Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Uzmērīt nevajag pārzīmēt 08.06.2015

Sviitra

 Pagājis aptuveni gads, kopš Valsts zemes dienests (VZD) negaidīti mainīja prasības, kādā veicama situācijas aktualizācija ierādītam plānam, gadījumā, ja informācija kadastra sistēmā atšķiras no datiem uz plāna. Ja līdz tam aktualizācijai pietika ar izmaiņu uzmērīšanu, tad jaunās prasības paredz, ka mērniekam jāuzmēra gan zemes lietošanas veidu izmaiņas, gan arī ēkas. Pēkšņā prasību maiņa radījusi neizpratni mērnieku un zemes īpašnieku vidū, bet VZD pastāv uz to, ka šādu kārtību paredz normatīvie akti, kā arī, ka tieši šādi iespējams vislabāk nodrošināt valsts iestādēm un sabiedrībai kopumā nepieciešamos, aktuālos datus. Tikmēr mērniecības speciālisti apšauba minēto prasību atbilstību loģikai no inženiertehniskā viedokļa.

Likuma burts un likuma gars

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 202. punkts paredz, ka situācijas plāna sastādīšanai vai aktualizācijai mērniekam jāuzmēra situācijas elementus, bet, ja situācija jau ir uzmērīta, jāuzmēra situācijas aktuālās izmaiņas. Vienlaikus pieļauts izmantot arī kartogrāfiskos materiālus, no kuriem var pārnest situācijas elementus (pilsētās topogrāfisko plānu ar mērogu 1:250, 1:500 vai 1:1000, lauku apvidos, izņemot blīvi apbūvētas teritorijas – arī citus), ja tie ir gana precīzi (178. p. „Situācijas elementu, izņemot būves, uzmērīšanas kļūda nedrīkst pārsniegt plāna grafisko noteiktību – 0,3 mm”) un, ja tie atbilst faktiskajai situācijai dabā. Savukārt noteikumu 254. punkts nosaka, ka „ja kadastra informācija par zemes vienības zemes lietošanas veidiem vai apgrūtinājumiem ir pretrunā ar informāciju situācijas plānā vai apgrūtinājumu plānā, mērnieks kamerāli var pārzīmēt tikai zemes robežu plānu, bet situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu aktualizē (...)”.

Praktiski tas nozīmē, ka situācijā, kad zemes vienībā kadastra informācijas sistēmā veiktas izmaiņas, kas vēl neatspoguļojas kartogrāfiskajos materiālos, mērniekam jāveic šo izmaiņu uzmērīšana. VZD īpaši uzsver, ka jāuzmēra arī ēkas, jo to paredzot MK noteikumu 171. panta 2.1. apakšpunkts. Taču šī prasība ir savstarpēji konfliktējoša ar noteikumos atļauto situācijas aktualizāciju no kartogrāfiskajiem materiāliem, jo „uzmērīt” ēku nepieciešamajā precizitātē no ortofotogrāfijas īsti nebūs iespējams... Savukārt Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (LKĢA) savā pagājušā gada rudenī nosūtītajā vēstulē VZD Kadastra departamentam norādījusi uz MK 1019-to noteikumu 2014. gada 4. februārī pieņemto grozījumu anotācijā minēto. Proti, likumprojekta autori rakstījuši: „Noteikumu projektā paredzēts, ka inženierkomunikācijas situācijas plānā turpmāk neattēlo” un „situācijas plāna mērķis ir attēlot noteiktos zemes lietošanas veidus”. Tā kā ēkas atrodas uz viena un tā paša zemes lietošanas veida – pagalma – tad prasība attēlot to izvietojumu ierādāmajā plānā nav pamatota un neatbilst MK noteikumu būtībai, uzskata LKĢA.

