rezolūciju 1,8 metri.

09.10.2009 Ģeotelpiskās informācijas likums pieņemts 2. lasījumā (2)

Vakar Saeima 2. lasījumā pieņēma ģeotelpiskās informācijas likumprojektu. Trešajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts 15. oktobris. Datums likumprojekta izskatīšanai 3. lasījumā vēl nav noteikts.

09.10.2009 3D simulācijas programmatūra LandSIM3D v.2.0

Kompānija Bionatics laidusi klajā 3-dimensionālās simulācijas un vizualizācijas programmas LandSIM3D otro versiju. Programmatūra paredzēta teritorijas plānošanai un ainavas saglabāšanai, jaunajā versijā iekļautas jaunas iespējas, lai atbildētu uz augošajām vajadzībām, ko izvirza pilsētu plānošanas un ainavu dizaina speciālisti. Programmā iestrādāta pilsētu vai plašu teritoriju, kurās ir tūkstošiem ēku, ielāde un attēlošana reālajā laikā. Šāda tehnoloģija ļauj panākt ļoti reālistisku pilsētas vizualizāciju un vienlaikus saglabāt interaktivitāti displejā.

Avots: http://www.gim-international.com

08.10.2009 Torņakalna detālplānojums atbalstīts nodošanai sabiedriskajai apspriešanai

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA "Metrum" izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju vērienīgajam Torņakalna apbūves projektam, kurā paredzēti gan Rīgas pašvaldības, gan Latvijas Universitātes administratīvo ēku kompleksi, gan jauna dzelzceļa stacija un autoosta. Detālplānojuma izstrādi Torņakalna administratīvā centra teritorijai domes deputāti nolēma sākt 2007.gadā. Detālplānojuma izstrādes sagatavošanas posmā tika apkopota saņemtā informācija no valsts un pašvaldības institūcijām, veikta esošās situācijas analīze un fotofiksācija dabā. Līdz reālajai sabiedriskās apspriešanas sākšanai vēl gan detālplānojuma saistošajos noteikumos būs jāietver prasību par arhitektūras ideju konkursa rīkošanu sabiedriskajām ēkām un ēkām, kurām tiek veidoti augstuma akcenti, japrecizē ēku augstuma akcenta apjomi procentuāli no kopējās ēkas platības, kā arī līdz detālplānojuma izskatīšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē detālplānojumam jāizstrādā telpisku maketu mērogā 1:1000.

 

08.10.2009 VAS "Privatizācijas aģentūra" konkurss

VAS "Privatizācijas aģentūra" izsludina konkursu nr. PA/M/3 2009/35
iepirkumā "Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā". Paredzamā līgumcena līdz 9999 Ls, piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19. oktobris, plkst. 16.00. 

08.10.2009 Notiks konference "Astronomija Latvijā" (1)

9.-10.oktobrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē (Akadēmijas laukumā 1) notiks populārzinātniska konference "Astronomija Latvijā". Dalība tajā ir bez maksas. Vienlaikus LZA augstceltnes 3. stāvā līdz 16. oktobrim apskatāma Francijas veidota izstāde "Visuma izpēte".

07.10.2009 "Latvijas Valsts Mežu" konkursa uzvarētājs

"LVM" konkursā par nekustamo īpašumu Talsu novada Abavas un Balgales pagastos, zemes kopplatībā 269,37ha kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un LVM noteiktajām papildus prasībām, Zemgales mežsaimniecības teritorijā ar līgumcenu LVL 2099,00 uzvarējusi VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”. Līguma izpildes laiks: 31.05.2010

07.10.2009 Paziņojums par konkursa uzvarētāju (1)

Līguma priekšmets: Par Nekustamo īpašumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 004 0018; 5462 004 0047; 5462 004 0048; 5462 004 0049 Jelgavas novada Līvbērzes pagastā 1096,70ha kopplatībā, kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu, Zemgales mežsaimniecības teritorijā 6. Līgumcena: LVL 4496,47 (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit seši lati un 47 santīmi) 7. Līguma izpildītājs: SIA „ĢEO OK” 8. Līguma izpildes laiks: 30.04.2010

07.10.2009 Viļņā notikusi EuroGeographics ģenerālā asambleja

Viļņā beigusies Eiropas nacionālo kartografēšanas un kadastrālo aģentūru asociācijas Eurographics devītā Ģenerālā asambleja, kurā kopumā piedalījās 53 organizāciju 120 pārstāvji no 43 Eiropas valstīm. Šīs asamblejas tēma bija "Eiropas vietu struktūras attīstīšana", kas attiecas uz projektu, kura rezultātā paredzēts izveidot vienotu visu Eiropas valstu ģeogrāfisko vietu datu kopumu. Konferences dalībnieki atbalstīja vienota standarta izveidošanu, un kopumā asambleja tiek uzskatīta par ļoti izdevušos. EuroGeoNames projektam savus datus iesniegušas jau 11 valstis, un Viļņas konferencē tam apsolīja pievienoties vēl daudzi asociācijas biedri, tādējādi tas būs apjomīgākais informācijas avots par oficiālajiem vietu nosaukumiem un to eiropeizētajām versijām.

06.10.2009 Saeima skatīs ģeotelpiskās informācijas likumprojektu 2. lasījumā (1)

2009.gada 8.oktobra Saeimas plenārsēdē tiks skatīts Ģeotelpiskās informācijas likumprojekts 2.lasījumā. Ar likumprojektu var iepazīties: http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/E32FCB8CB4CC7522C2257642004C9797?OpenDocument

05.10.2009 Zināms uzvarētājs "Latvijas Valsts Mežu" iepirkuma konkursā (6)

Noskaidrots uzvarētājs AS "Latvijas Valsts Meži" izsludinātajā konkursā par "nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšanu Valkas novada Valkas pilsētā" - tā ir valsts SIA "Latvijas Valsts Mērnieks", darbu līgumcena - 3315,33 Ls (bez PVN).

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Sviitra_b
Arrow_left 2019. gada septembris Arrow_right
P O T C P S S
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Šodiena 2019. gada 21. septembris

Vārda diena:

Matīss, Modris, Mariss
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.