Mēs esam lai Jūs informētu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Mērnieka palīgs ceļ trauksmi par pārkāpumiem, sertifikācijas centrs sola pārbaudīt 03.09.2018

Sviitra

 Pirms dažām nedēļām publiskajā telpā parādījās mērnieka palīga Oskara Kļavas atklātā vēstule, kurā viņš detalizēti aprakstījis savu darba pieredzi uzņēmumā "Latvijasmernieks.lv". Ja vēstulē rakstītais ir patiesība, tas atklāj ļoti nepatīkamu ainu. Saskaņā ar O. Kļavas vēstīto, mērniecības procesā visi krāpj visus: uzņēmums - mērniekus, mērnieki - uzņēmumu, abi kopā - klientus un valsti, interesantas "izdarības" veic arī pašvaldību pārstāvji, visbeidzot tādas lietas kā "mērnieku rallijs ikdienā" ar bīstamu ātruma pārkāpšanu uz grants seguma ceļiem vai apzināta dabas piesārņošana uz pārējā vēstulē minētā nihilisma fona jau vairs nepārsteidz. Interneta komentāros vēstule radījusi visai pretrunīgu reakciju - daļa lasītāju ir sašutuši, otra daļa tajā neko šokējošu nesaskata un pārmet autoram pārlieku ideālismu un "reālās dzīves" neizpratni. Ņemot vērā, ka līdz šim publiski parādījies un apspriests tikai O. Kļavas rakstītais, Mernieks.lv uzdeva jautājumus arī uzņēmuma "Latvijasmernieks.lv" vadībai, par vēstulē aprakstītajām situācijām lūdza sniegt viedokli mērnieku sertifikācijas centriem, kā arī uzdeva papildjautājumus pašam O. Kļavam.

Ar pilnu O. Kļavas vēstules tekstu var iepazīties pievienotajā dokumentā. Būtiskākie tajā minētie apgalvojumi skar patvaļīgu robežzīmju pārvietošanu vai no jauna izveidošanu, mērījumu datu viltošanu, ēku uzmērīšanas procesa un dokumentācijas pārkāpumus (atsevišķu ēku neuzmērīšana, tīša nepareizu lietošanas veidu norādīšana), tīši neprecīzu datu norādīšanu situācijas plānu rasējumos, "parakstu mērniecību" (sertificēta mērnieka nepiedalīšanās kadastrālajā uzmērīšanā, neierašanās uz robežu saskaņošanu dabā, tā vietā šīm darbībām deleģējot mērnieku palīgus), izvairīšanos no nodokļu nomaksas un citus pārkāpumus. Turklāt O. Kļava vēstulē uzsver, ka šāda prakse neesot mērnieku pašdarbība, uzņēmuma vadība esot par to informēta un to akceptējot.

Uzņēmuma "Latvijasmernieks.lv" valdes asistente Olga Goldberga uz portāla Mernieks.lv uzdotajiem jautājumiem sniedza īsu, lakonisku atbildi, uzsverot, ka O. Kļavas vēstulē minētā informācija neesot patiesa un pieļaujot iespēju vērsties tiesā pret vēstules autoru. "Mūsu vērtējumā vēstulē minētie fakti balstās uz Oskara Kļavas nekompetenci, normatīvo aktu nepārzināšanu un emocijām. Ļoti gribētos cerēt, ka vēstule ar patiesībai neatbilstošām ziņām un nepatiesu faktu izklāstu nav Oskara Kļavas vēlme viņam vien zināmu iemeslu dēļ graut mūsu prestižu, kā arī līdz ar prestiža graušanu panākt, ka mūsu klienti pēc pakalpojumiem sāk vērsties pie mūsu konkurentiem. Ja notiks krasa klientu samazināšanās, izskatīsim jautājumu par savu aizskarto tiesību aizstāvību tiesā," raksta O. Goldberga.