Rodas iespaids, ka likumdevēja labā roka nav īsti zinājusi, ko dara kreisā. Lai gan anotācijā rakstītais tiešām vedina domāt, ka situācijas aktualizāciju ar noteikumu grozījumiem bija iecerēts vienkāršot, pašos noteikumos tas nav ticis nepārprotami ierakstīts. Tā vietā ir atstātas tik vaļīgas interpretācijas iespējas, ka VZD, gluži pretēji, tieši pēc grozījumu pieņemšanas ir sākuši piemērot stingrākas prasības ierādāmo situācijas plānu aktualizācijā. Kā savā vēstulē norāda LKĢA: „Ja runā par "vienkāršošanas" procesu, tad ir izveidojusies paradoksāla situācija, ka pēc MK noteikumu Nr. 1019 spēkā stāšanās (27.12.2011.) no VZD puses divus gadus netika prasīts uzmērīt ēkas pie situācijas aktualizācijas ierādāmajos plānos, bet pēc grozījumu pieņemšanas šāda prasība ir parādījusies.”

Dati par ēkām – uz pasūtītāju rēķina

Kāpēc VZD patvaļīgi izlēma mainīt prasības, lai gan normatīvā regulējuma izmaiņas neko tādu neprasa, drīzāk pretēji? Dienests atbildē portālam Mernieks.lv apliecina, ka prasību maiņa neesot saistīta ar 2014. gada 4. februārī pieņemtajiem noteikumu grozījumiem. „Prasību uzmērīt ēkas un visu reālo situāciju aktualizācijas gadījumā, ja dati plānā un kadastrā atšķiras, Valsts zemes dienests (VZD) nesaista ar minēto noteikumu grozījumiem. Turklāt normatīvais akts attiecībā uz situācijas plāna aktualizāciju „ierādīto plānu” gadījumā nav grozīts, un prasība, kas bija spēkā arī pirms grozījumu apstiprināšanas, izriet no apsvēruma, ka visā valsts teritorijā jābūt vienotai pieejai un jāievēro vienāda prakse”, raksta VZD. Tomēr – kāpēc tieši pēc grozījumu pieņemšanas VZD pēkšņi „pamodās” un sāka piemērot stingrākas prasības, lai gan kopš noteikumu pieņemšanas bija pagājuši jau vairāk nekā divi gadi?

LKĢA izpilddirektore Ilze Dragone uzskata, ka tam pamatā ir VZD vēlme iegūt mērījumu datus par ēkām. „Atbilde ir ļoti vienkārša, VZD vajag datus par ēkām, tāpēc normatīvu skaidro tā, kā patīk. Bet par to, protams, skaļi nerunā. Lai aizdzītu mērnieku līdz ēkām, jāliek uzmērīt visa situācija. Tāpēc VZD negrib pieņemt versiju, ka aktualizēt situāciju var, neizbraucot uz lauka”, domā I. Dragone.

VZD šo versiju nebūt nenoliedz. Atbildē Mernieks.lv dienests uzsver, ka „aktuāli dati par zemes vienībām valstij, pašvaldībai un sabiedrībai nepieciešami kopumā – dažādu procesu pārvaldībai, tai skaitā projektēšanas, būvniecības vai dažādu finansiālu un nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumu risināšanai, teritorijas attīstības un plānošanas, lauksaimniecisko darbību subsidēšanas un vides izvērtēšanai. Vienlaikus Kadastrā reģistrēto informāciju izmanto gan statistikas iegūšanai, gan ministrijas – Finanšu, Zemkopības, Satiksmes, Vides un reģionālās attīstības – nozaru darbībā. Kadastra datu aktualitāte ietekmē pašvaldības darbības, nosakot un piemērojot nekustamā īpašuma nodokli. Valsts zemes dienesta uzdevums ir ikvienu interesentu nodrošināt ar aktuālu informāciju. Turklāt visas iepriekš uzskaitītās vajadzības balstās uz Kadastrā reģistrēto informāciju, ko savukārt var nodrošināt tikai un vienīgi aktuāli un kvalitatīvi zemes kadastrālās uzmērīšanas dati. Šobrīd daudzos valsts pārvaldes procesos ir nozīmīgi izmantot Kadastra telpiskos datus (kadastra karti), kurā attēlotas būves. Turklāt tās ir arī INSPIRE direktīvas prasības. Jau tagad ir skaidrs, ka nākotnē plānotajos kadastra datu automātiskajos procesos būs liela nozīme būves attēlojumam kadastra kartē, kā arī tās attēlojuma precizitātei”.

