Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Stājušies spēkā grozījumi mērnieku sertifikācijas un uzraudzības noteikumos 01.07.2019

Sviitra

Pēc ilgas iestrēgšanas izpildvaras gaiteņos, 4. jūnijā tikuši pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1011, kas paredz izmaiņas mērnieku sertificēšanas un uzraudzības procesā. Salīdzinājumā ar pirms diviem gadiem portālā Mernieks.lv aprakstīto un mērniecības nozares profesionāļu skarbi kritizēto noteikumu projekta variantu, apstiprinātā versija ir piedzīvojusi vairākas izmaiņas, turklāt tās anotācijā tiek apgalvots, ka ar jaunajiem noteikumiem tiek izpildīti pērn skaļi izskanējušā Valsts kontroles revīzijas ziņojuma ieteikumi. Vai mērniecības nozare tiešām beidzot tikusi pie laba, pārdomāta sertifikācijas un uzraudzības regulējuma?

 Mērniekiem būs jāmācās

 Sabiedrisko organizāciju galvenie iebildumi pirms diviem gadiem bija par to, ka noteikumu projektā nav ņemta vērā virkne priekšlikumu, par kuriem bija panākta vienošanās kopīgajā darba grupā, kas strādāja pie grozījumu sākotnējās redakcijas. Pirmkārt, noteikumos nebija definēti “lielie, stratēģiskie jautājumi” - mērniecības nozares valstiskā pārraudzība (kurai ministrijai/ministrijām jābūt atbildīgai par nozari), valsts deleģējums sertifikācijas jomā (viens sertifikācijas centrs, kas strādā ar valsts deleģējumu). Tāpat piedāvātajā redakcijā nebija iekļauti vairāki citi praktiski jautājumi - sertifikātu veidu izmaiņas, mērnieka asistentu regulējums, profesionālo ekspertu regulējums, pārkāpumu uzskaites sistēmas izveidošana, atkārtota eksaminācija, mērnieku kvalifikācijas paaugstināšana.

Valdībā apstiprinātajā noteikumu redakcijā no visiem minētajiem jautājumiem atrisināti divi - mērnieku kvalifikācijas paaugstināšana un mērnieku asistentu (jeb palīgu) regulējums.

Noteikumi paredz, ka sertificētajām personām, lai tās varētu pagarināt sertifikāta darbības termiņu, ir jāapmeklē “augstskolu, profesionālo organizāciju un valsts iestāžu kvalifikācijas celšanas kursus ne mazāk kā 40 akadēmisko stundu apjomā piecu gadu periodā.” Kā skaidro Tieslietu ministrija, lai gan minētā norma paredz tikai kopējo apmeklējamo mācību stundu skaitu piecu gadu periodā, mērniekiem tomēr nevajadzētu kvalifikācijas paaugstināšanu atstāt tikai uz pēdējo brīdi: “Mērniekam ir godprātīgi jāizvērtē un jāseko līdzi, lai noteiktais minimālais kvalifikācijas kursu apjoms noteiktajā sertifikācijas periodā būtu ievērots, pretējā gadījumā sertifikāta darbības termiņa pagarināšana nebūs iespējama. Mērniekam rūpīgi ir jāizvērtē savas iespējas un piedāvāto kursu apjoms, jo pastāv iespēja, ka pēdējā gadā nemaz nebūs iespējas iziet visu kvalifikācijas kursu noteikto apjomu.”

Prasība apmeklēt kvalifikācijas kursus attiecas arī uz jau līdz šim sertifikātu saņēmušajiem mērniekiem - tiem “minētās prasības piemēro proporcionāli norādītajam nepieciešamajam kvalifikācijas celšanas kursu stundu skaitam gadā, bet ne mazāk kā astoņas akadēmiskās stundas gadā”. Šis formulējums rada jautājumus - piemēram, ja līdz sertifikāta atjaunošanai palikuši divarpus gadi, vai mērniekam šajā laikā jāapmeklē kvalifikācijas kursi vismaz 24 (3 pilni gadi reiz 8) vai tikai 20 (divarpus gadi reiz 8) akadēmisko stundu apjomā? Tieslietu ministrija skaidro, ka jāizmanto aprēķina formula nevis par pilniem gadiem, bet tiešām ļoti proporcionāli: “Lai mērniekiem neuzliktu pārmērīgas prasības un atvieglotu pārejas periodu, nepieciešamo kvalifikācijas kursu skaitu sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai piemēro proporcionāli nepieciešamajam kvalifikācijas kursu apmeklējumam gadā. Proti, šajā gadījumā tiek pieņemts, ka, ja 5 gadu periodā ir jāapmeklē 40 akadēmiskās stundas, tad 1 gadā ir jāapmeklē 8 stundas. Tādējādi, atbildot uz jautājumu, cik akadēmiskās stundas kursos jāpavada mērniekam, ja ir palikuši 2,5 gadi līdz sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai, paskaidrojam, ka tādā gadījumā mērniekam 2,5 gadu periodā jāapmeklē kvalifikācijas celšanas kursus vismaz 20 akadēmisko stundu apjomā (2,5 x 8 ak.st.=20 ak.st. 2,5 gadu periodā)”. Jārēķinās gan, ka, rēķinot tik proporcionāli, rezultātu reizēm var nākties noapaļot uz augšu vai leju. Piemēram, ja līdz sertifikāta atjaunošanai palicis gads un divi mēneši: ~1,17 (gadi) x 8 (stundas/gadā) = 9,36 stundas - vai mērniekam šādā situācijā būtu jāmācās deviņas vai tomēr desmit stundas? Saskaņā ar noapaļošanas principiem matemātikā - deviņas, bet droši vien labāk (drošāk) apmeklēt visas desmit. Cerams, šī norma neradīs pārpratumus praksē.

Noteikumos paredzēts arī, ka kvalifikācijas celšanai piemēroto kursu sarakstu savā mājaslapā publicēs mērnieku profesionālā organizācija (Latvijas Mērnieku biedrība).

Savukārt mērnieka palīgu darbību jaunajā noteikumu redakcijā nosaka divi punkti (4.1. un 4.2.). Tie paredz, ka persona, kas pretendē uz sertifikāta saņemšanu, vispirms iegūst “atbilstošu izglītības līmeni” un tad - vismaz divu gadu darba pieredzi, strādājot par mērnieka palīgu pie sertificētās personas attiecīgajā jomā. Kad prakse pie sertificētā mērnieka beigusies, tā pienākums ir izsniegt raksturojumu par attiecīgo mērnieka palīgu un sniegt rekomendāciju sertificēšanas institūcijai. Pašai sertificētajai personai, lai tai būtu tiesības apmācīt mērnieka palīgu, jābūt vismaz 5 gadus ilgai praktiskajai darba pieredzei no pirmreizējā sertifikāta saņemšanas attiecīgajā jomā.