O. Kļava uz Mernieks.lv uzdotajiem papildus jautājumiem līdz raksta publicēšanai neatbildēja. Tādējādi paliek neprecizēts, kas tieši viņam radījis pārliecību, ka uzņēmuma vadība zina par aprakstīto darba praksi un par kuriem tieši no vēstulē aprakstītajiem apgalvojumiem tā zina (jo diezin vai vadība zina arī par to, ka uzņēmuma darbinieki, pēc vēstulē rakstītā, krāpjas ar degvielas patēriņa norādīšanu, tādējādi radot zaudējumus pašam uzņēmumam?), vai tiešām zemju īpašnieki nevienā gadījumā nav pamanījuši patvaļīgu robežzīmju pārvietošanu un nav cēluši pretenzijas, u.c. jautājumiem.

LMB sertifikācijas centrs sācis faktu noskaidrošanu

O. Kļavas pausto apgalvojumu patiesumu apstiprināt vai noraidīt varētu tikai kompetentu institūciju veikta izmeklēšana. Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC) apstiprina, ka jau uzsācis apstākļu noskaidrošanu par vēstulē minēto, uzdodot precizējošus jautājumus iesaistītajām pusēm. "LMB SC ir lūdzis precizētu informāciju no Oskara Kļavas un Liepājas būvvaldes. Pēc uzrakstītās vēstules var spriest par samērā detālu notikumu izklāstu, bet nav minētas personas (sertificētas personas un palīgi) un objekti. Tāpēc mērķis ir precizēt konkrētas personas un tad pārbaudīt vēstulē minētos gadījumus," informē LMB SC vadītājs Mārtiņš Reiniks. "Vēstulē izklāstītais ir svarīgs ar to, ka darbības minētas daudzskaitlī, regulāras vai tādas, kuras atkārtojas. Iespaids, ka tas ir sistemātiski," viņš uzsver.

M. Reiniks apstiprina - gadījumā, ja O. Kļavas paustais atbilst patiesībai, vēstulē ir minēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, par vairākiem no tiem paredzētas smagākās iespējamās sankcijas - mērnieka sertifikāta darbības apturēšana vai sertifikāta anulēšana. Šeit lasāmas LMB SC atbildes uz jautājumiem par vēstulē aprakstīto situāciju atbilstību normatīvajam regulējumam:

1) Kādi normatīvo aktu pārkāpumi no aprakstītā ir konstatējami? Cik tie ir smagi/būtiski?

-              manuāli veikti labojumi / datu falsifikācija / radīti fiktīvi mērījumi, apvidū nemaz neizbraucot;

-              robežzīmju pārvietošana apvidū;

-              netiek uzmērītas būves;

-              pašvaldību darbinieki, ar kuriem mērniekam vai uzņēmumam ir attiecības, kas pārkāpj vai robežojas ar profesionālās ētikas pārkāpumiem;

-              gadījumi, kuros sertificētais mērnieks nav piedalījies vai parakstu saskaņošana aktos un plānos veikta bez mērnieka klātbūtnes;

-              gadījumi, kuros sertificētais mērnieks vai mērnieka palīgs veica robežu punktu atjaunošanu bez pierobežnieku klātbūtnes;

2) Kādas ir normatīvajos aktos paredzētās sankcijas par šādiem pārkāpumiem? T.sk., kā rīkotos sertifikācijas centrs, konstatējot šādus pārkāpumus savas sertificētās personas rīcībā?

-              datu falsifikācija, manuāli labojumi – uzdot veikt kontrolmērījumus vai sertifikāta darbības apturēšana vai sertifikāta anulēšana;

-              robežzīmju pārvietošana - sertifikāta darbības apturēšana vai sertifikāta anulēšana (konteksts un pārkāpuma raksturs);

-              netiek uzmērītas būves – uzdot veikt kontrolmērījumus vai sertifikāta darbības apturēšana vai sertifikāta anulēšana (konteksts un pārkāpuma raksturs);

-              ētikas pārkāpumi – konteksts un pārkāpuma raksturs, svarīgs ir ētikas komisijas lēmums, sertifikāta darbības apturēšana vai sertifikāta anulēšana.