Tātad, viss it kā būtu vienkārši – valstij vajag datus, tāpēc mērniekiem jāmēra. No vienas puses, mērniekiem tas nozīmē iespēju vairāk nopelnīt, taču, kā skaidro I. Dragone, šajā gadījumā iespējamā papildus peļņa neatsver pamatīgo skaidrošanos ar pasūtītājiem – zemes īpašniekiem, kas par jaunajām prasībām ir ne mazākā neizpratnē kā mērnieki. „Ir nenormāli grūti paskaidrot ierosinātājam, ka arī tos zemes gabalus, kuros viņš neko nemaina, bet kuri ir robežu plānā, mērniekam ir jābrauc un jāmēra. VZD visu interpretē tā, lai iestādei būtu izdevīgi, aizmirstot par biznesa ētiku - par uzņēmējiem, kam ir jāpaskaidro pasūtītājam šīs neloģiskās lietas, par pasūtītājiem, kam par to būs jāmaksā, bet - kāpēc?”, sašutusi Dragone.

Inženiertehniskā (ne)loģika?  

No vienas puses, var saprast, ka, ja reiz situācija tiek aktualizēta, tad tai arī būtu jāatbilst faktiskajai situācijai dabā – pretējā gadījumā aktualizācija pēc būtības zaudē savu jēgu. Kā uzsvērts VZD mājaslapā publicētajos situācijas plānu aktualizācijas metodiskajos norādījumos: „Plāna aktualizācijas mērķis ir visas aktuālās informācijas par zemes vienību iegūšana, nevis plāna izgatavošana, kas atbilstu VZD rīcībā esošajai informācijai par izmaiņām zemes vienību raksturojošajos datos. Rezultātā ierosinātājam tiks izsniegts aktualizēts situācijas plāns, kuram jābūt sagatavotam atbilstoši gan tā sagatavošanas brīdī spēkā esošajiem normatīviem aktiem, gan mērnieka konstatētajai situācijai apvidū. Mērniekam nav pamata sagatavot aktuālo situācijas plānu, to kamerāli pārzīmējot. Mērnieks atbild par sava darba kvalitāti, līdz ar ko - iesniedzot kadastra datu aktualizācijai aktualizētu situācijas plānu, atbild arī par tajā iekļautās informācijas atbilstību apvidum plāna izgatavošanas brīdī - gan par zemes lietošanas veidiem, gan par būvju novietojumu un to esību vai neesību uz zemes vienības.”

Tomēr šajā, it kā pamatotajā prasībā, nav ņemts vērā kāds būtisks aspekts, kas no inženiertehniskā viedokļa to padara par neloģisku vai pat bezjēdzīgu. Proti, ierādāmajos plānos ārējās robežas nav uzmērītas, bet tikai noteiktas ar ļoti zemu (+/- 20 metru) precizitāti. Tas savukārt nozīmē, ka iekšējās situācijas mērījumiem tāpat nav jēgas noteikt augstākas precizitātes prasības, jo, ja ārējā robeža paliek "ierādīta", tad, neatkarīgi no tā, vai situācija un/vai apgrūtinājumi ir uzmērīti vai ierādīti, faktiskā plāna mērniecības metode tik un tā paliek ierādīšana. LKĢA vēstulē, atsaucoties uz MK noteikumu grozījumu anotāciju, raksta: „No inženiertehniskā viedokļa, ja kaut viens mērījums ir neprecīzs (ārējā robeža), tad pārējiem nevar noteikt augstākas precizitātes prasības (situācijas mērījumi). Anotācijā ir pateikts, ka situācijas elementu attēlošanas precizitāti ierobežo pašu ierādīto robežu precizitāte” (anotācijā tas ir minēts kontekstā ar prasības atcelšanu uzmērīt vismaz divus robežpunktus, kas ir nostiprināti ar robežzīmēm: „Minētā norma praksē neattaisnojās, jo, piemēram, ja aktualizē zemes vienības situācijas plānu, kuras robežas ir ierādītas, divu robežpunktu uzmērīšana neatrisina situācijas elementu attēlošanas precizēšanu zemes vienībā, jo to ierobežo pašu ierādīto robežu precizitāte”).     