Uzraudzībai jākļūst stingrākai

Papildus šiem diviem punktiem, kas nākuši vēl no “vecā mantojuma” priekšlikumiem, MK noteikumos  ir iekļauti vēl vairāki būtiski jauninājumi, kurus virzīt acīmredzot palīdzējis pērn publicētais Valsts kontroles revīzijas ziņojums par zemes kadastrālās uzmērīšanas uzraudzību. Vairāki precizējumi un korekcijas tapuši pēc Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) ierosmes. LKĢA šāgada janvārī nosūtīja vēl vienu iebildumu vēstuli, kurā citstarp deva arī vairākus konkrētus ieteikumus uzraudzības stiprināšanai - un šie ieteikumi pat vārds vārdā parādījušies noteikumu gala redakcijā.  

Viens no šiem priekšlikumiem paredz, ka sertificēšanas centra ekspertam, kurš veic sertificētās personas uzraudzību (lauka pārbaudes), ir “tiesības atrasties pārbaudāmajā zemes vienībā vai zemes vienības daļā un zemes vienībā vai zemes vienības daļā, kas robežojas ar to”. Jaunā norma atrisina pretrunu starp sertificēšanas centru pienākumu veikt lauka pārbaudes un to, ka līdz šim pārbaužu veicējiem nemaz nebija normatīvajos aktos noteikta pamata atrasties vietās, kur veicamas pārbaudes.

Sekojot Valsts kontroles ieteikumiem, tagad noteikumos ir definēts konkrēts sertificēšanas institūcijām veicamais uzraudzības pasākumu apjoms - proti, sertifikāta darbības termiņa piecu gadu periodā par katru sertificēto personu ir jāpārbauda vismaz trīs zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus katrā sertificētajā jomā. Turklāt starp šiem trim darbiem netiek ieskaitītas tās pārbaudes, kas veiktas saņemto sūdzību rezultātā. Noteikumi paredz, ka pārbaudāmos darbus jāizvēlas pēc nejaušības principa, katram izvēlētajam darbam jāpārbauda tehnisko dokumentāciju un jāveic pārbaudi apvidū. Pārbaudi apvidū jāveic ar neatkarīgiem mērījumiem pret skaidri noteiktiem situācijas elementiem un apvidus objektiem, tostarp pret robežzīmēm.

Tāpat paredzēts, ka intensīvāka uzraudzība tiek īstenota tiem mērniekiem, kuri veic neraksturīgi lielu darbu apjomu vai kuru darbībā ir konstatēti citi riski (saņemtas sūdzības, utt.). Šādu sertificēto personu darbības uzraudzībā tiks nodrošinātas papildu pārbaudes.   

Jālasa ne tikai noteikumi, bet arī anotācija

Iepriekš sabiedriskās organizācijas bija izteikušas iebildumu pret pārāk nekonkrētajām prasībām praktiskā eksāmena regulējumā, kas dotu sertifikācijas centriem pārāk vaļīgas interpretācijas iespējas šo prasību piemērošanā praksē. Noteikumos parādījusies norma, kas nosaka praktiskā eksāmena minimālo ilgumu - proti, tam jābūt vismaz 120 minūtes ilgam. Tomēr aizvien nav skaidrs, vai noteikumos ir pietiekami konkrēti definēts, kādi un kādas grūtības pakāpes uzdevumi sertifikāta pretendentam jāliek šajās 2 stundās izpildīt. Tieslietu ministrija gan šeit problēmu nesaskata un norāda, ka pilnai saprašanai par to, kādam jābūt praktiskajam eksāmenam, sertifikācijas centriem esot jālasa MK noteikumu projekta anotācija. “Izsmeļošs un saprotams likumdevēja skaidrojums par likuma vai Ministru kabineta noteikumu pamatojumu, jēgu un praktisku piemērošanu ir pieejams noteikumu projektu anotācijā. Tādējādi, ņemot vērā, ka sertificēšanas institūcijas ir noteikumu Nr.1011 9. punkta normas piemērotāji, tad, lai nepieļautu interpretācijas starp sertificēšanas institūcijām, tām noteikumu Nr.1011 9. punkts ir jāpiemēro kopsakarā ar anotācijā iekļauto skaidrojumu par praktiskā pārbaudījuma piemērošanu,” atbildē uz Mernieks.lv uzdoto jautājumu raksta Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa.

Anotācijā skaidrojums par praktiskā eksāmena saturu tiešām ir detalizētāks nekā noteikumos. Papildus noteikumos rakstītajam, ka “praktiskais pārbaudījums atkarībā no darbu veida, kurā fiziskā persona pretendē uz sertifikātu, ietver pretendenta lauka un kamerālo vai kamerālo praktisko zināšanu pārbaudi, piemēram, zināšanas par mērniecības instrumentiem, uzmērīšanas gājienu veidošanu, objektu uzmērīšanu, iepriekš zināmu koordinātu atrašanu, zemes vienību projektēšanu, mērniecības dokumentu sagatavošanu, kā arī ģeodēzisko mērījumu aprēķinu dokumentiem”, anotācijā skaidrots arī, ka:

“Pretendentam zemes kadastrālajā uzmērīšanā praktiskajā pārbaudījumā varētu pārbaudīt:

1) prasmi strādāt ar mērniecības instrumentiem. Uzdevuma piemērs: ierīkot divus atbalsta punktus, izmantojot globālās navigācijas satelītu sistēmas uztvērēju. Izmantojot paša ierīkotos punktus ar elektronisko tahimetru veidot gājienu ar vienu karātni un atrast apvidū iepriekš ierīkotu punktu, izmantojot uzdevumā dotās koordinātas;

2) dokumentu sastādīšanas prasmi, kas ietver zināšanas par dokumentu noformējumu, kā arī prasmi lasīt un saprast citus dokumentus. Uzdevuma piemērs – sastādīt atzinumu par robežu neatbilstību, izmantojot eksaminētāju iepriekš sagatavotus citus zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un informāciju.”     

Vai būs viens sertificēšanas centrs?

Par mērniecības nozares stratēģiskajiem jautājumiem noteikumu grozījumu projekta anotācijā ir īpaša atruna - proti, Tieslietu ministrija sola līdz šā gada 1. novembrim nākt klajā ar informatīvo ziņojumu, kurā  izvērtēs “ministrijas lomu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā” un rosinās “Ministru kabinetam normatīvajos aktos noteikt institūciju, kas valstī atbild par minēto jomu, lai novērstu situāciju, kurā nevienai no valsts pārvaldes iestādēm Latvijā tieši nav noteikta atbildība par zemes kadastrālās uzmērīšanas lomu.”