-              darbības veiktas bez mērnieka klātbūtnes (robežu uzmērīšanā) – sertifikāta anulēšana;

-              robežpunktu atjaunošana bez pierobežnieku klātbūtnes – sertifikāta darbības apturēšana vai sertifikāta anulēšana (konteksts un pārkāpuma raksturs);

Atsevišķas vēstulē aprakstītās situācijas

1) "Lai robežas konfigurācija atbilstu normatīvajiem aktiem, lai robežpunkti iekļautos normatīvos noteikto koordināšu kļūdu ietvaros un neradītu robežu neatbilstības situāciju, vai arī situācijā, kad dabā tika konstatēti kādi robežpunkti, kuri radītu robežu neatbilstības situāciju, robežzīmes dabā tika pārvietotas, aizvietotas ar jaunām robežzīmēm vai arī radītas jaunas robežzīmes. (...) Dokumentos viss tika sakārtots tā, it kā robežzīme, kuru tikko pārlikām vai ielikām, tur būtu atradusies mūžīgi."

LMB SC komentārs: Būtisks pārkāpums. Mērnieks fiksē situāciju apvidū, nevis to patvaļīgi rada. Mērniekam jārespektē apvidū esošie elementi un situācija. Normatīvs paredz situāciju un mērnieka rīcību gadījumos, kad neatbilstība tiek identificēta. Diemžēl nākas saskarties ar gadījumiem, kuros mērnieks nepastāv par savu viedokli, bet pakļaujas prasībām, lai konkrēto objektu nodotu. Tas ir skatāms arī saistībā ar ētikas pārkāpumiem.

2) "Mērījumu datos tika arī manuāli dzēsti mērījumi, kuri bija "lieki" un arī radīti mērījumi (pierakstīti), kuri dabā nemaz nav veikti." (...) "(pārmērīšanas) vietā mērījumu datos manuāli tika veikti labojumi precizitātes rādītājos, lai rezultātā dokumentācijā viss izskatās atbilstoši noteikumiem."

LMB SC komentārs: Mērnieks un ģeodēzists veic arī daudz lieku mērījumu. Tā ir iekšējā kontrole, kas katram ir jāveic, lai pārliecinātos par savu darbu pareizību. Par mērījumu dzēšanu ir atbildīgs mērnieks. LMB SC rekomendē neiejaukties mērījumu kopās un izdruku datnēs. Tas ir norādīts arī agrāk. Svarīgi vai labo nepareizu kodu, punkta numuru vai nepareizi uzmērītu punktu. Nepieļaujami ir mainīt jeb labot mērījumus – attālumus, leņķus, paaugstinājumus. Tāpat jau apstrādāto datu precizitātes novērtējumus. Dati nav uzticami, izsekojami un tā ir datu falsifikācija.

3) "Dažos gadījumos netika uzmērītas uz zemes vienības esošās būves (biežāk tie bija veci pamati, gruveši, koka šķūņi vai sausās tualetes), ja tām bija grūti piekļūt, piemēram, mežā. Citos gadījumos kolēģim (kurš arī ir tikai mērnieka palīgs) vienkārši šķita, ka nevajag uzmērīt. Dažreiz būves netika uzmērītas, lai zemes īpašniekam uz zemes vienības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā neparādītos būves, kurām nav noskaidrotas īpašuma tiesības. Vienreiz, kad mērījām pašvaldībai piederošus īpašumus, pašvaldības zemes lietu speciāliste teica, lai neuzmērām kādas būves, jo viņai būs grūti tās "legalizēt". Tad arī nemērījām. Vienreiz pašvaldības zemes lietu speciālists teica, lai ēkai norādām citu lietošanas veidu, nekā tas ir realitātē. Tā arī izdarījām."

LMB SC komentārs: Būtisks pārkāpums. Būves ir situācijas elements gan topogrāfiskā uzmērījumā, gan zemes robežu uzmērīšanā. Saistībā ar zemes robežu uzmērīšanu ir noteiktas mērnieka darbības, kā rīkoties, ja reģistrēta būve nav apvidū vai nereģistrēta būve ir apvidū. Būvju uzmērīšanai ir noteikta precizitāte, un būvju esība var būt saistīta arī ar robežas novietojumu. Būvju apzināta neuzrādīšana liecina par neprofesionalitāti un arī ieinteresētību.