Tātad, ja VZD savās prasībās vēlas būt konsekventi, kā obligāta būtu jāprasa arī ierādīto plānu ārējo robežu instrumentāla uzmērīšana. Tas, protams, radītu vēl lielāku neapmierinātību no zemes īpašniekiem, taču tad visām prasībām vismaz būtu skaidrs inženiertehniskais pamatojums. I. Dragone gan uzskata, ka šāds solis no valsts iestāžu un likumdevēju puses netiks sperts. „Pietrūkst politiskās gribas, lai noteikumos iestrādātu normu, ka gadījumos, ja aiztiekam zemes vienību, tad uzmērām to visu (gan ārējo robežu, gan visu pārējo), nemaz jau nerunājot par visa īpašuma uzmērīšanu, kam nekad nepiekritīs Pašvaldību savienība un lielie valsts uzņēmumi”, uzskata Dragone.

Nudien, šajā jautājumā VZD visu atbildību un brīvu izvēli deleģē pašiem mērniekiem. Lemjot par ārējām robežām, mērnieks esot gana kompetents, lai pats izlemtu, vai vajag tās uzmērīt, vai ne. „Mērnieks ir profesionālis savā jomā un, izvērtējot situāciju, pats pieņem lēmumu, kurā gadījumā ir pieļaujama situācijas plāna aktualizācija uz ierādītām robežām. MK noteikumos nav ierobežojumu veikt pilnu zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu (tai skaitā situācijas plāna aktualizāciju)”, informē VZD. 

Faktiski ir iespējamas trīs galvenās pieejas, kādā veidā varētu būt veicama ierādāmo situācijas plānu aktualizācija. Neviena no tām gan nesniedz ideālu risinājumu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses. Piedāvājam aplūkot pārskatu pār šo pieeju priekšrocībām un trūkumiem (klikšķiniet, lai skatītu tabulas attēlu pilnā izmērā): 

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv

 

Komentāri:
 
Pirmdienis
08.06.2015
08:46
Nekas nav mainījies, VZD rullē savus projektus, melo un pastāvīgi maldina sabiedrību. Viss pa vecam. Diemžēl.
 
. . . .
08.06.2015
17:08
Vzd nodarbojas ar uzņēmējdarbību - ēku vērtēšanu. Viņiem vajag precīzas ēku kontūras un uz citu rēķina . . .
 
. . . .
08.06.2015
17:08
Vzd nodarbojas ar uzņēmējdarbību - ēku vērtēšanu. Viņiem vajag precīzas ēku kontūras un uz citu rēķina . . .
 
Vita
08.06.2015
21:51
Ha - uzmērīju ēkas (jo purvs ielikts krūmos)... Ēkas pie lielā ceļa - šosejas. Pārzīmēju robežas no plāna un ... ēkas nesanāk zemes gabalā, jo ceļš tur... Grozi un bīdi plānu lai ievietojas tajā mazajā pleķītī, bet visu pārmērīt (upīte sadala zemi 2 kadastros)....A tas ir pašam paliekošais gabals no 4 uz plāna, kur 1 pārdod... NAUDAS!!!! Onka nikns... ieskaidro nu ka VZD to vajag - viņam nevajag...
Un lai VZD nestāsta ka pašvaldībai dati vajadzīgi - lai paceļ pakaļu no krēsla un brauc apskata dabā, citādi uzliek cilvēkam soda naudu par itkā nepļautu platību, kaut platība nopļauta, tikai nav LADa platību maksājumiem pieteikta un tātad nekopta.... Tur jau pat mērnieka aktualizētā situācija nepalīdzēs...
LMB seminārā VZD teica ka būs diskusijas, pat ieteicās pieaicināt - nekā... kā saka - tajā mirklī apklusināt ar kaut ko un viss - turpinām pa vecam
Būtu labāk VZD izdomājis kā sakarīgi izsniegt kadastra info daudzdzīvokļu mājai - kuriozs - zeme neparādās, parādās īpašnieki ar 1/1 dom.d. uz dzīvokļa īpašumu - a zeme ir/nav - ko aicināt ...
 