Tieslietu ministrija portālu Mernieks.lv informēja, ka minētais informatīvais ziņojums, kurā apskatīts ne tikai valstiskās atbildības jautājums, bet arī jautājums par sertificēšanas uzdevuma deleģēšanu vienai institūcijai, jau esot gatavs un tūdaļ sāksies tā saskaņošana izpildvaras gaiteņos. “Lai risinātu jautājumus par mērniecības nozares valstisko pārraudzību un deleģējumu vienai sertificēšanas institūcijai, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi informatīvā ziņojuma projektu par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā un Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurā tiks iekļauti turpmāki attīstības virzieni un nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. Izstrādātais informatīvais ziņojums tiks prezentēts tuvākajā Aizsardzības ministrijas rīkotajā Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēdē. Gadījumā, ja informatīvais ziņojums tiks atbalstīts, tas tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā,” informē L. Mauliņa.

Interesanti, ka jautājumā par vienoto cenrādi starp sertificēšanas institūcijām ir ieslēgta “atpakaļgaita”, pareizāk sakot - šī iecere ir izslēgta no tālākās virzības. “Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto nozares izvērtējumu un priekšlikumus, šobrīd jautājums par vienotās maksas cenrāža noteikšanu ir zaudējis aktualitāti un gadījumā, ja Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums tiks atbalstīts Ministru kabinetā, Tieslietu ministrija sagatavos grozījumus Zemes ierīcības likumā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, atceļot normas, kas Ministru kabinetam nosaka par pienākumu apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi par zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu darbības uzraudzību izpildi,” raksta L. Mauliņa.

Vai tas nozīmē, ka informatīvajā ziņojumā ir atbalstīts variants ar valsts deleģējumu vienam sertifikācijas centram (tad, saprotams, zustu nepieciešamība pēc “vienota cenrāža” starp vairākām setificēšanas institūcijām)? Tā šobrīd ir spekulācija, taču grūti iedomāties citu pamatojumu, jo, kā zināms, tieši konkurence ar cenām līdz šim bieži minēta kā viens no galvenajiem sertifikācijas un uzraudzības kvalitātes krišanās cēloņiem, un “vienotais cenrādis” tika izvēlēts kā kompromisa risinājums situācijai, ja turpinātu pastāvēt vairāki sertifikācijas centri.  

Ministrija sola turpināt risināt arī “mazos jautājumus”. Uz jautājumu, kāpēc noteikumu grozījumos nav iekļauti tādi priekšlikumi kā sertifikātu veidu izmaiņas, profesionālo ekspertu regulējums, pārkāpumu uzskaites sistēmas izveidošana, atkārtota eksaminācija, Tieslietu ministrija atrunājas ar juridiski birokrātisko loģiku - proti, pirms šo jautājumu regulēšanas MK noteikumos vispirms esot nepieciešamas izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. ”Grozījumos tika iekļauti tikai tie priekšlikumi, kas bija atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (turpmāk – Kadastra likums) dotajam deleģējumam. Lai noteikumos iekļautu izmaiņas sertifikātu veidos, paredzētu profesionālo ekspertu institūtu, pārkāpumu uzskaites sistēmas izveidošanu un atkārtotu eksamināciju, vispirms nepieciešama vienota izpratne par nepieciešamajām izmaiņām un attiecīgi grozījumi Kadastra likumā,” skaidro L. Mauliņa.

Atliek novēlēt, lai darbs pie nepieciešamajām izmaiņām Kadastra likumā un pēc tam - atkārtotiem grozījumiem 1011ajos noteikumos noritētu raiti, un kāpēc gan tam tā nenoritēt, ja reiz visi šie jautājumi darba grupu ietvaros jau ir izdiskutēti un faktiski par tiem panākta vienošanās jau pirms vairākiem gadiem? Kad normatīvajos aktos tiks iestrādāti gan “lielie, stratēģiskie”, gan atlikušie “mazie, praktiskie” jautājumi, tad varēs teikt, ka likumiskā bāze pilnvērtīgam mērnieku sertifikācijas un uzraudzības procesam beidzot ir sakārtota.    

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Komentāri:
 
šausmas
02.07.2019
12:46
Trīs sertifikātus = 120 stundas?
 
Lattelecom
02.07.2019
13:56
Lattelekoms koprojaam potē mērniekus, biedrības klusē
 
Āpsis
03.07.2019
11:52
ST ar gatavojoties. Potes jau esot iepirktas.
 
03.07.2019
14:07
Likumā ir vēl viena būtiska nianse.
"28. Sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja:
28.4. sertificētā persona katru gadu sertifikāta darbības termiņā ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā vai sertifikāta darbības apturēšanas laikā (kas veikta saskaņā ar sertificētās personas lūgumu) vismaz uz vienu gadu ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā pēdējo 36 mēnešu laikā;"
Neviss divi darbi PIECOS gados, bet gan DIVI DARBI KATRU GADU!!!
 
svešinieks
04.07.2019
09:04
mērnieks LV jūtas pazemots - katars dara kā grib un ko grib - vienīgais atbildīgais par jebko , izrādās ir mērnieks
smieklīgi man šķiet teksti par "kursiem"- kvalifikācijas celšana - labi zinot situāciju - kursi vispirms IR JĀIZIET pašiem kvilifikācijas kursu vadītājiem!!! no A līdz Z un jāpierāda "savas zināšanas"
 
KPeu3u
04.07.2019
16:26
Savukārt mērnieka palīgu darbību jaunajā noteikumu redakcijā nosaka divi punkti (4.1. un 4.2.). Tie paredz, ka persona, kas pretendē uz sertifikāta saņemšanu, vispirms iegūst “atbilstošu izglītības līmeni” UN TAD - vismaz divu gadu darba pieredzi, strādājot par mērnieka palīgu pie sertificētās personas attiecīgajā jomā.

Maksāju pa 2k gada par mācībām (vel 3 gadu jāmācas), strādāju par mērnieka palīgu jau 3 gadus un pēc sūda papīra saņemšanas (pieredze bus jau !!! 6 gadi !!!) man vajag vel 2 gadus pieredzi!!! JŪS KO ŅIRGĀJATIES?????
 
abc
04.07.2019
16:50
2 stabi par gadu
 
05.07.2019
10:14
Viss jau ok, tik izskatās, ka par dakteri var ātrāk izmācīties :)
 
Ziedonis
06.07.2019
17:00
Drīz to suņa darbu nebūs, kas dara
 
07.07.2019
07:39
Sunim noteikti ir vieglāk.
Pašlaik mērnieka profesijas prestižs ir nožēlojami zems. Haltūras un smieklīgi zemas pakalpojuma cenas ir ikdiena. Jaunajam mērniekam vispār nav jēga nākt strādāt nozarē, ir pietiekami daudz citas nodarbes, kurās ar mazāku piepūli var nopelnīt būtiski labāku algu.
Objektīvais jaunā mērnieka atalgojums patreizējā Latvijas darba tirgū gada griezumā būtu apmēram 1500 uz rokas (neatkarīgi no uzņēmējdarbības formas, izvērtējot nepieciešamās zināšanas, atbildību, darba vidi).
Jaunie noteikumi ir tikai viens mazs klibs solis (TM un VZD sačakarēts) ceļā uz prestižu, labi apmaksātu mērnieka profesiju.
 