4) "Rasējot situācijas plānos zemes vienības lietošanas veidus, lietošanas veidu kontūras tika pielāgotas tam, lai plāns izskatītos pārskatāms, nevis maksimāli atbilstu mērniecības datiem. Piemēram, krūmu platības kontūras tika pavilktas garākas vai mazākas, lai plānā neveidotos pārāk liela sadrumstalotība ar zemes lietošanas veidu kontūrām. Mērniecības dati attiecīgi tika pielāgoti vai radīti ne no kā, lai izskatītos it kā dabā tā arī būtu. Vienā gadījumā uz klienta zemes vienības atradās lapu koku mežs, bet klients teica, ka nākotnē vēlas to izcirst, un, lai nerastos problēmas, to meža kontūru plānā norādīja kā "Krūmi"."

LMB SC komentārs: Plāns ir apvidus situācijas attēlojums noteiktā mērogā. Tas nozīmē, ka attēlojums ir tik precīzs, cik to pieļauj mērogs, tā pieļaujamo ģeneralizācijas pakāpi nosaka robežu uzmērīšanas normatīvi. Mērnieks fiksē situāciju apvidū, nevis to patvaļīgi rada. Mērnieks ir atbildīgs par plāna radīšanu un saturu. Mērniekam jārespektē apvidū esošie elementi un situācija. Meža raksturlielumu neuzrādīšana ir rupjš pārkāpums.

5) "Ikdienas prakse bija tāda, ka uz robežu saskaņošanu devās mērnieka palīgi, kuri nav sertificētas personas. Lielākoties visas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības veica mērnieka palīgi, kas, manuprāt, nav īsti likumīgi. Tā rezultātā mērnieks parakstīja dokumentus (robežplānu, situācijas plānu, apgrūtinājumu plānu, robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas aktus) par robežām, kuras viņš dabā nemaz nav redzējis."

LMB SC komentārs: Rupjš pārkāpums. Normatīvs skaidri nosaka, ka mērniekam ir jāpiedalās robežu noteikšanā, apsekošanā, atjaunošanā. Tas saistīts ar skaidrojumu un konsultāciju sniegšanu iesaistītajām pusēm. Sertificētā persona var novērst iespējamo strīdus vai konfliktsituāciju rašanos, profesionāli tos risinot. Gadījumi, kuros mērnieks neveic savus tiešos pienākumus ir bijuši iepriekš. Diemžēl profesionālās darbības sertifikāts tika zaudēts.

Arī "ABC Mācību un konsultāciju centra" Sertificēšanas birojs apstiprina, ka O. Kļavas vēstulē aprakstītās situācijas vērtējamas kā normatīvo aktu pārkāpumi, kuri pierādīšanas gadījumā varētu beigties ar sertifikāta anulēšanu. "Arī SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas birojs saņēma šo vēstuli. Minētajā vēstulē ir uzskaitīti vairāki normatīvo aktu pārkāpumi, tai skaitā arī tādi, kuru vērtēšana nav biroja kompetencē, piemēram (bet ne tikai) -  ātruma pārsniegšana. Ja vēstulē minētās situācijas būtu iespējams pierādīt, tad smagākais sods, ko mērniekam var piemērot birojs, ir sertifikāta anulēšana. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka nepieciešamības gadījumos birojs sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, tajā skaitā tiesībsargājošajām iestādēm," raksta ABC Sertificēšanas biroja pārstāve Anna Jūdre.

Neatkarīgi no tā, vai tieši O. Kļavas vēstulē aprakstītās situācijas izrādīsies patiesas un pierādāmas, svarīgākais jautājums ir - vai šāda, ar "reālās dzīves izpratni" (cits teiktu - postpadomju domāšanu) pārlieku piesātināta mērniecības darba kultūra, visdažādāko normatīvo aktu un ētikas pārkāpumi ir tipiska, vispārēji izplatīta parādība nozarē, kas tiek piekopta lielā daļā uzņēmumu, vai tie ir tikai atsevišķi, reti izņēmumi, citiem vārdiem, dažas "melnās avis", kas met nepamatotu ēnu uz visu nozari?