Vitai
08.06.2015
23:16
09.04. sasauca VZD sabiedriskās organizācijas uz "diskusiju". Tika panākta "vienošanās". Saņēmām protokolu, kurā beigās, kā atsevišķa rindkopa ir uzrakstīts, citēju: "13.04.2015.ar sanāksmē paustajiem viedokļiem un argumentiem tika iepazīstināta VZD vadība. Informējam, ka VZD vadība neatbalsta šādu priekšlikumu [...]" Imitējam diskusiju, imitējam vienošanos un "tulkojam" tik tālāk "visiem saprotamos MK noteikumus Nr.1019". IlzeD
 
Otrdienis
09.06.2015
08:33
VZD runasvīru (sievu) taktika pēdējā laikā kad jārisina problēmas ir sekojoša. Uzklausa, pavaimanā ka tiešām kaut kas nav kārtībā, apsola ka veiks izmaiņas, bet tas nebūs viegli un ātri. Pēc 3 mēnešiem sarunā jau piedalās citas VZD personas, atkal sola. Kad jau ir notikusi ilglaicīga sarakste tad beigās pasaka, ka vadība nepiekrīt. Pastāvīgi meli un maldināšana, diemžēl.
 
wiesīts
09.06.2015
11:05
gudrais Viesturs atkal izdomā viskautko ...
 
pārdomas
09.06.2015
12:34

..... kolēģi un citi strādnieki mērniecībā,kuri sevi dēvē par mērniekiem!
....ko Jūs darīsiet pēc 01.08.2015.? resp. pārzīmēt mistiski radītos "ierādītos" zemju lietošnas vai īpašumu robežu plānus tak vairs nevarēs pārzīmēt - nebūs vairāk "tādu apzīmējumu" - beidzot PSRS laiki Latvijas kartogrāfijā būs beigušies!!! ADTI nekur nespēju atrast paskaidrojošajā daļā par citu valstu topo apzīmējumu pielietošanu!
tad par "pašu kaulu" - nespēju izprast -neredzu vispār nekādu loģiku kaut kādu plānu info( vairāk par 20.g. ) vecu,pārzīmēšanu(ne ar zīmuļiem). Tostarp šādu rīcību ( Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu" 14.panta 3.punktu) - šie noteikumi N E P A R E D Z !!! Vēl vairāk - šie noteikumi paredz ņekustamo īpašumu īpašnieku atbildību par patiesā stāvokļa atbilstību. Tālāk - LKĢA - mistisks veidojums vai - uzskatu ka šai organizācijai reāli "jācīnās" par mūsdienīgu kartogrāfiju valstī,nevis "jāizstāv" neeksistējošas valts (PSRS) kartogrāfija!!!
...kurā gadsimtā dzīvo piem. Juris Vītols? Kā Juris izprot kas ir moderna 21.gs. kartogrāfija?

.tad vēl par augstākminētajiem MK noteikumiem :
III. Kadastra ģeodēziskie un kartogrāfiskie pamatdarbi
10. Ģeodēzisko un kartogrāfisko pamatdarbu oficiālos rezultātus - tīkla punktu koordinātas, augstumus, smaguma spēka paātrinājumus, topogrāfiskos datus un kartogrāfiskos attēlus - iegūst, glabā un izsniedz Valsts zemes dienests --..šeit gribu tomēr zināt kā VZD veic augstāk minēto ? ..patiesība taču ir pavisam cita vai ne
 