Maigonis
07.07.2019
14:50
VZD vismaz puse atbildības būtu jāuzņemas. Un ka cīnīties ar tiem zemes īpašniekiem, kas uzmērītās robežzīmes pārceļ uz sev izdevīgāku vietu?
 
Jancim
08.07.2019
09:09
Par to mazo soli ceļā uz prestižu gan neesmu pārliecināts. Izskatās,ka jaunie noteikumi galīgi sagraus nozari, nez kas bija šo noteikumu bīdītāji - t.s. LMB vai? Tagad divus gadus neviens jauns mērnieks nozarē neienāks, tie studenti, kas četrus gadus šo "dakteru speciālitāti" apguva vēl divus gadus "rezidentūrā" dabūs apgūt un tad mistiskajā 120 minūšu eksāmenā nez kādiem guru rādīt kā pa sešiem gadiem ir iemācijušies ābeces patiesības mērnicība: gājienu veidot, punktu atrast un tml. Vai tad tiešām LLU un RTU mācību spēkiem tik ļoti neusticamies, ka uzskatam, ka to visu jaunajiem mērniekiem neiemāca un 2 gadu laikā par palīgu strādājot nav apguvuši. Tad man jājautā, ko tad tas palīgs divus gadus ir darījis: tikai kupicas racis, vai? Katrā ziņā tikko diplomus saņēmušo un jau vismaz divus gadus strādājušo un visas parakses izgājušo abiturientu vidū ir liela vilšanās un neesmu pārliecināts vai vēl pēc diviem gadiem šie jaunie perspektīvie, tehnoloģijas pārzinošie jaunieši mērnieku rindas papildinās
 
Kaste
08.07.2019
10:26
Pilnībā piekrītu Jancim. Ļoti daudzi palīgi paralēli skolai ir strādājuši un paguvuši gana daudz, pat ļoti daudz, lai ar svaigu diplomu ietu sērtificēta mērnieka dzīvi, bet ar šo likumu viņi ir vīlušies. Vēl divi gadi jābūt mērnieka palīga statutā, turklāt vēl pie tāda, kam jau viens sertifikāta termiņš aizgājis. Pašai ir viens zinoš palīgs, bet ar šo likumu liekas, ka ilgi vairs nenoturēsies, aizies, kur karjeras kāpnes nav tik normētas.
 
Viesturs
08.07.2019
11:36
Sveiki!
Tiem, kas šo grozījumu sakarā met akmeņus TM un VZD virzienā, pirms to dariet lūdzu painteresējaties par LMB un LKGA nostāju šajos jautājumos; daudzas idejas un priekšlikumi ir tieši šo organizāciju ne tikai atbalstīti bet arī ierosināti un virzīti (piemēram, mērnieka palīgs un prasības tam). Man personiski ir radies iespaids, ka LMB un LKGA vēlas izveidot pēc iespējas noslēgtāku savējo loku, kurā var iekļūt tikai īpaši izredzētie, jo tas celšot nozares prestižu. Man par to ir šaubas, bet nu laiks rādīs vai un kāda ietekme būs šīm izmaiņām.
 
Viesturs
08.07.2019
11:36
Sveiki!
Tiem, kas šo grozījumu sakarā met akmeņus TM un VZD virzienā, pirms to dariet lūdzu painteresējaties par LMB un LKGA nostāju šajos jautājumos; daudzas idejas un priekšlikumi ir tieši šo organizāciju ne tikai atbalstīti bet arī ierosināti un virzīti (piemēram, mērnieka palīgs un prasības tam). Man personiski ir radies iespaids, ka LMB un LKGA vēlas izveidot pēc iespējas noslēgtāku savējo loku, kurā var iekļūt tikai īpaši izredzētie, jo tas celšot nozares prestižu. Man par to ir šaubas, bet nu laiks rādīs vai un kāda ietekme būs šīm izmaiņām.
 
Viesturs
08.07.2019
11:39
Vispār būtu forši, ja pēc iespējas vairāk mērnieku iestātos LMB. Citādi tur ir tikai ~ 70 mērnieku un man ir grūti to uztvert kā mērniekus pārstāvošu organizācju, jo ir ap 570 sertificētu mērnieku.
 
VIESTURAM
08.07.2019
12:32
LMB mērnieku praktiski nav - pēc uzvārdiem spriežot,( personas kuras sevi sauc par mērniekiem - šīs organizācijas biedri), faktiski ir svešu darbu "parakstītāji"- tātad pirmie kuri reāli grauj MĒRNIEKA PRESTIŽU , tādēļ arī pārējos patiesi aicinu BEIDZIET VIENREIZ ŅIRGĀTIES PAR ŠO PRESTIŽO PROFESIJU !!! Spriežot pēc visa notiekošā-kamēr masveidā kāds spēks no malas kārtīgi nedos pa skaustu - nekas vispār nemainīsies - visi baigi tēlo kaut ko ( aktieri bez teātra)............ ļoti žēl un patiesi skumji .
atbalstu tikai un vienīgi 1 SC ar drakoniskām tiesībām - dzīve nav "rožudārzs" , nesaaudzīgi jāiztīra neģēļu bari un godīgie beidzot varēs ( spēs) sekmīgi strādāt, nevis tērējot milzīgu laiku rakstot neatbilstību romānus - tāpat tie aiziet vēstures miskastē...
 
08.07.2019
14:28
12:32!
Par tādiem tekstiem var dabūt ar dūrīti pa aci!
Pēc uzvārda un faktiski!
Pievienojos Viestura aicinājumam - nav ko svilpot caurā podā! Stājās biedrībā un kopējiem spēkiem varēs daudz ko kustināt!
Jeb varbūt kāds kristāltīrais iedomājies, ka viņš viens pats, individuālā kārtā, varēs izmainīt likumus, noteikumus, normatīvus?
Kaut kā neesmu dzirdējis par tādu varonīgo Saulnesi!
Dažādus vāvuļniekus saklausu gan.
 
Saulvedis
08.07.2019
22:58
Kad sāks kustināt, sāks vēl smirdēt! Vai tiešām to vēlaties?
 