M. Reinika sacītais par kādu milzu "bēdu leju" neliecina. Sertifikācijas centram, protams, iznāk saskarties ar informāciju par pārkāpumiem, taču ne vienmēr tam iespējams gūt apstiprinājumu. "Ar mērnieka pārvietotām robežzīmēm un neuzmērītām būvēm LMB SC līdz šim nav saskāries. Atsevišķi jāvērtē iznīcinātu robežzīmju atjaunošanas gadījumi un mērnieka pamatojumi tās atjaunojot vienā vai citā vietā. Ir konstatēti vairāki gadījumi, kuros sertificēts mērnieks nav piedalījies robežu apsekošanas vai atjaunošanas darbos. Pēdējo divu gadu laikā ir saņemti signāli par mērnieku un vietējo pašvaldību darbinieku iespējamu sadarbību kādu nelikumīgu darbību realizācijā. Vērtējot šos atsevišķos gadījumus, mērniecības darbības ir bijušas korektas. Par to tieši interesējoties pašvaldībās un VZD, nelikumīgu darbību pazīmes nav apstiprinājušās.  Noprotams, ka šādi gadījumi vērtējami arī kā mērnieka ētikas kodeksa pārkāpumi. Kopumā pārkāpumi sastopami gan mērniekiem lielos uzņēmumos, gan individuālo darbu veicējiem. Lielākā daļā gadījumu, saņemot aizrādījumus uzraudzībā vai sūdzību izskatīšanā, tie tiek respektēti un neatkārtojas. Tomēr daudziem mērniekiem raksturīga ir slikta vai zema komunikācijas prasme, kas noved pie konfliktsituācijas ar klientu vai pierobežnieku. Vēlāk izskatot sūdzību var sastapties arī ar vāju argumentāciju savām profesionālām darbībām. Varētu vēlēties, ka mērnieks ir ne tikai gabaldarba veicējs un pakļaujas ārējo faktoru ietekmei, bet var konsultēt klientu un ir profesionāli neatkarīgs, t.i. arī atteikt nekorektu prasību izpildi. Svarīgi ir pilnveidot sertifikācijas jomu, jo profesionālo organizāciju ieteikumi ietver plašāku pārkāpumu gradāciju, paredzot arī aizrādījumus un konkrētus gadījumus profesionālās darbības ierobežošanai vai apturēšanai. Aizrādījumi ir vērtējami kā tādi, kas nerada zaudējumus trešajai pusei, bet veiktās darbības nav profesionāli korektas vai ir riskantas," skaidro M. Reiniks.

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

Lai gūtu labāku priekšstatu par vispārējo situāciju nozarē, Mernieks.lv aicina atbildēt raksta lasītājus uz aptaujas jautājumu:

 

Komentāri:
 
dzīve
03.09.2018
13:11
Kāpēc viņš uzrakstīja par to tikai pašlaik bet ne tad kad to redzēja?
Vai tad var palīgs stradnieks bez izglītības novērtēt sertificētā speciālista darbu?
 
Štoks
03.09.2018
16:00
Dzīve, Tu neuzmanīgi lasi, rakstā ir lasāms, ka Oskaram ir nepieciešamā izglītība. Un kāda tam nozīme, kad raksts ir tapis? Labi, ka vispār saņēmās uzrakstīt, ne tikai klusībā paburkšķēt pie sevis, kā tas ir bieži pieņemts.
 
nereāli reālais
03.09.2018
19:45
sakiet lūdzu ko nozīmē mērnieka palīgs - lasīju visu ko var šādu jēdzienu neatradu ja kāds zina - neslēpj sveci zem pūra
 
ddd
03.09.2018
22:05
Tā arī dzīvē notiek, un ne tikai latvijasmernieks.lv, tāpēc vairs šai nozarē strādāt negribas
 
M.Reinikam
04.09.2018
07:06
Jautājums M.Reinikam - lūdzu dariet zināmu mērnieku sabiedrībai cik ir anulēti sertifikāti par mērnieku ētikas kodeksa pārkāpumiem. Pietiks ar skaitu - uzvārdus proatmas neminiet.
 