"pardomātājam"
09.06.2015
23:50
moderna 21.gs. kartogrāfijas definīcija -hibrīdplāns ar figņu ārējām robežām un ultra precīziem situācijas kontūru uzmērījumiem :)
Tāds ir produkts, ko 21 gs izdod mērnieks :) Tāpēc -vai nu mēram, vai pārzīmējam, neliekam vienā groziņā divas absolūti dažādas lietas (lasi-divas dažādas mērn. metodes)
 
Ceturtdienis
11.06.2015
09:03
Urā biedri, nozares ''ļaunuma sakne'' ir atrasta. Visticamāk biedrs Juris ir ne tikai vecs komunists, bet noteikti ir arī ''čekas maisos'':)
 
JurisV
11.06.2015
14:44
Kāpēc vecs? Funkcionējošs! Man piemājas mauzolejā glabājas oktobrēna bļenduks, pionēra kaklauts, komjauņieša bļenduks un sarkana grāmatiņa. Pamodies skūpstu Marksa portretu, guļoties biedra Ļēņiņa. Un tu "četurdieni" nāksi pie mums kalpot, citādi publicēšu bildes ar tevi uz poda, tās man Jagodas, Ježova, Berijas darbu turpinātāji sagādāja jau...
 
ccc
11.06.2015
16:38
Tāpēc jau var visādus brīnumus izdomāt, ka uz citu rēķina. Ja visas tās gara pērles būtu uz zemes dienesta rēķina, tad apetīte sen jau būtu apsīkusi. Tā kā biedri mērnieki, oktobrēni un komjaunieši sasparojieties! Sāciet krāt naudu nākošiem brīnumiem, kas būs jāsponsorē.
 
kaktuss
12.06.2015
07:41
kolēģi: ''pārdomas'', publicē sevu īsto vārdu, man tiešām gribētos tevi satikt un saprast: kur tu to visu rauj? un kurā gadsimtā tu esi palicis ''ātrumā''?
 