09.07.2019
06:11
Dīvaini ir lasīt, ka VZD un TM neko nav izstrādājušas un pieņemtie noteikumi ir biedrību lobijs. Mērnieku virzītie priekšlikumi (saskaņoti ar iesaistītajām pusēm, tai skaitā VZD un TM) ir 2015 gada decembra ziņojumā. Ja nebūtu VK ziņojuma, tad šie darba grupas priekšlikumi vēl arvien būtu TM atvilknē. Imitējot milzīgu ieintresētību par nozari, TM ''apgraizīja'' priekšlikumus un pieņēma grozījumus. Tapa 1011-to frankenšteins. Būtiskie ziņojuma punkti netika iekļauti noteikumos.
Varbūt mērnieks Viesturs nav informēts kā valsts iestādes strādā pie normatīvu izstrādes. 2018 gada decembrī MKP sēdē tika sniegta informācija, ka top izmaiņas KU noteikumos, kuri stāsies spēkā 2019 gadā. Līdz šim visas mērnieku sabiedrības iniciatīvas piedalīties normatīva izstrādē ir noraidītas. Visticamāk, ka novembrī tiks izmesti noteikumi, kuros neko jaunu iestrādāt nevarēs un ''romānu rakstīšanas un dabas mufļošanas'' noteikumi būs kārtējo reizi mērnieku lobija pieņemti.
 
Viesturjetij-iem
09.07.2019
07:31
...drīzāk jādod zemāk nekā "pa aci"
ja LMB ..xxx gadu laikā skaļi nav kaut vai nnn reizes rakstot ar faktiem visāda veida valsts struktūrām par nejēdzībām noteikumos , pašā mērniecības procesā, tad loģiski - nevienam šāda organizācija neliekas interesanta ( drīzāk tiek uzskatīta kā ne vajadzīga -lieka) , tādēļ aicināt kāpt uz sen"nogrimuša kuģa"ir neprāts .......
 
09.07.2019
08:32
Par 2 gadu termiņa noteikšanu mērnieka mācekļiem.
Visticamāk pie manis pēdējo 15 gadu laikā nāk strādāt sliktākie no LLU un RTU. Pēc studiju beigšanas nav gadījies neviens students, kurš varētu pastāvīgi veikt KU. Periods līdz apzinīgam, zinošam mērniekam ir no 2 līdz 5 gadi (neizslēdzu, ka ir izņēmumi)apzināti mācot (ja vispār ņem pretī).
Ja mēs gribam turpināt labot brīnumus un rakstīt romānus, tad laižam to mērniecību brīvā tirgū (valsts jau gribēja noņemt reglamentātās profesijas statusu).
Veiksmīgu darba dienu.
 
Viedais
09.07.2019
10:59
Tā, starp citu, visi noteikumu projekti tiek skaņoti ar sab.org. un tās tos arī saskaņo, lai vai kādas kvalitātes tie būtu. Pseido sertificētie, kas uz lauka nav bijuši takš reālus priekšlikumus nav spējīgi iesniegt. Tādēļ viss kas notiek ir sab.org. nopelns. Kā lai stājas tādās organizācijās, kur biedru-reālo mērnieku intereses netiek ņemtas vērā, svarīgi izpildīt valdes uzstādījumus. Skumji, skumji.. Cerams kuģis ātri nogrims, bez mokām...
 
cii
09.07.2019
11:14
1. Kā tur būs ar tiem kursiem? Kas noteiks, cik tie kursi ir profesionāli un kuras būs tās "profesionālās organizācijas"? Varbūt pietiks ar deju kursiem un tamborēšanas, kur teikts ka šādas iemaņas mērniekam nav vajadzīgas?

2. Nabaga palīgi (jaunie mērnieki - studenti). Par šo ir skaidrs, tas bija vienīgais veids, kā ierobežot konkurenci mērniecībā. Jo tikko kā tev ir serķis, tā tu vari mierīgi veidot savu uzņēmumu un startēt jau tā jautrajā mērniecības pakalpojumu tirgū.

3. Darba tirgus paradoks - vairs neviens mērnieks (ģeodēzists) negrib iet klaušās pie kāda cita saimnieka (vergtura). Lielākā daļa vēlas strādāt uz sevi vai to jau dara. Zinu virkni ar uzņēmumiem, kuriem ir reāls kadru trūkums. Un ja nav to jauno sertificēto cilvēku, kurus paņemt dabā, tad tas vakuums arī paliek.

4. Galvenā problēma - nespēja uzņemties atbildību. Šī ir pataloģiska nācijas īpatnība, kura novērojama arī citās nozarēs. Mērnieki jau saknē strādā ar 95+% mērījumu ticamību. Kļūdas ir neizbēgama un neatņemama šīs kliķes sastāvdaļa. Diemžēl neredzu mehānismu kā izvērtēt un saprast citu mērnieku nedarbus, ko un kā darīt, kad pamani citu (iepriekšējo) mērnieku kļūdas. Savējo stučīšna kas jau izklausās perversi stulbi būtu tikai eļļa ugunī.
 
ziņa
09.07.2019
12:51
secinājumi: mērniecība LV ir pataloģiska nācijas īpatnība ( nevis profesionālu cilvēku darbs) ........
 
09.07.2019
15:36
07:31!
Kā, Tavu prāt, izpaustos "skaļa rakstīšana"? Publicējot atklātas vēstules ministrijām, piemēram avīzēs "Ventas Balss", "Diena" vai "Latvijas Vēstnesis"? Nu tā, lai visa Latvijas sabiedrība uzzina, cik korekti tiek mērītas īpašumu robežas, noteikti nodokļi? Jeb uzrīkot flash mob "Mēs nesam petīciju tai un tai ministrijai"?
Tu, pats personīgi, esi rakstījis kādai iestādei par nejēdzībām nozarē?
Jeb , vismaz esi piezvanījis, aizrakstījis tām pašām profesionālajām organizācijām un pajautājis, ko viņas ir darījušas lietas labā?
 
Stulbeņu bars, kurus jākāš!
09.07.2019
16:31
Pameklējiet google.com, palasiet un sapratīsiet, ja neesiet Stulbeņu bars, kurš lobēja, lai būtu pasniedzējam mācamie: Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""
 
Laimes Lācis
09.07.2019
20:50
Tak atnāciet uz kādu no LMB vai LKĢA sanāksmēm, nevis te diršat.. Neviens nav neko sasniedzis komentējot komentāros.. Gribēju teikt BAURU bars, bet nepateicu..
 
"Jetijam"
10.07.2019
08:01
nu ko tad priekšlikums : uzņemies origanizatora lomu- gribētāji Tev saraksta - izveidojam kopīgi "petīciju"un nogādājam jaunajam prezidentam. par cik viņš ir jurists - būs pārbaude zināmā mērā , un arī viņš deklarēja kaut ko par "sakārtošanu". vismaz būs kaut kas paveikts no profesionāļu puses , ja jau neviena ministrījā neviens negrib ne dzirdēt par problēmām - tad atlicis "pēdējais salmiņš", ko teiksi yeti?
 