Viesturs
04.09.2018
07:37
daudzi sertificētie brauc uz objektu izspūruši, saplēstās kedās utt. ar sarūsejušām mašīnām...līmenis bēdīgs
 
Viesturam
04.09.2018
12:37
pieraksti vēl " utaini" , " kašķaini" vienvārdsakot - slimi!
 
Doma
04.09.2018
15:03
Es domāju, ka Kļavas kungam būtu jāiet strādāt uz VZD. Kadastra speciālista amatā. Tad varētu kontrolēt lietas un celt mērniecības kvalitāti!
 
Domai
04.09.2018
15:16
O.Kļavu izmeta no VZD, kā nekam nederīgu, viņš jau tur pastrādāja.
 
Pozitīvs
04.09.2018
16:53
Lielākoties mērniecībā strādā sava darba entuziasti, nekāda liela alga šajā nozarē nav! Tāds cilvēks, kā O.Kļava neiestrādāsies nevienā kolektīvā un uzņēmumā!
 
04.09.2018
17:18
Zinu. Ētikas kodekss ir abos SC. Bet kur ir Ētikas komisija? Kuri ir viņas sastāvā?
 
taisnība
04.09.2018
17:21
Liepājā bārdainais mēra un braukā uz robežu apsekošanām biroja vadītāja paraksta,viņa dzīvē nav nevienā objektā pati bijusi
 
Domai un dakterim Pozitīvajam, un ne tikai...
05.09.2018
07:45
Cilvēks, kurš nevēlas plūst pa straumi un nostājas pret Sistēmu, nelikumībām un nejēdzībām tajā, patiešām nekad neiestrādāsies uzņēmumā, kurā šādas lietas tiek praktizētas...., jo nevēlēsies šādā vidē ''iestrādāties''. Pārāk daudzi mūsu valstī ir jau ''iestrādājušies'' ērtās vietiņās un nemaz nevēlas redzēt, kas un kā notiek patiesībā, jo uzspļaušana likuma burtam un garam ir diezgan lipīga sērga. Ja nenormālas lietas sākam pieņemt par normālām,jo, lūk, ''jākruķās'', un ''tāda ir dzīve'', tad nevaram vēlēties, lai tautsaimniecības vide valstī kļūtu sakārtota, un ne jau tikai par mērniecības nozari ir stāsts šajā gadījumā....Lai mums visiem pietiek, drosmes, jo valsts - tie, pirmkārt, esam mēs!
 
topcon man
05.09.2018
08:24
Vajadzīgs saprast ka visās Latvijas bēdās vainīgs ne mērnieks, bet Putins!
 
Šodrīd
05.09.2018
09:13
vajag pavērot nozares darboņus. Liela daļa mēģinās klusināt, mierināt un stāstīt, ka viss ir kārtībā. Ceru, ka būs arī drosmīgie, kuri spēs paskatīties patiesībai acīs un centīsies mainīt nozari no iekšpuses. Lai veicas, jo nozarē ir pamatīga dimba. Paldies Oskar.
 
ierēdnis ar nivelieri
05.09.2018
12:33
Ja viens no piecsimt izrādījās godīgs, tad valstij ir nākotne...
 
...., jo
05.09.2018
22:07
ikvienam citam ir lieliska iespēja pievienoties tam vienam, tad viens vairs nebūs viens, un prieks, ka beidot kāds ir sācis atklāti runāt, lai varbūt iekustinātu šo akmeni, kas kopš deviņdesmitajiem gadiem dekoratīvi ir piesedzis nozares šmucīgo pusi. Atliek vien cerēt uz atbildīgo personu godaprātu un vēlmi nevis šķietami, bet reāli sakārtot lietas.
 
izlaidušies
07.09.2018
20:59
valsts darbinieki (pašvaldībās, zemes dienestā) knibinās tikai telefonos, saņem cieto algu. Vajadzētu aizsūtīt visus viņus uz privāto sektoru un lai pastrādā....
 