juris Vītols to "pārdomas"
12.06.2015
18:04
Paldies par patiesajiem vārdiem! :) Tikai žēl, ka nezinu kas par mani tā domā! :( Nevēlos te taisnoties, diskutēt ar "bezpersonisku" būtni, bet tā kā šis komentārs ir sniegts publiskā vidē, bezpersoniski, bet adresēts konkrēti man, tad centīšos arī publiski paskaidrot savu viedokli!
Komentējot "Pārdomas" teikto:
1. man ļoti žēl, ka esmu radījis šādu priekštatu par sevi, bet pasaulē nav divi pilnīgi vienādi domājoši cilvēki un ar to šī pasaule arī ir skaista un interesanta! Tai pat laikā, manuprāt inteliģenci parāda spēja ieklausīties otrā, izprast otra domas, pamatoti argumentēt savas un saskatīt otrajā labo, nevis censties meklēt otrajā slikto un nomelnot! Protams neuztvert, ka uzskatu sevi par gudrāko, jo šajos jautājumos man ir pietiekoši daudz zināmu cilvēku, kuru zināšanas novērtēju stipri vien augstāk par savējām! Bet nevaru piekrist Taviem secinājumiem par manām zināšanām, jo zinu, arī pietiekoši daudz manis cienošus mērnieku sabiedrībā atzīstamas personas, kas ir pauduši savādāku viedokli kā Tu (domāt komentētāju ar niku "pārdomas") ... bet protams nevaru sacensties ar Tavām zināšanām. :)
2. moderna 21 gs kartogrāfija??? - interesants jēdziens :), atzīšos - es pat apjuku un nolēmu paskatīties mācību literatūrā definīciju, kas ir kartogrāfija un kā to var iedalīt gs.!! Rezultāts bija man par labu! :) Neieslīgšu tagad terminos, jo cik man zināms, tad to ir bezgala daudz, tos var atrast grāmatās, internetā, un protams skolā un augstskolās! :) Galvenā ideja, ka tā ir zinātne par kartēšanu un tālāka tās definēšana ir atkarīgs no tā ko, kādā veidā, kādam nolūkam Tu vēlies parādīt. Piem. Kartogrāfija - zinātne par unikāliem attēliem, kuros redzam dabu, saimniecību, pat sevi, cilvēku uzskatus, utt. Ja Tavs uzskats par 21. gs kartogrāfiju ir GIS, tad te nebūs taisnība - kartogrāfija ir GIS sastāvdaļa, ja Tu domā, ka 21. gs kartogrāfija ir "dators", tad te arī nebūs taisnība - tas arī ir datu apstrādes, interpretācijas veids!
3. Par raksta saturu - plānu pārzīmēšanu - pirmkārt, ja Tu iedziļināsies, tad šajā rakstā nav pausts mans viedoklis un LKĢA nav Juris Vītols. Otrkārt - vajag palasīt tekstu pirms ko raksta!!! - neviens nesaka, ka vislabākais nav visu uzmērīt instrumentāli, bet raksts ir par to, ka
a) tiek maldināta sabiedrība, sabiedriskās organizācijas par patiesajiem normatīvo aktu un to grozījumu mērķiem,
b) tiek vienpersoniski interpretētas normatīvo aktu normas neievērojot sabiedrības intereses,
c) tiek pieprasīta neloģiska, pret zinātnes principiem virzīta datu ieguve (ievietojot augstas precizitātes datu kopu zemākas precizitātes datu kopā, tiek iegūti dati, kam ir zemākas precizitātes noteiktība)
c) nav samērojams īpašnieka (nevis trešās personas) ieguvums/zaudējums pieprasot kadastrāli uzmērīt situāciju, ēkas utt. P.s. te jāpiebilst, ka runa iet par tiem zemes gabaliem, kas netiek aktualizēti, bet tiek pārzīmēti (pārkopēti), jo no plāna uz kura ir divas vai vairāk zemes vienības, viena vienība tiek aktualizēta - kadastrāli uzmērīta, bet atlikušās netiek skartas, vai plāns, kurā ir divas vai vairāk zemes vienības tiek sadalīts divos plānos pēc iepriekš veikto plānu izgatavošanas metodes, nemainot datus!
Atvainojos, ka tik gari, un ceru, ka saprotami :), bet vēlējos tomēr izteikt savu viedokli! P.s. Un ja ir persona, kas joprojām uzskata, ka LKĢA (nevis J. Vītola) neko nedara mērnieku sabiedrības labā un LKĢA vairākuma viedoklis ir neloģisks, nepamatots un absurds - labprāt gaidīsim LKĢA, lai uzklausītu šo viedokli!
Priecīgas un saulainas brīvdienas vēlot!
Ar cieņu Juris Vītols
 
JurisV
31.07.2015
00:34
Par kaitīgiem faktoriem ZKU praksē.
Pirms viena parasta pārdesmit ha lauku īpašuma samērīšanas bija pat zināms prieks konstatēt ka prāva robežas daļa ir kopīga ar iepriekš uzmērītu valsts meža gabalu. Gaidāmas normālas stigas, lielas kupicas, krāsoti koki.. gandrīz vai pastaiga. Diemžēl, tā izrādījās bezgala naiva iedoma. Pārmērot 1.4km robežas ar 14 robežpunktiem izrādījās,- 2 robežzīmes nebija vispār ierīkotas, bet, no esošajām, 11 bija ar pabriesmīgām koordinātu neatbilstībām, 0.7m līdz 3.1m. Pašķirstot arhīvu viss noskaidrojās,- praktiski viss 350 ha meža gabals nodragāts ar GPS un dažas trūcīgās izdrukas lapiņas atklāti pastāstīja par robežas mērījumiem ar 30cm līdz 1.7m precizitāti pa koordinātēm. Strādājošie zinās, ko tas nozīmē praktiski. "Patīkamākais" šajā gadījumā ir fakts, ka atkārtoti jāveic tie km līdz objektam un darbs, lai iegūtu pieprasīto kontrolmērījumu. Prasībai jāpiekrīt, bet tikai ne šādā gadījumā. Kāpēc man jāpārtērē savi un klienta resursi lai pierādītu acīmredzamo. Vien godīgi būtu pieprasīt lai saņemas rociņās iepriekšējo mērījumu autors ar darba organizētāju, pieaicina parbaudītājus-pieņēmējus un pierāda, ka taisnība ir viņu daudzkārtīgajiem parakstiem uz apgalvojumiem par paveiktā kvalitāti un atbilstību pantiem.
Dzirdu paskaļu ūjināšanu "svētais atradies.. diez kas pašam aizmugurē.."
Nāk atmiņā zemes dienesta amatpersonas atziņa par milzīgu kļūdu un neatbilstību apjomu, kas atklājas pie pārmērīšanām.. pieminēti tika pat 80%.. Šajā sakarā paceļas jautājums par šad tad pieminēto, bet mistisko kļūdaino datu slāni kadastrā. Tas ir tikai zemes dienesta rīcībā, bet, noteikti, satur daudz interesanta. Neatbilstību formēšana jau kļuvusi par pierastu lietu, kādas ir to sekas. Tur jāizceļas arī saviem "varoņiem". Kāpēc nav atgriezeniskās saites? Var jau nekārt pie zvana, bet atzinumus par savām kļūdām gribētu saņemt, pilnīgi noteikti un nekavējoties.
 