10.07.2019
08:33
Ierosinājumslabs!
Bet man liekas, ka no sākuma vajag pamēģināt ar to, kas ir.
Ja atmiņa neviļ, bija jau kaut kāda aptauja par mērnieku dzīves problēmām.Kādi ir radušies secinājumi un tālākās darbības? Cik zinu, drīz tikšot atkal virināti ADTI noteikumi. Šajā (un ne tikai) sakarā visi drīkst sūtīt savus jautājumus un priekšlikumus uz LMB. Cik zinu, arī LMB nebiedri. LMB pat ir sadalītas atbildības jomas http://lmb.lv/par-lmb/vadiba/
Pēc tam var paprasīt publisku atbildi. Kaut vai šeit komentāros.
 
TM un VK nav idiotu bars!
10.07.2019
10:55

Vai Jūs patiesi domājiet, ka TM un VK ir idiotu bars, kurš ieteica un veica grozījumus MK1011 bez STATISTIKAS un kļūdu CĒLOŅU izvērtēšanas. VZD strādā augsti profesionāla darbinieku komanda uz TM politikas veidošanas sistēmu un viss tika izvērtēts, kā aptiekā un nonākts pie secinājuma, ka viens no desmit KU NEATBILSTĪBU iemesliem ir mērnieku tālākizglītības trūkums – mērnieki paliek truli pēc skolas beigšanas, viņus ir viegli apstrādāt, bet viņi arī ir nejēgas! Tagad KU nebūs NEATBILSTĪBU un nebūs jāraksta romāni, viss ir beidzies, punkts. Kā Jūs paši zināt, VZD atbild par NĪVKIS datiem iedzīvotāju priekša un cītīgi seko mērnieku uzmērīšanas lietām, kaut arī normatīvā tas nav uzdots, bet sirdsapziņa neļauj neieskatīties KU lietā!
Ja gribas lasiet: Valts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa skaidro neatbilstību rašanās iemeslus un nosauc 10 darāmās lietas, lai novērstu šīs neatbilstības un pastāsta VZD funkcijas (4 min 42 sek.). VZD Mērniecības daļas vadītājs Viesturs Aigars (7 min 45 sek.) skaidro neatbilstību rašanās iemeslus, kā arī atzīst, ka VZD uzticas mērniekam un VZD funkcija ir tikai pieņemt mērnieka dokumentus. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/nepietiekama-merniecibas-nozares-uzraudziba-vairo-kludas-kadastr.a100062/
 
jtijam(arī)
10.07.2019
13:04
visu laiku "mēs mēģinam"- kāpēc "kā vārdā ", drīzāk, cik esmu dzirdējis-ziemā LMB uc aicinājuši uz "pārrunām"ko darīt tālāk un kā, laikam nekas nav sanācis, bet materiālu kopums noteikti ka savākts būt labs - to arī avrētu likt lietā ( petīcijas rakstīšanā) - un te arī (TM un VK nav idiotu bars!) ....hmmm diez vai ja tā būtu tad nebūtu tāda bardaka kā tas ir ar visu reformu kopumā ..... šie noteikumi ZKU kas ir spēkā šobrīd, arī pilni visādu brīnumu
VZD .atbild..........tak beidziet ņirgāties
 
10.07.2019
14:28
jitijam(arī):
cik esi dzirdējis..., bet vai esi dzirdētajam atsaucies? ZKU nav ideāls, bet varbūt uzraksti, kuri ir tie "brīnumi", kas būtu jālabo, kas jāpilnveido. Citādi izklausās, ka tālāk par "virsrakstiem" un "esmu dzirdējis, tāpēc šķiet" nemaz neesi ticis.
Tagad, kad pieņemti jaunie sertifikācijas noteikumi, sākas kliegšana, lai gan šie jautājumi tika izdiskutēti. Kas gribēja - piedalījās, kas nevarēja (lasi, negribēja), tagad auro - apgāja "nabadziņus"ar līkumu
 
gribu zināt autoru
11.07.2019
07:55
VZD atbild par NĪVKIS datiem iedzīvotāju priekšā................
....kurši šito izdomāja?
 
11.07.2019
20:03
"VZD [...] cītīgi seko mērnieku uzmērīšanas lietām, kaut arī normatīvā tas nav uzdots, bet sirdsapziņa neļauj neieskatīties KU lietā! "
B.., tu 10:55, ko var .irst! Pašam neērti nav? Palasi šito, ja sirdsapziņa atļauj:
"Mērnieka jautājums:

Kadastrālā uzmērīšana. MK 1019 atļauj situāciju attēlot, izmantojot ortofoto, bet – būtu pieklājīgi tad arī zkul ievietot gan “izejmateriālu”, gan kontrolmērījumus (MK Nr. 1019 154.2.punkts, MK Nr. 1019 155.punkts). Pagaidām vēl savā praksē neesmu piedzīvojusi gadījumu, kad kāds būtu uzvilcis plānos kontūru un atbilstoši arī pamatojis šīs kontūras esamību pēc šiem MK 1019 punktiem. Toties gan agrāk, gan diemžēl vēl arī šobrīd ir tādi mērītāji, kas ne tikai situācijas kontūras, bet pat situācijas elementus, pa kuriem noteiktas robežas (visbiežāk – grāvjus), uzvelk pēc tālizpētes materiāliem, nemaz nesalīdzinot ar situāciju dabā! Šādi darbi uzskatāmi neatbilst MK 1019, bet VZD vēl aizvien turpina tādus brāķus reģistrēt…

Atbilde:

Žēl, ka ir tāda situācijas. Šis ir apstāklis, ko VZD nepārbauda – t.i. VZD nepārbauda mērījumu un tālizpētes materiālu atbilstību gatavajam situācijas plānam."
 
pievienojos Sanitai
12.07.2019
08:25
14.pielikums:
1.4. zemes robežu noteikšanas tiesiskā pamatojuma dokumenta pilns nosaukums, datums un numurs, tai skaitā Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības zemes robežu strīdu komisijas vai Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora lēmums vai atzinums par konstatēto robežu neatbilstību;
tātad ..........pēc šī atzinumu par konststēto neatbilstību J Ā R A K S T A VZD Ģ E N S E K A M !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
vēl pa r zku
12.07.2019
08:29
171. Zemes vienības teritorijā vai zemes vienības daļas teritorijā:
171.1. nosaka zemes lietošanas veidus un uzmēra kontūras;
171.2. uzmēra šādus situācijas elementus:
171.2.1. ēkas un ēku daļas (lieveni, terasi, ārējās kāpnes, jumta pārkares projekciju (ja pārkare balstās uz kolonnām), pandusu);
171.2.2. atsevišķus objektus, kas nepieciešami piesaistes abrisu sagatavošanai un apgrūtinājumu teritoriju noteikšanai (atsevišķi stāvošs koks, gājēju celiņš u.tml.);
171.2.3. ceļus, dzelzceļu, sliežu ceļus;
171.2.4. ūdenstilpes un ūdensteces;
171.2.5. grāvjus, kas vienādi ar vai platāki par diviem metriem;