Tas būtu feini
07.09.2018
22:48
kad mērnieku palīgus nosūtītu uz pašvaldībām pārbaudīt citu mērnieku palīgu darbus :)
 
Mārtiņš Reiniks
12.09.2018
19:42
1. Ētikas komisija tiek sasaukta risinot konkrētu gadījumu vai pārkāpumu. Rosināt sasaukt komisiju var jebkurš biedrs.
2. Tikai par profesionālās ētikas pārkāpumiem nav atņemts neviens sertifikāts. Bet ētikas pārkāpumi tiek fiksēti un norādīti lēmumos.
MK 1011 39. un 45.6. punkti nosaka, ka anulē pie atkārtotiem ētikas pārkāpumiem 2 gadu periodā.
 
M.Reinikam.......
13.09.2018
12:35
P-dienas jautājums:
ja sertificētā persona pārkāpj ētikas kodeksu katru dienu ( nevis 1x 2 gados) ko tad darīt.....
 
to M.Reinikam....
13.09.2018
13:50
Jābūt trešai personai, kas cietusi no šīm darbībām un viņas sūdzība...
 
No citas dimensijas
14.09.2018
12:41
Nezinu kā jums te iet un ko jūs te runājat, bet mums iet ļoti labi, aglas ir lielas, darba ir daudz, neviens nesūdzas, ja nu tikai par to, ka netiek galā.
Bet jūs mūs arī nezināt.
Tāda tā ģeodēzistu dzīve ir! Noslēpumaina.
 
Ziedonis
14.09.2018
20:20
50% mērījumu ir bezjēdzīgi, ja mērītu tikai to ko vajag tad ari tiktu galā. piem. pļavā veikt mērījumus no poligonometrijas, kas atrodas 1km attalumā no objekta...vai aizaugušu, pārplūdušū grāvi ar tahimetru utt...
 
sestdiena
15.09.2018
07:27
starp mums ir arī strausi .........
Ziedonim= jebkurš mērījums ir unikāls
 
cats
09.11.2018
23:25
kad kāds tiks galā ar nepamatoti augstiem VZD izcenojumiem??? Tas būtu pirmais darbs kas jārisina, jo neviena cita nozarē par datubāžu uzturēšanu nav jāmaksā, ne taksatoriem, ne arhitektiem utt.
 
6''
11.11.2018
09:32
Kad TU sāksi kautko darīt un atrisināsi šo problēmu. Lēti ..rst nav malku cirst..
 
Maigonis
12.11.2018
09:31
nākamais uzdevums: Lattelecom un datu uzturētāju skaņošanas laiki, sāk jau palikt neciešami....
 
sērga
12.11.2018
22:40
ja turpinām uzdevumus, tad to savu "čomu" sērgu vajag iznīdēt no Zemes dienesta
 
To Maigonis
13.11.2018
07:23
Neoficiāla info no Lattelecom pārstāvja neatkarīgi no darbu daudzuma ir pavēlēts neatbildēt ātrāk par 5ddienām! Idejiski tiek plānots maksas pakalpojums gribi atbildi 1-2xdienu laikā - maksā! Par ADTI darbalaikiem - man nekad nav gadījies ka neiekļautos MK noteikumos noteiktajos! Tas ka sakarā ar darba apjomi palielināšanos nav atbilde ierasto 2-3 dienu laikā ir pamanīts, bet vai nu tagad viegli arī pašiem iekļauties termiņos!
Āpsis
 
Lattelecom atkarīgais
13.11.2018
09:30
5 dienas vēl varētu pārdzīvot, bet te jau tuvojas 15 darba dienām (Rīgā). Kas tas par sviestu???? Vai tiešām nav neviens, kas to procesu var ietekmēt??? Kā zināms, slikts piemērs ir lipīgs. Ja samaksu sāks ņemt viens, tad to sāks darīt arī pārējie. Mērnieks vienmēr paliek ķīlnieka lomā. Nu taču, LMB un LKĢA, saņemās! Šito situāciju mērnieks viens pats neatrisinās.
 