...
31.07.2015
18:40
ir izveidojusies absurda situācija, ka sabiedrība "kalpo" valsts informācijas sistēmai (kadastram). Ražojot, ar VZD svētību, milzīgo kvantumu neatbilstību, vai nenonāksim pie paradoksālas situācijas, ka ...% kadastra, kas ilgus gadus ir bijusi "svētā govs" ir pilnīga figņa, jeb viens vienīgs kļūdu līmenis. Pat tad, ja mērnieks nesaskata neatbilstību, kad.inž-im vieglāk ir uzrakstīt atteikumu, "drošpaliekdroš", nekā reģistrēt. Rezultātā ir nākošais absurds, realizējam kadastru dzīvē, jo dabūt pierobežnieka parakstu pie mūsu uz ārzemēm aizplūdušās nācijas, ir stipri pagrūti... Interesanti, ja katra neatbilstība būtu jārisina tiesā, vai tad arī VZD akceptētu šādu nozares politiku... Ilze D.
 
to JurisV
03.08.2015
10:07
tu jau robežas vienreiz pa gadu uzmērī, bet tas kas mērīja tos 350ha no rīta līdz vakaram skrien un katru dienu.
 
Svīre Iepriekšējam
20.08.2015
16:10
Tas nav nekāds attaisnojums
 
limits
21.08.2015
09:14
Vajag mērīšanas darbiem ieviest limitu, gadā katrs sertificētais drīkst uzmērīt 12 robežas un viss.
 
dzērājs
24.08.2015
09:45
o jā, limit, ļoti laba ideja, un katru gadu pieražot trūkstošos sertifikātus, lai var izdarīt pārējos miljons darbus
 
JurisV
25.08.2015
21:35
Nu ja ka.. vienreiz gadā.. rada neirozi un kašķīgumu. Nākošgad varēšu divdesmito plānu iesiet ādas vākos! =)
ZD par kļūdu slāni klusē un klusēs, jo nav jau nevienas štata vienības pienākumos ierakstīts apmeklēt un burkšķēt pretī.
Kļūdu slāņa un atzinumu statistiku pie labas gribas varētu lieliski izmantot nozares piekārtošanas labā. Piemēram, tā: esi atkārtoti licis citiem kolēģiem dirnēt pie atzinumu rakstīšanas un svīst pie kontrolmērījumu taisīšanas,- no tevis pieņemam darbus tikai ar kontrolmērījumiem! Ja esi strādājis vismaz n gadus un nav neviena atzinuma par tavām kļūdām,- esi tiesīgs pats izlemt vai un cik lielā apmērā veikt kontrolmērījumus formējot satiktās neatbilstības!
Varbūt tad no rīta līdz vakaram skrejošie aizskrietu pēc medaļām, un citiem netraucētu.
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada oktobris Arrow_right
P O T C P S S
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Šodiena 2020. gada 24. oktobris

Vārda diena:

Renāte, Modrīte, Mudrīte
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.