tātad "pētot" LVM brīnumplānus , secināju - neviens grāvis ( vismaz man nav sanācis atrast) , nav uzmērīts atbilstoši šiem noteikumiem
pievienojos Sanitai vzd - kā nav kauna ....irst
 
par zku 2
12.07.2019
08:36
piemirsu:
171.2.6. dabīgos un mākslīgos reljefa elementus (gravas, kraujas, bedres, akmeņu krāvumus);
tātad aicinu rakstiekiem uz "plānu zīmētājiem" arī palasīt noteikumu prasības!!!
cik zinu, ( esmu saskāries-uzdodo vzd "kontorolierim"jautājumu-vai viņš(iņa) zina ko nozīmē vārds "panduss" - atbilde- nē!!! Tagad - visām pārbūvētām ielām visā valsts teritorijā ir "pandusi"
principā, pēc maniem pētījumiem - atbilstoši 1019 noteikumu prasībām - ap 90procentiem saražotā jāizmet miskastē - reizēm vispār nekas nav ievērots kā iegūti zlv dati - pilnīgs brīnums!!!
 
VZD sirdsapziņa neļauj neieskatīties KU lietā, jo radīta, lai kalpotu!
12.07.2019
10:04
No šiem domrakstiem jāsecina, ka Mērnieki ir ne tikai TRULS aitu bars, kurš JĀGANA, bet TRAKI palikuši. Lasot komentārus, jādomā, ka TM, VK, VZD, LMB un LKĢA sastādot MK Nr.1019 ir idiotu bars ar vienu no Mārtiņiem priekšgalā, kurš pašaizliedzīgi ziedojas mērnieku labklājībai! Jums visiem nevis 40 stundas 5 gados, bet katru mēnesi 8 stundas pie Mārtiņa uz RTU, tad kādam, bet ne visiem, tās smadzenes salabos! Dārgie draugi, Viesturs par šīm problēmām domā no pirmās darba dienas, kā tas uzdots, un naktis neguļ, domādams, kā lai ievieš vienotas robežzīmes apvidū, kuras pieliks punktu uz 100% NEATBILSTĪBĀM, piemēram: katrs, kurš ies uz veikalu pēc maizes „Maximā”, varēs paņemt groziņā jaunu robežzīmes nostiprinājuma veidu, kuru nomainīt pret veco nesmuko. Jūs tik domājiet, ka Viesturs neko nedara un atsēž, Viesturs sen jau sagrupējis neatbilstību rašanās cēloņus, bet nedrīkst atklāt, jo tie var atklāt SEVI - VZD KU NEATBILSTĪBU radīšanas čempionu, normatīvu pārkāpēju!
Visi arī zina, ka LVM patīk ar NEATBILSTĪBU varoņiem strādāt, jo viņi jau iepriekš tajā vietā bija un var mēģināt uzmērīt labāk (varbūt sanāk ar OTRO REIZI), tagad ir modernāki GNSS aparāti, paskatiet, kuri piedalījās/uzvarēja konkursā un nodod darbus LVM, viss turpinās un notiek, LVM nepārdzīvo, mērniecības darbu labošanai turpmākajos 10 gados ap 86 miljoniem, bet tie jau zina, kādos SŪDO dzīvo, bet iedzīvotāji .... tie jau nezina, ka mērnieks ir piekakājis uz galvas, tos sūdus cilā VZD un liek grozos, ir jau divi!!!
Secinājums: Mērniekiem sadzīti kūtī, mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties, VZD, TM, VK, LMB un LKĢA domā, VZD KU NEATBILSTĪBU cēloņi zināmi, bet rādīt nevar, LVM patīk NEATBILSTĪBU dzemdētāji, iedzīvotāji nezina, ka viņiem piekakāts uz galvas, bet drīz viss beigsies, punkts. Ja neskaidrs, klausieties vēlreiz: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/nepietiekama-merniecibas-nozares-uzraudziba-vairo-kludas-kadastr.a100062/
 
...10.04
12.07.2019
12:41
šāda situācija ir izveidojusies pamatā 2 lietu dēļ:
- mērniecībā darbojas pesronas kurs vispār pat neaptver ko dara - tātad viss process jau pamatā ir kļūdains - lasi: lai varētu uzsākt profesionālu mērnieka karjeru, visticamāk "jāpēd duci pudu sāls", LV diemžēl par mērnieku var strādāt "ikviens aunu bars" - tas ir pirmais kļūdu iemesls .Tas pats attiecināms uz "pārbaudītāju aunu baru "un "SC aunu bariem"
- un otrs - kļūdainā, bieži pretrunīgā likumdošana - katrs var tulkot lietas dažādi, pie kam katram būs sava taisnība, lai gan patiesība nebūs nevienam diemžēl tik smieklīgi sanāk
...neviens Mārtiņš šo nelabos - neticiet tam jo tas ir pārvērsts par izcilu biznesa modeli- jo mazāka kārtība, jo izdevīgāk .
 
...10.04-2
12.07.2019
12:54
jā un vēl par "pie Mārtiņa uz RTU".. zini kādu laiku atpakaļ ( gadus 2 ne vairāk) jautāju RTU "absolventam"ko RTU māca zemes ierīcībā , n e t i c a m i , bet fakts , šis jauneklis man teica ka pamatā mācīts kā Bentley "Microstation"vidē rēķināt platības .... ģ e n i ā l i ko vairāk teikt - tātad arī - agstskolu pedagogu ( jebkāda līmeņa) zināšanu daudzums ir gauži abšaubāms , tak attopieties ir jau 21gs. Tā "Mārtiņi"- marš paši uz skolu !!!citādi jūs piesmies pavisam drīz
 
.......
12.07.2019
13:33
palasot daļu komentārus - skaidrs. Rakstītāji novedīs līdz savam līmenim, un tad piebeigs ar pieredzi.
 