22.11.2018
19:17
LKGA un LMB patreiz aktīvi strādā pie šī jautājuma! Gaidam rezultātus!
 
To Mārtiņš
24.11.2018
16:10
Cerams izdosies biedrībai panākt, ka VZD atceļ maksu par saviem pakalpojumiem.
 
to Rutkovskis
30.11.2018
11:24
Lattelecom speciāli čakarē mērniekus, tāds esot Lattelecom vadības uzstādījums, lai mērnieki maksātu par skaņošanu
 
1.decembris
01.12.2018
19:13
Vēstules sižēts - kas notiek, kad psihopātiem iedod tahimetru
 
266 tūkstošu eiro zaudējumi mērnieku dēļ
09.12.2018
09:59
...pirms mājas nodošanas ekspluatācijā veikt arī ēkas kadastrālo uzmērīšanu, kuras mērķis ir korektu ziņu par ēku iegūšana un reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
Mēs neapšaubām kadastrālās uzmērīšanas nepieciešamību, jo tā ir vajadzīga gan īpašumtiesību nostiprināšanai, gan īpašuma kadastrālās vērtības aprēķinam. Tomēr tam nav nekādas saistības ar mājas ekspluatācijā pieņemšanas mērķi – nodrošināt, ka jaunuzceltās mājas izmantošana neapdraud tās iemītniekus vai kaimiņus.

Turklāt kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana prasa ievērojamu laiku – vidēji 44 dienas. Pārējo iesaistīto institūciju saskaņojumus var iegūt 10 darba dienu laikā, taču būvētājs ir spiests papildus gaidīt mēnesi, kamēr tiks sagatavots pēdējais mājas pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamais dokuments – kadastrālās uzmērīšanas lieta. Tas katru gadu apmēram 2000 mājsaimniecībām rada ap 266 tūkstošu eiro papildu izdevumus, izmantojot citu mājokli.
 
cik var tā turpināt
09.12.2018
11:17
johaidī vai vispār iespējams pat aptvert - saŗēķināt jau vairs noteikti ne , cik miljonus naudas izteiksmē mērnieki kopā ir zaudējuši - kaut kam uzdāvinājuši tā saucamās reformas dēļ !
 
klients
11.12.2018
21:46
cik ilgi vēl tā turpināsies, VZD kavē termiņus (īpašu ēku inventarizācijā), darba laikā rīko ballītes ar grādīgo dzērienu lietošanu, regulāri darba laikā smēķē, tie, kas nesmēķē "baksta"-"glauda" telefonus... tur arī tie zaudējumi iedzīvotajiem rodas.
 
To: 266 tūkstošu eiro zaudējumi mērnieku dēļ
12.12.2018
16:01
Un kāds sakars te ar mērniekiem? Būvju kadastrālo uzmērīšanu veic VZD, nevis mērnieks!
 
Āpsis
17.12.2018
17:51
Nu re, epastā pienāca ziņa Lattelecom skaņos bezmaksas 15 darbadienu laikā, pa maksu 1-5dienas 30 eināri pagalam!
 
vāks
17.12.2018
21:59
*Šos noteikumus nepiemēro realizējamiem projektiem, kuriem ir būtiska ietekme uz esošo SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu. Projektiem ar būtisku ietekmi uz SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu, rīkojumā minētie SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi tiek sniegti uz pušu atsevišķu vienošanās pamata.
 
...
18.12.2018
07:33
Nu ir "maisam gals" vaļā. Visi pārējie arī droši varēs ņemt maksu par skaņošanu.
 
jurkamurka
24.05.2019
23:01
Un kā visa šī lieta beidzās? Kaut kas sakārtojās arī jeb tā arī viss noklusa"?
 
par ko?
25.05.2019
00:03
par kuru no pavedieniem tu vaicā mums viedajiem? Oskars vai Teets?
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 27. oktobris

Vārda diena:

Lilita, Irita, Ita
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.