12.07.2019
15:02
Lasu komentārus un nespēju neatbildēt tam, kas komentējis ar vārdu "...10.40". Tā kā esmu piesaistīta SC, tad, ja mani kāds nosauc par "aunu", uztveru to ļoti personīgi. Tā kā man ir saimniecība, kurā ir tuvu pie 200 aitām, es zinu šo dzīvnieku intelekta līmeni. Līdz šim man ir licies, ka esmu pavisam neaudz gudrāka. Un ja vēl mani pielīdzina "aunu baram", tad varu droši apgalvot, ka bara instinkts manī nav attīstījies, diezgan bieži eju pretējā virzienā, kas ne visai ir ērti. Pie tam, auns parasti ganāmpulkā ir viens, tas ir atlasīts "tēviņš". Auni parasti nedzīvo barā, tos vienkārši kastrē, neļaujot tiem pāriet no jēra uz auna statusu :) Jauku nedēļas nogali!!! P.S. man kā parasti sistēma neļauj komentēt nereģistrējoties
 
O.Kļava
12.07.2019
15:53
no skolotājas izglītības par mērnieku, pietam vēl neiet dabā
 
12.07.2019
16:28
Ja O.Kļava par mani, tad Tu drusku kļūdies :) Mans izglītības ceļš ir no fizikas bakalaura izglītības uz zemes ierīcības inženiera maģistra grādu :D Un ja par iziešanu dabā, tad, vajag, reizēm izeju arī dabā :D Par skolotāju nostrādāju tikai gadu 30 gadus atpakaļ :)
 
12.07.2019
17:33
Un ja kas, man labāk patiktu papļāpāt aci pret aci, nevis sviest samazgas publiskajā telpā. Lasot komentārus, mums visiem vajag ļoti daudz stundu apmācībām. Arī man, un es nekaunos no tā. Un man patīk tvert informāciju :) Un man sagādā patiesu "kaifu", ja tā var teikt, komunikācija ar tiem, kas "saprot drēbi un tver laukumu".
 
Slaucamā Aita
12.07.2019
18:12
Noteikumi pieņemti, jauki. Jāsāk pildīt. Atveram LMB mājaslapu skatāmies piedāvāto kursu sarakstu, bet tur nekā nav.. Tāda iespēja taču nopelnīt tagad.
 
13.07.2019
07:27
Sabiedrību vai tās daļu raksturo izglītības un zināšanas līmenis, kā arī tiesiskā vide kādā tā strādā. Nozares kontekstā nedaudz pievērsīšos normatīvajai bāzei KU. Lai saprastu atšķirību, būtu vēlams atvērt periodika.lv 1923.05.25 Mērniecības un Kultūrtehnikas Vēstnesis, Instrukcija zvērinātiem mērniekiem. Dokuments pēc šodienas formāta 4 A4lpp., un pēc šīs instrukcijas izgatavotajiem plāniem arī šodien var atjaunot vēsturiskās robežas. Būtība - precīzi definēti sasniedzamie mērķi. Turpmākajās 4 instrukcijās (noteikumos) novērojama tendence - pazūd definētie mērķi un tiek detalizēts process. Noteikumi kļūst apjomīgi, iedzīvotājiem neizprotami, tendēti uz VZD darbinieku darbību vienkāšošanu - tiek mēģināts plaši aprakstīt visas iespējamās situācijas. Visos jaunajos noteikumos VZD mēģina labot politiski pieļautās kļūdas (sev izdevīgi piedzenot dabu kadastram) un publiski neatzīstot ierādīšanas metodes un dalības mērniecības tirgū kā kļūdainus lēmumus. VZD atdzimšana var sākties ar kļūdu atzīšanu, pilnvērtīgu diskusiju un viedokļu apmaiņu ar nozari, uzticēšanos kā arī kopīgi izstrādātiem normatīviem, kuros tiek definēti mērķi.
Intreses pēc. Izdrukājiet uz A4 Civillikumu un MK1019 ar pielikumiem, nolieciet abas čupiņas uz galda, uzminiet kura būs ''biezāka''. Paskatieties cik ir TM skaidrojumi par Civillikumu un cik reizes VZD ir skaidrojis 1019 (tā arī neizskaidrojot)?
Ja valsts pārvalde beidzot izbeigtu sev radīt dažādas nevajadzīgas funkcijas un strādātu iedzīvotāju interesēs, tad MK1019+ būtu uzrakstāmi 6 lapaspusēs. To arī novēlu departamentam:)
Lūdzi izbeidzam anonīmi lamāt savējos. Ja kādam nepatīk Mārtiņš, tad piesakaties darīt viņa darbu vai anonīmi lamājot norādiet savu sertifikāta Nr;)

 
Seimons
13.07.2019
11:15
Ļoti labi grozījumi. Džeki nozāģēja zaru uz kura paši sēž. Prieks skatīties uz izglītoto tautu, kura cenšās apkāst pārējos, bet nekas, kursos visi samācīsies un kļūs gudri, kļūdas pēkšņi izzudīs un visi būsim laimīgi.
 
kursants
13.07.2019
18:37
ja kursu pasniedzēji kursu laikā saka "jums jau pašiem labāk jāzina, jo esat beiguši augstskolu un ieguvuši sertifikātu", tad jēga no tādiem kursiem????????
 
Nauda
13.07.2019
22:20
Nauda, nauda, nauda...
 
Una
15.07.2019
09:56
2.augusts, Lielbornes muiža, ap 21.00 sākšu sēdēt pie ugunskura un atbildēt par LMB darbību un bezdarbību.
 
Visiem..
17.07.2019
14:25
Lasu komentārus un gribēju jau rakstīt, ka nebeidzu brīnīties..par "pērlēm", kuras šeit tiek mestas visos virzienos un visur- acīs, degunā, mugurā utt.:). Taču nav ko brīnīties, nekas nav mainījies un nemainās pēdējo 20 gadu laikā, kas arī patiesais iemesle kāpēc ir tā kā arī šajā nozarē. Krievi teiktu "umom ņe bļestim", tapēc nododamies vainīgo mekllējumos kur citur, tikai ne paši savos dārziņos.
 
U nai
19.07.2019
12:07
"sarunas ar vēju"šad tad palīdz
 
Info
14.08.2019
10:09
http://visitmadona.lv/lv/jaunumi?fu=read&id=798&fbclid=IwAR0Z8r1cQ88XyAU3XrQNzIm26SZfgV7w-7XnF-Vqpv87HxZXe6p5tjIOdyk
 
Andzejs
29.08.2019
14:28
svešu darbu "parakstītāji"- tātad pirmie kuri reāli grauj MĒRNIEKA PRESTIŽU.Mēra nejēgas un sertificētais, kas paraksta pat dabā nav bijis. Kādi vēl kursi sertificētajam?Kad tad strādās lai nopelnītu ubaga grašus.
 
29.08.2019
15:45
parasti šādas ziņas parādās piektdienu pēcpusdienā, bet ir arī izņēmumi- ABC sertificēšanas birojs klapējas ciet :)
 
29.08.2019
16:13
Bezkonkurences apstākļos atkal varēs pacelt cenu
 
to LMB
29.08.2019
16:40
ABC pēdējo gadu tikka apzināti nomelnots... Kur ta palika Oskara Kļavas rakstā minētie?? tur bija LMB sertifikāti iesaistīti ??? Par tiem kapa klusums
 
ttt
29.08.2019
19:06
Oskars Kļava jau bija tas pats konkurentu iesūtijums
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2020. gada 8. augusts

Vārda diena:

Vladislava, Vladislavs, Mudīte
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.